Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W RADOMINIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radomin.pl

Treść strony

Rejestr instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Radomin, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U z 2017 r. poz. 862), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. poz. 189).

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Radomin:

I. Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Radomin prowadzi Sekretarz Gminy Radomin w Urzędzie Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin, tel. 56 6837522, godziny urzędowe: 7.30 - 15.30.

II. Zgodnie z §10 rozporządzenia:

"1. Rejestr, informację o rejestrze oraz o sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.

2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;

2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

3. Udostępnienie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie".

III. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, poprzez przesłanie na adres wskazany we wniosku bądź przekazanie osobiście wnioskodawcy lub osobie upoważnionej.

IV. Wydanie odpisu, o którym mowa w pkt III podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł. od każdej pełnej lub zaczętej stronicy, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.).

V. Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty,  nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330).

VI. Opłatę należy uiścić na konto Gminy Radomin w Banku Spółdzielczym nr 88 9496 0008 0040 1416 2000 0020.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-27 19:33
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-22 09:46
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data wytworzenia: 2023-01-25
  • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data publikacji: 2023-01-25 09:45

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-27 19:34
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-03-27 19:35

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11920
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-01-30 10:02:49