Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W RADOMINIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radomin.pl

Treść strony

Informacja

Informacja

W związku z wejściem w życie uchwały nr LX/449/23 Rady Gminy Radomin z dnia 21.12.2023r., informujemy iż nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach RPOZ trwa do dnia 19.01.2024r.

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2024-01-17 11:40

Ogłoszenie wyników konkursu ofert

WÓJT GMINY RADOMIN ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu przez klub sportowy działający na obszarze Gminy Radomin

Nazwa oferenta: Klub Sportowy Sokół Radomin z siedzibą w Radominie

Nazwa zadania: Prowadzenie zajęć, treningów oraz rozgrywanie meczy o mistrzostwo ligi wszystkich grup młodzieżowych oraz seniorskiej w Klubie Sportowym Sokół Radomin

Całkowity koszt zadania: 67 400,00 zł

Wnioskowana kwota dotacji: 60 000,00 zł

Wysokość przyznanego dofinansowania z budżetu gminy Radomin: 60 000,00 zł

Wójt Gminy Radomin

/-/ Piotr Wolski

Radomin, dnia 1 lutego 2022 r.

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-02-04 08:56

Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert

Działając na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.) i § 6 ust. 1 uchwały Nr XXIV/174 Rady Gminy Radomin z dnia 27 września 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Radomin (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3340)

 

WÓJT GMINY RADOMIN

 

ogłasza:

 

  otwarty konkurs  ofert na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu przez klub sportowy działający na obszarze Gminy Radomin

 

 1. Rodzaj zadania.

 

 1. Realizacja programów szkolenia sportowego, w szczególności:

1) realizację programów szkolenia sportowego, w szczególności:

 1. a) transport,
 2. b) wynajem obiektów,
 3. c) opiekę medyczną, badania lekarskie,
 4. d) zakup środków doraźnej pomocy medycznej,
 5. e) udział zespołu w rozgrywkach ligowych (opłaty związkowe i rejestracyjne, licencje, zezwolenia),
 6. f) opłaty startowe,
 7. g) wynagrodzenia trenerskie i instruktorskie wraz z pochodnymi dla szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe,
 8. h) ubezpieczenia OC podmiotu oraz NW zawodników i trenerów;

2) zakup sprzętu sportowego przeznaczonego do przeprowadzenia szkolenia, odzieży i obuwia sportowego;

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, w szczególności:

 1. a) opłaty za sędziowanie zawodów,
 2. b) umowy zawarte z firmami ochroniarskimi;

4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;

5) stypendia sportowe.

 

 

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 

Wysokość środków publicznych na realizację zadania wymienionego w pkt. I wynosi 60 000 zł.

Kwota wsparcia może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Wójta lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu Gminy Radomin w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.                       

Dotacja może być przyznana w wysokości do 90% planowanych kosztów realizacji zadania.

 

 

 

 

 

III. Zasady przyznawania dotacji.

 

Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.)                                     i uchwały Nr XXIV/174 Rady Gminy Radomin z dnia 27 września 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Radomin (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3340).

 

Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub może wycofać ofertę.

Wójt Gminy Radomin przyznaje dotację na realizację oferty wyłonionej w konkursie w trybie indywidualnych decyzji.

Wójt Gminy Radomin może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Radomin.

 

 1. Termin i warunki realizacji zadania.

 

 1. Zadanie powinno być zrealizowane w roku 2022.
 2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

 

 1. Termin i warunki składania ofert.

 

W konkursie może wziąć udział Klub sportowy, działający na obszarze Gminy Radomin, uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym lub przeprowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmiot działający z jego upoważnienia, nie działający w celu osiągnięcia zysku.

 

Kluby sportowe składają pisemne oferty realizacji zadania według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Oferta musi być podpisana  i opieczętowana czytelnie przez osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu są uprawnione do reprezentowania klubu sportowego i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych i zawierania umów.

 

Do oferty należy załączyć:

 1. aktualny wypis z KRS lub innego właściwego rejestru lub ewidencji;
 2. aktualny statut;
 3. numer konta bankowego.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radominie (pokój nr 8) w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: „Konkurs  ofert  na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu przez klub sportowy, działający na obszarze Gminy Radomin” lub drogą pocztową (decyduje data wpływu) w terminie do dnia                21 stycznia 2022 roku, do godz. 15:30.

Druk oferty można pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radominie (pokój nr 8).

Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

 

 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

 

Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne są oceniane przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Radomin.

Przy ocenie ofert komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

1) znaczenie zgłoszonego przedsięwzięcia dla rozwoju sportu na terenie Gminy Radomin;

2) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na ten cel;

3) przedstawiony kosztorys i opis przedsięwzięcia;

4) doświadczenie w dotychczasowej współpracy z wnioskodawcą;

5) dotychczasowe wyniki i osiągnięcia sportowe wnioskodawcy.

 

VII. Postanowienia końcowe.

 

Dotowany podmiot zobowiązany będzie do:

1) prowadzenia rachunku bankowego przeznaczonego m.in. do operacji związanych z realizacją zadania;

2) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej;

3) przedstawienia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie 14 dni po upływie terminu, na który zostanie zawarta umowa, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Kontrola, o której mowa w pkt. 1 pdpkt. 2) nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

 

Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:Patrycja Żychniewicz – Referent ds. promocji gminy; tel. 56 683 75 22 wew. 14 lub 730 012 873.

W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Wójta Gminy Radomin z przyczyn opisanych wyżej zarezerwowane środki mogą zostać przeznaczone na inną wyłonioną dodatkowo ofertę lub na ogłoszenie nowego konkursu.

Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Radominie oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radomin: www.bip.radomin.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Radomin: www.radomin.pl.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Wójt Gminy Radomin

 

                                                                                                                                                                                      /-/ Piotr Wolski                               

                                              

Radomin, dnia 13 stycznia 2022 r.

 

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-01-13 14:56

Otwarty konkurs ofert na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu przez klub sportowy działający na obszarze Gminy Radomin

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-01-13 14:48

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 1/2019

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 1/2019 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy Radomin w roku 2019 w zakresie: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych działających w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Lp. Nr oferty Nazwa oferenta Nazwa zadania Wysokość przyznanego dofinansowania z budżetu gminy w zł Uwagi
1 1/2019 Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Dulsku "Czas na sportowo to znaczy zdrowo" 1.000,00 zł  
2 2/2019 Ochotnicza Straż Pożarna w Płonnem "Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Radomin realizowane przez OSP Płonne" 2.000,00 zł  
3 3/2019 Klub Sportowy "Sokół" Radomin "Sport to zdrowie" 24.500,00 zł  
4 4/2019 Ochotnicza Straż Pożarna w Dulsku "Straż na sportowo" 2.500,00 zł  

Razem 30.000,00 zł

 

Radomin, dnia 28.02.2019 r.

Wójt Gminy Radomin

/-/ Piotr Wolski

Metryka

 • data wytworzenia: 2019-02-28
 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2019-02-28 10:00
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-04 10:00

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 2/2019

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 2/2019 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy Radomin w roku 2019 w zakresie: rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałaniu narkomanii i innym uzależnieniom na terenie Gminy Radomin dla organizacji działających w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Lp.

Nr oferty

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota przyznana

Uwagi

1

1/2019

OSP z siedzibą w Płonnem

"Przeciwdziałanie nałogom na terenie Gminy Radomin"

500,00 zł

 

2

2/2019

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Dulsku

"Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży"

1.000,00 zł

 

3

3/2019

OSP z siedzibą w Dulsku

"Straż pożarna w oczach dziecka"

1.100,00 zł

 

4

4/2019

Stowarzyszenie Jakubowe z siedzibą w Płonnem

Rozwiązywane problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii i innym uzależnieniom na terenie Gminy Radomin

2.000,00 zł

 

5

5/2019

Stowarzyszenie Nowoczesnych Gospodyń z Radomina i okolic

"Poznajemy piękno naszej Ojczyzny"

4.400,00 zł

 

6

6/2019

Stowarzyszenie „Szansa dla Szafarni i okolic”

"STO" sposobów na spędzenie wolnego czasu bez używek. Przyjdź, pokaż i zobacz!

3.500,00 z

 

7

7/2019

Klub Sportowy "Sokół" Radomin

"Uciekamy uzależnieniom"

2.500,00 zł

 

Razem 15.000,00 zł

Radomin, dnia 28.02.2019 r.

Wójt Gminy Radomin

/-/ Piotr Wolski

Metryka

 • data wytworzenia: 2019-02-28
 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2019-02-28 10:01

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 1/2018 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy Radomin w roku 2018 w zakresie: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych działających w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-05 14:22

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 2/2018 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy Radomin w roku 2018 w zakresie: rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałaniu narkomanii i innym uzależnieniom na terenie Gminy Radomin dla organizacji działających w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Szpejankowska
  data wytworzenia: 2018-04-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-05 14:26
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-05 14:28

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu przez klub sportowy działający na obszarze Gminy Radomin

WÓJT GMINY RADOMIN ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu przez klub sportowy działający na obszarze Gminy Radomin.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu przez klub sportowy działający na obszarze Gminy Radomin

Lp.

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

 

Nazwa zadania

 

Całkowity koszt

zadania w zł

 

Wnioskowana

kwota dotacji w zł

 

Wysokość

przyznanego

dofinansowania

z budżetu gminy

w zł

1

1

Klub Sportowy „SOKÓŁ” Radomin

Prowadzenie zajęć, treningów oraz rozgrywanie meczy o mistrzostwo ligi wszystkich grup młodzieżowych oraz seniorskiej w Klubie Sportowym Sokół Radomin

66 000,00

60 000,00

60 000,00

Wójt Gminy Radomin

/-/ Piotr Wolski

Radomin, dnia 20 lutego 2018 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-20 15:00

Otwarty konkurs ofert na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu przez klub sportowy działający na obszarze Gminy Radomin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kutkowska
  data wytworzenia: 2018-02-01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-01 14:26

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 1/2018

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kutkowska
  data wytworzenia: 2018-01-31
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2018-01-31 15:41

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 2/2018

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kutkowska
  data wytworzenia: 2018-01-31
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2018-01-31 15:44

Konsultacje rocznego Programu współpracy na 2018 rok Samorządu Gminy Radomin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2017-11-03
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2017-11-03 15:20

Przyznana dotacja na realizację zadania publicznego

W dniu 24.10.2017 r. do Urzędu Gminy Radomin wpłynęła oferta złożona przez Autonomiczną Ludową Sekcję Kolarską "STAL" w Grudziądzu. Oferta dotyczy realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Radomin, pn. „Udział w Narodowym Projekcie Rozwoju Kolarstwa - I Etap Szkółki Kolarskie”. W/w oferta została złożona na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U z 2016 r. poz. 1817 ze zm.). W dniu 25.10.2017 r. oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Radomin, na stronie internetowej www.radomin.pl oraz www.bip.radomin.pl na okres 7 dni. W wyznaczonym terminie do Urzędu Gminy Radomin nie wpłynęły żadne uwagi odnośnie złożonej oferty. Wójt Gminy Radomin rozpatrzył złożoną ofertę pozytywnie i została przydzielona dotacja w kwocie 3.920,00 zł.

 

Wójt Gminy

(-) Piotr Wolski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2017-11-10
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2018-02-20 09:30

Ogłoszenie o złożeniu oferty realizacji zadania publicznego

 

Działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) Wójt Gminy Radomin zamieszcza ofertę realizacji zadaniu publicznego Autonomicznej Ludowej Kolarskiej Sekcji „STAL” złożoną w dniu 24 października 2017 r.

 

Wójt Gminy Radomin

(-) Piotr Wolski

Radomin, dnia 25 października 2017 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2017-10-25
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2017-10-25 15:44
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-25 15:44
 • Metryka

  • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data publikacji: 2017-10-25 15:44

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2017-10-25
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2017-10-25 15:44
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-25 15:43

Przyznana dotacja na realizację zadania publicznego

W dniu 11.09.2017 r. do Urzędu Gminy Radomin wpłynęła oferta złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Płonnem. Oferta dotyczy realizacji zadania publicznego w zakresie Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Radomin, pn. „Kultura fizyczna i sport w OSP Płonne”. W/w oferta została złożona na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U z 2016 r. poz. 1817 ze zm.). W dniu 12.09.2017 r. oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Radomin, na stronie internetowej www.radomin.pl oraz www.bip.radomin.pl na okres 7 dni. W wyznaczonym terminie do Urzędu Gminy Radomin nie wpłynęły żadne uwagi odnośnie złożonej oferty. Wójt Gminy Radomin rozpatrzył złożoną ofertę pozytywnie i została przydzielona dotacja w kwocie 700,00 zł.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2017-10-25
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2017-10-25 15:51

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu przez klub sportowy działający na obszarze Gminy Radomin

WÓJT GMINY RADOMIN ogłasza wyniki otwartego konkursu  ofert na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu przez klub sportowy działający na obszarze Gminy Radomin.

Wyniki otwartego konkursu  ofert na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu przez klub sportowy działający na obszarze Gminy Radomin

Lp.

Nr oferty

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Całkowity koszt zadania w zł

Wnioskowana kwota dotacji w zł

Wysokość przyznanego dofinansowania z budżetu gminy w zł

1

1

Klub Sportowy "Sokół" Radomin

"Trzymaj formę ponad normę"

27 300,00

24 300,00

24 300,00

Wójt Gminy Radomin

(-) Piotr Wolski

Radomin, dnia 19 września 2017 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2017-09-19
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2017-09-19 09:58
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-19 09:57

Ogłoszenie o złożeniu oferty realizacji zadania publicznego

Działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 570) Wójt Gminy Radomin zamieszcza ofertę realizacji zadania publicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Płonnem złożoną w dniu 11 września 2017 r.

Wójt Gminy Radomin

(-) Piotr Wolski

Radomin, dnia 12 września 2017 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2017-09-12
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2017-09-12 11:59
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data wytworzenia: 2017-09-12
  • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data publikacji: 2017-09-12 11:59

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2017-09-12
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2017-09-12 11:59

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu przez klub sportowy działający na obszarze Gminy Radomin

Działając na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463) i § 6 ust. 1 uchwały Nr XXIV/174 Rady Gminy Radomin z dnia 27 września 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Radomin (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3340)

 

WÓJT GMINY RADOMIN

 

ogłasza:

 

otwarty konkurs ofert na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu przez klub sportowy działający na obszarze Gminy Radomin

 

I. Rodzaj zadania.

 

 1. Realizacja programów szkolenia sportowego, w szczególności:
  1. realizację programów szkolenia sportowego, w szczególności:
   1. transport,
   2. wynajem obiektów,
   3. opiekę medyczną, badania lekarskie,
   4. zakup środków doraźnej pomocy medycznej,
   5. udział zespołu w rozgrywkach ligowych (opłaty związkowe i rejestracyjne, licencje, zezwolenia),
   6. opłaty startowe,
   7. wynagrodzenia trenerskie i instruktorskie wraz z pochodnymi dla szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe,
   8. ) ubezpieczenia OC podmiotu oraz NW zawodników i trenerów.
  2. zakup sprzętu sportowego przeznaczonego do przeprowadzenia szkolenia, odzieży i obuwia sportowego;
  3. pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, w szczególności:
   1. opłaty za sędziowanie zawodów,
   2. umowy zawarte z firmami ochroniarskimi;
  4. pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Wysokość środków publicznych na realizację zadania wymienionego w pkt. I wynosi - 25 000 zł.

Kwota wsparcia może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Wójta lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu Gminy Radomin w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

Dotacja może być przyznana w wysokości do 90% planowanych kosztów realizacji zadania.

 

III. Zasady przyznawania dotacji.

 

Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463) i uchwały Nr XXIV/174 Rady Gminy Radomin z dnia 27 września 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Radomin (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3340).

 

Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub może wycofać ofertę.

Wójt Gminy Radomin przyznaje dotację na realizację oferty wyłonionej w konkursie w trybie indywidualnych decyzji.

Wójt Gminy Radomin może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem, a Gminą Radomin.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

 

 1. Zadanie powinno być zrealizowane w roku 2017.
 2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

V. Termin i warunki składania ofert.

 

W konkursie może wziąć udział Klub sportowy, działający na obszarze Gminy Radomin, uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym lub przeprowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmiot działający z jego upoważnienia, nie działający w celu osiągnięcia zysku.

 

Kluby sportowe składają pisemne oferty realizacji zadania według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Oferta musi być podpisana i opieczętowana czytelnie przez osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu są uprawnione do reprezentowania klubu sportowego i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych i zawierania umów.

 

Do oferty należy załączyć:

 1. aktualny wypis z KRS lub innego właściwego rejestru lub ewidencji;
 2. aktualny statut.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radominie (pokój nr 8) w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: „Konkurs ofert na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu przez klub sportowy, działający na obszarze Gminy Radomin” lub drogą pocztową (decyduje data wpływu) w terminie do dnia 1 września 2017 roku, do godz. 15:30.

Druk oferty można pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radominie (pokój nr 8).

Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

 

Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne są oceniane przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Radomin.

Przy ocenie ofert komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

 1. znaczenie zgłoszonego przedsięwzięcia dla rozwoju sportu na terenie Gminy Radomin;
 2. wysokość środków budżetowych przeznaczonych na ten cel;
 3. przedstawiony kosztorys i opis przedsięwzięcia;
 4. doświadczenie w dotychczasowej współpracy z wnioskodawcą;
 5. dotychczasowe wyniki i osiągnięcia sportowe wnioskodawcy.

 

VII. Postanowienia końcowe.

 

Dotowany podmiot zobowiązany będzie do:

 1. wyodrębnienia rachunku bankowego przeznaczonego do operacji związanych z realizacją zadania;
 2. dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.
 3. przedstawienia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie 14 dni po upływie terminu, na który zostanie zawarta umowa, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Kontrola, o której mowa w pkt. 1 pdpkt. 2) nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

 

Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:Ewa Drawert – Sekretarz Gminy; tel. 56 683 75 22 wew. 18 lub 797 189 921.

W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Wójta Gminy Radomin z przyczyn opisanych wyżej zarezerwowane środki mogą zostać przeznaczone na inną wyłonioną dodatkowo ofertę lub na ogłoszenie nowego konkursu.

Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Radominie oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radomin: www.bip.radomin.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Radomin: www.radomin.pl.

 

Wójt Gminy Radomin

/-/ Piotr Wolski

Radomin, dnia 25 sierpnia 2017 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2017-08-25
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2017-08-25 14:29

załączniki do ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu przez klub sportowy działający na obszarze Gminy Radomin

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data wytworzenia: 2017-08-25
  • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data publikacji: 2017-08-25 14:29
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data wytworzenia: 2017-08-25
  • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data publikacji: 2017-08-25 14:29
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data wytworzenia: 2017-08-25
  • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data publikacji: 2017-08-25 14:29

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2017-08-25
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2017-08-25 14:29
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-25 14:29

Wyniki otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2017 dla organizacji działających w oparciu o przepisy ustawy o działaności pożytku publicznego i o wolonatariacie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2017-03-17
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2017-03-17 11:12

I otwarty konkurs ofert 2017 r. - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2017-01-17
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2017-01-17 10:17

II otwarty konkurs 2017 r. - rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii i innym uzależnieniom na terenie Gminy Radomin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2017-01-17
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2017-01-17 10:21

Sprawozdanie z konsultacji Rocznego programu współpracy na 2017 rok Samorządu Gminy Radomin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

            Uprzejmie informuję, że w dniu 14 listopada 2016 r. zakończyły się konsultacje społeczne do projektu Rocznego programu współpracy na 2017 rok Samorządu Gminy Radomin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

            Konsultacje społeczne projektu Programu zostały przeprowadzone w terminie od dnia 28 października 2016 r. do 14 listopada 2016 r., zgodnie z Zarządzeniem Nr 53/2016 Wójta Gminy Radomin z dnia 28 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.

            Informacja o możliwości uczestniczenia w konsultacjach oraz projekt Programu wraz z formularzem konsultacyjnym zamieszczone zostały na stronie internetowej Urzędu Gminy w Radominie, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Radominie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Radominie.

            W trakcie trwania konsultacji organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie miały możliwość składania wniosków i uwag do przedłożonego projektu Programu na „Formularzu konsultacji”.

            W ramach konsultacji społecznych organizacje pozarządowe nie zgłosiły żadnych uwag i opinii dotyczących projektu Programu. W związku z powyższym niniejsze sprawozdanie nie zawiera zestawienia uwag i wniosków, o których mowa w Zarządzeniu Nr  53/2016 Wójta Gminy Radomin z dnia 28 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Wójt Gminy

(-) Piotr Wolski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2016-11-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-11-16 13:24
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-16 13:25

Ogłoszenie o konsultacjach

Informujemy, że zostały rozpoczęte prace nad programem współpracy Gminy Radomin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.) na 2017 rok. W dniu 28 października 2016 r. Wójt Gminy Radomin podjął Zarządzenie Nr 53/2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy na 2017 rok Samorządu Gminy Radomin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego".

W związku z powyższym, Wójt Gminy Radomin zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, działające na rzecz mieszkańców Gminy Radomin, do zgłaszania propozycji w zakresie dotyczącym działalności statutowej organizacji/podmiotu.

Konsultacje społeczne będą przeprowadzone w terminie od 28 października 2016 r. do 14 listopada 2016 r. w następujących formach:

- publikacji projektu Programu na stronie internetowej Urzędu Gminy w Radominie www.radomin.pl i stronie Biuletynu Informacji Publicznej;

- przyjmowania pisemnych opinii, uwag i wniosków w sekretariacie Urzędu Gminy w Radominie pod adresem Radomin 1a, 87-404 Radomin;

- przyjmowania uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej Urzędu Gminy w Radominie ugradomin@onet.pl i poczty tradycyjnej.

Wypełniony formularz, który znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy w Radominie www.radomin.pl oraz na stronie www.bip.radomin.pl, należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.11.2016 r. (liczy się data wpływu do urzędu) osobiście do Sekretariatu Urzędu Gminy w Radominie - pok. Nr 8, za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy w Radominie, Radomin 1a, 87-404 Radomin, tel. (56) 683 75 22 wew. 25 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: ugradomin@onet.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2016-10-28 11:25
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-02 14:08

konsultacje

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2016-10-28
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2016-10-28 11:26
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-28 11:27

Przyznana dotacja na realizację zadania publicznego

W dniu 04.10.2016 r. do Urzędu Gminy Radomin wpłynęła oferta złożona przez ALKS „STAL” . Oferta dotyczy realizacji zadania publicznego w zakresie Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Radomin, pn. „Wspieranie finansowe rozwoju sportu na terenie gminy Radomin”. W/w oferta została złożona na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U z 2016 r. poz. 236). W dniu 04.10.2016 r. oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Radomin, na stronie internetowej www.radomin.pl oraz www.bip.radomin.pl na okres 7 dni. W wyznaczonym terminie do Urzędu Gminy Radomin nie wpłynęły żadne uwagi odnośnie złożonej oferty. Wójt Gminy Radomin rozpatrzył złożoną ofertę pozytywnie i została przydzielona dotacja w kwocie 5.515,00 zł.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Jrosz - Inspektor ds. funduszy strukturalnych i archiuwm zakładowego
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-12 08:13

      Działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.) Wójt Gminy Radomin zamieszcza ofertę realizacji zadania publicznego Autonomicznej Ludowej Kolarskiej Sekcji „STAL” Grudziądz złożoną w dniu 4 października 2016 r.

 

 Wójt Gminy Radomin

(-) Piotr Wolski

Radomin, dnia 4 października 2016 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-04 13:57
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-04 14:06

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-04 13:58
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-04 14:04

Wyniki otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2015 dla organizacji działających w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Zulewska - Podinspektor ds. promocji gminy, funduszy strukturalnych i archiwum zakładowego
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-03-13 13:27

Ogłoszenie o otwartych konkursach na rok 2015 - wykonanie zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Zulewska - Podinspektor ds. promocji gminy, funduszy strukturalnych i archiwum zakładowego
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-01-22 09:57

Ogłoszenie o otwartych konkursach na rok 2014 - wykonanie zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Zulewska - Podinspektor ds. promocji gminy, funduszy strukturalnych i archiwum zakładowego
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-01-08 09:33

Wyniki otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2014 dla organizacji działających w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Zulewska - Podinpektor ds.promocji gminy, funduszy strukturalnych i archiuwm zakładowego
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-03-05 14:31

Ogłoszenie o otwartych konkursach na rok 2013 - wykonanie zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Zulewska - Podinspektor ds. promocji gminy, funduszy strukturalnych i archiwum zakładowego
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-01-29 09:02

Ogłoszenie o otwartych konkursach na rok 2012 - wykonanie zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Zulewska - referent ds. promocji gminy, funduszy strukturalnych i archiwum zakładowego
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-02-15 12:32
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-02-15 12:48

Wzór korekty z zakresu rzeczowego i finansowego dla organizacji działających w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Zulewska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-16 07:59
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-05-16 18:53

Ogłoszenie o otwartych konkursach na wykonanie zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Zulewska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-17 10:45
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-03-17 10:48

Informacja!!!

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-02-28 08:57

Otwarty konkurs ofert "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-04-27 14:41

Konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych zwiazanych z realizacja zadań samorzadu gminy w roku 2010przez organizacje prowadzace działalnoscpozytku publicznego w zakresie: upowszechnianie kultury i sportu

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-02-11 14:42
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-02-11 14:49

Informacja dotycząca aktualizacji Strategii rozwiązywania problemów społecznych na terenie Gminy Radomin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Iwan
  data wytworzenia: 2008-03-11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-03-11 12:33
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-04-10 08:02

I N F O R M A C J A  

   Na prośbę Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, uprzejmie informujemy, iż w sali posiedzeń komisji Rady Powiatu przy Placu Tysiąclecia 25, organizowane będą dyżury pracowników Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego w Grudziądzu, podczas których przedsiębiorcy z terenu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego będą mieli możliwość uzyskania informacji w temacie pozyskiwania Funduszy Unijnych.

Dyżury pełnione będą w co drugi piątek, począwszy od dnia 4 lipca 2008 roku, w godz. 8:00  -  11:00.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Iwan
  data wytworzenia: 2008-06-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-06-27 12:23

Komunikat

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-12-03 13:22

Wyniki otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2011 dla organizacji działających w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Zulewska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-11 15:37
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-05-11 19:09

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 123245
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-01-17 11:40:38