Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W RADOMINIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radomin.pl

Treść strony

Informacja o wynikach naboru nr 2/2021

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W URZĘDZIE GMINY W RADOMINIE

 

Informacja dotyczy oferty Nr 2/2021 z dnia 10 sierpnia 2021 r.

Nazwa stanowiska pracy Zastępca Skarbnika 

W wyniku zakończonej procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko pracy zatrudniona zostanie Pani Anna Gutkowska, zam. Golub-Dobrzyń.

Uzasadnienie dokonania wyboru: Pani Anna Gutkowska posiada wykształcenie wyższe na kierunku finanse i bankowość oraz 25-letni  staż pracy. Posiada odpowiednią wiedzę  i umiejętności do pracy na stanowisku Zastępcy Skarbnika.

 

                                                                                   Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

                                                                                                                                                                                     (-) Ewa Drawert

Radomin, dnia 2 września 2021 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2021-09-02
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2021-09-02 12:48

Nabór na stanowisko Zastępcy Skarbnika Gminy Radomin

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Nazwa i adres Urzędu Gminy Urząd Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin

Określenie stanowiska urzędniczego Zastępca Skarbnika Gminy

 

1.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1) obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);

2) wykształcenie wyższe ekonomiczne lub podyplomowe ekonomiczne;

3) staż pracy – trzyletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku;

4) predyspozycje – odporność psychiczna, przejawianie własnej inicjatywy, samodzielność, zdolności organizacyjne, wysoki stopień komunikatywności, umiejętność rozwiązywania problemów;

5) inne wymagania – kandydat jest osobą, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, nie była prawomocnie skazana za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszy się nieposzlakowaną opinią.

2.WYMAGANIA DODATKOWE:

1) umiejętność posługiwania się przepisami prawa, w szczególności z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o dochodach jst, ordynacji podatkowej, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o samorządzie gminnym;

2) biegła umiejętność obsługi programów komputerowych w środowisku Windows i pakietu Office;

3) umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych;

4) doświadczenie w pracy w administracji publicznej oraz kierowanie zespołem;

5) wiedza z zakresu kontroli zarządczej i egzekucji należności.

3.ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1) Realizowanie czynności zleconych przez skarbnika;

2) W przypadku nieobecności w pracy skarbnika pełnienie obowiązków skarbnika, z wyjątkiem obowiązków Głównego Księgowego;

3) Nadzór nad pracą referatu finansów w przypadku nieobecności skarbnika;

4) Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości;

5) Współuczestniczenie w opracowaniu projektu budżetu, jego realizacji i analizie;

6) Opracowywanie wspólnie ze skarbnikiem przepisów z zakresu rachunkowości, finansów publicznych i innych przepisów powszechnie obowiązujących;

7) Współuczestniczenie w realizacji ustaw o dochodach i finansach publicznych;

8) Współuczestniczenie w opracowywaniu sprawozdawczości budżetowej i finansowej.

4. WARUNKI PRACY.

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony z możliwością zawarcia umowy  o pracę na czas nieokreślony;

2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę;

3) praca w siedzibie Urzędu Gminy;

4) pakiet socjalny.

5. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W miesiącu lipcu 2021 r. w Urzędzie Gminy Radomin wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.                

6.WYMAGANE DOKUMENTY:

1) życiorys i list motywacyjny,

2) dokumenty poświadczające wykształcenie,

3) kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy,

4) oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) inne posiadane dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w zamkniętych kopertach w Urzędzie Gminy Radomin, pokój Nr 8 – Sekretariat z dopiskiem oferta pracy nr 2/2021 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Radomin, 87-404 Radomin 1a (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy). Termin składania ofert mija w dniu 20 sierpnia 2021 r. (piątek).

Złożonych ofert nie odsyłamy. Można je odebrać w ciągu miesiąca od opublikowania informacji o wynikach naboru. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Do dokumentów aplikacyjnych  należy dołączyć podpisaną klauzulę informacyjną i zgodę na przetwarzanie danych osobowych, stanowiącą załącznik do ogłoszenia o naborze.

Wójt Gminy

   (-) Piotr Wolski         

Radomin, dnia 10 sierpnia 2021 r.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2021-08-10
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2021-08-10 13:45
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-10 13:42

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2021-08-10
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2021-08-10 13:45

Urząd Gminy

Radomin

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W URZEDZIE GMINY W RADOMINIE

 

Informacja dotyczy oferty Nr 1/2021 z dnia 15 czerwca 2021 r.

Nazwa stanowiska pracy: stanowisko ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych

W wyniku zakończonej procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko pracy nabór został nierozstrzygnięty

Uzasadnienie dokonania wyboru:

W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły dwie oferty. Żadna z ofert nie spełniała wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

                                                                                  Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

                                                                                                    (-) Ewa Drawert

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2021-07-06
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2021-07-06 10:08
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-06 10:16

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2021-06-15
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2021-06-15 13:41

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 43685
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-09-02 12:48