Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

 • Nabory na wolne stanowiska urzędnicze

Treść strony

Ogłoszenie o naborze nr 1/2019

OGŁOSZENIE O NABORZE

Nazwa i adres Urzędu Gminy Urząd Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin

Określenie stanowiska urzędniczego Stanowisko ds. wymiaru

1.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1) obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.   o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.);

2) wykształcenie – wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie na kierunku lub specjalności: administracja, budownictwo, rolnictwo;

3) staż pracy – trzyletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku;

4) predyspozycje – odporność psychiczna, przejawianie własnej inicjatywy, samodzielność, zdolności organizacyjne, wysoki stopień komunikatywności, umiejętność rozwiązywania problemów;

5) inne wymagania – kandydat jest osobą, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, nie była prawomocnie skazana za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszy się nieposzlakowaną opinią.

2.WYMAGANIA DODATKOWE:

1) dyspozycyjność;

2) inne wymagania - prawo jazdy kategorii B i dysponowanie samochodem osobowym.

3.ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1) wymiar podatków określonych w odrębnych przepisach oraz kontrola płatników tych podatków;

2) wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym w zakresie podatków i opłat;

3) sporządzanie okresowych sprawozdań związanych z gospodarką finansową;

4) opracowywanie dochodów Budżetu Gminy w części dotyczącej podatków i opłat;

5) przygotowywanie wszelkiej sprawozdawczości i informacji, poza sprawozdawczością wynikającą z obowiązujących przepisów dla potrzeb Wójta Gminy, w tym także skróconego bilansu z wykonania Budżetu Gminy w cyklu miesięcznym i kwartalnym;

6) prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej podatków i opłat;

7) wymiar podatków lokalnych od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, tj.: podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz podatku od środków transportowych przy użyciu programu komputerowego, w tym w szczególności:

a) przyjmowanie i weryfikacja informacji i deklaracji podatkowych,

b) wzywanie do złożenia informacji podatkowych od osób fizycznych oraz deklaracji podatkowych od osób prawnych,

c) prowadzenie postępowania dowodowego w sprawie wezwania do korekty deklaracji i informacji podatkowych,

d) wydawanie decyzji ustalających wysokość zobowiązań podatkowych;

8) kontrola poprawności składanych informacji i deklaracji podatkowych stanowiących podstawę do ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego;

9) załatwianie środków odwoławczych od decyzji wymiarowych należnych zobowiązań podatkowych;

10) dokonywanie wymiaru i korekt podatków w ciągu roku podatkowego zgodnie z powstaniem lub wygaśnięciem obowiązku podatkowego;

11) aktualizowanie bazy danych podatników;

12) przeprowadzanie kontroli podatkowych;

13) wydawanie zaświadczeń o wielkości użytków rolnych i nieruchomościach;

14) gromadzenie dokumentów niezbędnych do stosowania z urzędu ulg w spłacie podatków, przyjmowanie wniosków w sprawach ulg, prowadzenie postępowania podatkowego oraz przygotowywanie decyzji w tym zakresie;

15) prowadzenie spraw z zakresu pomocy de minimis i pomocy publicznej, zgodnie z zakresem obowiązków;

16) udzielanie pisemnych informacji na wniosek KRUS i innych podmiotów;

17) wykonywanie czynności kancelaryjnych przypisanych na stanowisku pracy celem zapewnienia jednolitego sporządzania, tworzenia, ewidencji i przechowywania dokumentów oraz ochrony przed ich uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą;

18) przygotowywanie dokumentacji do archiwum zakładowego zgodnie z zasadami postępowania  z materiałami archiwalnymi oraz dokumentacją niearchwialną;

19) pełnienie zastępstw nieobecnych pracowników Referatu Finansów na bieżąco uzgadnianych z bezpośrednim przełożonym;

4. WARUNKI PRACY.

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy;

2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę;

3) praca w siedzibie Urzędu Gminy;

4) pakiet socjalny.

5. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W miesiącu styczniu 2019 r. w Urzędzie Gminy Radomin wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.                

6.WYMAGANE DOKUMENTY:

1) życiorys i list motywacyjny,

2) dokumenty poświadczające wykształcenie,

3) kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy,

4) oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) inne posiadane dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w zamkniętych kopertach w Urzędzie Gminy Radomin, pokój Nr 8 – Sekretariat z dopiskiem oferta pracy nr 1/2019 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Radomin, 87-404 Radomin 1a (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy). Termin składania ofert mija w dniu 18 lutego 2019 r. (poniedziałek).

Złożonych ofert nie odsyłamy. Można je odebrać w ciągu miesiąca od opublikowania informacji o wynikach naboru. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Do dokumentów aplikacyjnych  należy dołączyć podpisaną klauzulę informacyjną i zgodę na przetwarzanie danych osobowych, stanowiącą załącznik do ogłoszenia o naborze.

Wójt Gminy

(-) Piotr Wolski     

Radomin, dnia 7 lutego 2019 r.

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2019-02-07
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-02-07 13:05

klauzula informacyjna, zgoda na przewtarzanie danych osobowych

 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-02-07 13:04
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-02-07 13:05

Informacja o wynikach naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W URZĘDZIE GMINY W RADOMINIE

Informacja dotyczy oferty Nr 7/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r.

Nazwa stanowiska pracy Stanowisko ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych

W wyniku zakończonej procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko pracy zatrudniona zostanie Pani Emilia Miądzel, zamieszkała w Bocheńcu.

Uzasadnienie dokonania wyboru: Pani Emilia Miądzel posiada wykształcenie wyższe na kierunku administracja oraz dwunastoletni staż pracy, w tym trzyletni staż pracy w administracji publicznej. Posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do pracy na stanowisku ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych.

 

                                                                                  Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

                                                                                                                                                                                                     (-) Ewa Drawert

Radomin, dnia 28 grudnia 2018 r.

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2018-12-28
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2018-12-28 08:28
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-28 08:27

Ogłoszenie o naborze nr 7/2018

OGŁOSZENIE O NABORZE

Nazwa i adres Urzędu Gminy Urząd Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin

Określenie stanowiska urzędniczego Stanowisko ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych

1.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1) obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.);

2) wykształcenie – wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie na kierunku lub specjalności: administracja;

3) staż pracy –  pięcioletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 5 lat działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku, w tym dwuletni staż pracy w administracji publicznej;

4) predyspozycje – odporność psychiczna, przejawianie własnej inicjatywy, samodzielność, zdolności organizacyjne, wysoki stopień komunikatywności, umiejętność rozwiązywania problemów;

5) inne wymagania – kandydat jest osobą, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, nie była prawomocnie skazana za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszy się nieposzlakowaną opinią;

2.WYMAGANIA DODATKOWE:

1) dyspozycyjność;

2) inne wymagania - prawo jazdy kategorii B i dysponowanie samochodem osobowym.

3.ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1) Prowadzenie spraw z zakresu środowiska, w tym ochrony kształtowania środowiska;

2) Programowanie zadań i przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska;

3) Współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie ochrony konserwatorskiej, prowadzenie ewidencji zabytków;

4) Przygotowywanie i rozliczanie dotacji na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Radomin;

5) Nadzorowanie i organizowanie opieki nad cmentarzami i grobami wojennymi;

6) Prowadzenie spraw dotyczących konserwacji i zaopatrzenia w energię elektryczną Gminy, tj. w budynkach komunalnych oraz oświetlenie ulic, placów i dróg;

7) Ustalanie warunków przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;

8) Sporządzanie sprawozdań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska;

9) Prowadzenie procedur przy udzielaniu zamówień publicznych określonych ustawą Prawo zamówień publicznych i wewnętrznymi regulacjami, a w szczególności:

a) ustalanie wartości zamówień w Urzędzie na dany rok należących do tej samej kategorii określonej we wspólnym słowniku zamówień w oparciu o planowane postępowania  o zamówienie publiczne,

b) koordynowanie pracami komisji przetargowej oraz doradztwo w sprawach niezrozumiałych, czy wątpliwych,

c) prowadzenie centralnego rejestru zawartych umów zamówień publicznych,

d) kontrola prawidłowości przygotowywanych dokumentów do wszczęcia postępowania,

e) realizowanie umów zgodnie z określonymi zasadami w postępowaniu o zamówienie publiczne.       

10) Wykonywanie czynności kancelaryjnych przypisanych na stanowisku pracy celem zapewnienia jednolitego sporządzania, tworzenia, ewidencji i przechowywania dokumentów oraz ochrony przed ich uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą;

11) Przygotowywanie dokumentacji do archiwum zakładowego zgodnie z zasadami postępowania  z materiałami archiwalnymi oraz dokumentacją niearchwialną;

12) Pełnienie zastępstw nieobecnych pracowników Referatu Rolnictwa, Obronności i Zamówień Publicznych na bieżąco uzgadnianych z bezpośrednim przełożonym.

4. WARUNKI PRACY.

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy;

2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę;

3) praca w siedzibie Urzędu Gminy;

4) pakiet socjalny.

5. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W miesiącu listopadzie 2018 r. w Urzędzie Gminy Radomin wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.                

6. WYMAGANE DOKUMENTY:

1) życiorys i list motywacyjny,

2) dokumenty poświadczające wykształcenie,

3) kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy,

4) oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) inne posiadane dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w zamkniętych kopertach w Urzędzie Gminy Radomin, pokój Nr 8 – Sekretariat z dopiskiem oferta pracy nr 7/2018 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Radomin, 87-404 Radomin 1a (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy). Termin składania ofert mija w dniu 17 grudnia 2018 r. (poniedziałek).

Złożonych ofert nie odsyłamy. Można je odebrać w ciągu miesiąca od opublikowania informacji o wynikach naboru. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Do dokumentów aplikacyjnych  należy dołączyć podpisaną klauzulę informacyjną i zgodę na przetwarzanie danych osobowych, stanowiącą załącznik do ogłoszenia o naborze.

 

Wójt Gminy

(-) Piotr Wolski

Radomin, dnia 5 grudnia 2018 r.

 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2018-12-05 10:04
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-06 12:45
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2018-12-05 09:56
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-05 09:56
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2018-12-05 10:04

Informacja o wynikach naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W URZĘDZIE GMINY W RADOMINIE

Informacja dotyczy oferty Nr 6/2018 z dnia 15 listopada 2018 r.

Nazwa stanowiska pracy Stanowisko ds. finansowych i wydatków budżetowych.

W wyniku zakończonej procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko pracy zatrudniona zostanie Pani Ewelina Dąbrowska, zamieszkała w Golubiu-Dobrzyniu.

