Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W RADOMINIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radomin.pl

Treść strony

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

 

 

Miejsce składania wniosków:

 

Urząd Gminy w Radominie

87-404 Radomin

- Referat Podatkowy

Pokój Nr 5

- Sekretariat

Pokój Nr 8

nr tel. 56 683 75 22

 

Termin składania wniosków:

 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego składa się w terminie:

 

od 1 lutego do ostatniego dnia lutego

i

od 1 do 31 sierpnia

 

wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Wnioski złożone w innych niż wymienione wyżej terminach nie będą rozpatrywane.

 

Wymagane dokumenty

 

1.Wypełniony formularz wniosku.

2.Oryginały faktur VAT albo ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika urzędu gminy, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

3. Faktura VAT powinna spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie wystawiania faktur ( Dz. U. z 2013, poz.1485).

4. Dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt ( Dz. z 2017 r. poz. 546 oraz z 2018 r. poz. 1642) - w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.

 

Sposób dostarczenia dokumentów

 

1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 

Przesłać pocztą tradycyjną ( dla celów dowodowych zaleca się przesłaniem listem poleconym),

Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach pracy tj. 7.30 – 15.30.

 

2. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie

pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

 

 

 

Pozostałe informacje

 

1. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przysługuje producentowi rolnemu.

2. Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

3. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

4. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu.

5. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę( zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).

 

6. Kwota zwrotu podatku akcyzowego na 2019 r. ustala się jako sumę:

 

- iloczynu ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu na 1 litr( w 2019 roku - 1,00 zł/litr) z tym, że kwota podatku nie może być wyższa niż 100,00 zł na 1 ha powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego 2019 r.

 

- iloczynu ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu na 1 litr ( w 2019 r. -1,00 zł/litr) z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa od iloczynu liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

 

7. Podstawą do określenia rocznego limitu zwrotu podatku dla producenta rolnego jest powierzchnia użytków rolnych wyrażona w ha fizycznych oraz średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

8. Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolniczą w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

9. Możliwy jest zwrot oryginałów faktur VAT po ich skopiowaniu i umieszczeniu na kopiach odpowiednich adnotacji urzędowych przez upoważnionego pracownika urzędu.

 

Powiązane druki:

 

1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( druk interaktywny obowiązujący od 1 stycznia 2019 roku).

2. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( obowiązujący od 1 stycznia 2019r. PDF).

3. Oświadczenie

4. Wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

5. Zestawienie faktur.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8315
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-01-09 12:20:53