Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

 • Strona główna

Treść strony

Godziny pracy Urzędu Gminy

 

 

URZĄD GMINY W RADOMINIE

 

 

czynny od poniedziałku do piątku

w godzinach:

 

7.30 – 15.30

 

 

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2019-04-03 15:04
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-03 15:09

 

 

WÓJT GMINY

PRZYJMUJE INTERESANTÓW

W SPRAWACH

SKARG I WNIOSKÓW

 

W KAŻDY WTOREK W GODZINACH

OD 1000DO 1300 

 

POZOSTALI PRACOWNICY URZĘDU GMINY

PRZYJMUJĄ INTERESANTÓW

W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW

CODZIENNIE W DNIACH I GODZINACH PRACY URZĘDU

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

PRZYJMUJE INTERESANTÓW

W SPRAWACH

SKARG I WNIOSKÓW

 

W KAŻDY WTOREK W GODZINACH

OD 1000DO 1300 

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2013.03.28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-28 12:53
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-05-29 11:20

Podstawowa kwota dotacji na 2020 rok oraz statystyczna liczba uczniów

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2020-01-15 10:38
 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2019-11-29
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-11-29 08:40
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-11-29 08:40

Działając na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468) i § 6 ust. 1 uchwały Nr XXIV/174 Rady Gminy Radomin z dnia  27 września 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Radomin (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3340)

WÓJT GMINY  RADOMIN

ogłasza:

otwarty konkurs  ofert na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu przez klub sportowy działający na obszarze Gminy Radomin

I.  Rodzaj  zadania.

1.  Realizacja programów szkolenia sportowego, w szczególności:

    1) realizację programów szkolenia sportowego, w szczególności:

a) transport,

b) wynajem obiektów,

c) opiekę medyczną, badania lekarskie,

d) zakup środków doraźnej pomocy medycznej,

e) udział zespołu w rozgrywkach ligowych (opłaty związkowe i rejestracyjne, licencje, zezwolenia),

f) opłaty startowe,

g) wynagrodzenia trenerskie i instruktorskie wraz z pochodnymi dla szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe,

h) ubezpieczenia OC podmiotu oraz NW zawodników i trenerów.

2) zakup sprzętu sportowego przeznaczonego do przeprowadzenia szkolenia, odzieży i obuwia sportowego;

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, w szczególności:

a) opłaty za sędziowanie zawodów,

b) umowy zawarte z firmami ochroniarskimi;

4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Wysokość środków publicznych na realizację zadania wymienionego w pkt. I wynosi  - 7 000 zł.

Kwota wsparcia może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Wójta lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu Gminy Radomin w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.                       

Dotacja może być przyznana w wysokości do 90% planowanych kosztów realizacji zadania.

III. Zasady przyznawania dotacji.

Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468) i uchwały Nr XXIV/174 Rady Gminy Radomin z dnia 27 września 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Radomin (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3340).

Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub może wycofać ofertę.

Wójt Gminy Radomin przyznaje dotację na realizację oferty wyłonionej w konkursie w trybie indywidualnych decyzji.

Wójt Gminy Radomin może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem, a Gminą Radomin.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

1.  Zadanie powinno być zrealizowane w roku 2019.

2.  Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

V. Termin i warunki składania ofert.

W konkursie może wziąć udział Klub sportowy, działający na obszarze Gminy Radomin, uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym lub przeprowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmiot działający z jego upoważnienia, nie działający w celu osiągnięcia zysku.

Kluby sportowe składają pisemne oferty realizacji zadania według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Oferta musi być podpisana  i opieczętowana czytelnie przez osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu są uprawnione do reprezentowania klubu sportowego  i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych i zawierania umów.

Do oferty należy załączyć:

 1. aktualny wypis z KRS lub innego właściwego rejestru lub ewidencji;
 2. aktualny statut;
 3. Numer konta bankowego

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radominie (pokój nr 8) w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: „Konkurs  ofert  na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu przez klub sportowy, działający na obszarze Gminy Radomin” lub drogą pocztową (decyduje data wpływu) w terminie do dnia  14 listopada 2019 roku, do godz. 15:30.

Druk oferty można pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radominie (pokój nr 8).

Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne są oceniane przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Radomin.

Przy ocenie ofert komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

1) znaczenie zgłoszonego przedsięwzięcia dla rozwoju sportu na terenie Gminy Radomin;

2) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na ten cel;

3) przedstawiony kosztorys i opis przedsięwzięcia;

4) doświadczenie w dotychczasowej współpracy z wnioskodawcą;

5) dotychczasowe wyniki i osiągnięcia sportowe wnioskodawcy.

VII. Postanowienia końcowe.

Dotowany podmiot zobowiązany będzie do:

1) wyodrębnienia rachunku bankowego przeznaczonego do operacji związanych z realizacją zadania;

2) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.

3) przedstawienia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie 14 dni po upływie terminu, na który zostanie zawarta umowa, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Kontrola, o której mowa w pkt. 1 pdpkt. 2) nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: – Ewa Drawert – Sekretarz Gminy; tel. 56 683 75 22 wew. 18 lub 797 189 921

W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Wójta Gminy Radomin z przyczyn opisanych wyżej zarezerwowane  środki mogą zostać przeznaczone na inną wyłonioną dodatkowo ofertę lub na ogłoszenie nowego konkursu.

Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Radominie oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radomin: www.bip.radomin.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Radomin: www.radomin.pl .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Wójt Gminy Radomin

/-/ Piotr Wolski                                

Radomin, dnia  6 listopada 2019 r.

 

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2019-11-06
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-11-06 15:34
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-06 15:32
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-11-06 15:33
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-11-06 15:33
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-06 15:34
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-11-06 15:34
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-11-06 15:34

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na 2019 rok oraz statystyczna liczba uczniów

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2019-10-30 14:35
 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2019-10-30 14:33

Informacja dotycząca konsultacji projektu Rocznego Programu współpracy na 2020 rok Samorządu Gminy Radomin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Informacja dla organizacji pozarządowych

Informuję, że zostały rozpoczęte prace nad rocznym programem współpracy Gminy Radomin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) na 2020 rok. W dniu 25 października 2019 r. Wójt Gminy Radomin wydał zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu programu współpracy.

W związku z powyższym Wójt Gminy Radomin zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, działające na rzecz mieszkańców Gminy Radomin, do zgłaszania propozycji w zakresie dotyczącym działalności statutowej organizacji/podmiotu.

Konsultacje społeczne będą przeprowadzone w terminie od 28 października 2019 r. do 12 listopada 2019 r. w następujących formach:

 1. publikacji projektu Programu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.radomin.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Radomin www.radomin.pl;
 2. przyjmowania pisemnych opinii i uwag w sekretariacie Urzędu Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin;
 3. przyjmowania uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej Urzędu Gminy Radomin: ug@radomin.pl i poczty tradycyjnej.

 

Wypełniony formularz konsultacji, który znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Radomin www.radomin.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.radomin.pl należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 listopada 2019 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

Do formularza należy dołączyć podpisaną klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

 

                                                                                                Wójt Gminy

                                                                                              (-) Piotr Wolski

Radomin, dnia 28 października 2019 r.

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2019-10-28
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-10-28 12:45
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-28 12:46
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-11-04 09:25
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-10-28 12:44
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-10-28 12:45
 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2019-10-28
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-10-28 12:45

Obwieszczenie Wójta Gminy Radomin z dnia 07.10.2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-10-07 13:58
 • autor informacji: Marta Mórawska, Pomoc administracyjna
  data wytworzenia: 2019-10-07
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-10-07 13:58
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-07 14:00

Plan polowań

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2019-10-03 09:34
 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2019-10-03 09:32

Wnioski - Przydomowe oczyszczalnie ścieków

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2019-09-20 08:41
 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2019-09-20 08:42
 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2019-09-20 08:42
 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2019-09-20 08:42

Obwieszczenie

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2019-09-18 08:50
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-18 08:51
 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2019-09-18 08:50
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-18 08:51

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku z dnia 16 sierpnia 2019 r.

 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-08-21 09:27
 • autor informacji: Łukasz Szyjkowski, Referent ds. geodezji, dróg i gospodarki komunalnej
  data wytworzenia: 2019-08-21
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-08-21 09:28
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-21 09:28

Obwieszczenie Wójta Gminy Radomin z dnia 09.08.2019 r. w sprawie postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-08-09 12:35
 • autor informacji: Marta Mórawska, Pomoc administracyjna
  data wytworzenia: 2019-08-09
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-08-09 12:36
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-09 12:36

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o potrzebie przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 • autor informacji: Marta Mórawska
 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2019-07-15 15:00
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-15 14:57

Obwieszczenie Wójta Gminy Radomin z dnia 02.07.2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-07-02 15:24
 • autor informacji: Marta Mórawska, Pomoc administracyjna
  data wytworzenia: 2019-07-02
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-07-02 15:24

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-06-17 15:27
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-17 15:27
 • autor informacji: Monika Jarosz - Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Zagospodarowania Przestrzennego
  data wytworzenia: 2019-06-17
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-06-17 15:28
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-17 15:28

Zarządzenie Nr 56/2019 Wójta Gminy Radomin z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Radominie

 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-06-12 15:29
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-12 15:31
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-06-12 15:30
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-12 15:31
 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2019-06-12
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-06-12 15:30

Raport o stanie Gminy Radomin

 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-05-30 15:30
 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2019-05-30
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-05-30 15:31

Wykaz osób prawnych, fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2019-05-29 08:19
 • autor informacji: Łukasz Szyjkowski, Referent ds. geodezji, dróg i gospodarki komunalnej
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-05-28 11:41

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2019 r. o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-04-30 14:10
 • autor informacji: Monika Jarosz - Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Zagospodarowania Przestrzennego
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-04-30 14:11
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-30 14:11

Obwieszczenie - informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 25.04.2019 r.

 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-04-30 14:07
 • autor informacji: Marta Mórawska, Pomoc administracyjna
  data wytworzenia: 2019-04-26
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-04-30 14:07
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-30 14:11

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na 2019 rok oraz statystyczna liczba uczniów

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2019-04-12 09:49
 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2019-04-12 09:49

Obwieszczenie Wójta Gminy Radomin w sprawie postępowania o wydanie decyzjii o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-03-12 14:39
 • autor informacji: Monika Jarosz - Kierownik Refearu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Zagospodarowania Przestrzennego
  data wytworzenia: 2019-03-12
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-03-12 14:39
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-12 14:40

Podstawowa kwota dotacji na 2019 rok oraz statystyczna liczba uczniów

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-14 13:46

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 stycznia 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-01-07 14:26
 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2019-01-07
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-01-07 14:26

Informacja dla organizacji pozarządowych

Informujemy, że zostały rozpoczęte prace nad programem współpracy Gminy Radomin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na 2019 rok. W dniu 14 listopada 2018 r. Wójt Gminy Radomin podjął Zarządzenie Nr 95/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy na 2019 rok Samorządu Gminy Radomin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego".

W związku z powyższym, Wójt Gminy Radomin zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, działające na rzecz mieszkańców Gminy Radomin, do zgłaszania propozycji w zakresie dotyczącym działalności statutowej organizacji/podmiotu.

Konsultacje społeczne będą przeprowadzone w terminie od 14 listopada 2018 r. do 28 listopada 2018 r. w następujących formach:

- publikacji projektu Programu na stronie BIP www.bip.radomin.pl oraz stronie internetowej Urzędu Gminy w Radominie www.radomin.pl;

- przyjmowania pisemnych opinii, uwag i wniosków w sekretariacie Urzędu Gminy w Radominie pod adresem Radomin 1a 87-404 Radomin;

- przyjmowania uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej Urzędu Gminy w Radominie m.kutkowska@radomin.pl i poczty tradycyjnej.

 

Wypełniony formularz, który znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy w Radominie www.radomin.pl oraz na stronie www.bip.radomin.pl, należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.11.2018 r. (liczy się data wpływu do urzędu) osobiście do Sekretariatu Urzędu Gminy w Radominie- pok. Nr 8, za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy w Radominie, Radomin 1a, 87-404 Radomin, tel. (56) 683 75 22 wew. 25 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: m.kutkowska@radomin.pl

 • autor informacji: Katarzyna Szpejankowska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-11-14 15:09

Zarządzenie Nr 95/2018 Wójta Gminy Radomin z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

 • autor informacji: Katarzyna Szpejankowska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-11-14 15:09
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-14 15:11

Roczny program współpracy na 2019 rok Samorządu Gminy Radomin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 • autor informacji: Katarzyna Szpejankowska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-11-14 15:09
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-14 15:11

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na 2018 rok oraz statystyczna liczba uczniów

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-31 08:51
 • autor informacji: Katarzyna Szpejankowska
 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2018-10-31 08:53
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-31 08:57

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Radomin, 10.07.2018 r.

Wójt Gminy Radomin

Radomin 1a

87-404 Radomin

 

RIG.6220.4.11.2018.JZ

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizację przedsięwzięcia

 

 

Na podstawie art. 85, ust. 3, w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405),

 

 

informuję

 

iż na wniosek Pana Karola Bejgier w dniu 10.07.2018 r. została wydana decyzja Wójta Gminy Radomin, znak: RIG.6220.4.10.2018.JZ dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa obory wolnostojącej dla bydła mlecznego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą do 143,5 DJP na działce o nr geod. 13, obręb Wilczewo, gmina Radomin.”

 

 

Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin, pokój Nr 7, I piętro, w godzinach pracy urzędu (tj. od 7.30 do 15.30).

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radomin oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu.

 

 

 

 

 

 

Radomin, dnia 11.07.2018 r.

 

 

Wójt Gminy Radomin

/-/ inż. Piotr Wolski

 

 • autor informacji: Katarzyna Szpejankowska
  data wytworzenia: 2018-07-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-12 12:22
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-12 12:26

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

 • autor informacji: Katarzyna Szpejankowska
  data wytworzenia: 2018-05-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-23 13:51
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-23 14:15
 • autor informacji: Katarzyna Szpejankowska
  data wytworzenia: 2018-05-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-23 13:51
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-23 14:15

Wykaz

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-17 11:08
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-17 11:06

Ogłoszenie konkursów na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej im. Dziewanowskich w Płonnem i Przedszkola Publicznego w Radominie

 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2018-04-30 11:49
 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2018-04-30
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2018-04-30 11:52

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na 2018 rok oraz statystyczna liczba uczniów

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-23 10:35
 • autor informacji: Katarzyna Szpejankowska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-23 10:35
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-23 10:40

Obwieszczenie

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-23 10:38
 • autor informacji: Katarzyna Szpejankowska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-23 10:39
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-23 10:39

Obwieszczenie - Ogłoszenie , Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-30 09:37
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-30 09:39
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-30 09:39

Obwieszczenie

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-09 14:25
 • autor informacji: Katarzyna Szpejankowska
  data wytworzenia: 2018-03-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-09 14:25
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-09 14:28

Informacja o wywieszeniu lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem na czas określony

WÓJT GMINY RADOMIN

Radomin 1a, 87-404 Radomin

podaje do publicznej wiadomości

INFORMACJĘ

o wywieszeniu wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem na czas określony.

 

1. Przedmiot najmu: lokal użytkowy wraz z łazienką, wchodzący w skład mienia komunalnego Gminy Radomin, znajdujący się w budynku nr 1, położonym w miejscowości Radomin, działka nr 176/1, dla której Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu prowadzi Księgę Wieczystą KW TO1G/00011365/4.

 

Wykaz zawierający szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przeznaczonego do oddania w najem został wywieszony w dniu 05.03.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Radominie na ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń oraz zamieszczony na stronie internetowej urzędu: www.bip.radomin.pl

 

 

Radomin, dnia 05.03.2018 r.

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2018-03-05
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2018-03-05 14:08

Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów w 2018 roku

 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2018-02-27 18:11
 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2018-02-27
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2018-02-27 18:11

Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2017-10-31 14:27
 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2017-10-31 14:27

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Radomin, 23.10.2017 r.

Wójt Gminy Radomin

Radomin 1a

87-404 Radomin

 

RIG. 6220.5.7.2017.JZ

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizację przedsięwzięcia

 

 

Na podstawie art. 85, ust. 3, w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405),

 

 

informuję

 

iż na wniosek Pana Przemysława Borkowicza w dniu 18.10.2017 r. została wydana decyzja Wójta Gminy Radomin, znak: RIG. 6220.5.6.2017.JZ dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie chlewni tuczu wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 44/2 w miejscowości Dulsk, gmina Radomin, powiat golubsko-dobrzyński, województwo kujawsko-pomorskie”.

 

Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin, pokój Nr 7, I piętro, w godzinach pracy urzędu (tj. od 7.30 do 15.30).

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radomin oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu.

 

 

 

 

 

 

Radomin, dnia 23.10.2017 r.

 

 

                                                                                                         Wójt Gminy Radomin

                                                                                                                                                      /-/ inż. Piotr Wolski

 

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2017-10-23 10:25

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Radomin, 21.09.2017 r.

Wójt Gminy Radomin

Radomin 1a

87-404 Radomin

 

RIG. 6220.9.16.2016.2017.JZ

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizację przedsięwzięcia

 

 

Na podstawie art. 85, ust. 3, w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405),

 

 

informuję

 

iż na wniosek Pana Piotra Cieślik w dniu 14.09.2017 r. została wydana decyzja Wójta Gminy Radomin, znak: RIG. 6220.9.15.2016.2017.JZ dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie chlewni o łącznej obsadzie tuczników do 150 DJP na działkach o nr ewid. 364 i 365 w miejscowości Dulsk, gmina Radomin, powiat golubsko-dobrzyński, województwo kujawsko-pomorskie”.

 

Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin, pokój Nr 7, I piętro, w godzinach pracy urzędu (tj. od 7.30 do 15.30).

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radomin oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu.

 

 

 

 

 

 

Radomin, dnia 21.09.2017 r.

 

 

Wójt Gminy Radomin

/-/ inż. Piotr Wolski

 

 • autor informacji: Katarzyna Szpejankowska
  data wytworzenia: 2017-09-22
 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2017-09-22 12:11

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radomin o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Gminy Radomin

Radomin 1a

87-404 Radomin

 

RIG.6733.3.6.2017.JZ

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Radomin

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i za­gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

 

zawiadamiam,

 

że w dniu 12.07.2017r. została wydana decyzja lokalizacji celu publicznego nr 1/2017 dla inwestycji, polegającej na „Zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Publicznego Gimnazjum w Radominie wraz z ich niezbędną przebudową na przedszkole, na części działki nr 61/1, obręb Radomin, gmina Radomin” dla inwestora:

 

Gmina Radomin

Radomin 1a

87-404 Radomin

 

Z uwagi na powyższe, na mocy przepisu art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, oraz przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, informuję o prawie stron do zapoznania się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy Radomin, w pokoju nr 7.

 

Radomin, dnia 12.07.2017 r.

 

Wójt Gminy Radomin

/-/ inż. Piotr Wolski

 

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2017-07-13 08:13

Wykaz osób prawnych, fizycznych oraz jednostek organizcyjnych, nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-01 12:27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-01 12:27
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-07 13:16

Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2017-04-27 13:54
 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2017-04-27 13:55

WÓJT GMINY RADOMIN Radomin 1a, 87-404 Radomin podaje do publicznej wiadomości INFORMACJĘ w sprawie: ogłoszenia wykazu części nieruchmości (teren) przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas określony

 

WÓJT GMINY RADOMIN

Radomin 1a, 87-404 Radomin

podaje do publicznej wiadomości

INFORMACJĘ

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu części nieruchmości (teren) przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas określony

 

 

Przedmiot dzierżawy: część nieruchomości (teren) o pow. 294 m2, stanowiąca działkę nr 137/6, położoną w miejscowości Radomin, wchodzącą w skład mienia komunalnego Gminy Radomin, dla której Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą TO1G/00011038/3.

 

 

Wykaz zawierający szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przeznaczonego do oddania w dzierżawę został wywieszony w dniu 08.08.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Radominie, na ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń.

 

 

 

Wójt Gminy Radomin

(-) inż. Piotr Wolski

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-09 11:55

Wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Radomin przeznaczonych do oddania w najem na czas określony

 

 

Wykaz lokali użytkowych stanowiących

własność Gminy Radomin

przeznaczonych do oddania w najem na czas określony

 

1. Oznaczenie geodezyjne

Budynek garażowy o wymiarach 5,9 m x 6,07 m , na nieruchomości obejmującej działkę nr 137/6, o pow. całkowitej 1,01 ha obręb Radomin, gmina Radomin, dla której Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu prowadzi Księgę Wieczystą TO1G/00011038/3

2. Stan własności

Budynek garażowy stanowi mienie komunalne Gminy Radomin

3. Opis nieruchomości

Nieruchomość położona w Radominie, zabudowana budynkami gospodarczymi, garażowymi i budynkiem biurowym

Do oddania w najem zostaje przeznaczony 1budynek garażowy

1). budynek garażowy o powierzchni 35,8 m2

4. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona jest na terenie, na którym nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwalonym w dniu 30 grudnia 2002 r. Uchwałą Nr 15/IV/02 Rady Gminy Radomin, zmienionym w dniu 8 lipca 2010 r. Uchwałą Nr XXXIX/207/10 Rady Gminy Radomin, „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radomin” działka położona jest częściowo w terenach zabudowy i kontynuacji zabudowy mieszkaniowo-usługowej w tym usług publicznych z dopuszczeniem przekształceń, uzupełnień i rehabilitacji, w terenach zabudowy i kontynuacji zabudowy produkcyjno - usługowej z dopuszczeniem przekształceń i uzupełnień funkcjami wzajemnie kolidującymi.

Działka przylega bezpośrednio do drogi publicznej.

5. Informacja o przeznaczeniu

Budynek garażowy przeznaczony do oddania w najem na czas określony.

6. Wysokość stawki czynszu najmu

1). lokal – 179 zł/ m-c + VAT,

 

7. Termin wnoszenia opłat

Miesięcznie z góry do 15-ego dnia każdego miesiąca

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774), wykaz wywieszono dnia 30.06.2016 r.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-06-30 10:49
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-30 10:49
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Radomin
Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18.01.2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), na stronach Biuletynu Informacji Publicznej umieszczone zostały informacje publiczne dotyczące działalności samorządu gminnego - o statusie prawnym, organizacji, przedmiocie działania i kompetencjach, o organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach, o majątku, którym samorząd dysponuje oraz zasadach funkcjonowania.
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2004-01-07 14:03
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-05-14 10:32

Wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Radomin przeznaczonych do oddania w najem na czas określony

 

Wykaz lokali użytkowych stanowiących

własność Gminy Radomin

przeznaczonych do oddania w najem na czas określony

 

1. Oznaczenie geodezyjne

2 lokale użytkowe oraz łazienka znajdujące się w budynku komunalnym nr 1, na nieruchomości obejmującej działkę nr 176/1, o pow. całkowitej 0,1622 ha, obręb Radomin, gmina Radomin, dla której Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu prowadzi Księgę Wieczystą TO1G/00011365/4

2. Stan własności

2 lokale użytkowe oraz łazienka stanowią mienie komunalne Gminy Radomin

3. Opis nieruchomości

Nieruchomość położona w Radominie, zabudowana budynkiem wolno stojącym, podpiwniczonym, użytkowym.

Do oddania w najem zostają przeznaczone 2 lokale użytkowe w/w budynku:

1). lokal o powierzchni 49,33 m2 oraz łazienka o powierzchni 1,06 m2

2). lokal o powierzchni 3,00 m2

4. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona jest na terenie, na którym nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwalonym w dniu 30 grudnia 2002 r. Uchwałą Nr 15/IV/02 Rady Gminy Radomin, zmienionym w dniu 8 lipca 2010 r. Uchwałą Nr XXXIX/207/10 Rady Gminy Radomin, „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radomin” działka położona jest w terenach zabudowy i kontynuacji zabudowy mieszkaniowo-usługowej w tym usług publicznych z dopuszczeniem przekształceń, uzupełnień i rehabilitacji. Działka przylega bezpośrednio do drogi publicznej.

5. Informacja o przeznaczeniu

Lokale użytkowe przeznaczone do oddania w najem na czas określony.

6. Wysokość stawki czynszu najmu

1). lokal – 251,95 zł /m-c + VAT

2) lokal – 15 zł/ m-c + VAT,

7. Termin wnoszenia opłat

Miesięcznie z góry do 15-ego dnia każdego miesiąca

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774), wykaz wywieszono dnia 29.04.2016

 • autor informacji: Katarzyna Szpejankowska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-05-02 10:43
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-02 10:43

INFORMACJĘ o wywieszeniu wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem na czas określony.

 

WÓJT GMINY RADOMIN

Radomin 1a, 87-404 Radomin

podaje do publicznej wiadomości

INFORMACJĘ

o wywieszeniu wykazu lokali użytkowych

przeznaczonych do oddania w najem na czas określony.

