Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W RADOMINIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radomin.pl

Treść strony

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. oświaty

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W URZĘDZIE GMINY W RADOMINIE

 

Informacja dotyczy oferty Nr 1/2023 z dnia 27 marca 2023 r.

Nazwa stanowiska pracy stanowisko ds. oświaty.  

W wyniku zakończonej procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko pracy zatrudniona zostanie Pani Lidia Gesek, zam. Jakubkowo.

Uzasadnienie dokonania wyboru: Pani Lidia Gesek posiada wykształcenie wyższe na kierunku finanse i rachunkowość oraz dziewięcioletni staż pracy. Posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do pracy na stanowisku ds. oświaty.

 

 Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

(-) Ewa Drawert

 Radomin, dnia 19 kwietnia 2023 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2023-04-19
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2023-04-19 13:35

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. oświaty

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Nazwa i adres Urzędu Gminy Urząd Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin

Określenie stanowiska urzędniczego stanowisko ds. oświaty

1.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1)      obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530);

2)      wykształcenie – wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie na kierunku finanse                i rachunkowość;

3)      staż pracy – czteroletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 4 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku;

4)      predyspozycje – odporność psychiczna, przejawianie własnej inicjatywy, samodzielność, zdolności organizacyjne, wysoki stopień komunikatywności, umiejętność rozwiązywania problemów;

5)      inne wymagania – kandydat jest osobą, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, nie była prawomocnie skazana za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszy się nieposzlakowaną opinią.

2.WYMAGANIA DODATKOWE:

1) dyspozycyjność.

3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1) pomoc przy analizie i ocenie arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych;

2) prowadzenie bazy danych oświatowych zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej:

a) dotyczącej liczby pracowników niebędących pracownikami pedagogicznymi zatrudnionych w szkołach i jednostkach obsługi oraz o łącznej wysokości ich wynagrodzeń i wymiaru zatrudnienia według rodzaju zajmowanych stanowisk  z wyłączeniem danych osobowych;

b) danych dotyczących spełniania obowiązku nauki,

c) bazy danych oświatowych obejmujące zbiory danych z baz danych oświatowych: szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Radomin oraz zbiory danych z baz danych jednostek obsługi;

3) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;

4) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz przygotowywanie w tym zakresie decyzji administracyjnych;

5) sporządzanie sprawozdań w programie SHRIMP, składanie zapotrzebowania na środki finansowe z Funduszy Pracy oraz rozliczanie tych środków;

6) rozliczanie środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli;

7) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej projektów współfinansowanych ze środków unijnych;

8) prowadzenie dokumentacji w zakresie ewidencji składników majątkowych stanowiących  mienie  szkół  i  uzgadnianie  na  tej  podstawie  stanów  wynikających z przeprowadzonych spisów inwentaryzacyjnych;

9) sporządzanie  projektów  zbiorczych  planów  i  analiz  ekonomicznych  oraz  budżetu i informacji w zakresie zadań oświatowych;

10)  sporządzanie wykazu potrąceń do list płac;

11)  obsługa    funduszu    świadczeń    socjalnych    obsługiwanych    jednostek   zgodnie  z opracowanymi regulaminami;

12)  prowadzenie ewidencji księgowej i rozliczeniowej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

13)  prowadzenie ewidencji środków trwałych;

14)  prowadzenie ewidencji księgowej wkładów i udzielonych pożyczek oraz dokonywanych spłat w ramach Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej dla pracowników oświaty Gminy Radomin;

15)  sporządzanie przelewów udzielonych pożyczek;

16) kontrola przestrzegania ustawy o zamówieniach publicznych przez placówki oświatowe przy zakupie: artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych, opału do szkół, paliwa do autobusu szkolnego oraz innych;

17)  księgowanie dowodów księgowych w systemie komputerowym zadekretowanych przez głównego księgowego;

18)  wprowadzanie przelewów do systemu bankowości elektronicznej, zatwierdzanie ich do wypłaty i przesyłanie na konta odbiorców;

19)  prowadzenie spraw dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół;

20)  kontrola rozliczania paliwa zużytego przez autobus szkolny;

21)  kontrola rozliczania produktów żywnościowych w stołówkach szkolnych;

22)  rozliczanie należności i zobowiązań publiczno – prawnych;

23)  prowadzenie dziennika korespondencyjnego;

24)  archiwizacja dokumentów wytworzonych w Referacie Oświaty oraz dokumentów otrzymanych z obsługiwanych jednostek oraz innych instytucji;

25)  inne prace wynikające z potrzeb Referatu Oświaty zlecone przez przełożonych.

4. WARUNKI PRACY.

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy;

2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę;

3) praca w siedzibie Urzędu Gminy;

4) pakiet socjalny.

5. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W miesiącu lutym 2023 r. w Urzędzie Gminy Radomin wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.                

6.WYMAGANE DOKUMENTY:

1) życiorys i list motywacyjny,

2) dokumenty poświadczające wykształcenie,

3) kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy,

4) oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)  inne posiadane dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w zamkniętych kopertach w Urzędzie Gminy Radomin, pokój Nr 8 – Sekretariat z dopiskiem oferta pracy nr 1/2023 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Radomin, 87-404 Radomin 1a (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy). Termin składania ofert mija w dniu 6 kwietnia 2023 r. (czwartek).

Złożonych ofert nie odsyłamy. Można je odebrać w ciągu miesiąca od opublikowania informacji o wynikach naboru. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Do dokumentów aplikacyjnych  należy dołączyć podpisaną klauzulę informacyjną i zgodę na przetwarzanie danych osobowych, stanowiącą załącznik do ogłoszenia o naborze.

Wójt Gminy

  (-) Piotr Wolski          

Radomin, dnia 27 marca 2023 r.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2023-03-27
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2023-03-27 12:48

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2023-03-27
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2023-03-27 12:48

Ogłoszenie o wyniku naboru nr 2/2022

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W URZĘDZIE GMINY W RADOMINIE

Informacja dotyczy oferty Nr 2/2022 z dnia 7 października 2022 r.

 

Nazwa stanowiska pracy stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej ( ¾ etatu), stanowisko ds. archiwum zakładowego ( ¼ etatu)

 

W wyniku zakończonej procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko pracy zatrudniony zostanie Pan Artur Czarnecki, zam. Radomin.

Uzasadnienie dokonania wyboru: Pan Artur Czarnecki posiada wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku administracja oraz 3-letni  staż pracy. Posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do pracy na stanowisku ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, stanowisku ds. archiwum zakładowego.

 Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

(-) Ewa Drawert

Radomin, dnia 21 października 2022 r.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2022-10-21
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2022-10-21 10:24

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej oraz stanowisko ds. archiwum zakładowego

OGŁOSZENIE O NABORZE

Nazwa i adres Urzędu Gminy Urząd Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin

Określenie stanowiska urzędniczego stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej ( ¾ etatu), stanowisko ds. archiwum zakładowego ( ¼ etatu)

1.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1)      obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530);

2)      wykształcenie – wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane wykształcenie na kierunku administracja, ukończony kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia;

3)      staż pracy – trzyletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku;

4)      predyspozycje – odporność psychiczna, przejawianie własnej inicjatywy, samodzielność, zdolności organizacyjne, wysoki stopień komunikatywności, umiejętność rozwiązywania problemów;

5)      inne wymagania - prawo jazdy kategorii B i dysponowanie samochodem osobowym;

6)      inne wymagania – kandydat jest osobą, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, nie była prawomocnie skazana za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszy się nieposzlakowaną opinią.

2.WYMAGANIA DODATKOWE:

1)        dyspozycyjność.

3.1. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ - ¾  etatu:

1)      Prowadzenie spraw w zakresie obrony cywilnej, tj.:

a)      opracowywanie i wdrażanie w życie planu obrony cywilnej,

b)      koordynowanie przedsięwzięć planistycznych i organizacyjnych z zakresu ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze gminy,

c)      koordynowanie planowania i zapewnienia ochrony oraz ewakuacji zabytków  i dóbr kultury na wypadek zagrożenia zniszczeniem,

d)      współpraca z odpowiednimi urzędami i instytucjami w zakresie planowania i organizowania przygotowań obronnych i obrony cywilnej,

e)      planowanie i koordynowanie zaopatrywania jednostek organizacyjnych gminy i formacji OC w niezbędny sprzęt, a także zapewnianie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu;

2)      Prowadzenie spraw w zakresie spraw obronnych, tj.:

a)      opracowywanie i wdrażanie w życie planu operacyjnego funkcjonowania gminy,

b)      planowanie i koordynowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania Wójta Gminy zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa,

c)      prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny,

d)      realizowanie przedsięwzięć związanych ze świadczeniami na rzecz obrony, obrony cywilnej i akcji kurierskiej w zakresie potrzeb obronnych państwa oraz wynikających z zadań realizowanych przez Wójta Gminy,

e)      prowadzenie spraw wojskowych wynikających z przepisów o powszechnym obowiązku obrony;

3)      Prowadzenie spraw w zakresie zarządzania kryzysowego, tj.:

a)      powołanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego jako organu pomocniczego Wójta do wykonywania zadań zarządzania kryzysowego oraz określenie jego kompetencji i zasad procesowania,

b)      opracowywanie i wdrażanie w życie planu zarządzania kryzysowego,

c)      organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń, treningów z zakresu zarządzania kryzysowego,

d)      kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie Gminy;

4)      Prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia;

5)      Współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie ochrony konserwatorskiej, prowadzenie ewidencji zabytków;

6)      Przygotowywanie i rozliczanie dotacji na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Radomin;

7)      Nadzorowanie i organizowanie opieki nad cmentarzami i grobami wojennymi;

8)      Wykonywanie czynności kancelaryjnych przypisanych na stanowisku pracy celem zapewnienia jednolitego sporządzania, tworzenia, ewidencji i przechowywania dokumentów oraz ochrony przed ich uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą;

9)      Przygotowywanie dokumentacji do archiwum zakładowego zgodnie z zasadami postępowania  z materiałami archiwalnymi oraz dokumentacją niearchiwalną.

3.2. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU DS. ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO – ¼  etatu:

1)      Przejmowanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych oraz sprawdzanie ich ze spisem zdawczo-odbiorczym;

2)      Sprawdzanie prawidłowości zakwalifikowania akt do odpowiedniej kategorii      archiwalnej;

3)      Porządkowanie i przechowywanie akt w należytym porządku i właściwe ich   zabezpieczanie;

4)      Prowadzenie ewidencji archiwum zakładowego;

5)      Współpraca z komórkami organizacyjnymi i nadzór w zakresie udzielania wiążących  wyjaśnień i pouczeń w sprawie klasyfikacji akt i przekazywania ich do archiwum       zakładowego;

6)      Udostępnianie zasobów archiwalnych pracownikom Urzędu Gminy;

7)      Przekazywanie dokumentacji archiwalnej do Archiwum Państwowego;

8)      Sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności archiwum zakładowego.

4. WARUNKI PRACY.

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony;

2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę;

3) praca w siedzibie Urzędu Gminy;

4) pakiet socjalny.

5. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W miesiącu wrześniu 2022 r. w Urzędzie Gminy Radomin wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych osiągnął 6%.                

6.WYMAGANE DOKUMENTY:

1)      życiorys i list motywacyjny,

2)      dokumenty poświadczające wykształcenie,

3)      kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy,

4)      oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)      inne posiadane dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w zamkniętych kopertach w Urzędzie Gminy Radomin, pokój Nr 8 – Sekretariat z dopiskiem oferta pracy nr 2/2022 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Radomin, 87-404 Radomin 1a (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy). Termin składania ofert mija w dniu 17 października 2022 r. (poniedziałek).

Złożonych ofert nie odsyłamy. Można je odebrać w ciągu miesiąca od opublikowania informacji o wynikach naboru. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Do dokumentów aplikacyjnych  należy dołączyć podpisaną klauzulę informacyjną i zgodę na przetwarzanie danych osobowych, stanowiącą załącznik do ogłoszenia o naborze.

                                                                                                                                                                                         Wójt Gminy

    (-) Piotr Wolski         

Radomin, dnia 7 października 2022 r.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2022-10-07
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2022-10-07 10:36
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2022-10-07 10:32

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2022-10-07
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2022-10-07 10:36

Informacja o wynikach naboru - 1/2022

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W URZEDZIE GMINY W RADOMINIE

 

Informacja dotyczy oferty Nr 1/2022 z dnia 3 stycznia 2022 r.

Nazwa stanowiska pracy: Kierownik Referatu Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Zagospodarowania Przestrzennego

W wyniku zakończonej procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko pracy nabór został nierozstrzygnięty

 

Uzasadnienie dokonania wyboru:

W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły dwie oferty. Żadna z ofert nie spełniała wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

 

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

(-) Ewa Drawert

Radomin, dnia 26 stycznia 2022 r.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2022-01-26
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2022-01-26 08:58
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-26 08:58

nabór na stanowisko Kierownika Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Zagospodarowania Przestrzennego

OGŁOSZENIE O NABORZE

Nazwa i adres Urzędu Gminy Urząd Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin

Określenie stanowiska urzędniczego Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Zagospodarowania Przestrzennego  

1.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1) obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.);

2) wykształcenie – wykształcenie wyższe magisterskie;

3) staż pracy – pięcioletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 5 lat działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku, w tym 3-letnie doświadczenie zawodowe w przygotowywaniu i rozliczaniu projektów, działań i programów realizowanych z udziałem zewnętrznych środków finansowych (z funduszy unijnych, innych funduszy zewnętrznych oraz programów krajowych);

4) predyspozycje – odporność psychiczna, przejawianie własnej inicjatywy, samodzielność, zdolności organizacyjne, wysoki stopień komunikatywności, umiejętność rozwiązywania problemów;

5) inne wymagania - prawo jazdy kategorii B i dysponowanie samochodem osobowym;

6) inne wymagania – kandydat jest osobą, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, nie była prawomocnie skazana za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszy się nieposzlakowaną opinią.

2.WYMAGANIA DODATKOWE:

1) dyspozycyjność.

3.ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1) bieżące monitorowanie działań zewnętrznych i dostępności funduszy umożliwiających pozyskiwanie środków pozabudżetowych krajowych i zagranicznych w tym Unii Europejskiej;

2) analiza możliwości finansowania projektów z programów europejskich i pozaeuropejskich;

3) pozyskiwanie i gromadzenie danych niezbędnych do właściwego opracowywania wniosków;

4) przygotowywanie, przy współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Gminy, wniosków aplikacyjnych i koordynacja ich bieżącej obsługi – w zakresie adekwatnym do charakteru realizowanych działań;

5) opracowywanie merytoryczne opinii i załączników do wniosków o dofinansowanie;

6) bieżąca obsługa administracyjna projektu pod względem przepływu dokumentów;

7) prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej pozyskiwania funduszy od chwili przygotowywania wniosku do rozliczenia - prowadzenie projektu dokumentacji finansowo - rozliczeniowej w zakresie pozyskiwanych środków unijnych, w tym przygotowywanie sprawozdań, wniosków o płatność, harmonogramów płatności i rozliczeń, rozliczanie projektów;

8) koordynowanie i modyfikacja opracowań planistycznych (strategicznych) Gminy (strategia rozwoju Gminy, wieloletni plan inwestycyjny itp.) w kontekście pozyskiwania funduszy zewnętrznych, pod kątem stawianych wymogów przez te fundusze;

9) współpraca z odpowiednimi organami administracji rządowej i samorządowej, a także  z sektorem społecznym i gospodarczym w celu pozyskiwania środków pozabudżetowych;

10) podejmowanie działań mających na celu utrzymanie trwałości projektów;

11) realizowanie działań promocyjnych wymaganych zapisami programów pomocowych;

12) prowadzenie działań informacyjnych w zakresie warunków i możliwości pozyskania dofinansowania przez jednostki podległe Gminie, przedsiębiorców, pracodawców, organizacje pozarządowe oraz inne grupy zawodowe i społeczne;

13) Prowadzenie spraw związanych z odbywaniem praktyk zawodowych w Urzędzie Gminy;

14) Nadzór nad prowadzonymi inwestycjami Gminnymi, w tym także w zakresie ochrony środowiska, gospodarki mieszkaniowej oraz drogownictwa, wodociągów i kanalizacji;

15) Planowanie i realizacja inwestycji gminnych w tym opracowywanie planów i prognoz rozwoju gminy oraz analiza ich realizacji;

16) Prowadzenie nadzoru nad wykonywanymi inwestycjami na obiektach będących własnością gminy oraz dokonywanie technicznego odbioru tych robót;

17) Wykonywanie czynności kancelaryjnych przypisanych na stanowisku pracy celem zapewnienia jednolitego sporządzania, tworzenia, ewidencji i przechowywania dokumentów oraz ochrony przed ich uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą;

18) Przygotowywanie dokumentacji do archiwum zakładowego zgodnie z zasadami postępowania  z materiałami archiwalnymi oraz dokumentacją niearchwialną.

W związku z pełnieniem funkcji kierowniczej do zadań na stanowisku należy:

1) Opracowywanie projektów potrzeb finansowych z zakresu działalności referatu, racjonalnego dysponowania środkami z budżetu Gminy;

2) Opracowywanie planów wydatków oraz kontroli ich wydatkowania;

3) Nadzór nad terminowym, rzetelnym i zgodnym z prawem wypełnianiem obowiązków służbowych przez podległych pracowników, organizowanie ich pracy i podział zadań;

4) Wykonywanie kontroli wewnętrznej w zakresie realizacji zadań komórki organizacyjnej;

5) Udostępnianie informacji publicznych na zasadach określonych w Statucie Gminy i ustawie o dostępie do informacji publicznej;

6) Przeprowadzanie okresowych ocen kwalifikacyjnych podległych pracowników;

7) Tworzenie i administrowanie niezbędnymi bazami danych;

8) Wypełnianie obowiązków określonych w zarządzeniach Wójta dotyczących funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy.

4. WARUNKI PRACY.

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony;

2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę;

3) praca w siedzibie Urzędu Gminy;

4) pakiet socjalny.

5. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W miesiącu grudniu 2021 r. w Urzędzie Gminy Radomin wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.                

6.WYMAGANE DOKUMENTY:

1) życiorys i list motywacyjny,

2) dokumenty poświadczające wykształcenie,

3) kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy,

4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia zawodowego w przygotowywaniu i rozliczaniu projektów, działań i programów realizowanych z udziałem zewnętrznych środków finansowych (z funduszy unijnych, innych funduszy zewnętrznych oraz programów krajowych);

4) oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) inne posiadane dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w zamkniętych kopertach w Urzędzie Gminy Radomin, pokój Nr 8 – Sekretariat z dopiskiem oferta pracy nr 1/2022 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Radomin, 87-404 Radomin 1a (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy). Termin składania ofert mija w dniu 14 stycznia 2022 r. (piątek).

Złożonych ofert nie odsyłamy. Można je odebrać w ciągu miesiąca od opublikowania informacji o wynikach naboru. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Do dokumentów aplikacyjnych  należy dołączyć podpisaną klauzulę informacyjną i zgodę na przetwarzanie danych osobowych, stanowiącą załącznik do ogłoszenia   o naborze.                                                                                          

     Wójt Gminy

   (-) Piotr Wolski         

Radomin, dnia 3 stycznia 2022 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2022-01-03
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2022-01-03 13:23

klauzula informacyjna - Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Zagospodarowania Przestrzennego

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data wytworzenia: 2022-01-03
  • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data publikacji: 2022-01-03 13:31

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2022-01-03
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2022-01-03 13:25

Informacja o wynikach naboru - stanowisko ds. promocji gminy

Urząd Gminy

    Radomin

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W URZĘDZIE GMINY W RADOMINIE

 

Informacja dotyczy oferty Nr 3/2021 z dnia 10 grudnia 2021 r.

Nazwa stanowiska pracy: stanowisko ds. promocji gminy

W wyniku zakończonej procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko pracy zatrudniona zostanie Pani Patrycja Żychniewicz, zam. Sadykierz

Uzasadnienie dokonania wyboru: Pani Patrycja Żychniewicz posiada wykształcenie wyższe na kierunku finanse i rachunkowość oraz 9-letni  staż pracy. Posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do pracy na stanowisku ds. promocji gminy.

 

 Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

  (-) Ewa Drawert

Radomin, dnia 31 grudnia 2021 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2021-12-31
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2021-12-31 09:35
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-31 09:38

Nabór na Stanowisko ds. promocji gminy

 

Nazwa i adres Urzędu Gminy Urząd Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin

Określenie stanowiska urzędniczego Stanowisko ds. promocji gminy

1.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1) obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.);

2) wykształcenie – wykształcenie wyższe magisterskie;

3) staż pracy – dwuletni staż pracy w administracji publicznej oraz  dwuletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 2 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wmaganiami na stanowisku;

4) predyspozycje – odporność psychiczna, przejawianie własnej inicjatywy, samodzielność, zdolności organizacyjne, wysoki stopień komunikatywności, umiejętność rozwiązywania problemów;

5) inne wymagania – kandydat jest osobą, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, nie była prawomocnie skazana za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszy się nieposzlakowaną opinią.

2.WYMAGANIA DODATKOWE:

1) dyspozycyjność;

2) inne wymagania - prawo jazdy kategorii B i dysponowanie samochodem osobowym.

3.ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1) gromadzenie informacji o Gminie do wykorzystania w promowaniu Gminy;

2) zamawianie wybranych usług i produktów marketingowo-promocyjnych, utrzymywanie kontaktów z dostawcami usług, wyszukiwanie najciekawszych i opłacalnych ofert;

3) dokumentowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych, edukacyjnych odbywających się na terenie Gminy;

4) przygotowywanie materiałów na stronę internetową Urzędu Gminy;

5) udostępnianie informacji na stronie internetowej Gminy;

6) przygotowywanie i rozliczanie dotacji w zakresie działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych;

7) przygotowywanie i rozliczanie dotacji dla klubów sportowych;

8) współorganizowanie imprez kulturalnych i sportowych w Gminie;

9) prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową i współpraca w tym zakresie  z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z terenu Gminy;

10) pomoc w zapewnieniu obsługi administracyjnej Wójtowi Gminy i Sekretarzowi Gminy (w tym techniczna obsługa sekretariatu),

11) pomoc w obsłudze kancelaryjnej Urzędu Gminy, w tym przyjmowanie, rozdzielanie i wysyłanie korespondencji,

12) pomoc w technicznej obsłudze sekretariatu Wójta oraz przyjmowaniu interesantów,

13) pomoc w przyjmowaniu interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie im kontaktów z Wójtem albo kierowanie ich do odpowiednich referatów lub samodzielnych stanowisk pracy;

14) wykonywanie czynności kancelaryjnych przypisanych na stanowisku pracy celem zapewnienia jednolitego sporządzania, tworzenia, ewidencji i przechowywania dokumentów oraz ochrony przed ich uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą.

4. WARUNKI PRACY.

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony;

2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę;

3) praca w siedzibie Urzędu Gminy;

4) pakiet socjalny.

5. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W miesiącu listopadzie 2021 r. w Urzędzie Gminy Radomin wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.                

6.WYMAGANE DOKUMENTY:

1) życiorys i list motywacyjny,

2) dokumenty poświadczające wykształcenie,

3) kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy,

4) oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) inne posiadane dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w zamkniętych kopertach w Urzędzie Gminy Radomin, pokój Nr 8 – Sekretariat z dopiskiem oferta pracy nr 3/2021 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Radomin, 87-404 Radomin 1a (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy). Termin składania ofert mija w dniu 20 grudnia 2021 r. (poniedziałek).

Złożonych ofert nie odsyłamy. Można je odebrać w ciągu miesiąca od opublikowania informacji o wynikach naboru. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Do dokumentów aplikacyjnych  należy dołączyć podpisaną klauzulę informacyjną i zgodę na przetwarzanie danych osobowych, stanowiącą załącznik do ogłoszenia  o naborze.

Wójt Gminy

    (-) Piotr Wolski          

 

Radomin, dnia 10 grudnia 2021 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2021-12-10
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2021-12-10 15:34
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-12 18:00

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2021-12-10
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2021-12-10 15:34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 57990
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-04-19 13:35:54