Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Kompetencje Rady Gminy w Radominie
1. Uchwalanie statutu gminy,
2. Ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
3. Powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek wójta,
4. Uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
5. Uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6. Uchwalanie programów gospodarczych,
7. Ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizacje zadań przez te jednostki,
8. Pdejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
9. Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
a) określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, o ile ustawy szczególnie nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Gminy,
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę Gminy
f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
h) tworęenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym.
10) Określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania
11) Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a .
12) Podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
12a) Podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i reginalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i reginalnych,
13) Podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
14) Nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
14a) Podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
15) Stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Gmniy
 • autor informacji: Jowita Kowalska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-07-23 13:38
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-09-07 10:28

Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec organów Gminy Radomin przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

 • data wytworzenia: 2019-02-14
 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2019-02-14 15:22
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-14 07:47
 • autor informacji: Katarzyna Szpejankowska
  data wytworzenia: 2019-02-14
 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2019-02-14 00:05
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-14 07:45

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4527
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-03-29 07:47

Urząd Gminy Radomin

Radomin  1 A
87-404 Radomin
powiat Golub-Dobrzyń
woj.kujawsko-pomorskie

KONTO BANKOWE:
Bank Spółdzielczy Kowalewo Pomorskie o/Radomin

62 9496 0008 0040 1416 2000 0003

Dane kontaktowe

tel./fax +48 56 683 75 22
tel. +48 56 683 75 12
tel. +48 56 682 71 56

e-mail: ugradomin@poczta.onet.pl, ug@radomin.pl
Strona internetowa: www.radomin.pl

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1943124
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-18 13:03

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl