Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W RADOMINIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radomin.pl

Treść strony

LIV Sesja Rady Gminy - Transmisja

https://www.youtube.com/live/PHviz9VFp8A?feature=share

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2023-05-25 08:04
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2023-05-29 08:15

LIV Sesja Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 29 MAJA  2023 ROKU /PONIEDZIAŁEK/ O GODZ. 12.00

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W RADOMINIE ODBĘDZIE SIĘ                  

LIV SESJA  RADY GMINY.

 

                                                                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                                                                     /-/ Zbigniew Fodrowski

 

 

Proponowany porządek obrad jest następujący:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.    Przyjęcie porządku obrad sesji.

3.    Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.    Wybór Sekretarza obrad.

5.    Sprawozdanie Wójta Gminy Radomin z wykonania uchwał Rady Gminy.

6.    Informacja o działaniach Wójta za okres od ostatniej sesji.

7.    Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy na 2022 rok Samorządu Gminy Radomin                         z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Radomin.

9.    Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2023 rok.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomin na lata 2023 – 2033.

11. Informacja z wykonania budżetu za rok 2022.  

12. Informacja o mieniu komunalnym.

13.  Informacja o kształtowaniu się WPF.  

14. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.

15. Udzielenie odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania.

16. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2023-05-25 08:02
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2023-05-25 08:03

LIII Sesja Rady Gminy - Transmisja

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2023-04-21 12:35

LIII Sesja Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 27 KWIETNIA  2023 ROKU /CZWARTEK/ O GODZ. 10.00

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W RADOMINIE ODBĘDZIE SIĘ                  

LIII SESJA  RADY GMINY.

 

                                                                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                                                                     /-/ Zbigniew Fodrowski

 

Proponowany porządek obrad jest następujący:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.    Przyjęcie porządku obrad sesji.

3.    Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.    Wybór Sekretarza obrad.

5.    Sprawozdanie Wójta Gminy Radomin z wykonania uchwał Rady Gminy.

6.    Informacja o działaniach Wójta za okres od ostatniej sesji.

7.    Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok.  

8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Radomin.

9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Radomin na lata 2019 - 2032”, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XI/82/19 Rady Gminy Radomin z dnia 28 listopada 2019 roku, zmienionego uchwałą Nr XXXIX/313/22 Rady Gminy Radomin z dnia 26 maja 2022 roku.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, w tym określenie kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia oceny punktowej dla lokali mieszkalnych budowanych w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową Nowy Dom sp. z o.o. w miejscowości Radomin.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2023 rok.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomin na lata 2023 – 2033.

13.  Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2022.

14. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.

 

 

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2023-04-21 12:35

LII Sesja Rady Gminy - Transmisja

https://youtube.com/live/-NAtINhXZCw?feature=share

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2023-03-29 12:34
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2023-03-29 12:34

LII Sesja Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 30 MARCA  2023 ROKU /CZWARTEK/ O GODZ. 12.00

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W RADOMINIE ODBĘDZIE SIĘ                  

LII SESJA  RADY GMINY.

 

                                                                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                                                                     /-/ Zbigniew Fodrowski

 

Proponowany porządek obrad jest następujący:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.    Przyjęcie porządku obrad sesji.

3.    Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.    Wybór Sekretarza obrad.

5.    Sprawozdanie Wójta Gminy Radomin z wykonania uchwał Rady Gminy.

6.    Informacja o działaniach Wójta za okres od ostatniej sesji.

7.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radomin w 2023 roku”.

8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji w roku 2023 na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Radomin.

9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 2/1 pod adresem Radomin 28 z dotychczasowym najemcą, na czas oznaczony.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radomin.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2023 rok.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomin na lata 2023 – 2033.

13.  Sprawozdanie z zakresu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej za rok 2022.

14.   Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2022.  

15. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.

16. Udzielenie odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania.

17. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2023-03-22 14:47
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2023-03-22 14:53

LI Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy - transmisja

https://www.youtube.com/live/hy9Bkvsop-s?feature=share

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2023-03-14 08:21
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2023-03-14 12:14

LI Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 14 MARCA  2023 ROKU /WTOREK/ O GODZ. 13.00

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W RADOMINIE ODBĘDZIE SIĘ                  

LI SESJA NADZWYCZAJNA  RADY GMINY.

 

                                                                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                                                                     /-/ Zbigniew Fodrowski

 

Proponowany porządek obrad jest następujący:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.    Przyjęcie porządku obrad sesji.

3.    Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.    Wybór Sekretarza obrad.

5.    Informacja o działaniach Wójta za okres od ostatniej sesji.

6.    Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2023 rok.

7.    Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomin na lata 2023 – 2033.

8.    Zgłaszanie interpelacji i zapytań.

9.    Udzielenie odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania.

10. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2023-03-14 08:21
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2023-03-14 08:23

L Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy - transmisja

https://youtube.com/live/AoyS3FilOIk?feature=share

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2023-02-23 11:28
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-23 13:30

L Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 24 LUTEGO  2023 ROKU /PIĄTEK/ O GODZ. 11.00

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W RADOMINIE ODBĘDZIE SIĘ                  

L SESJA NADZWYCZAJNA  RADY GMINY.

 

                                                                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                                                                     /-/ Zbigniew Fodrowski

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2023-02-23 11:27
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2023-03-14 08:22

XLIX Sesja Rady Gminy - TRANSMISJA

https://youtu.be/-9sds4ytwek

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2023-01-24 08:35
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-31 07:54

XLIX Sesja Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 31 STYCZNIA   2023 ROKU /WTOREK/ O GODZ. 10.00

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W RADOMINIE ODBĘDZIE SIĘ                  

XLIX SESJA  RADY GMINY.

 

                                                                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                                                                     /-/ Zbigniew Fodrowski

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2023-01-24 08:34
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-24 08:35

XLVIII Sesja Rady Gminy - TRANSMISJA

https://youtu.be/YljW_1w66M0

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-12-28 08:41
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-30 07:56

XLVIII Sesja Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 30 GRUDNIA  2022 ROKU /PIĄTEK/ O GODZ. 10.00

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W RADOMINIE ODBĘDZIE SIĘ                  

XLVIII SESJA  RADY GMINY.

 

                                                                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                                                                     /-/ Zbigniew Fodrowski

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-12-28 08:41

XLVII Sesja Rady Gminy - transmisja

https://youtu.be/bHwM8OISsn4

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-12-13 14:55
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-14 14:32

XLVII Sesja Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 15 GRUDNIA  2022 ROKU /CZWARTEK/ O GODZ. 10.00

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W RADOMINIE ODBĘDZIE SIĘ                  

XLVII SESJA  RADY GMINY.

 

                                                                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                                                                     /-/ Zbigniew Fodrowski

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-12-13 14:54

XLVI Sesja Rady Gminy - transmisja

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-11-21 11:20

XLVI Sesja Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 24 LISTOPADA 2022 ROKU /CZWARTEK/ O GODZ. 10.00

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W RADOMINIE ODBĘDZIE SIĘ                  

XLVI SESJA  RADY GMINY.

 

                                                                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                                                                     /-/ Zbigniew Fodrowski

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-11-21 11:17
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-21 11:18

XLV Sesja Rady Gminy - TRANSMISJA

https://youtu.be/MUgdp_CFM0Y

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-10-17 15:17
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-10-25 08:45

XLV Sesja Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU  25 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU /WTOREK/ O GODZ. 9.30

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W RADOMINIE ODBĘDZIE SIĘ                  

XLV SESJA  RADY GMINY.

 

Proponowany porządek obrad jest następujący:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.    Przyjęcie porządku obrad sesji.

3.    Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.    Wybór Sekretarza obrad.

5.    Sprawozdanie Wójta Gminy Radomin z wykonania uchwał Rady Gminy.

6.    Informacja o działaniach Wójta za okres od ostatniej sesji.

7.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.

8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy.

9.    Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Radomin na 2022 rok.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę działki nr 111/7 położonej w miejscowości Radomin stanowiącej mienie komunalne Gminy Radomin, na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Golubsko – Dobrzyńskiemu.  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2022 rok.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomin na lata 2022 – 2033.  

15. Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Szafarnia – Pólka oraz Rętwiny – Bogumiłki w sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości „Szafarnia – Pólka przysiółek miejscowości Szafarnia”, „Rętwiny – Bogumiłki przysiółek miejscowości Rętwiny” na „Szafarnia – Pólka osada”, „Rętwiny – Bogumiłki osada”.

16. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022.

17. Przedstawienie sprawozdania z analizy oświadczeń majątkowych za rok 2021 złożonych przez osoby wymienione w art. 24 h ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

18. Przedstawienie sprawozdania z analizy oświadczeń majątkowych za rok 2021 złożonych przez Radnych Rady Gminy Radomin.

19. Przedstawienie opinii Prezesa Sądu Rejonowego w Golubiu - Dobrzyniu w zakresie wykonywania prac przez skazanych oraz informacji Wójta Gminy Radomin o podmiotach wyznaczonych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy.

20. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.

21. Udzielenie odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania.

22. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

 

                                                                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                                                                     /-/ Zbigniew Fodrowski

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-10-17 14:21
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-10-17 15:16

XLIV Sesja Rady Gminy - TRANSMISJA

https://youtu.be/kRNU3jnQHVQ

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-10-06 08:15

XLIV Sesja Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 6 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU /CZWARTEK/ O GODZ. 12.00

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W RADOMINIE ODBĘDZIE SIĘ                  

XLIv SESJA  RADY GMINY.

 

                                                                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                                                                     /-/ Zbigniew Fodrowski

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-10-06 08:14

XLIII Sesja Rady Gminy - TRANSMISJA

https://youtu.be/Y5lZUu1zy6E

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-09-14 13:42
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-19 15:20

XLIII Sesja Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 20 WRZEŚNIA 2022 ROKU /WTOREK/ O GODZ. 12.00

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W RADOMINIE ODBĘDZIE SIĘ                  

XLIII SESJA  RADY GMINY.

 

                                                                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                                                                     /-/ Zbigniew Fodrowski

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-09-14 13:41

XLII Sesja Rady Gminy - TRANSMISJA

https://youtu.be/lfbjfhXMehE

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-08-23 10:33
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-24 12:05

XLII Sesja Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 25 SIERPNIA 2022 ROKU /CZWARTEK/ O GODZ. 11.00

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W RADOMINIE ODBĘDZIE SIĘ                  

XLiI SESJA  RADY GMINY.

 

                                                                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                                                                     /-/ Zbigniew Fodrowski

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-08-23 10:32

XLI Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy - Transmisja

https://youtu.be/bEUpnUBoouM

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-07-26 13:49
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-28 08:16

XLI Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 28 LIPCA 2022 ROKU /CZWARTEK/ O GODZ. 10.30

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W RADOMINIE ODBĘDZIE SIĘ                  

XLI SESJA  NADZWYCZAJNA RADY GMINY.

 

                                                                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                                                                     /-/ Zbigniew Fodrowski

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-07-26 13:53

XL Sesja Rady Gminy - TRANSMISJA

https://youtu.be/4ixkdR2gyPk

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-06-22 11:14
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-28 09:06

XL Sesja Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 28 CZERWCA 2022 ROKU /WTOREK/ O GODZ. 11.00

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W RADOMINIE ODBĘDZIE SIĘ                  

XL SESJA  RADY GMINY.

 

                                                                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                                                                     /-/ Zbigniew Fodrowski

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-06-22 11:13

XXXIX Sesja Rady Gminy - transmisja

https://youtu.be/_Rod-Zahado

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-05-23 11:00
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-26 08:20

XXXIX Sesja Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 26 MAJA  2022 ROKU /CZWARTEK/ O GODZ. 11.30

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W RADOMINIE ODBĘDZIE SIĘ                  

XXXIX SESJA  RADY GMINY.

 

                                                                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                                                                     /-/ Zbigniew Fodrowski 

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-05-23 10:58

XXXVIII Sesja Rady Gminy - transmisja

https://youtu.be/fioxiamWSZs

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-04-25 11:29
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-27 11:12

XXXVIII Sesja Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 28 KWIETNIA  2022 ROKU /CZWARTEK/ O GODZ. 11.30

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W RADOMINIE ODBĘDZIE SIĘ                  

XXXVIII SESJA  RADY GMINY.

 

                                                                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                                                                     /-/ Zbigniew Fodrowski 

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-04-25 11:28

XXXVII Sesja Rady Gminy - transmisja

https://youtu.be/GoMe279T3sc

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-03-28 07:40
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-31 09:14

XXXVII Sesja Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 31 MARCA  2022 ROKU /CZWARTEK/ O GODZ. 11.30

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W RADOMINIE ODBĘDZIE SIĘ                  

XXXVII SESJA  RADY GMINY.

 

                                                                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                                                                     /-/ Zbigniew Fodrowski 

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-03-28 07:40

XXXVI Sesja Rady Gminy - Transmisja

https://youtu.be/IiTFV333-u8

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-02-17 10:27
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-24 10:01

XXXVI Sesja Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 24 LUTEGO  2022 ROKU /CZWARTEK/ O GODZ. 12.00

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W RADOMINIE ODBĘDZIE SIĘ                  

XXXVI SESJA  RADY GMINY.

 

                                                                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                                                                     /-/ Zbigniew Fodrowski 

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-02-17 10:26

XXXV Sesja Rady Gminy - transmisja

https://youtu.be/G6OMhTJYvMM

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-01-18 08:16
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-27 08:28

XXXV Sesja Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 27 STYCZNIA  2022 ROKU /CZWARTEK/ O GODZ. 11.00

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W RADOMINIE ODBĘDZIE SIĘ                  

XXXV SESJA  RADY GMINY.

 

                                                                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                                                                     /-/ Zbigniew Fodrowski 

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-01-18 08:15

XXXIV Sesja Rady Gminy - transmisja

https://youtu.be/Dp1-5qpHCG4

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2021-12-23 14:49
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-30 08:29

XXXIV Sesja Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 30 GRUDNIA  2021 ROKU /CZWARTEK/ O GODZ. 9.00

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W RADOMINIE ODBĘDZIE SIĘ                  

XXXIV SESJA  RADY GMINY.

 

                                                                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                                                                     /-/ Zbigniew Fodrowski  

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2021-12-23 14:48
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-23 14:49

XXXIII Sesja Rady Gminy - transmisja

https://youtu.be/XakgazW1XiM

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2021-12-14 14:27
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-16 12:26

XXXIII Sesja Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 16 GRUDNIA  2021 ROKU /CZWARTEK/ O GODZ. 12.00

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W RADOMINIE ODBĘDZIE SIĘ                  

XXXIII SESJA  RADY GMINY.

 

                                                                                                                                                Wiceprzewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                                                                     /-/ Waldemar Laskowski 

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2021-12-14 14:26

XXXII Sesja Rady Gminy - transmisja

https://youtu.be/j4UrrqLYMv8

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2021-11-23 14:09
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-25 10:30

XXXII Sesja Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 25 LISTOPADA  2021 ROKU /CZWARTEK/ O GODZ. 11.00

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W RADOMINIE ODBĘDZIE SIĘ                  

XXXII SESJA  RADY GMINY.

 

                                                                                                                                                Wiceprzewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                                                                     /-/ Waldemar Laskowski 

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2021-11-23 14:08
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-23 14:09

XXXI Sesja Rady Gminy - transmisja

https://youtu.be/DjS7DDGv6iY

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2021-10-26 08:19
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-26 12:50

XXXI Sesja Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 28 PAŹDZIERNIKA  2021 ROKU /CZWARTEK/ O GODZ. 11.00

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W RADOMINIE ODBĘDZIE SIĘ                  

XXXI SESJA  RADY GMINY.

 

                                                                                                                                                Wiceprzewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                                                                     /-/ Waldemar Laskowski 

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2021-10-26 08:18

XXX Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy - transmisja

https://youtu.be/O0vg6Ek2DxU

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2021-10-14 14:47
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-18 09:10

XXX Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Radomin

O G Ł O S Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 18 PAŹDZIERNIKA  2021 ROKU /PONIEDZIAŁEK/ O GODZ. 13.00

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W RADOMINIE ODBĘDZIE SIĘ                  

XXX SESJA NADZWYCZAJNA  RADY GMINY.

 

                                                                                                                                                Wiceprzewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                                                                     /-/ Waldemar Laskowski 

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2021-10-14 14:46

XXIX Sesja Rady Gminy - transmisja

https://youtu.be/_95Q8NDlY1U

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2021-09-21 12:59
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-27 08:09

XXIX Sesja Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 27 WRZEŚNIA  2021 ROKU /PONIEDZIAŁEK/ O GODZ. 11.00

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W RADOMINIE ODBĘDZIE SIĘ                  

XXIX SESJA RADY GMINY.

 

                                                                                                                                                Wiceprzewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                                                                     /-/ Waldemar Laskowski 

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2021-09-21 12:58

XXVIII Sesja Rady Gminy - transmisja

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2021-08-23 12:30

XXVIII Sesja Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 25 SIERPNIA  2021 ROKU /ŚRODA/ O GODZ. 11.00

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W RADOMINIE ODBĘDZIE SIĘ                  

XXVIII SESJA RADY GMINY.

 

                                                                                                                                                Wiceprzewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                                                                     /-/ Waldemar Laskowski 

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2021-08-23 12:28
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-25 09:54

XXVII Sesja Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 30 CZERWCA  2021 ROKU /ŚRODA/ O GODZ. 10.00

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W RADOMINIE ODBĘDZIE SIĘ                  

XXVII SESJA RADY GMINY.

 

                                                                                                                                                Wiceprzewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                                                                     /-/ Waldemar Laskowski 

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2021-06-22 12:00

XXVII Sesja Rady Gminy - transmisja

https://youtu.be/e2asYvZnggQ

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2021-06-22 12:01
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-29 13:20

XXVI Sesja Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 27 MAJA  2021 ROKU /CZWARTEK/ O GODZ. 11.00

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W RADOMINIE ODBĘDZIE SIĘ                  

XXVI SESJA RADY GMINY.

 

                                                                                                                                                Wiceprzewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                                                                     /-/ Waldemar Laskowski 

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2021-05-19 12:21

XXVI Sesja Rady Gminy - transmisja

https://youtu.be/eeKxOVUWKuo

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2021-05-19 12:21
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-27 08:01

XXV Sesja Rady Gminy - transmisja


https://youtu.be/MLBtP3XZt5s

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2021-04-26 12:54
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-28 13:51

XXV Sesja Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 29 KWIETNIA 2021 ROKU /CZWARTEK/ O GODZ. 11.00

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W RADOMINIE ODBĘDZIE SIĘ                  

XXV SESJA RADY GMINY.

 

                                                                                                                                                Wiceprzewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                                                                     /-/ Waldemar Laskowski 

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2021-04-26 12:54

XXIV Sesja Rady Gminy - transmisja

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2021-03-23 10:19

XXIV Sesja Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 25 MARCA 2021 ROKU /CZWARTEK/ O GODZ. 11.00

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W RADOMINIE ODBĘDZIE SIĘ                  

XXIV SESJA RADY GMINY.

 

                                                                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                                                                     /-/ Zbigniew Fodrowski

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2021-03-23 10:18

XXIII Sesja Rady Gminy - transmisja

https://youtu.be/Ycg0K5kd3Ps 

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2021-02-22 16:33
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-25 11:23

XXIII Sesja Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 25 LUTEGO 2021 ROKU /CZWARTEK/ O GODZ. 11.00

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W RADOMINIE ODBĘDZIE SIĘ                  

XXIII SESJA RADY GMINY.