 

 

1. Przedmiot najmu: 1 lokal użytkowy wraz z łazienką wchodzący w skład mienia komunalnego Gminy Radomin, znajdujący się w budynku nr 1, położonym miejscowości Radomin, działka nr 176/1.

Wykaz zawierający szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu najmu, został wywieszony w dniu 19.04.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Radominie, na ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń oraz zamieszczony na stronie internetowej urzędu: www.bip.radomin.pl

 • autor informacji: Katarzyna Szpejankowska
  data wytworzenia: 2016.04.22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-04-22 11:15
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-04-22 11:17

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy na 2015 r. Samorządu Gminy Radomin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2016.03.29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-03-29 11:12

WÓJT GMINY RADOMIN Radomin 1a, 87-404 Radomin podaje do publicznej wiadomości INFORMACJĘ

 

WÓJT GMINY RADOMIN

Radomin 1a, 87-404 Radomin

podaje do publicznej wiadomości

INFORMACJĘ

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego oraz lokalu gospodarczego, stanowiących własność Gminy Radomin przeznaczonych do oddania w najem na czas określony

 

 

1. Przedmiot najmu: 1 lokal mieszkalny stanowiący mieszkaniowy zasób Gminy Radomin wraz z pomieszczeniem przynależnym - piwnica oraz lokal gospodarczy-piwnica stanowiący własność Gminy Radomin, położone w miejscowości Szafarnia, numer budynku 2a, działka nr 106/7, dla których Sąd Rejonowy w Brodnicy IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu prowadzi Księgę Wieczystą TO1G/00025641/4

 

 

Wykaz zawierający szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przeznaczonego do oddania w najem został wywieszony w dniu 03.02.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Radominie, na ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń.

 

Radomin, dnia 03.02.2016 r.

 

 

 

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-08 14:12

Załączniki dla organizacji pozarządowych

 • autor informacji: Katarzyna Szpejankowska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-18 10:22
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-18 10:32

Sprawozdanie z konsultacji Rocznego programu współpracy na 2016 rok Samorządu Gminy Radomin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

            Uprzejmie informuję, że w dniu 19 listopada 2015 r. zakończyły się konsultacje społeczne do projektu Rocznego programu współpracy na 2016 rok Samorządu Gminy Radomin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

            Konsultacje społeczne projektu Programu zostały przeprowadzone w terminie od dnia 5 listopada 2015 r. do 19 listopada 2015 r., zgodnie Zarządzeniem Nr 70/2015 Wójta Gminy Radomin z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.

            Informacja o możliwości uczestniczenia w konsultacjach oraz projekt Programu wraz z formularzem konsultacyjnym zamieszczone zostały na stronie internetowej Urzędu Gminy w Radominie, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Radominie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Radominie.

            W trakcie trwania konsultacji organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie miały możliwość składania wniosków i uwag do przedłożonego projektu Programu na „Formularzu konsultacji”.

            W ramach konsultacji społecznych organizacje pozarządowe nie zgłosiły żadnych uwag i opinii dotyczących projektu Programu. W związku z powyższym niniejsze sprawozdanie nie zawiera zestawienia uwag i wniosków, o których mowa w Zarządzeniu Nr 70/2015 Wójta Gminy Radomin z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.


 

 • autor informacji: Katarzyna Szpejankowska
  data wytworzenia: 2015.12.02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-02 09:23
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-02 09:25

Informacja dla organizacji pozarządowych

 

Informujemy, że zostały rozpoczęte prace nad programem współpracy Gminy Radomin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) na 2016 rok. W dniu 5 listopada 2015 r. Wójt Gminy Radomin podjął Zarządzenie Nr w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy na 2016 rok Samorządu Gminy Radomin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego".

W związku z powyższym, Wójt Gminy Radomin zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, działające na rzecz mieszkańców Gminy Radomin, do zgłaszania propozycji w zakresie dotyczącym działalności statutowej organizacji/podmiotu.

Konsultacje społeczne będą przeprowadzone w terminie od 5 listopada 2015 r. do 19 listopada 2015 r. w następujących formach:

- publikacji projektu Programu na stronie internetowej Urzędu Gminy w Radominie www.radomin.pl;

- przyjmowania pisemnych opinii, uwag i wniosków w sekretariacie Urzędu Gminy w Radominie Radomin 1a 87-404 Radomin;

- przyjmowania uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej Urzędu Gminy w Radominie ugradomin@poczta.onet.pl i poczty tradycyjnej.

 

Wypełniony formularz, który znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy w Radominie www.radomin.pl oraz na stronie www.bip.radomin.pl, należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.11.2015 r. (liczy się data wpływu do urzędu) osobiście do Sekretariatu Urzędu Gminy w Radominie- pok. Nr 8, za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy w Radominie, Radomin 1a, 97-404 Radomin, tel. (56) 683 75 22 wew. 17 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: ugradomin@poczta.onet.pl

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-06 09:12

Załączniki dla organizacji pozarządowych

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-06 09:13
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-06 09:16

Dożywianie dzieci w szkołach

 

Dożywianie dzieci w szkołach

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie informuje, że osoby zainteresowane dożywianiem dzieci w szkołach mogą zgłaszać się do tut. Ośrodka w celu ubiegania się o tą pomoc.

Pomoc w formie dożywiania dzieci przysługuje rodzinom, w których dochód netto w rodzinie nie przekracza 684,00 zł na osobę.

Do udzielenia pomocy w zakresie dożywiania do wniosku należy dołączyć:

 1. dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek od renty/emerytury, oraz inne uzyskane dochody), za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku,

 2. aktualny nakaz podatkowy za 2015 r. lub zaświadczenie o pow. posiadanego gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych.

Szczegółowych informacji udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie pod numerem tel. 533 308 763

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-08-12 15:12

 

INFORMACJA

 

Wójt Gminy Radomin informuje, że Dziennik Ustaw i Monitor Polski oraz zbiór aktów prawa miejscowego w wersji elektronicznej jest udostępniony do powszechnego wglądu w dniach i godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek – piątek w godz. 7.30- 15.30 na pierwszym piętrze Urzędu Gminy – korytarz.

Informuję, że istnieje możliwość pobrania aktów prawnych w wersji elektronicznej i ich wydruku.

Poniżej Zarządzenie Nr 44/2012 Wójta Gminy Radomin z dnia 15 października 2012 r.  w sprawie ustalenia ceny wydruku arkusza aktu normatywnego lub innego aktu prawnego, w tym aktów prawa miejscowego stanowionych przez gminę.

 

                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                              (-) Piotr Wolski

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2012.11.21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-11-21 14:13
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-11-21 14:30

INFORMACJA

Obiekt sportowy "Orlik 2012" w Radominie udostępniony jest w następujących dniach:

1) poniedziałek - od godz. 1200 do godz. 1700

2) wtorek - od godz. 1400 do godz. 2000

3) środa - od godz. 1400 do godz. 2000

4) czwartek - od godz. 1400 do godz. 2000

5) piątek - od godz. 1100 do godz. 2000

6) sobota - od godz. 1200 do godz. 2000

W dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400 obiekt zarezerwowany jest na zajęcia prowadzone przez szkoły.

Opiekunem obiektu jest Pan Sławomir Rożek, nr. tel 797 189 920.

Wójt Gminy Radomin

(-) Piotr Wolski

 • autor informacji: Ewa Drawert
  data wytworzenia: 2011.05.05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-11-05 11:19
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-05-05 07:43

Opis strony

redaguje:Katarzyna Szpejankowska,Sekretariat, Urząd Gminy Radomin 87-404 Radomin, tel/fax 56683 75 22, e-mail ugradomin@poczta.onet.pl, k.szpejankowska@radomin.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 319207
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-01-15 10:38

Urząd Gminy Radomin

Radomin  1 A
87-404 Radomin
powiat Golub-Dobrzyń
woj.kujawsko-pomorskie

KONTO BANKOWE:
Bank Spółdzielczy Kowalewo Pomorskie o/Radomin

62 9496 0008 0040 1416 2000 0003

Dane kontaktowe

tel./fax +48 56 683 75 22
tel. +48 56 683 75 12
tel. +48 56 682 71 56

e-mail: ugradomin@poczta.onet.pl, ug@radomin.pl
Strona internetowa: www.radomin.pl

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2032121
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-19 12:50

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl