Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W RADOMINIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radomin.pl

Treść strony

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Radomin”

WÓJT GMINY RADOMIN

 

ogłasza:

 

wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Radomin”

 

Lp.

Nr oferty

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Całkowity koszt zadania w zł

Wnioskowana kwota dotacji w zł

Wysokość przyznanego dofinansowania z budżetu gminy w zł

1

1

OSP Płonne

Akademia Młodego Strażaka 2022 – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży”

6750,00

5475,00

5475,00

2

2

KS Sokół Radomin

Zdrowo bo na sportowo!”

28025,00

24525,00

24525,00

 

 

 

 

Wójt Gminy Radomin

/-/ Piotr Wolski

 

 

 

 

Radomin, 01.04.2022 r.

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-04-04 11:36

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych: „Rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii i innym uzależnieniom na terenie Gminy Radomin”

WÓJT GMINY RADOMIN

ogłasza:

 

wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych: „Rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii i innym uzależnieniom na terenie Gminy Radomin”

 

Lp.

Nr oferty

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Całkowity koszt zadania w zł

Wnioskowana kwota dotacji w zł

Wysokość przyznanego dofinansowania z budżetu gminy w zł

1

1

OSP Płonne

Akademia Młodego Strażaka 2022 – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży”

4493,00

3500,00

3500,00

2

2

Stowarzyszenie Jakubowe

Rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii i innym uzależnieniom na terenie Gminy Radomin”

3325,00

2800,00

2800,00

3

3

KS Sokół Radomin

Uciekamy uzależnieniom!”

7200,00

5700,00

5700,00

 

Wójt Gminy Radomin

/-/ Piotr Wolski

 

Radomin, 01.04.2022 r.

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-04-04 11:39

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

WÓJT GMINY RADOMIN

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Podstawa prawna:

- art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.),

- budżet gminy Radomin na 2022 rok

- Uchwała Nr XXXII/263/21 Rady Gminy Radomin z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy na 2022 rok Samorządu Gminy Radomin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 

I. Rodzaj zadania

Zadanie pod nazwą: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Radomin.

W ramach zadania przewidziana została realizacja przedsięwzięć z zakresu:

1) prowadzenia klubu sportowego (sekcja piłki nożnej) w gminie Radomin;

2) upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży;

3) zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży;

4) organizowania imprez sportowych na terenie gminy Radomin.

 

II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 30 000,00 zł

Kwota wsparcia może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Wójta lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu Gminy Radomin w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu. W przypadku niewykorzystania w całości środków na realizację niniejszego konkursu, Wójt Gminy Radomin może ogłosić konkurs uzupełniający na nabór ofert dotyczących zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień planowanych do realizacji w 2022 roku lub przeznaczyć środki na zlecenie zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

III. Zasady przyznawania dotacji

O dotację mogą ubiegać się podmioty spełniające wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.).

W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie wsparcia wykonania zadania. Wysokość udzielonej dotacji z budżetu gminy nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów zadania.

Wkład oferenta może pochodzić z:

 1. wkładu własnego finansowego;

 2. wkładu własnego osobowego;

 3. ze świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania (opłaty od uczestników).

Udział wkładu rzeczowego w całkowitych kosztach zadania publicznego nie będzie uwzględniany.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania.

Do konkursu zgłaszane mogą być zadania, których okres realizacji zamyka się pomiędzy dniem 01.04.2022 r. a dniem 31.12.2022 r. Termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia wskazanego w ofercie, w tym z udziałem środków przyznanych dotacją od dnia zawarcia umowy.

Koszty realizowanego zadania oferent może finansować ze środków własnych przed dniem podpisania umowy, w terminie realizacji zadania.

Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową, przy zastosowaniu i przestrzeganiu następujących zasad:

 1. oferent musi wykazać, że posiada wystarczające środki własne oraz wykwalifikowaną kadrę niezbędną do realizacji zadania objętego składaną ofertą,

 2. dofinansowaniu z dotacji podlegają wyłącznie koszty określone w ofercie i zawartej umowie,

 3. oferent ma obowiązek zapewnić dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami przez stosowanie uniwersalnego projektowania lub racjonalnych usprawnień z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa wart. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062),

 4. dotacja może być przeznaczona tylko i wyłącznie na koszty związane z realizacją zadania na rzecz osób, których ostatnie stałe miejsce pobytu znajdowało się na terenie Gminy Radomin.

Dotacja nie będzie udzielana na:

a) zakup gruntów,

b) działalność gospodarczą,

c) działalność polityczną,

d) pokrycie zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy,

e) realizację inwestycji, z wyłączeniem inwestycji związanych z bezpośrednią realizacją zadań publicznych, na które dotacja została przyznana,

f) pokrycie kosztów utrzymania biura, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów związanych z realizacją zadania publicznego, na które dotacja została przyznana.

Dopuszcza się ewentualne zmiany określone zawartymi w trakcie trwania umowy - aneksami, polegające na przesunięciach wydatków pomiędzy pozycjami kosztowymi, które nie prowadzą do zmiany kwoty dotacji, jak również nie zmienią rzeczowego charakteru zadania. Ewentualne zmiany należy wprowadzać na bieżąco w trakcie realizacji zadania, przed wydatkowaniem tych środków. Obowiązek aneksowania nie dotyczy sytuacji, w której nastąpiło zwiększenie lub zmniejszenie wydatków w danej pozycji kosztorysowej do 10 % wartości udzielonej dotacji.

W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu realizacji zadania. Zmiany wymagają zgłoszenia w formie pisemnej i uzyskania zgody Zleceniodawcy. Zgłoszone zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany zakres działań/harmonogramu po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany nie wymagają aneksu do umowy.

Nie dopuszcza się dopisywania kolejnych, bądź wykreślania rodzajów kosztów istniejących w ofercie, na podstawie której Oferent otrzymał dotację według zasady konkurencyjności.

W trakcie realizacji zadania mogą być dokonane zmiany w zakresie przyjętych rezultatów realizacji zadania publicznego. Zmiany powyżej 30% poszczególnych założonych rezultatów wymagają zgody Gminy oraz aneksu do umowy.

V. Termin i warunki składania ofert.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radominie (pokój nr 8) w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: „Konkurs ofert na realizację zadania upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Radomin”, osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu) w terminie do dnia 10 marca 2022 roku, do godz. 15:30.

 

Druk oferty można pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radominie (pokój nr 8) oraz na stronach www.bip.radomin.pl , www.radomin.pl.

Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

1. Wymagane załączniki do oferty:

1) wydruk z elektronicznego systemu KRS lub w przypadku braku wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących,

a) w przypadku kościelnych osób prawnych - aktualne zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu oraz upoważnienie dla proboszcza do reprezentowania parafii lub dekret powołujący kościelną osobę prawną,

b) w przypadku oddziału terenowego organizacji składającej ofertę – aktualne pełnomocnictwo zarządu głównego dla przedstawicieli ww. oddziału, do składania wniosku o dotację na realizację zadania, podpisywania umów w tym zakresie, dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń z tych funduszy,

c) w przypadku oferty składanej wspólnie przez oferentów – umowę partnerską lub oświadczenie partnera sposób reprezentacji podmiotów, gdy jest inny niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów),

2) wyciąg ze statutu organizacji potwierdzający działalność w sferze pożytku, której dotyczy konkurs, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji,

3) dokument upoważniający daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu – dotyczy podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotu lub gdy dokumenty ofertowe podpisują inne osoby, niż wynikałoby to z zapisów statutu,

4) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2021;

5) oświadczenie o numerze konta bankowego.

Uwaga:

W przypadku zmian zaistniałych w trakcie trwania umowy wymienione powyżej dokumenty (a także kserokopie) dla swojej ważności muszą zostać niezwłocznie dostarczone i być opatrzone aktualną datą, pieczęcią organizacji pozarządowej lub podmiotu oraz podpisem osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy  i pieczęcią imienną (w przypadku braku pieczęci imiennych wymagane jest złożenie czytelnych podpisów). Niespełnienie tego wymogu stanowi o nieważności danego dokumentu.

2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

3. Oferty podlegają procedurze uzupełnienia braków formalnych w przypadku:

a) uzupełnienia brakujących podpisów w formularzu oferty w przypadku gdy nie zostało podpisane przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych,

b) uzupełnienia brakujących załączników.

 

4. Nie ma możliwości wymiany ofert.

 

5. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

6. Organ odstępuje od wymogu składania dodatkowych informacji dotyczących rezultatów w realizacji zadania publicznego, jeżeli rodzaj zadania uniemożliwia ich określenie (pkt 6 część III oferty).

Z uwagi na złożone oświadczenie w końcowej części oferty, że wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym, złożone kopie dokumentów nie wymagają poświadczenia zgodności z oryginałem. Niemniej jednak Komisja Oceniająca zastrzega sobie możliwość zażądania od oferenta oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, w przypadku gdy kopia jest nieczytelna, lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin ich wyboru.

1. Oferty zostaną zaopiniowane w terminie najpóźniej do 30 dni od daty określającej końcowy termin składania ofert.

2. Oferty oceniane będą przez Komisję Konkursową, działającą na podstawie i w zgodzie z zapisami Programu współpracy na 2022 rok Samorządu Gminy Radomin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

3. Oferty rozpatruje właściwa Komisja Konkursowa powołana na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Radomin, która zobowiązana jest do sprawdzenia kompletności złożonych dokumentów pod względem formalnym, oceny merytorycznej oraz przedłożenia wyników konkursu Wójtowi Gminy Radomin.

4. Nabór na członków komisji konkursowej powoływanej w celu rozpatrywania ofert złożonych w ramach niniejszego konkursu zostanie ogłoszony odrębnym komunikatem Wójta Gminy Radomin. Kandydaci będą zgłaszać swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy podpisany i wypełniony przez samego kandydata/kandydatkę lub też przez podmiot zgłaszający kandydata/kandydatkę, który będzie załącznikiem do komunikatu o zgłaszaniu kandydatów – każdorazowo wymagany będzie podpis zarówno kandydata/kandydatki jak i organizacji, którą ma reprezentować.

5. Oferty, które spełniają warunki formalne oraz które zostaną pozytywnie ocenione pod względem merytorycznym zostaną przedstawione Wójtowi Gminy Radomin celem podjęcia ostatecznej decyzji o wysokości udzielonego wsparcia.

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie do 31 marca 2022 r. na stronie internetowej www.radomin.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radomin oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

7. Przekazanie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Radomin, a podmiotem którego oferta została wybrana w wyniku postępowania konkursowego.

8. Przy rozpatrywaniu ofert na realizację poszczególnych zadań będą brane pod uwagę następujące kryteria:

1) wartość merytoryczna oferty (0 – 5 pkt);

2) koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów (0 – 5 pkt);

3) doświadczenie oferenta w organizowaniu podobnych projektów i doświadczenie z dotychczasowej współpracy z Gminą Radomin (0 – 5 pkt);

4) liczba wniosków złożonych wniosków przez oferenta (0 – 5 pkt);

5) wnioskowany % dofinansowania w stosunku do kosztów całkowitych projektu (0 – 5 pkt);

6) wpływ projektu na promocję Gminy Radomin w otoczeniu zewnętrznym (0 – 5 pkt);

7) przewidywana liczba osób, które mają wziąć udział w projekcie (0 – 5 pkt);

8) możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadania zasobów kadrowych i rzeczowych (0 – 5 pkt).

9. Kwota przyznanej dotacji może być inna od wnioskowanej. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, podmiot ubiegający się o dotację dokona korekty kosztorysu zadania w terminie ustalonym przez Komisję Konkursową.

10. W przypadku, gdy Komisja Konkursowa uzna dany koszt za niekwalifikowany, tj. zbędny przy realizacji zadania, podmiot ubiegający się o dotację dokona korekty kosztorysu zadania w terminie ustalonym przez Komisję Konkursową.

11. Wójt Gminy Radomin zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. Od odmowy przyznania dotacji odwołanie nie przysługuje.VII. Informacja dotycząca zadań tego samego rodzaju zrealizowanych w roku ogłoszenia konkursu i w poprzednim.

Na realizację zadania Kultura fizyczna w roku 2022 wydatkowano kwotę 0,00, w tym 0,00 zł na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych w roku 2021 wydatkowano kwotę 81 000,00 zł, w tym na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych 81 000,00 zł.

 

 

Wójt Gminy

(-) Piotr Wolski

 

Radomin, dnia 17 lutego 2022 r.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-02-17 14:13
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-17 14:26

Wzory dokumentów w zakresie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-02-17 14:11
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-17 14:36

OTWARTY KONKURS  OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

WÓJT GMINY RADOMIN

OGŁASZA OTWARTY KONKURS  OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

Podstawa prawna:

- art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.),

- budżet gminy Radomin na 2022 rok,

- Uchwała Nr XXXII/263/21 Rady Gminy Radomin z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy na 2022 rok Samorządu Gminy Radomin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

I. Rodzaj zadania

Zadanie pod nazwą: Rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii i innym uzależnieniom na terenie Gminy Radomin

W ramach zadania przewidziana została realizacja przedsięwzięć z zakresu:

1) programów profilaktyczno – edukacyjno – informacyjnych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin,

2) programów związanych z readaptacją osób uzależnionych,

3) programów szkoleniowych przeznaczonych dla osób uzależnionych i pracujących osobami zagrożonymi i uzależnionymi od alkoholu, narkotyków i innych uzależnień,

4) programów edukacyjnych na temat konsekwencji zdrowotnych, społecznych i prawnych podejmowania zadań ryzykownych,

5) edukacji zdrowotnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,

6) wsparcia dla dzieci i rodzin z problemem alkoholowym i innymi uzależnieniami,

7) edukacji publicznej – publikacje o charakterze informacyjno – edukacyjnym,

8) zorganizowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,

9) organizowania wystaw zachęcających dzieci i młodzież do poszerzania zainteresowań.

 

II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 12.000,00 zł

Kwota wsparcia może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Wójta lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu Gminy Radomin w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu. W przypadku niewykorzystania w całości środków na realizację niniejszego konkursu, Wójt Gminy Radomin może ogłosić konkurs uzupełniający na nabór ofert dotyczących zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień planowanych do realizacji w 2022 roku lub przeznaczyć środki na zlecenie zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 

 

 

III. Zasady przyznawania dotacji

O dotację mogą ubiegać się podmioty spełniające wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.).

W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie wsparcia wykonania zadania. Wysokość udzielonej dotacji z budżetu gminy nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów zadania.

Wkład oferenta może pochodzić z:

 1. wkładu własnego finansowego;

 2. wkładu własnego osobowego;

 3. ze świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania (opłaty od uczestników).

Udział wkładu rzeczowego w całkowitych kosztach zadania publicznego nie będzie uwzględniany.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania.

Do konkursu zgłaszane mogą być zadania, których okres realizacji zamyka się pomiędzy dniem 01.04.2022 r. a dniem 31.12.2022 r. Termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia wskazanego w ofercie, w tym z udziałem środków przyznanych dotacją od dnia zawarcia umowy.

Koszty realizowanego zadania oferent może finansować ze środków własnych przed dniem podpisania umowy, w terminie realizacji zadania.

Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową, przy zastosowaniu i przestrzeganiu następujących zasad:

 1. oferent musi wykazać, że posiada wystarczające środki własne oraz wykwalifikowaną kadrę niezbędną do realizacji zadania objętego składaną ofertą,

 2. dofinansowaniu z dotacji podlegają wyłącznie koszty określone w ofercie i zawartej umowie,

 3. oferent ma obowiązek zapewnić dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami przez stosowanie uniwersalnego projektowania lub racjonalnych usprawnień z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa wart. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062),

 4. dotacja może być przeznaczona tylko i wyłącznie na koszty związane z realizacją zadania na rzecz osób, których ostatnie stałe miejsce pobytu znajdowało się na terenie Gminy Radomin.

   

Dotacja nie będzie udzielana na:

a) zakup gruntów,

b) działalność gospodarczą,

c) działalność polityczną,

d) pokrycie zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy,

e) realizację inwestycji, z wyłączeniem inwestycji związanych z bezpośrednią realizacją zadań publicznych, na które dotacja została przyznana,

f) pokrycie kosztów utrzymania biura, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów związanych z realizacją zadania publicznego, na które dotacja została przyznana.

Dopuszcza się ewentualne zmiany określone zawartymi w trakcie trwania umowy - aneksami, polegające na przesunięciach wydatków pomiędzy pozycjami kosztowymi, które nie prowadzą do zmiany kwoty dotacji, jak również nie zmienią rzeczowego charakteru zadania. Ewentualne zmiany należy wprowadzać na bieżąco w trakcie realizacji zadania, przed wydatkowaniem tych środków. Obowiązek aneksowania nie dotyczy sytuacji, w której nastąpiło zwiększenie lub zmniejszenie wydatków w danej pozycji kosztorysowej do 10 % wartości udzielonej dotacji.

W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu realizacji zadania. Zmiany wymagają zgłoszenia w formie pisemnej i uzyskania zgody Zleceniodawcy. Zgłoszone zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany zakres działań/harmonogramu po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany nie wymagają aneksu do umowy.

Nie dopuszcza się dopisywania kolejnych, bądź wykreślania rodzajów kosztów istniejących w ofercie, na podstawie której Oferent otrzymał dotację według zasady konkurencyjności.

W trakcie realizacji zadania mogą być dokonane zmiany w zakresie przyjętych rezultatów realizacji zadania publicznego. Zmiany powyżej 30% poszczególnych założonych rezultatów wymagają zgody Gminy oraz aneksu do umowy.

V. Termin i warunki składania ofert.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radominie (pokój nr 8) w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: „Konkurs ofert na realizację zadania rozwiązywanie problemów alkoholowych w Gminie Radomin”, osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu) w terminie do dnia 10 marca 2022 roku, do godz. 15:30.

Druk oferty można pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radominie (pokój nr 8) oraz na stronach www.bip.radomin.pl , www.radomin.pl.

Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

1. Wymagane załączniki do oferty:

1) wydruk z elektronicznego systemu KRS lub w przypadku braku wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących,

a) w przypadku kościelnych osób prawnych - aktualne zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu oraz upoważnienie dla proboszcza do reprezentowania parafii lub dekret powołujący kościelną osobę prawną,

b) w przypadku oddziału terenowego organizacji składającej ofertę – aktualne pełnomocnictwo zarządu głównego dla przedstawicieli ww. oddziału, do składania wniosku o dotację na realizację zadania, podpisywania umów w tym zakresie, dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń z tych funduszy,

c) w przypadku oferty składanej wspólnie przez oferentów – umowę partnerską lub oświadczenie partnera sposób reprezentacji podmiotów, gdy jest inny niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów),

2) wyciąg ze statutu organizacji potwierdzający działalność w sferze pożytku, której dotyczy konkurs, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji,

3) dokument upoważniający daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu – dotyczy podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotu lub gdy dokumenty ofertowe podpisują inne osoby, niż wynikałoby to z zapisów statutu,

4) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2021,

5) oświadczenie o numerze konta bankowego.

Uwaga:

W przypadku zmian zaistniałych w trakcie trwania umowy wymienione powyżej dokumenty (a także kserokopie) dla swojej ważności muszą zostać niezwłocznie dostarczone i być opatrzone aktualną datą, pieczęcią organizacji pozarządowej lub podmiotu oraz podpisem osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy  i pieczęcią imienną (w przypadku braku pieczęci imiennych wymagane jest złożenie czytelnych podpisów). Niespełnienie tego wymogu stanowi o nieważności danego dokumentu.

2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

3. Oferty podlegają procedurze uzupełnienia braków formalnych w przypadku:

a) uzupełnienia brakujących podpisów w formularzu oferty w przypadku gdy nie zostało podpisane przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych,

b) uzupełnienia brakujących załączników.

 

4. Nie ma możliwości wymiany ofert.

 

5. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

6. Organ odstępuje od wymogu składania dodatkowych informacji dotyczących rezultatów w realizacji zadania publicznego, jeżeli rodzaj zadania uniemożliwia ich określenie (pkt 6 część III oferty).

Z uwagi na złożone oświadczenie w końcowej części oferty, że wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym, złożone kopie dokumentów nie wymagają poświadczenia zgodności z oryginałem. Niemniej jednak Komisja Oceniająca zastrzega sobie możliwość zażądania od oferenta oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, w przypadku gdy kopia jest nieczytelna, lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin ich wyboru.

1. Oferty zostaną zaopiniowane w terminie najpóźniej do 30 dni od daty określającej końcowy termin składania ofert.

2. Oferty oceniane będą przez Komisję Konkursową, działającą na podstawie i w zgodzie z zapisami Programu współpracy na 2022 rok Samorządu Gminy Radomin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

3. Oferty rozpatruje właściwa Komisja Konkursowa powołana na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Radomin, która zobowiązana jest do sprawdzenia kompletności złożonych dokumentów pod względem formalnym, oceny merytorycznej oraz przedłożenia wyników konkursu Wójtowi Gminy Radomin.

4. Nabór na członków komisji konkursowej powoływanej w celu rozpatrywania ofert złożonych w ramach niniejszego konkursu zostanie ogłoszony odrębnym komunikatem Wójta Gminy Radomin. Kandydaci będą zgłaszać swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy podpisany i wypełniony przez samego kandydata/kandydatkę lub też przez podmiot zgłaszający kandydata/kandydatkę, który będzie załącznikiem do komunikatu o zgłaszaniu kandydatów – każdorazowo wymagany będzie podpis zarówno kandydata/kandydatki jak i organizacji, którą ma reprezentować.

5. Oferty, które spełniają warunki formalne oraz które zostaną pozytywnie ocenione pod względem merytorycznym zostaną przedstawione Wójtowi Gminy Radomin celem podjęcia ostatecznej decyzji o wysokości udzielonego wsparcia.

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie do 31 marca 2022 r. na stronie internetowej www.radomin.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radomin oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

7. Przekazanie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Radomin, a podmiotem którego oferta została wybrana w wyniku postępowania konkursowego.

8. Przy rozpatrywaniu ofert na realizację poszczególnych zadań będą brane pod uwagę następujące kryteria:

1) wartość merytoryczna oferty (0 – 5 pkt);

2) koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów (0 – 5 pkt);

3) doświadczenie oferenta w organizowaniu podobnych projektów i doświadczenie z dotychczasowej współpracy z Gminą Radomin (0 – 5 pkt);

4) liczba wniosków złożonych wniosków przez oferenta (0 – 5 pkt);

5) wnioskowany % dofinansowania w stosunku do kosztów całkowitych projektu (0 – 5 pkt);

6) wpływ projektu na promocję Gminy Radomin w otoczeniu zewnętrznym (0 – 5 pkt);

7) przewidywana liczba osób, które mają wziąć udział w projekcie (0 – 5 pkt);

8) możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadania zasobów kadrowych i rzeczowych (0 – 5 pkt).

9. Kwota przyznanej dotacji może być inna od wnioskowanej. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, podmiot ubiegający się o dotację dokona korekty kosztorysu zadania w terminie ustalonym przez Komisję Konkursową.

10. W przypadku, gdy Komisja Konkursowa uzna dany koszt za niekwalifikowany, tj. zbędny przy realizacji zadania, podmiot ubiegający się o dotację dokona korekty kosztorysu zadania w terminie ustalonym przez Komisję Konkursową.

11. Wójt Gminy Radomin zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. Od odmowy przyznania dotacji odwołanie nie przysługuje.

VII. Informacja dotycząca zadań tego samego rodzaju zrealizowanych w roku ogłoszenia konkursu i w poprzednim.

Na realizację zadania Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii w roku 2022 wydatkowano kwotę 500,00 zł, w tym 0,00 zł na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych, w roku 2021 wydatkowano kwotę 25 437,58 zł, w tym 6 000,00 zł na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych

 

 

Wójt Gminy

(-) Piotr Wolski

 

 

Radomin, dnia 17 lutego 2022 r.

 

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-02-17 14:30

Wzory dokumentów w zakresie ochrony zdrowia

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-02-17 15:04
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-17 15:05

NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJWÓJT GMINY RADOMIN OGŁASZA NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

 1. Ogłasza się nabór do komisji konkursowej w celu dokonania oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w otwartych konkursach ofert na realizację zadania publicznego pn. „Rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii i innym uzależnieniom na terenie Gminy Radomin” oraz zadania publicznego pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Radomin”.

 2. Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych określonych w ogłoszeniach z dnia 17 lutego 2022 r.

 3. W skład komisji konkursowej wchodzą (z prawem głosu):

 1. przewodniczący komisji - przedstawiciel komórki merytorycznej, odpowiedzialnej za dany konkurs,

 2. trzech przedstawicieli Referatów Urzędu Gminy,

 3. przedstawiciele wskazani przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, według zgłoszeń.

 1. Do prac komisji konkursowej przewodniczący komisji może zaprosić z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

 2. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorące udział w konkursie.

 3. Komisja konkursowa powoływana jest przez Wójta Gminy w drodze zarządzenia.

 4. Kandydaci muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

  1. są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych,

  2. nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),

  3. mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,

  4. zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik do ogłoszenia, podpisany i wypełniony przez samego kandydata oraz przez podmiot zgłaszający kandydata/kandydatkę.

 1. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 2. Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 3 marca 2022 r. o godz. 15:30. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Radomin, pokój nr 8 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin (liczy się data wpływu do urzędu).Wójt Gminy Radomin

 

(-) Piotr Wolski

 

Radomin, dnia 17 lutego 2022 r.

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-02-17 15:07

Formularz Zgłoszeniowy

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-02-17 15:08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3954
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-04-04 11:39:21