 

                                                                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                                                                     /-/ Zbigniew Fodrowski

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2021-02-22 16:32

XXII Sesja Rady Gminy - Transmisja

https://youtu.be/BaTrNdqaEKs

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2020-12-28 15:11
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-29 08:45

XXII Sesja Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 29 GRUDNIA  2020 ROKU /WTOREK/ O GODZ. 11.00

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W RADOMINIE ODBĘDZIE SIĘ                  

XXII SESJA RADY GMINY.

 

                                                                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                                                                     /-/ Zbigniew Fodrowski

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2020-12-18 13:27
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-18 13:29

XXI Sesja Rady Gminy - transmisja

https://www.youtube.com/watch?v=oPn_nQeHLkU

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2020-11-26 09:13

XXI Sesja Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 26 LISTOPADA  2020 ROKU /CZWARTEK/ O GODZ. 11.00

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W RADOMINIE ODBĘDZIE SIĘ                  

XXI SESJA RADY GMINY.

 

                                                                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                                                                     /-/ Zbigniew Fodrowski

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2020-11-26 09:11

XX Sesja Rady Gminy - transmisja

https://youtu.be/qJp-wg1rsZ0

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2020-10-26 10:40
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-29 10:56

XX Sesja Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA  2020 ROKU /CZWARTEK/ O GODZ. 10.00

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W RADOMINIE ODBĘDZIE SIĘ                  

XX SESJA RADY GMINY.

 

                                                                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                                                                     /-/ Zbigniew Fodrowski

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2020-10-26 10:39
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-26 10:40

XIX Sesja Rady Gminy - transmisja

https://youtu.be/bJoxUM1bwUE

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2020-09-02 09:16
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-03 08:28

XIX Sesja Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 3 WRZEŚNIA  2020 ROKU /CZWARTEK/ O GODZ. 11.00

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W RADOMINIE ODBĘDZIE SIĘ                  

XIX SESJA RADY GMINY.

 

                                                                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                                                                     /-/ Zbigniew Fodrowski

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2020-09-02 09:15
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-26 10:39

XVIII Sesja Rady Gminy - transmisja

https://youtu.be/Hs9txQY4ZTc

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2020-08-17 15:10
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-17 15:24

XVIII Sesja Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 18 SIERPNIA  2020 ROKU /WTOREK/ O GODZ. 11.00

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W RADOMINIE ODBĘDZIE SIĘ                  

XVIII SESJA RADY GMINY.

 

                                                                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                                                                     /-/ Zbigniew Fodrowski

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2020-08-13 08:56

XVII Sesja Rady Gminy - transmisja

https://youtu.be/LtaLzlMUBeY

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2020-06-16 14:28
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-22 07:53

XVII Sesja Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 22 CZERWCA  2020 ROKU /PONIEDZIAŁEK/ O GODZ. 11.00

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W RADOMINIE ODBĘDZIE SIĘ                  

XVII SESJA RADY GMINY.

 

                                                                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                                                                     /-/ Zbigniew Fodrowski

 

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2020-06-16 14:25
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-16 14:27

XVI Sesja Rady Gminy Radomin - transmisja

 

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2020-05-27 10:49
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-28 09:45

XVI Sesja Rady Gminy Radomin

O G Ł O S Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 28 maja  2020 ROKU /CZWARTEK/ O GODZ. 11.00

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W RADOMINIE ODBĘDZIE SIĘ                  

XVI SESJA RADY GMINY.

 

                                                                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                                                                     /-/ Zbigniew Fodrowski

 

 

Proponowany porządek obrad jest następujący:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Wybór Sekretarza obrad. 
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy Radomin z wykonania uchwał Rady Gminy. 
 6. Informacja o działaniach Wójta za okres od ostatniej sesji. 
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2020 rok. 
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomin na lata 2020 – 2031. 
 9. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy na 2019 rok Samorządu Gminy Radomin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 
 10. Informacja z wykonania budżetu za rok 2019. 
 11. Informacja o mieniu komunalnym. 
 12. Informacja o kształtowaniu się WPF. 
 13. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.
 14. Udzielenie odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania.
 15. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2020-05-22 12:07
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-27 12:15

XV Sesja Rady Gminy Radomin - transmisja

https://youtu.be/6aBEsZlx774

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2020-04-15 15:08
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-20 11:30

XV Sesja Rady Gminy Radomin

O G Ł O S Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 21 kwietnia  2020 ROKU /WTOREK/ O GODZ. 11.00

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W RADOMINIE ODBĘDZIE SIĘ                  

XV SESJA RADY GMINY.

 

                                                                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                                                                     /-/ Zbigniew Fodrowski

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2020-04-15 15:06
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-15 15:07

XIV Sesja Rady Gminy Radomin - transmisja

https://youtu.be/Z-liPvKtYDU

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2020-03-19 08:40

XIV Sesja Rady Gminy Radomin

O G Ł O S Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 19 marca 2020 ROKU /CZWARTEK/ O GODZ. 10.00

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W RADOMINIE ODBĘDZIE SIĘ                  

XIV SESJA RADY GMINY.

 

                                                                                                                                                Wiceprzewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                                                                /-/Waldemar Laskowski 

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2020-03-19 08:39

XIII Sesja Rady Gminy Radomin - transmisja

https://youtu.be/5ALuf-WQIYU

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2020-01-30 09:42
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-30 09:42

XIII Sesja Rady Gminy Radomin

O G Ł O S Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 30 STYCZNIA  2020 ROKU /CZWARTEK/ O GODZ. 10.00

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W RADOMINIE ODBĘDZIE SIĘ                  

XIII SESJA RADY GMINY.

 

                                                                                                                                                Wiceprzewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                                                                /-/Waldemar Laskowski 

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2020-01-24 08:26
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-24 08:30

Zawiadomienie

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2020-02-03 12:01

XII Sesja Rady Gminy Radomin - transmisja

https://youtu.be/rpGW3TG2fMo

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2019-12-19 08:01

XII Sesja Rady Gminy Radomin

O G Ł O S Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 19 GRUDNIA  2019 ROKU /CZWARTEK/ O GODZ. 10.00

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W RADOMINIE ODBĘDZIE SIĘ                  

XII SESJA RADY GMINY.

 

                                                                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                                                                     /-/ Zbigniew Fodrowski

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2019-12-12 15:16
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-12 15:18

XI Sesja Rady Gminy Radomin - transmisja

https://youtu.be/Te3Flrd1pOk

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2019-11-28 08:08

XI Sesja Rady Gminy Radomin

O G Ł O S Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 28 LISTOPADA  2019 ROKU /CZWARTEK/ O GODZ. 10.00

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W RADOMINIE ODBĘDZIE SIĘ                  

XI SESJA RADY GMINY.

 

                                                                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                                                                     /-/ Zbigniew Fodrowski

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2019-11-21 08:45
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-28 08:09

X Sesja Rady Gminy Radomin

O G Ł O S Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 17 października  2019 ROKU /CZWARTEK/ O GODZ. 12.00

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W RADOMINIE ODBĘDZIE SIĘ                  

X SESJA RADY GMINY.

 

                                                                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                                                                     /-/ Zbigniew Fodrowski

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2019-11-28 08:11
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-28 08:13

IX Sesja Rady Gminy Radomin

O G Ł O S Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 26 WRZEŚNIA  2019 ROKU /CZWARTEK/ O GODZ. 11.00

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W RADOMINIE ODBĘDZIE SIĘ                  

IX SESJA RADY GMINY.

 

                                                                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                                                                     /-/ Zbigniew Fodrowski

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2019-09-24 13:08

VIII Sesja Rady Gminy Radomin

O G Ł O S Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 22 LIPCA  2019 ROKU /PONIEDZIAŁEK/ O GODZ. 11.00

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W RADOMINIE ODBĘDZIE SIĘ                  

VIII SESJA RADY GMINY.

 

                                                                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                                                                     /-/ Zbigniew Fodrowski

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2019-07-15 13:56

VII Sesja Rady Gminy Radomin

O G Ł O S Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 26  CZWARTEK  2019 ROKU /ŚRODA/ O GODZ. 10.00

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W RADOMINIE ODBĘDZIE SIĘ                  

VII SESJA RADY GMINY.

 

                                                                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                                                                     /-/ Zbigniew Fodrowski

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2019-07-15 13:56

VI Sesja Rady Gminy Radomin

https://youtu.be/E8nTi56sYYg

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2019-04-24 11:33

VI Sesja Rady Gminy Radomin

O G Ł O S Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 25 KWIETNIA  2019 ROKU /CZWARTEK/ O GODZ. 12.00

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W RADOMINIE ODBĘDZIE SIĘ                  

VI SESJA RADY GMINY.

 

                                                                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                                                                     /-/ Zbigniew Fodrowski

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2019-04-16 08:30
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-16 08:34

V Sesja Rady Gminy Radomin

O G Ł O S Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 7 MARCA  2019 ROKU /CZWARTEK/ O GODZ. 12.15 W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W RADOMINIE ODBĘDZIE SIĘ                   V SESJA RADY GMINY.

 

                                                                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                                                                     /-/ Zbigniew Fodrowski

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2019-03-07 08:31

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 23 STYCZNIA  2019 ROKU /ŚRODA/ O GODZ. 11:00 W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W RADOMINIE ODBĘDZIE SIĘ                   IV SESJA RADY GMINY.

 

                                                                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                                                                     /-/ Zbigniew Fodrowski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Szpejankowska
 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2019-01-18 08:44
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-18 08:46

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 21 GRUDNIA 2018 ROKU /PIĄTEK/ O GODZ. 11:00 W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W RADOMINIE ODBĘDZIE SIĘ III SESJA RADY GMINY.

 

                                                                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                                                                     /-/ Zbigniew Fodrowski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Szpejankowska
 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2018-12-16 20:41
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-20 14:55

Ogłoszenie

 

O G Ł O S Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 29 LISTOPADA 2018 ROKU / CZWARTEK/ O GODZ. 9:00 W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W RADOMINIE ODBĘDZIE SIĘ II SESJA RADY GMINY.

 

                                                                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                                                                     /-/ Zbigniew Fodrowski

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Szpejankowska
 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2018-11-27 14:53
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-20 14:56

Ogłoszenie

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 22 LISTOPADA 2018 ROKU / CZWARTEK/ O GODZ. 12:00 W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W RADOMINIE ODBĘDZIE SIĘ I SESJA RADY GMINY.

 

PORZĄDEK OBRAD:

 

 1. Otwarcie sesji.

 2. Złożenie ślubowania przez Radnych.

 3. Złożenie ślubowania przez Wójta.

 4. Wybór Przewodniczącego Rady.

 5. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady prowadzenia sesji od Radnego Seniora.

 6. Zakończenie obrad I sesji Rady.

 

 

 

WÓJT GMINY RADOMIN

 

/-/ PIOTR WOLSKI

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Szpejankowska
 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2018-11-19 10:24
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-20 14:56

I Sesja Rady Gminy Radomin - transmisja

https://www.youtube.com/watch?v=0ogpr2-YA6I

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Szpejankowska
 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2018-11-22 11:51
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-20 14:57

klauzula informacyjna dotycząca nagrywania i teletransmisji sesji Rady Gminy

 • Metryka

  • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data publikacji: 2018-12-20 14:00

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2018-12-20 14:00
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-20 13:58

II Sesja Rady Gminy Radomin - transmisja

https://www.youtube.com/watch?v=W6HD3ncH2wI

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Szpejankowska
 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2018-12-20 14:49
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-20 14:57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 39956
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-29 08:15:26