Uzasadnienie dokonania wyboru: Pani Ewelina Dąbrowska posiada wykształcenie wyższe na kierunku administracja oraz dziewięcioletni staż pracy. Posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do pracy na stanowisku ds. finansowych i wydatków budżetowych.

                                                                                  Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

                                                                                                                                                                                                     (-) Ewa Drawert

Radomin, dnia 11 grudnia 2018 r.

 • autor informacji: Ewa Drawert
  data wytworzenia: 2018-12-11
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2018-12-11 10:10
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-11 10:10

Ogłoszenie o naborze nr 6/2018

OGŁOSZENIE O NABORZE

Nazwa i adres Urzędu Gminy Urząd Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin

Określenie stanowiska urzędniczego Stanowisko ds. finansowych i wydatków budżetowych

1.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1) obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.);

2) wykształcenie – wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie na kierunkach lub specjalnościach: finanse i rachunkowość, administracja;

3) staż pracy – trzyletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku;

4) predyspozycje – odporność psychiczna, przejawianie własnej inicjatywy, samodzielność, zdolności organizacyjne, wysoki stopień komunikatywności, umiejętność rozwiązywania problemów;

5) inne wymagania – kandydat jest osobą, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, nie była prawomocnie skazana za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszy się nieposzlakowaną opinią;

6) umiejętność pracy w programie finansowo-księgowym i ewidencji środków trwałych.

2.WYMAGANIA DODATKOWE:

1) dyspozycyjność;

2) inne wymagania - prawo jazdy kategorii B i dysponowanie samochodem osobowym.

3.ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 1. analiza wykorzystania budżetu oraz wnioskowanie zmian w budżecie celem racjonalnego dysponowania środkami;
 2. prowadzenie budżetu gminy w układzie zadaniowym;
 3. prowadzenie rachunkowości wydatków budżetowych;
 4. sprawowanie obsługi kasowej Urzędu Gminy;
 5. prowadzenie ksiąg rachunkowych;
 6. uzgadnianie obrotów i sald w zakresie kont księgowych;
 7. sporządzanie okresowych sprawozdań związanych z gospodarką finansową;
 8. opracowywanie wydatków Budżetu Gminy;
 9. przygotowywanie wszelkiej sprawozdawczości i informacji, poza sprawozdawczością wynikającą z obowiązujących przepisów dla potrzeb Wójta Gminy, w tym także skróconego bilansu z wykonania Budżetu Gminy w cyklu miesięcznym i kwartalnym;
 10. księgowanie w syntetyce i analityce dokumentów księgowych;
 11. podejmowanie i wypłacanie gotówki oraz dokonywanie jej rozliczenia;
 12. dokonywanie księgowań dotyczących gospodarki materiałowej;
 13. dekretowanie dokumentów księgowych;
 14. prowadzenie ewidencji mienia komunalnego, jego sprzedaży na kontach rachunkowych i syntetycznych;
 15. prowadzenie ewidencji środków trwałych;
 16. prowadzenie i obsługa programu do środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia;
 17. wykonywanie czynności kancelaryjnych przypisanych na stanowisku pracy celem zapewnienia jednolitego sporządzania, tworzenia, ewidencji i przechowywania dokumentów oraz ochrony przed ich uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą;
 18. przygotowywanie dokumentacji do archiwum zakładowego zgodnie z zasadami postępowania z materiałami archiwalnymi oraz dokumentacją niearchwialną;
 19. pełnienie zastępstw nieobecnych pracowników Referatu Finansów na bieżąco uzgadnianych z bezpośrednim przełożonym.

4. WARUNKI PRACY.

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy;

2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę;

3) praca w siedzibie Urzędu Gminy;

4) pakiet socjalny.

5. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W miesiącu październiku 2018 r. w Urzędzie Gminy Radomin wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

6.WYMAGANE DOKUMENTY:

1) życiorys i list motywacyjny,

2) dokumenty poświadczające wykształcenie,

3) kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy,

4) oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) inne posiadane dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w zamkniętych kopertach w Urzędzie Gminy Radomin, pokój Nr 8 – Sekretariat z dopiskiem oferta pracy nr 6/2018 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Radomin, 87-404 Radomin 1a (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy). Termin składania ofert mija w dniu 26 listopada 2018 r. (poniedziałek).

Złożonych ofert nie odsyłamy. Można je odebrać w ciągu miesiąca od opublikowania informacji o wynikach naboru. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Do dokumentów aplikacyjnych należy dołączyć podpisaną klauzulę informacyjną i zgodę na przetwarzanie danych osobowych, stanowiącą załącznik do ogłoszenia o naborze.

Wójt Gminy

(-) Piotr Wolski

Radomin, dnia 15 listopada 2018 r.

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2018-11-15
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2018-11-15 13:42

klauzula informacyjna, zgoda na przewtarzanie danych osobowych

 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2018-11-15 13:50
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2018-11-15 13:48

Informacja o wynikach naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W URZĘDZIE GMINY W RADOMINIE

Informacja dotyczy oferty Nr 5/2018 z dnia 31 lipca 2018 r.

Nazwa stanowiska pracy Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego

W wyniku zakończonej procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko pracy zatrudniony zostanie Pan Kamil Kłosiński, zamieszkały w Borzyminie.

Uzasadnienie dokonania wyboru: Pan Kamil Kłosiński posiada wykształcenie wyższe na kierunku budownictwo oraz dziewięcioletni staż pracy. Posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do pracy na stanowisku ds. zagospodarowania przestrzennego.

 

                                                                                  Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

                                                                                                                                                                                                     (-) Ewa Drawert

Radomin, dnia 28 sierpnia 2018 r.

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2018-08-28
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2018-08-28 14:26

Ogłoszenie o naborze nr 5/2018

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Nazwa i adres Urzędu Gminy Urząd Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin

Określenie stanowiska urzędniczego Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego

1.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1) obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260);

2) wykształcenie – wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie na kierunkach lub specjalnościach: administracja, gospodarka przestrzenna;

3) staż pracy –  dwuletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 2 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku;

4) predyspozycje – odporność psychiczna, przejawianie własnej inicjatywy, samodzielność, zdolności organizacyjne, wysoki stopień komunikatywności, umiejętność rozwiązywania problemów;

5) inne wymagania - prawo jazdy kategorii B i dysponowanie samochodem osobowym.

6) inne wymagania – kandydat jest osobą, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, nie była prawomocnie skazana za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszy się nieposzlakowaną opinią.

2.WYMAGANIA DODATKOWE:

1) dyspozycyjność.

3.ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1) Gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem i użyczenie, w trwały zarząd, wyłączając najem lokali mieszkalnych, w tym wystawianie faktur;

2) Gospodarka gruntami komunalnymi oraz obrót nieruchomościami stanowiącymi mienie gminy;

3) Prowadzenie spraw dotyczących zamiany i przekazywania nieruchomości komunalnych Skarbowi Państwa oraz osobom fizycznym;

4) Sporządzanie projektów planów przestrzennego zagospodarowania terenu, podawanie do publicznej wiadomości ich treści, zbieranie uwag i przedkładanie Radzie Gminy do zatwierdzenia;

5) Zlecanie opracowań planistycznych oraz przygotowywanie wniosków niezbędnych do zatwierdzenia planów;

6) Prowadzenie spraw związanych z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

7) Wydawanie zaświadczeń o zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego gminy;

8) Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy;

9) Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji celu publicznego;

10) Wydzielanie i tworzenie zasobów gruntów na cele budowlane;

11) Prowadzenie spraw związanych z budownictwem, a wynikających z kompetencji Gminy  w tym zakresie;

12) Wykonywanie czynności kancelaryjnych przypisanych na stanowisku pracy celem zapewnienia jednolitego sporządzania, tworzenia, ewidencji i przechowywania dokumentów oraz ochrony przed ich uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą;

13) Przygotowywanie dokumentacji do archiwum zakładowego zgodnie z zasadami postępowania  z materiałami archiwalnymi oraz dokumentacją niearchiwalną;

14) Pełnienie zastępstw nieobecnych pracowników Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Zagospodarowania Przestrzennego na bieżąco uzgadnianych  z bezpośrednim przełożonym.

4. WARUNKI PRACY.

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy;

2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę;

3) praca w siedzibie Urzędu Gminy;

4) pakiet socjalny.

5. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W miesiącu czerwcu 2018 r. w Urzędzie Gminy Radomin wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.                

6.WYMAGANE DOKUMENTY:

1) życiorys i list motywacyjny,

2) dokumenty poświadczające wykształcenie,

3) kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy,

4) oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) inne posiadane dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w zamkniętych kopertach w Urzędzie Gminy Radomin, pokój Nr 8 – Sekretariat z dopiskiem oferta pracy nr 5/2018 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Radomin, 87-404 Radomin 1a (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy). Termin składania ofert mija w dniu 10 sierpnia 2018 r. (piątek).

Złożonych ofert nie odsyłamy. Można je odebrać w ciągu miesiąca od opublikowania informacji o wynikach naboru. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Do dokumentów aplikacyjnych  należy dołączyć podpisaną klauzulę informacyjną i zgodę na przetwarzanie danych osobowych, stanowiącą załącznik do ogłoszenia o naborze.

                                                                                                 Wójt Gminy

                                                                                              (-) Piotr Wolski

Radomin, dnia 31 lipca 2018 r.

 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2018-07-31 14:19
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-31 13:05

załącznik do ogłoszenia o naborze nr 5/2018 klauzula informacyjna, zgoda na przewtarzanie danych osobowych

 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2018-07-31 13:03
 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2018-07-31
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2018-07-31 14:19
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-31 13:03

Informacja o wynikach naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W URZĘDZIE GMINY W RADOMINIE

 

Informacja dotyczy oferty Nr 4/2018 z dnia 17.07.2018 r.

Nazwa stanowiska pracy Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego

W wyniku zakończonej procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko pracy nie zatrudniono pracownika w związku z brakiem ofert spełniających wymagania formalne.

 

                                                                                  Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

                                                                                                                                                                                                     (-) Ewa Drawert

Radomin, dnia 31 lipca 2018 r.

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2018-07-31
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2018-07-31 12:52
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-31 12:51

Ogłoszenie o naborze nr 4/2018

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Nazwa i adres Urzędu Gminy Urząd Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin

Określenie stanowiska urzędniczego Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego

1.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1) obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260);

2) wykształcenie – wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie na kierunkach lub specjalnościach: administracja, gospodarka przestrzenna;

3) staż pracy –  trzyletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku;

4) predyspozycje – odporność psychiczna, przejawianie własnej inicjatywy, samodzielność, zdolności organizacyjne, wysoki stopień komunikatywności, umiejętność rozwiązywania problemów;

5) inne wymagania - prawo jazdy kategorii B i dysponowanie samochodem osobowym.

6) inne wymagania – kandydat jest osobą, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, nie była prawomocnie skazana za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszy się nieposzlakowaną opinią.

2.WYMAGANIA DODATKOWE:

1) dyspozycyjność.

3.ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1) Gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem i użyczenie, w trwały zarząd, wyłączając najem lokali mieszkalnych, w tym wystawianie faktur;

2) Gospodarka gruntami komunalnymi oraz obrót nieruchomościami stanowiącymi mienie gminy;

3) Prowadzenie spraw dotyczących zamiany i przekazywania nieruchomości komunalnych Skarbowi Państwa oraz osobom fizycznym;

4) Sporządzanie projektów planów przestrzennego zagospodarowania terenu, podawanie do publicznej wiadomości ich treści, zbieranie uwag i przedkładanie Radzie Gminy do zatwierdzenia;

5) Zlecanie opracowań planistycznych oraz przygotowywanie wniosków niezbędnych do zatwierdzenia planów;

6) Prowadzenie spraw związanych z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

7) Wydawanie zaświadczeń o zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego gminy;

8) Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy;

9) Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji celu publicznego;

10) Wydzielanie i tworzenie zasobów gruntów na cele budowlane;

11) Prowadzenie spraw związanych z budownictwem, a wynikających z kompetencji Gminy  w tym zakresie;

12) Wykonywanie czynności kancelaryjnych przypisanych na stanowisku pracy celem zapewnienia jednolitego sporządzania, tworzenia, ewidencji i przechowywania dokumentów oraz ochrony przed ich uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą;

13) Przygotowywanie dokumentacji do archiwum zakładowego zgodnie z zasadami postępowania  z materiałami archiwalnymi oraz dokumentacją niearchiwalną;

14) Pełnienie zastępstw nieobecnych pracowników Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Zagospodarowania Przestrzennego na bieżąco uzgadnianych z bezpośrednim przełożonym;

4. WARUNKI PRACY.

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy;

2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę;

3) praca w siedzibie Urzędu Gminy;

4) pakiet socjalny.

5. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W miesiącu czerwcu 2018 r. w Urzędzie Gminy Radomin wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.                

6.WYMAGANE DOKUMENTY:

1) życiorys i list motywacyjny,

2) dokumenty poświadczające wykształcenie,

3) kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy,

4) oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) inne posiadane dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w zamkniętych kopertach  w Urzędzie Gminy Radomin, pokój Nr 8 – Sekretariat z dopiskiem oferta pracy nr 4/2018 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Radomin, 87-404 Radomin 1a (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy). Termin składania ofert mija w dniu 27 lipca 2018 r. (piątek).

Złożonych ofert nie odsyłamy. Można je odebrać w ciągu miesiąca od opublikowania informacji o wynikach naboru. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)”.

 

Wójt Gminy

(-) Piotr Wolski       

Radomin, dnia 17 lipca 2018 r.

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2018-07-17
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2018-07-17 13:14
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-17 13:13

Do oferty pracy nr 4/2018 należy dołączyć załączoną klauzulę informacyjną, zgodę na przewtarzanie danych osobowych

 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2018-07-19 13:44
 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2018-07-19
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2018-07-19 13:46
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-19 13:49

Informacja o wynikach naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W URZĘDZIE GMINY W RADOMINIE

 

Informacja dotyczy oferty Nr 3/2018 z dnia 05.07.2018 r.

Nazwa stanowiska pracy Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego

W wyniku zakończonej procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko pracy nie zatrudniono pracownika w związku z brakiem ofert.

 

                                                                                  Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

                                                                                                                                             (-) Ewa Drawert

Radomin, dnia 17 lipca 2018 r.

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2018-07-17
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2018-07-17 12:18
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-17 12:18

Ogłoszenie o naborze nr 3/2018

OGŁOSZENIE O NABORZE

Nazwa i adres Urzędu Gminy Urząd Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin

Określenie stanowiska urzędniczego Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego

1.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1) obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 poz. 1260);

2) wykształcenie – wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie na kierunkach lub specjalnościach: administracja, gospodarka przestrzenna; 

3) staż pracy –  trzyletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku, w tym co najmniej 1 rok stażu pracy w administracji publicznej; 

4) predyspozycje – odporność psychiczna, przejawianie własnej inicjatywy, samodzielność, zdolności organizacyjne, wysoki stopień komunikatywności, umiejętność rozwiązywania problemów;

5) inne wymagania - prawo jazdy kategorii B i dysponowanie samochodem osobowym.

6) inne wymagania – kandydat jest osobą, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, nie była prawomocnie skazana za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszy się nieposzlakowaną opinią.

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

1) dyspozycyjność.

3.ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1) Gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi  w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem i użyczenie, w trwały zarząd, wyłączając najem lokali mieszkalnych, w tym wystawianie faktur;

2) Gospodarka gruntami komunalnymi oraz obrót nieruchomościami stanowiącymi mienie gminy;

3) Prowadzenie spraw dotyczących zamiany i przekazywania nieruchomości komunalnych Skarbowi Państwa oraz osobom fizycznym;

4) Sporządzanie projektów planów przestrzennego zagospodarowania terenu, podawanie do publicznej wiadomości ich treści, zbieranie uwag i przedkładanie Radzie Gminy do zatwierdzenia;

5) Zlecanie opracowań planistycznych oraz przygotowywanie wniosków niezbędnych do zatwierdzenia planów;

6) Prowadzenie spraw związanych z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

7) Wydawanie zaświadczeń o zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego gminy; 

8) Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy;

9) Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji celu publicznego; 

10) Wydzielanie i tworzenie zasobów gruntów na cele budowlane;

11) Prowadzenie spraw związanych z budownictwem, a wynikających z kompetencji Gminy  w tym zakresie;

12) Wykonywanie czynności kancelaryjnych przypisanych na stanowisku pracy celem zapewnienia jednolitego sporządzania, tworzenia, ewidencji i przechowywania dokumentów oraz ochrony przed ich uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą;

13) Przygotowywanie dokumentacji do archiwum zakładowego zgodnie z zasadami postępowania  z materiałami archiwalnymi oraz dokumentacją niearchiwalną;

14) Pełnienie zastępstw nieobecnych pracowników Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Zagospodarowania Przestrzennego na bieżąco uzgadnianych z bezpośrednim przełożonym.

4. WARUNKI PRACY.

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy;

2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę; 

3) praca w siedzibie Urzędu Gminy;

4) pakiet socjalny.

5. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W miesiącu czerwcu 2018 r. w Urzędzie Gminy Radomin wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.                 

6. WYMAGANE DOKUMENTY:

1) życiorys i list motywacyjny,

2) dokumenty poświadczające wykształcenie,

3) kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy,

4) oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) inne posiadane dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w zamkniętych kopertach w Urzędzie Gminy Radomin, pokój Nr 8 – Sekretariat z dopiskiem oferta pracy nr 3/2018 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Radomin, 87-404 Radomin 1a (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy). Termin składania ofert mija w dniu 16 lipca 2018 r. (poniedziałek).

Złożonych ofert nie odsyłamy. Można je odebrać w ciągu miesiąca od opublikowania informacji o wynikach naboru. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych   (Dz. U. poz. 1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)”. 

 

     Wójt Gminy

(-) Piotr Wolski

Radomin, dnia 5 lipca 2018 r. 

 • autor informacji: Monika Jarosz, Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Zagospodarowania Przestrzennego
  data wytworzenia: 2018-07-05
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2018-07-05 12:17

Informacja o wynikach naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W URZĘDZIE GMINY RADOMIN

Informacja dotyczy oferty Nr 2/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r.

Nazwa stanowiska pracy Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i obronności.

W wyniku zakończonej procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko pracy zatrudniona została Pani Anna Hys, zamieszkała w Radominie.

Uzasadnienie dokonania wyboru: Pani Anna Hys posiada wykształcenie wyższe na kierunku zarządzanie oraz doświadczenie zawodowe w administracji publicznej. Posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do pracy na stanowisku ds. gospodarki komunalnej i obronności.

                                                                                  Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

                                                                                                                                                                                                     (-) Ewa Drawert

Radomin, dnia 10 maja 2018 r.

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2018-05-11
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2018-05-11 11:49
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-11 11:48

Ogłoszenie o naborze nr 2/18

OGŁOSZENIE O NABORZE

Nazwa i adres Urzędu Gminy Urząd Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin

Określenie stanowiska urzędniczego Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i obronności

1.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1) obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.);

2) wykształcenie – wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie na kierunkach lub specjalnościach: administracja, zarządzanie;

3) staż pracy –  trzyletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku, w tym co najmniej  2 lata stażu pracy w administracji publicznej;

4) predyspozycje – odporność psychiczna, przejawianie własnej inicjatywy, samodzielność, zdolności organizacyjne, wysoki stopień komunikatywności, umiejętność rozwiązywania problemów;

5) inne wymagania - prawo jazdy kategorii B i dysponowanie samochodem osobowym.

6) inne wymagania – kandydat jest osobą, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, nie była prawomocnie skazana za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszy się nieposzlakowaną opinią.

2.WYMAGANIA DODATKOWE:

1) dyspozycyjność.

3.ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1) Dokonywanie zakupów do bieżącej działalności świetlic wiejskich i ich rozliczanie;

2) Wynajmowanie/udostępnianie świetlic wiejskich w uzgodnieniu z opiekunami świetlic, w tym sporządzanie umów, rozliczanie zużytych mediów i wystawianie faktur;

3) Rozliczanie wydatków i opisywanie faktur związanych z bieżącą działalnością świetlic wiejskich;

4) Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, numeracji nieruchomości;

5) Prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami w gminie:

a) przyjmowanie i prowadzenie weryfikacji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

b) współudział w opracowaniu potrzebnych dokumentów, projektów uchwał i aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach oraz stała ich weryfikacja,

c) przygotowanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań i informacji dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi,

d) współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,

e) opracowywanie informacji do zamieszczenia na stronach internetowych gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,

f) monitoring prawidłowości realizacji umowy na wywóz odpadów komunalnych, przez przedsiębiorcę (zgodność z harmonogramem, odbiór odpadów wielkogabarytowych, prawidłowość wystawianych sprawozdań kwartalnych oraz kart odpadów i realizacji pozostałych obowiązków wynikających z umowy);

6) Przygotowywanie deklaracji podatkowych dla Gminy według swojego zakresu działania (tj. dotyczących świetlic wiejskich);

7) Prowadzenie spraw w zakresie obrony cywilnej, tj.:

a) opracowywanie i wdrażanie w życie planu obrony cywilnej,

b) koordynowanie przedsięwzięć planistycznych i organizacyjnych z zakresu ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze gminy,

c) koordynowanie planowania i zapewnienia ochrony oraz ewakuacji zabytków i dóbr kultury na wypadek zagrożenia zniszczeniem,

d) współpraca z odpowiednimi urzędami i instytucjami w zakresie planowania i organizowania przygotowań obronnych i obrony cywilnej,

e) planowanie i koordynowanie zaopatrywania jednostek organizacyjnych gminy i formacji OC w niezbędny sprzęt, a także zapewnianie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu;

8) Prowadzenie spraw w zakresie spraw obronnych, tj.:

a) opracowywanie i wdrażanie w życie planu operacyjnego funkcjonowania gminy,

b) planowanie i koordynowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania Wójta Gminy zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa,

c) prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny,

d) realizowanie przedsięwzięć związanych ze świadczeniami na rzecz obrony, obrony cywilnej i akcji kurierskiej w zakresie potrzeb obronnych państwa oraz wynikających  z zadań realizowanych przez Wójta Gminy,

e) prowadzenie spraw wojskowych wynikających z przepisów o powszechnym obowiązku obrony;

12) Pomoc w realizowaniu zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, tj. zameldowania, wymeldowania, pobyty czasowe, wydawanie dowodów osobistych, weryfikacja KOM (kart osobowych mieszkańców);

13) Pomoc w realizacji zadań wynikających z ustawy o aktach stanu cywilnego, tj. sporządzanie zaświadczeń i aktów stanu cywilnego, rejestracja urodzeń, rejestracja zgonów, rejestracja małżeństw, prowadzenie spraw dotyczących innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób.

4. WARUNKI PRACY.

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy;

2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę;

3) praca w siedzibie Urzędu Gminy;

4) pakiet socjalny.

5. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W miesiącu marcu 2018 r. w Urzędzie Gminy Radomin wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.      

6.WYMAGANE DOKUMENTY:

1) życiorys i list motywacyjny,

2) dokumenty poświadczające wykształcenie,

3) kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy,

4) oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) inne posiadane dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w zamkniętych kopertach w Urzędzie Gminy Radomin, pokój Nr 8 – Sekretariat z dopiskiem oferta pracy nr 2/2018 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Radomin, 87-404 Radomin 1a (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy). Termin składania ofert mija w dniu 26 kwietnia 2018 r. (czwartek).

 

Złożonych ofert nie odsyłamy. Można je odebrać w ciągu miesiąca od opublikowania informacji o wynikach naboru. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.)”.

     Wójt Gminy

(-) Piotr Wolski

Radomin, dnia 16 kwietnia 2018 r.

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2018-04-16
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2018-04-16 11:33
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-16 11:32

Informacja o wynikach naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W URZĘDZIE GMINY RADOMIN

 

Informacja dotyczy oferty Nr 1/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r.

Nazwa stanowiska pracy Stanowisko ds. geodezji, dróg i gospodarki komunalnej.

W wyniku zakończonej procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko pracy zatrudniony został Pan Łukasz Szyjkowski, zamieszkały w Golubiu-Dobrzyniu.

Uzasadnienie dokonania wyboru: Pan Łukasz Szyjkowski posiada wykształcenie wyższe na kierunku geodezja i kartografia oraz doświadczenie zawodowe w administracji publicznej. Posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do pracy na stanowisku ds. geodezji, dróg  i gospodarki komunalnej.

 

                                                                                  Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

                                                                                                                                                             (-) Ewa Drawert

Radomin, dnia 10 maja 2018 r.

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2018-05-11
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2018-05-11 11:49
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-11 11:48

Ogłoszenie o naborze nr 1/2018

OGŁOSZENIE O NABORZE

Nazwa i adres Urzędu Gminy Urząd Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin

Określenie stanowiska urzędniczego Stanowisko ds. geodezji, dróg i gospodarki komunalnej

1.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1) obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.);

2) wykształcenie – wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie na kierunkach lub specjalnościach: geodezja, administracja;

3) staż pracy –  pięcioletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 5 lat działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku, w tym co najmniej 2 lata stażu pracy w administracji publicznej;

4) predyspozycje – odporność psychiczna, przejawianie własnej inicjatywy, samodzielność, zdolności organizacyjne, wysoki stopień komunikatywności, umiejętność rozwiązywania problemów;

5) inne wymagania - prawo jazdy kategorii B i dysponowanie samochodem osobowym.

6) inne wymagania – kandydat jest osobą, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, nie była prawomocnie skazana za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszy się nieposzlakowaną opinią.

2.WYMAGANIA DODATKOWE:

1) dyspozycyjność.

3.ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1) Prowadzenie spraw z zakresu geodezji i kartografii;

2) Wykonywanie czynności związanych z podziałem geodezyjnym nad inwestycjami i remontami w gminie;

3) Prowadzenie postępowań związanych z podziałami i rozgraniczeniami nieruchomości wraz z przygotowywaniem decyzji administracyjnych;

4) Prowadzenie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i lokalowymi Gminy, w tym koordynowanie przyznawania lokali użytkowych, lokali mieszkalnych, socjalnych, zastępczych oraz zapewnienia w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osób dotkniętych klęską żywiołową lub zwolnionych z zakładów karnych;

5) Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem stawek czynszów i opłat za lokale mieszkalne i użytkowe, w tym wystawianie faktur za czynsze i opłaty oraz energię elektryczną;

6) Egzekucja w sprawach lokalowych oraz usuwanie samowoli lokalowej;

7) Naliczanie i aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów i trwały zarząd nieruchomościami;

8) Administrowanie budynkami i lokalami komunalnymi;

9) Prowadzenie książek administrowanych obiektów;

10) Zlecanie przewidzianych prawem przeglądów, napraw i remontów w administrowanych budynkach;

11) Przygotowywanie deklaracji podatkowych dla Gminy;

12) Koordynowanie prac związanych utrzymaniem, modernizacją i budową dróg lokalnych oraz nadzór nad ich eksploatacją;

13) Wnioskowanie w sprawie zaliczania dróg do właściwej kategorii oraz zmiany ich klasyfikacji;

14) Przygotowywanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych i lokalnych;

15) Prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem transportu publicznego;

16) Prowadzenie nadzoru nad wykonywanymi remontami na obiektach będących własnością gminy oraz dokonywanie technicznego odbioru tych robót;

17) Współpraca z samorządowym zakładem budżetowym;

18) Ewidencja opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin;

19) Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o ochronie zwierząt, w tym coroczne opracowywanie projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, przekazywanie do zaopiniowania właściwym instytucjom, radzie gminy do uchwalenia oraz jego późniejsza realizacja.

4. WARUNKI PRACY.

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy;

2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę;

3) praca w siedzibie Urzędu Gminy;

4) pakiet socjalny.

5. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W miesiącu marcu 2018 r. w Urzędzie Gminy Radomin wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.               

6.WYMAGANE DOKUMENTY:

1) życiorys i list motywacyjny,

2) dokumenty poświadczające wykształcenie,

3) kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy,

4) oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) inne posiadane dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w zamkniętych kopertach  w Urzędzie Gminy Radomin, pokój Nr 8 – Sekretariat z dopiskiem oferta pracy nr 1/2018 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Radomin, 87-404 Radomin 1a (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy). Termin składania ofert mija w dniu 26 kwietnia 2018 r. (czwartek).

 

Złożonych ofert nie odsyłamy. Można je odebrać w ciągu miesiąca od opublikowania informacji o wynikach naboru. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.)”.

     Wójt Gminy

(-) Piotr Wolski

Radomin, dnia 16 kwietnia 2018 r.

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2018-04-16
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2018-04-16 11:33
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-16 11:25

Informacja o wynikach naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W URZĘDZIE GMINY W RADOMINIE

 

Informacja dotyczy oferty Nr 10/2017 z dnia 24 listopada 2017 r.

Nazwa stanowiska pracy Informatyk urzędu.

W wyniku zakończonej procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko pracy zatrudniony zostanie Pan Łukasz Kubacki, zamieszkały w Golubiu-Dobrzyniu.

Uzasadnienie dokonania wyboru: Pan Łukasz Kubacki posiada wykształcenie wyższe na kierunku mechatronika oraz doświadczenie zawodowe w administracji publicznej. Posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do pracy na stanowisku Informatyka urzędu.

 

                                                                                  Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

                                                                                                                                                                                                     (-) Ewa Drawert

Radomin, dnia 11 grudnia 2017 r.

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2017-12-11
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2017-12-11 11:52
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2017-12-11 11:51

Ogłoszenie o naborze nr 10/2017

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Nazwa i adres Urzędu Gminy Urząd Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin

Określenie stanowiska urzędniczego Informatyk urzędu

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1) obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.);

2) wykształcenie – wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia, preferowane wykształcenie na kierunkach lub specjalnościach: informatyka, mechatronika;

3) staż pracy –  czteroletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 4 lata działalności gospodarczej;

4) inne wymagania – znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i nadzorem nad siecią lokalną, znajomość systemów Microsoft serwer 2008, 2012, 2016;

5) predyspozycje – odporność psychiczna, przejawianie własnej inicjatywy, samodzielność, zdolności organizacyjne, wysoki stopień komunikatywności, umiejętność rozwiązywania problemów;

6) inne wymagania – kandydat jest osobą, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, nie była prawomocnie skazana za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszy się nieposzlakowaną opinią.

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

1) ukończone szkolenie specjalistyczne w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych;

2) umiejętność administrowania i zarządzania programami pakietu Sputnik software, Radix, Agema si;

3) prawo jazdy kategorii B i dysponowanie samochodem osobowym;

4) dyspozycyjność.

3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1) Świadczenie nadzoru informatycznego oraz usuwanie usterek i awarii dla sieci informatycznej i systemów serwerowych Urzędu Gminy Radomin;

2) Konserwacja sprzętu komputerowego oraz oprogramowania;

3) Nadzór i administracja sieci komputerowej, serwerów, usług internetowych, baz danych Urzędu Gminy Radomin;

4) Nadzór i administracja systemu backupu danych;

5) Kontrola bezpieczeństwa sieci komputerowej, opracowywanie, aktualizacja oraz stosowanie zasad ochrony danych i systemów;

6) Aktualizacja wykorzystywanego w jednostce oprogramowania;

7) Nadzór nad prawidłową eksploatacją i administrowaniem serwerów oraz funkcjonowaniem mechanizmów uwierzytelniania użytkowników;

8) Instalacja oprogramowania systemowego oraz aplikacyjnego na komputerach;

9) Ewidencjonowanie sprzętu i oprogramowania;

10) Wsparcie użytkowników w zakresie użytkowania oprogramowania oraz sprzętu komputerowego i peryferyjnego;

11) Wykonywanie zadań Administratora Systemu określonych w Polityce bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Radomin;

12) Wykonywanie zadań Administratora systemu teleinformatycznego określonych w Procedurach bezpiecznej eksploatacji i Szczególnych wymagań bezpieczeństwa dla dokumentów niejawnych;

13) Analiza wymagań użytkowników dotyczących wprowadzenia zmian w użytkowanych systemach informatycznych;

14) Prowadzenie analiz wyjaśniających nietypowe błędy bądź niezgodne z założeniami zachowanie systemów informatycznych;

15) Uczestniczenie w opracowywaniu projektów programów informatyzacji Urzędu Gminy Radomin z uwzględnieniem kompatybilności tych programów z systemami informatycznymi jednostek administracji rządowej i samorządowej; 

16) Usuwanie awarii w posiadanym przez Zleceniodawcę oprogramowaniu oraz sprzęcie, chyba że do usunięcia awarii lub usterki oprogramowania lub sprzętu, w tym sieciach informatycznych, poszczególnych zestawach komputerowych konieczna jest interwencja producenta, serwisu bądź podmiotu posiadającego prawa autorskie;

17) Odpowiedzialność za nadzór, kontrolę merytoryczną i archiwizowanie tworzonych i przyjmowanych dokumentów dotyczących zajmowanego stanowiska;

18) Wprowadzanie informacji na stronę internetową i portale społecznościowe Urzędu Gminy;

19) Współpraca z pracownikiem zajmującym się promocją gminy;

20) Prowadzenie ewidencji oraz spraw z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, handlu i usług.

4. WARUNKI PRACY.

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy;

2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę;

3) praca w siedzibie Urzędu Gminy;

4) pakiet socjalny.

5. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W miesiącu październiku 2017 r. w Urzędzie Gminy Radomin wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.               

6. WYMAGANE DOKUMENTY:

1) życiorys i list motywacyjny;

2) dokumenty poświadczające wykształcenie;

3) kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy;

4) oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) inne posiadane dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w zamkniętych kopertach w Urzędzie Gminy Radomin, pokój Nr 8 – Sekretariat z dopiskiem: oferta pracy  nr 10/2017 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Radomin, 87-404 Radomin 1a (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy). Termin składania ofert mija w dniu 5 grudnia 2017 r. (wtorek).

Złożonych ofert nie odsyłamy. Można je odebrać w ciągu miesiąca od opublikowania informacji o wynikach naboru. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)”.

Wójt Gminy (-) Piotr Wolski       

          

Radomin, dnia 24 listopada 2017 r.

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2017-11-24
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2017-11-24 14:37
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-24 12:44

Informacja o wynikach naboru

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W URZĘDZIE GMINY W RADOMINIE

Informacja dotyczy oferty Nr 9/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 r.

Nazwa stanowiska pracy: Stanowisko ds. promocji gminy i archiwum zakładowego

W wyniku zakończonej procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko pracy zatrudniona zostanie Pani Monika Kutkowska, zamieszkała w Golubiu-Dobrzyniu

Uzasadnienie dokonania wyboru: W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja wyłoniła do zatrudnienia Panią Monikę Kutkowską, która uzyskała najwyższy wynik testu sprawdzającego i rozmowy kwalifikacyjnej łącznie. Pani Monika Kutkowska posiada wykształcenie wyższe na kierunku administracja oraz 10 letni staż pracy. Posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do pracy na stanowisku ds. promocji gminy i archiwum zakładowego.

                                                                                  Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

                                                                                                                                                                                                     (-) Ewa Drawert

Radomin, dnia 11 września 2017 r.

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2017-09-11
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2017-09-11 14:09
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-11 14:08

Ogłoszenie o naborze nr 9/2017

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Nazwa i adres Urzędu Gminy Urząd Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin

Określenie stanowiska urzędniczego Stanowisko ds. promocji gminy i archiwum zakładowego

 

1.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1) obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.);

2) wykształcenie – wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie na kierunkach lub specjalnościach: administracja;

3) staż pracy – trzyletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku;

4) predyspozycje – odporność psychiczna, przejawianie własnej inicjatywy, samodzielność, zdolności organizacyjne, wysoki stopień komunikatywności, umiejętność rozwiązywania problemów;

5) inne wymagania – kandydat jest osobą, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, nie była prawomocnie skazana za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

2.WYMAGANIA DODATKOWE:

1) ukończony kurs kancelaryjno archiwalny I-go stopnia;

2) prawo jazdy kategorii B i dysponowanie samochodem osobowym;

3) dyspozycyjność.

 

3.ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1) gromadzenie informacji o Gminie do wykorzystania w promowaniu Gminy;

2) przygotowywanie materiałów do promocji Gminy;

3) organizowanie wspólnych przedsięwzięć o charakterze sportowo – edukacyjnym w celach promocyjnych z organizacjami i jednostkami gminnymi oraz pozarządowymi, których statutowym zadaniem jest rozwój lokalny;

4) utrzymywanie bieżących kontaktów z mediami w zakresie promowania Gminy i relacjonowania bieżącej działalności organów gminy w tym także wypełnianie obowiązków rzecznika prasowego Wójta;

5) opracowywanie ofert inwestycyjnych i programów realizowanych przez Gminę w zakresie edukacji, sportu, kultury, turystyki i pomocy społecznej;

6) zamawianie wybranych usług i produktów marketingowo-promocyjnych, utrzymywanie kontaktów z dostawcami usług, wyszukiwanie najciekawszych i opłacalnych ofert;

7) przygotowywanie i rozliczanie dotacji w zakresie działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych;

8) koordynowanie pracy instytucji kultury w gminie;

9) podejmowanie działań w celu tworzenia warunków dla rozwoju kultury fizycznej w Gminie;

10) pozyskiwanie środków finansowych dla rozwoju kultury oraz bazy sportowej w Gminie;

11) organizowanie imprez kulturalnych i sportowych w Gminie;

12) wydawanie zezwoleń na imprezy masowe;

13) przygotowywanie materiałów na stronę internetową Urzędu Gminy;

14) prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową i współpraca w tym zakresie z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z terenu Gminy;

15) prowadzenie spraw związanych z wynajmem autobusu gminnego;

16) rozliczanie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych;

17) prowadzenie Archiwum Zakładowego:

a) przejmowanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych oraz sprawdzanie ich ze spisem zdawczo-odbiorczym,

b) sprawdzanie prawidłowości zakwalifikowania akt do odpowiedniej kategorii archiwalnej,

c) porządkowanie i przechowywanie akt w należytym porządku i właściwe ich zabezpieczanie,

d) prowadzenie ewidencji archiwum zakładowego,

e) współpraca z komórkami organizacyjnymi i nadzór w zakresie udzielania wiążących wyjaśnień i pouczeń w sprawie klasyfikacji akt i przekazywania ich do archiwum zakładowego,

f) udostępnianie zasobów archiwalnych pracownikom Urzędu Gminy,

g) przekazywanie dokumentacji archiwalnej do Archiwum Państwowego,

h) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności archiwum zakładowego.

 

4. WARUNKI PRACY.

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy;

2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę;

3) praca w siedzibie Urzędu Gminy;

4) pakiet socjalny.

 

5. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W miesiącu lipcu 2017 r. w Urzędzie Gminy Radomin wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

 

6.WYMAGANE DOKUMENTY:

1) życiorys i list motywacyjny;

2) dokumenty poświadczające wykształcenie;

3) kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy;

4) oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) inne posiadane dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w zamkniętych kopertach w Urzędzie Gminy Radomin, pokój Nr 8 – Sekretariat z dopiskiem oferta pracy nr 9/2017 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Radomin, 87-404 Radomin 1a (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy). Termin składania ofert mija w dniu 1 września 2017 r. (piątek).

 

Złożonych ofert nie odsyłamy. Można je odebrać w ciągu miesiąca od opublikowania informacji o wynikach naboru. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)”.

 

Wójt Gminy

(-) Piotr Wolski

Radomin, dnia 22 sierpnia 2017 r.

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2017-08-22
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2017-08-22 14:29
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-22 15:04

Informacja o wynikach naboru

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W URZEDZIE GMINY W RADOMINIE

 

Informacja dotyczy oferty Nr 8/2017 z dnia 3 sierpnia 2017 r.

 

Nazwa stanowiska pracy Stanowisko ds. infrastruktury i rolnictwa

 

W wyniku zakończonej procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko pracy zatrudniona została Pani Klaudia Lipińska-Kilińska, zamieszkała w Golubiu-Dobrzyniu.

 

Uzasadnienie dokonania wyboru: W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja wyłoniła do zatrudnienia Panią Klaudię Lipińską-Kilińską, która uzyskała najwyższy wynik testu sprawdzającego i rozmowy kwalifikacyjnej łącznie. Pani Klaudia Lipińska-Kilińska posiada wykształcenie wyższe na kierunku administracja publiczna i kierunku menedżersko-prawnym, podyplomowe studia w zakresie zamówień publicznych oraz trzyletni staż pracy. Posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do pracy na stanowisku ds. infrastruktury i rolnictwa.

 

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

(-) Ewa Drawert

Radomin, dnia 22 sierpnia 2017 r.

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2017-08-22
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2017-08-22 12:51
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-22 12:51

Informacja o wynikach naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W URZEDZIE GMINY W RADOMINIE

 

Informacja dotyczy oferty Nr 7/2017 z dnia 3 sierpnia 2017 r.

 

Nazwa stanowiska pracy: stanowisko ds. promocji gminy i archiwum zakładowego

 

W wyniku zakończonej procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko pracy nie wskazano pracownika do zatrudnienia.

 

Uzasadnienie dokonania wyboru: W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja odstąpiła od wskazania kandydata na stanowisko, na które był przeprowadzony nabór, w związku z faktem iż żaden z kandydatów biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym nie spełnił w wystarczającym stopniu wymagań przewidzianych dla stanowiska ds. promocji gminy i archiwum zakładowego.

 

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

(-) Ewa Drawert

Radomin, dnia 22 sierpnia 2017 r.

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2017-08-22
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2017-08-22 12:51

Ogłoszenie o naborze nr 8/2017

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Nazwa i adres Urzędu Gminy Urząd Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin

Określenie stanowiska urzędniczego Stanowisko ds. infrastruktury i rolnictwa

 

1.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1) obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.);

2) wykształcenie – wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie na kierunkach lub specjalnościach: administracja;

3) staż pracy – dwuletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 2 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku;

4) predyspozycje – odporność psychiczna, przejawianie własnej inicjatywy, samodzielność, zdolności organizacyjne, wysoki stopień komunikatywności, umiejętność rozwiązywania problemów;

5) inne wymagania - prawo jazdy kategorii B i dysponowanie samochodem osobowym.

6) inne wymagania – kandydat jest osobą, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, nie była prawomocnie skazana za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

2.WYMAGANIA DODATKOWE:

1) dyspozycyjność.

 

3.ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1) prowadzenie spraw związanych z gospodarką leśną, ochroną terenów leśnych i łowiectwem;

2) prowadzenie spraw związanych z rolnictwem i ochroną terenów rolnych oraz nasiennictwem;

3) współpraca z Krajową Stacją Chemiczno Rolniczą;

4) prowadzenie spraw związanych ze zwalczaniem zaraźliwych chorób zwierzęcych;

5) komunalizacja mienia gminnego;

6) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy;

7) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem zieleni w gminie;

8) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem boisk gminnych;

9) przygotowywanie projektów regulaminów, taryf i planów rozwoju sieci uwzględniając przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;

10) ustalanie warunków technicznych przyłączy do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;

11) koordynowanie prac związanych z budową i utrzymaniem przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy;

12) prowadzenie ewidencji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków;

13) sporządzanie sprawozdań w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków;

14) prowadzenie spraw związanych z koordynacją, monitorowaniem i sprawozdawczością z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych na terenie gminy Radomin;

15) rozliczanie dotacji i dopłat dla samorządowego zakładu budżetowego;

16) aktualizacja i realizacja Programu usuwania i utylizacji azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Radomin;

17) sporządzanie dokumentacji związanej z pozyskiwaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

18) współdziałanie z jednostkami zarządzającymi urządzeniami melioracyjnymi;

19) realizacja zadań wynikających z ustawy o funduszu sołeckim, w tym:

a) przyjmowanie wniosków od sołectw, sprawdzanie ich poprawności i zgodności z przepisami,

b) realizacja zaplanowanych wydatków, przygotowywanie dokumentów dotyczących podjęcia postępowania w celu realizacji zamówienia publicznego według ustalonych w urzędzie procedur,

c) kontrolowanie ponoszonych przez sołectwa wydatków pod względem ich zgodności z planami finansowymi i faktyczną realizacją danego przedsięwzięcia,

d) prowadzenie sprawozdawczości z realizacji funduszu sołeckiego,

e) współpraca a referatami urzędu w zakresie przygotowania planów finansowych i rozliczeń funduszu sołeckiego,

f) inicjowanie szkoleń dla sołtysów z zakresu gospodarowania funduszem sołeckim zgodnie z przepisami.

 

4. WARUNKI PRACY.

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy;

2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę;

3) praca w siedzibie Urzędu Gminy;

4) pakiet socjalny.

 

5. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W miesiącu lipcu 2017 r. w Urzędzie Gminy Radomin wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

 

6.WYMAGANE DOKUMENTY:

1) życiorys i list motywacyjny,

2) dokumenty poświadczające wykształcenie,

3) kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy,

4) oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) inne posiadane dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w zamkniętych kopertach w Urzędzie Gminy Radomin, pokój Nr 8 – Sekretariat z dopiskiem oferta pracy nr 8/2017 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Radomin, 87-404 Radomin 1a (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy). Termin składania ofert mija w dniu 14 sierpnia 2017 r. (poniedziałek).

 

Złożonych ofert nie odsyłamy. Można je odebrać w ciągu miesiąca od opublikowania informacji o wynikach naboru. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)”.

 

Wójt Gminy

(-) Piotr Wolski

Radomin, dnia 3 sierpnia 2017 r.

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2017-08-03
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2017-08-03 15:28

Ogłoszenie o naborze nr 7/2017

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Nazwa i adres Urzędu Gminy Urząd Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin

Określenie stanowiska urzędniczego Stanowisko ds. promocji gminy i archiwum zakładowego

 

1.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1) obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.);

2) wykształcenie – wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie na kierunkach lub specjalnościach: administracja;

3) staż pracy – trzyletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku;

4) predyspozycje – odporność psychiczna, przejawianie własnej inicjatywy, samodzielność, zdolności organizacyjne, wysoki stopień komunikatywności, umiejętność rozwiązywania problemów;

5) inne wymagania - prawo jazdy kategorii B i dysponowanie samochodem osobowym.

6) inne wymagania – kandydat jest osobą, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, nie była prawomocnie skazana za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

2.WYMAGANIA DODATKOWE:

1) ukończony kurs kancelaryjno archiwalny I-go stopnia;

2) dyspozycyjność.

 

3.ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1) gromadzenie informacji o Gminie do wykorzystania w promowaniu Gminy;

2) przygotowywanie materiałów do promocji Gminy;

3) organizowanie wspólnych przedsięwzięć o charakterze sportowo – edukacyjnym w celach promocyjnych z organizacjami i jednostkami gminnymi oraz pozarządowymi, których statutowym zadaniem jest rozwój lokalny;

4) utrzymywanie bieżących kontaktów z mediami w zakresie promowania Gminy i relacjonowania bieżącej działalności organów gminy w tym także wypełnianie obowiązków rzecznika prasowego Wójta;

5) opracowywanie ofert inwestycyjnych i programów realizowanych przez Gminę w zakresie edukacji, sportu, kultury, turystyki i pomocy społecznej;

6) zamawianie wybranych usług i produktów marketingowo-promocyjnych, utrzymywanie kontaktów z dostawcami usług, wyszukiwanie najciekawszych i opłacalnych ofert;

7) przygotowywanie i rozliczanie dotacji w zakresie działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych;

8) koordynowanie pracy instytucji kultury w gminie;

9) podejmowanie działań w celu tworzenia warunków dla rozwoju kultury fizycznej w Gminie;

10) pozyskiwanie środków finansowych dla rozwoju kultury oraz bazy sportowej w Gminie;

11) organizowanie imprez kulturalnych i sportowych w Gminie;

12) wydawanie zezwoleń na imprezy masowe;

13) przygotowywanie materiałów na stronę internetową Urzędu Gminy;

14) prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową i współpraca w tym zakresie z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z terenu Gminy;

15) prowadzenie spraw związanych z wynajmem autobusu gminnego;

16) rozliczanie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych;

17) prowadzenie Archiwum Zakładowego:

a) przejmowanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych oraz sprawdzanie ich ze spisem zdawczo-odbiorczym,

b) sprawdzanie prawidłowości zakwalifikowania akt do odpowiedniej kategorii archiwalnej,

c) porządkowanie i przechowywanie akt w należytym porządku i właściwe ich zabezpieczanie,

d) prowadzenie ewidencji archiwum zakładowego,

e) współpraca z komórkami organizacyjnymi i nadzór w zakresie udzielania wiążących wyjaśnień i pouczeń w sprawie klasyfikacji akt i przekazywania ich do archiwum zakładowego,

f) udostępnianie zasobów archiwalnych pracownikom Urzędu Gminy,

g) przekazywanie dokumentacji archiwalnej do Archiwum Państwowego,

h) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności archiwum zakładowego.

 

4. WARUNKI PRACY.

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy;

2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę;

3) praca w siedzibie Urzędu Gminy;

4) pakiet socjalny.

 

5. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W miesiącu lipcu 2017 r. w Urzędzie Gminy Radomin wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

 

6.WYMAGANE DOKUMENTY:

1) życiorys i list motywacyjny,

2) dokumenty poświadczające wykształcenie,

3) kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy,

4) oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) inne posiadane dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w zamkniętych kopertach w Urzędzie Gminy Radomin, pokój Nr 8 – Sekretariat z dopiskiem oferta pracy nr 7/2017 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Radomin, 87-404 Radomin 1a (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy). Termin składania ofert mija w dniu 14 sierpnia 2017 r. (poniedziałek).

 

Złożonych ofert nie odsyłamy. Można je odebrać w ciągu miesiąca od opublikowania informacji o wynikach naboru. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)”.

 

Wójt Gminy

(-) Piotr Wolski

Radomin, dnia 3 sierpnia 2017 r.

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2017-08-03
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2017-08-03 15:28
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-03 14:30

Informacja o wynikach naboru

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W URZEDZIE GMINY W RADOMINIE

 

Informacja dotyczy oferty Nr 6/2017 z dnia 4 lipca 2017 r.

 

Nazwa stanowiska pracy: Kierownik Referatu Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Spraw Wojskowych i Obronności – Stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i środowiska

 

W wyniku zakończonej procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko pracy nie wskazano pracownika do zatrudnienia.

 

Uzasadnienie dokonania wyboru: W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja odstąpiła od wskazania kandydata na stanowisko, na które był przeprowadzony nabór, w związku z faktem iż żaden z kandydatów biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym nie spełnia w wystarczającym stopniu wymagań przewidzianych dla stanowiska Kierownika Referatu Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej Spraw Wojskowych i Obronności – Stanowiska ds. rolnictwa, leśnictwa i środowiska.

 

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

(-) Ewa Drawert

 

Radomin, dnia 1 sierpnia 2017 r.

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2017-08-01
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2017-08-01 15:29
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-01 15:29

Informacja o wynikach naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W URZEDZIE GMINY W RADOMINIE

 

Informacja dotyczy oferty Nr 5/2017 z dnia 3 lipca 2017 r.

 

Nazwa stanowiska pracy: Stanowisko ds. ochrony zdrowia, obrony cywilnej i spraw wojskowych

 

W wyniku zakończonej procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko pracy zatrudniona została Pani Magdalena Górecka, zamieszkała w Dulsku

 

Uzasadnienie dokonania wyboru: W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja wyłoniła do zatrudnienia Panią Magdalenę Górecką, która uzyskała drugi wynik testu sprawdzającego i rozmowy kwalifikacyjnej łącznie (osoba, która uzyskała najwyższy wynik postępowania kwalifikacyjnego zrezygnowała z zatrudnienia). Pani Magdalena Górecka posiada wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku zarządzanie i marketing oraz dwunastoletni staż pracy. Posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do pracy na stanowisku ds. ochrony zdrowia, obrony cywilnej i spraw wojskowych.

 

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

(-) Ewa Drawert

Radomin, dnia 1 sierpnia 2017 r.


 

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2017-08-01
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2017-08-01 15:29
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-01 15:30

Ogłoszenie o naborze

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Nazwa i adres Urzędu Gminy Urząd Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin

Określenie stanowiska urzędniczego: Kierownik Referatu Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Spraw Wojskowych i Obronności – Stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i środowiska

 

1.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1) obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.);

2) wykształcenie – wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia, preferowane wykształcenie na kierunkach lub specjalnościach: administracja, gospodarka przestrzenna;

3) staż pracy – czteroletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 4 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku;

4) predyspozycje – odporność psychiczna, przejawianie własnej inicjatywy, samodzielność, zdolności organizacyjne, wysoki stopień komunikatywności, umiejętność rozwiązywania problemów;

5) inne wymagania – kandydat jest osobą, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, nie była prawomocnie skazana za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

2.WYMAGANIA DODATKOWE:

1) dyspozycyjność;

2) prawo jazdy kategorii B i dysponowanie samochodem osobowym.

 

3.ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1) Koordynowanie prac związanych utrzymaniem, modernizacją i budową dróg lokalnych oraz nadzór nad ich eksploatacją;

2) Wnioskowanie w sprawie zaliczania dróg do właściwej kategorii oraz zmiany ich klasyfikacji;

3) Przygotowywanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych i lokalnych;

4) Prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem transportu publicznego;

5) Komunalizacja mienia gminnego;

6) Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy;

7) Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem zieleni w Gminie;

8) Współpraca z Samorządowym Zakładem Budżetowym w Radominie;

9) Przygotowywanie projektów regulaminów, taryf i planów rozwoju sieci uwzględniając przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;

10) Współdziałanie z jednostkami zarządzającymi urządzeniami melioracyjnymi;

11) Prowadzenie spraw funduszu sołeckiego.

 

W związku z pełnieniem funkcji kierowniczej do zadań kierownika będzie należało:

1) Opracowywanie projektów potrzeb finansowych z zakresu działalności referatu, racjonalnego dysponowania środkami z budżetu Gminy;

2) Opracowywanie planów wydatków oraz kontroli ich wydatkowania;

3) Nadzór nad terminowym, rzetelnym i zgodnym z prawem wypełnianiem obowiązków służbowych przez podległych pracowników, organizowanie ich pracy i podział zadań;

4) Wykonywanie kontroli wewnętrznej w zakresie realizacji zadań komórki organizacyjnej;

5) Udostępnianie informacji publicznych na zasadach określonych w Statucie Gminy i ustawie o dostępie do informacji publicznej;

6) Przeprowadzanie okresowych ocen kwalifikacyjnych podległych pracowników;

7) Tworzenie i administrowanie niezbędnymi bazami danych;

8) Wypełnianie obowiązków określonych w zarządzeniach Wójta dotyczących funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy.

 

4. WARUNKI PRACY.

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy;

2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę;

3) praca w siedzibie Urzędu Gminy;

4) pakiet socjalny.

 

5. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W miesiącu czerwcu 2017 r. w Urzędzie Gminy Radomin wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

 

6.WYMAGANE DOKUMENTY:

1) życiorys i list motywacyjny,

2) dokumenty poświadczające wykształcenie,

3) kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy,

4) oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) inne posiadane dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w zamkniętych kopertach w Urzędzie Gminy Radomin, pokój Nr 8 – Sekretariat z dopiskiem oferta pracy nr 6/2017 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Radomin, 87-404 Radomin 1a (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy). Termin składania ofert mija w dniu 14 lipca 2017 r. (piątek).

 

Złożonych ofert nie odsyłamy. Można je odebrać w ciągu miesiąca od opublikowania informacji o wynikach naboru. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)”.

 

Wójt Gminy

(-) Piotr Wolski

Radomin, dnia 4 lipca 2017 r.

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2017-07-04
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2017-07-04 15:36

Informacja o wynikach naboru

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W URZĘDZIE GMINY W RADOMINIE

 

 

Informacja dotyczy oferty Nr 4/2017 z dnia 22.06.2017 r.

 

Nazwa stanowiska pracy Kierownik Referatu Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Spraw Wojskowych i Obronności – stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i środowiska

 

W wyniku zakończonej procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko pracy nie zatrudniono pracownika w związku z brakiem ofert.

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

(-) Ewa Drawert

Radomin, dnia 4 lipca 2017 r.

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2017-07-04
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2017-07-04 12:53
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-04 12:53

Ogłoszenie o naborze

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Nazwa i adres Urzędu Gminy Urząd Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin

Określenie stanowiska urzędniczego Stanowisko ds. ochrony zdrowia, obrony cywilnej i spraw wojskowych

 

1.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1) obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.);

2) wykształcenie – wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie na kierunkach lub specjalnościach: administracja;

3) staż pracy – dwuletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 2 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku;

4) predyspozycje – odporność psychiczna, przejawianie własnej inicjatywy, samodzielność, zdolności organizacyjne, wysoki stopień komunikatywności, umiejętność rozwiązywania problemów;

5) inne wymagania – kandydat jest osobą, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, nie była prawomocnie skazana za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

2.WYMAGANIA DODATKOWE:

1) dyspozycyjność;

2) prawo jazdy kategorii B i dysponowanie samochodem osobowym.

 

3.ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1) Prowadzenie spraw związanych z gospodarką leśną, ochroną terenów leśnych i łowiectwem;

2) Prowadzenie spraw związanych z rolnictwem i ochroną terenów rolnych oraz nasiennictwem;

3) Prowadzenie spraw związanych ze zwalczaniem zaraźliwych chorób zwierzęcych;

4) Prowadzenie spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów określonych w ustawie o ochronie przyrody;

5) Prowadzenie spraw z zakresu środowiska, gospodarki wodnej, ochrony wód oraz ochrony przeciwpowodziowej w tym ochrona kształtowania środowiska oraz ochrona przyrody i zabytków przyrodniczych i prowadzenie sprawozdawczości w powyższym zakresie;

6) Programowanie zadań i przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska, ochrony przyrody i gospodarki wodnej;

7) Prowadzenie ewidencji oraz spraw związanych z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

8) Koordynowanie zadań w zakresie profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania narkomanii – pełnienie funkcji Pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

9) Prowadzenie postępowań związanych z wydawaniem i cofaniem zezwoleń na detaliczną sprzedaż alkoholu;

10) Prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia;

11) Prowadzenie spraw w zakresie obrony cywilnej, tj.:

a) opracowywanie i wdrażanie w życie planu obrony cywilnej,

b) koordynowanie przedsięwzięć planistycznych i organizacyjnych z zakresu ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze gminy,

c) koordynowanie planowania i zapewnienia ochrony oraz ewakuacji zabytków i dóbr kultury na wypadek zagrożenia zniszczeniem,

d) współpraca z odpowiednimi urzędami i instytucjami w zakresie planowania i organizowania przygotowań obronnych i obrony cywilnej,

e) planowanie i koordynowanie zaopatrywania jednostek organizacyjnych gminy i formacji OC w niezbędny sprzęt, a także zapewnianie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu;

12) Prowadzenie spraw w zakresie zarządzania kryzysowego, tj.

a) opracowywanie i wdrażanie w życie planu zarządzania kryzysowego;

b) organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń, treningów z zakresu zarządzania kryzysowego;

c) kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie Gminy;

13) Prowadzenie spraw w zakresie spraw obronnych, tj.:

a) opracowywanie i wdrażanie w życie planu operacyjnego funkcjonowania gminy,

b) planowanie i koordynowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania Wójta Gminy zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa,

c) prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny,

d) realizowanie przedsięwzięć związanych ze świadczeniami na rzecz obrony, obrony cywilnej i akcji kurierskiej w zakresie potrzeb obronnych państwa oraz wynikających z zadań realizowanych przez Wójta Gminy,

e) prowadzenie spraw wojskowych wynikających z przepisów o powszechnym obowiązku obrony;

14) Prowadzenie spraw związanych z ewidencją informacji niejawnych.

 

4. WARUNKI PRACY.

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy;

2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę;

3) praca w siedzibie Urzędu Gminy;

4) pakiet socjalny.

 

5. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W miesiącu maju 2017 r. w Urzędzie Gminy Radomin wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

 

6.WYMAGANE DOKUMENTY:

1) życiorys i list motywacyjny,

2) dokumenty poświadczające wykształcenie,

3) kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy,

4) oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) inne posiadane dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w zamkniętych kopertach w Urzędzie Gminy Radomin, pokój Nr 8 – Sekretariat z dopiskiem oferta pracy nr 5/2017 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Radomin, 87-404 Radomin 1a (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy). Termin składania ofert mija w dniu 13 lipca 2017 r. (czwartek).

 

Złożonych ofert nie odsyłamy. Można je odebrać w ciągu miesiąca od opublikowania informacji o wynikach naboru. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)”.

 

Wójt Gminy

(-) Piotr Wolski

Radomin, dnia 3 lipca 2017 r.

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2017-07-03
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2017-07-03 11:06
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-03 11:05

Informacja o wynikach naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W URZEDZIE GMINY W RADOMINIE

 

Informacja dotyczy oferty Nr 3/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.

 

Nazwa stanowiska pracy Stanowisko ds. gospodarki komunalnej, rolnictwa i działalności gospodarczej

 

W wyniku zakończonej procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko pracy zatrudniona została Pani Joanna Zarębska, zamieszkała w Golubiu-Dobrzyniu

 

Uzasadnienie dokonania wyboru: W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja wyłoniła do zatrudnienia Panią Joannę Zarębską, która uzyskała najwyższy wynik testu sprawdzającego i rozmowy kwalifikacyjnej łącznie. Pani Joanna Zarębska posiada wykształcenie wyższe na kierunku socjologia, podyplomowe studia w zakresie administracji publicznej oraz trzynastoletni staż pracy, w tym siedmioletni staż pracy w administracji publicznej. Posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do pracy na stanowisku ds. gospodarki komunalnej, rolnictwa i działalności gospodarczej.

 

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

(-) Ewa Drawert

 

 

Radomin, dnia 28 czerwca 2017 r.

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2017-06-28
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2017-06-28 09:34
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-28 09:34

Ogłoszenie o naborze

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Nazwa i adres Urzędu Gminy Urząd Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin

Określenie stanowiska urzędniczego: Kierownik Referatu Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Spraw Wojskowych i Obronności – Stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i środowiska

 

1.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1) obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.);

2) wykształcenie – wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia, preferowane wykształcenie na kierunkach lub specjalnościach: administracja, gospodarka przestrzenna;

3) staż pracy – pięcioletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 5 lat działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku, w tym co najmniej roczny staż pracy w administracji publicznej;

4) predyspozycje – odporność psychiczna, przejawianie własnej inicjatywy, samodzielność, zdolności organizacyjne, wysoki stopień komunikatywności, umiejętność rozwiązywania problemów;

5) inne wymagania – kandydat jest osobą, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, nie była prawomocnie skazana za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

2.WYMAGANIA DODATKOWE:

1) dyspozycyjność;

2) prawo jazdy kategorii B i dysponowanie samochodem osobowym.

 

3.ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1) Koordynowanie prac związanych utrzymaniem, modernizacją i budową dróg lokalnych oraz nadzór nad ich eksploatacją;

2) Wnioskowanie w sprawie zaliczania dróg do właściwej kategorii oraz zmiany ich klasyfikacji;

3) Przygotowywanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych i lokalnych;

4) Prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem transportu publicznego;

5) Komunalizacja mienia gminnego;

6) Prowadzenie spraw z zakresu środowiska, gospodarki wodnej, ochrony wód oraz ochrony przeciwpowodziowej w tym ochrona kształtowania środowiska oraz ochrona przyrody i zabytków przyrodniczych;

7) Programowanie zadań i przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska, ochrony przyrody i gospodarki wodnej;

8) Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy;

9) Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem zieleni w Gminie;

10) Współpraca z Samorządowym Zakładem Budżetowym w Radominie;

11) Przygotowywanie projektów regulaminów, taryf i planów rozwoju sieci uwzględniając przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;

12) Współdziałanie z jednostkami zarządzającymi urządzeniami melioracyjnymi;

13) Prowadzenie spraw funduszu sołeckiego.

 

W związku z pełnieniem funkcji kierowniczej do zadań kierownika będzie należało:

1) Opracowywanie projektów potrzeb finansowych z zakresu działalności referatu, racjonalnego dysponowania środkami z budżetu Gminy;

2) Opracowywanie planów wydatków oraz kontroli ich wydatkowania;

3) Nadzór nad terminowym, rzetelnym i zgodnym z prawem wypełnianiem obowiązków służbowych przez podległych pracowników, organizowanie ich pracy i podział zadań;

4) Wykonywanie kontroli wewnętrznej w zakresie realizacji zadań komórki organizacyjnej;

5) Udostępnianie informacji publicznych na zasadach określonych w Statucie Gminy i ustawie o dostępie do informacji publicznej;

6) Przeprowadzanie okresowych ocen kwalifikacyjnych podległych pracowników;

7) Tworzenie i administrowanie niezbędnymi bazami danych;

8) Wypełnianie obowiązków określonych w zarządzeniach Wójta dotyczących funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy.

 

4. WARUNKI PRACY.

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy;

2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę;

3) praca w siedzibie Urzędu Gminy;

4) pakiet socjalny.

 

5. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W miesiącu maju 2017 r. w Urzędzie Gminy Radomin wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

 

6.WYMAGANE DOKUMENTY:

1) życiorys i list motywacyjny,

2) dokumenty poświadczające wykształcenie,

3) kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy,

4) oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) inne posiadane dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w zamkniętych kopertach w Urzędzie Gminy Radomin, pokój Nr 8 – Sekretariat z dopiskiem oferta pracy nr 4/2017 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Radomin, 87-404 Radomin 1a (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy). Termin składania ofert mija w dniu 3 lipca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 1200.

 

Złożonych ofert nie odsyłamy. Można je odebrać w ciągu miesiąca od opublikowania informacji o wynikach naboru. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)”.

 

Wójt Gminy

(-) Piotr Wolski

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2017-06-22
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2017-06-22 15:55
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-22 15:51

Ogłoszenie o naborze

OGŁOSZENIE O NABORZE

Nazwa i adres Urzędu Gminy Urząd Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin

Określenie stanowiska urzędniczego Stanowisko ds. gospodarki komunalnej, rolnictwa i działalności gospodarczej

1.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1) obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.);

2) wykształcenie – wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane wykształcenie na kierunkach lub specjalnościach: administracja, gospodarka przestrzenna;

3) staż pracy – trzyletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku, w tym co najmniej roczny staż pracy w administracji publicznej;

4) predyspozycje – odporność psychiczna, przejawianie własnej inicjatywy, samodzielność, zdolności organizacyjne, wysoki stopień komunikatywności, umiejętność rozwiązywania problemów;

5) inne wymagania – kandydat jest osobą, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, nie była prawomocnie skazana za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszy się nieposzlakowaną opinią.

2.WYMAGANIA DODATKOWE:

1) dyspozycyjność;

2) prawo jazdy kategorii B i dysponowanie samochodem osobowym.

3.ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1) Gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem i użyczenie, w trwały zarząd, w tym wystawianie faktur;

2) Gospodarka gruntami komunalnymi oraz obrót nieruchomościami stanowiącymi mienie gminy;

3) Prowadzenie spraw dotyczących zamiany i przekazywania nieruchomości komunalnych Skarbowi Państwa oraz osobom fizycznym;

4) Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy;

5) Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji celu publicznego;

6) Wydzielanie i tworzenie zasobów gruntów na cele budowlane;

7) Prowadzenie spraw związanych z budownictwem, a wynikających z kompetencji Gminy w tym zakresie.

4. WARUNKI PRACY.

1) praca w 1/2 wymiaru czasu pracy;

2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę;

3) praca w siedzibie Urzędu Gminy;

4) pakiet socjalny.

5. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W miesiącu maju 2017 r. w Urzędzie Gminy Radomin wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

6. WYMAGANE DOKUMENTY:

1) życiorys i list motywacyjny,

2) dokumenty poświadczające wykształcenie,

3) kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy,

4) oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) inne posiadane dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w zamkniętych kopertach w Urzędzie Gminy Radomin, pokój Nr 8 – Sekretariat z dopiskiem oferta pracy nr 3/2017 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Radomin, 87-404 Radomin 1a (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy). Termin składania ofert mija w dniu 23 czerwca 2017 r. (piątek) o godz. 12:00.

Złożonych ofert nie odsyłamy. Można je odebrać w ciągu miesiąca od opublikowania informacji o wynikach naboru. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)”.

 

Wójt Gminy

(-) Piotr Wolski

 

Radomin, dnia 12 czerwca 2017 r.

 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2017-06-12 16:22
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-12 16:23

Informacja o wynikach naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W URZĘDZIE GMINY W RADOMINIE

 

 

Informacja dotyczy oferty Nr 2/2017 z dnia 28.04.2017 r.

 

Nazwa stanowiska pracy stanowisko ds. planowania przestrzennego i zamówień publicznych – umowa na zastępstwo

 

 

W wyniku zakończonej procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko pracy nie zatrudniono pracownika.

 

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

(-) Ewa Drawert

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2017-06-16
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2017-06-16 15:35

Ogłoszenie o naborze

Nazwa i adres Urzędu Gminy Urząd Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin

Określenie stanowiska urzędniczego stanowisko ds. planowania przestrzennego  i zamówień publicznych – umowa na zastępstwo

 

1.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1) wykształcenie – średnie zawodowe, preferowane wykształcenie na kierunkach lub specjalnościach: zamówienia publiczne, gospodarka przestrzenna,

2) staż pracy –  trzyletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku,

3) doświadczenie – doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego lub innych jednostkach sektora finansów publicznych,

4) kwalifikacje - znajomość zagadnień merytorycznych w zakresie zamówień publicznych,

5) predyspozycje – odporność psychiczna, przejawianie własnej inicjatywy, samodzielność, zdolności organizacyjne, wysoki stopień komunikatywności, umiejętność rozwiązywania problemów;

6) inne wymagania – kandydat jest osobą, która nie była prawomocnie skazana za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

2.WYMAGANIA DODATKOWE:

1) dyspozycyjność;

2) prawo jazdy kategorii B i dysponowanie samochodem osobowym.

 

3.ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1) Sporządzanie projektów planów przestrzennego zagospodarowania terenu, podawanie do publicznej wiadomości ich treści, zbieranie uwag i przedkładanie Radzie Gminy do zatwierdzenia;

2) Zlecanie opracowań planistycznych oraz przygotowywanie wniosków niezbędnych do zatwierdzenia planów;

3) Wydawanie zaświadczeń o zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego gminy;

4) Wydawanie decyzji celu publicznego;

5) Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

6) Przygotowywanie materiałów do opracowania lub opracowywanie planów rozwoju Gminy, odnowy miejscowości, planów rewitalizacji wsi, planów gospodarki niskoemisyjnej i innych dokumentów strategicznych;

7) Współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie ochrony konserwatorskiej, prowadzenie ewidencji zabytków;

8) Przygotowywanie i rozliczanie dotacji na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Radomin.

9) Nadzorowanie i organizowanie opieki nad cmentarzami i grobami wojennymi;

10) Prowadzenie spraw dotyczących konserwacji i zaopatrzenia w energię elektryczną Gminy, tj. w budynkach komunalnych oraz oświetlenie ulic, placów i dróg;

11) Ustalanie warunków przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;

12) Sporządzanie sprawozdań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska;

13) Prowadzenie procedur przy udzielaniu zamówień publicznych określonych ustawą Prawo zamówień publicznych, a w szczególności:

a) ustalenie wartości zamówień w Urzędzie na dany rok należących do tej samej kategorii określonej we wspólnym słowniku zamówień w oparciu o planowane postępowania o zamówienie publiczne,

b) koordynowanie pracami komisji przetargowej oraz doradztwo w sprawach niezrozumiałych, czy wątpliwych,

c) prowadzenie centralnego rejestru zawartych umów zamówień publicznych,

d) kontrola prawidłowości przygotowywanych dokumentów do wszczęcia postępowania,

e) realizowanie umów zgodnie z określonymi zasadami w postępowaniu o zamówienie publiczne.       

 

4. WARUNKI PRACY.

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę na zastępstwo,

3) praca w siedzibie Urzędu Gminy,

4) pakiet socjalny.

 

5. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

 

W miesiącu marcu 2017 r. w Urzędzie Gminy Radomin wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.                

 

6.WYMAGANE DOKUMENTY:

1)życiorys i list motywacyjny,

2)dokumenty poświadczające wykształcenie,

3)kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy,

4)oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)inne posiadane dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w zamkniętych kopertach w Urzędzie Gminy Radomin, pokój Nr 8 – Sekretariat z dopiskiem oferta pracy nr 2/2017 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Radomin, 87-404 Radomin 1a (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy). Termin składania ofert mija w dniu 12 maja 2017 r. (piątek) o godz. 15:00.

 

Złożonych ofert nie odsyłamy. Można je odebrać w ciągu miesiąca od opublikowania informacji o wynikach naboru. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.)”.

 

        Wójt Gminy

                                                                                                (-) Piotr Wolski

 

 

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2017-04-28
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2017-04-28 14:13

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 31848
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-02-07 13:04

Urząd Gminy Radomin

Radomin  1 A
87-404 Radomin
powiat Golub-Dobrzyń
woj.kujawsko-pomorskie

KONTO BANKOWE:
Bank Spółdzielczy Kowalewo Pomorskie o/Radomin

62 9496 0008 0040 1416 2000 0003

Dane kontaktowe

tel./fax +48 56 683 75 22
tel. +48 56 683 75 12
tel. +48 56 682 71 56

e-mail: ugradomin@poczta.onet.pl, ug@radomin.pl
Strona internetowa: www.radomin.pl

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1662183
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-03-19 11:53

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl