Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W RADOMINIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radomin.pl

Treść strony

Informacja o wynikach naboru

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Radominie

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMINIE

 

Informacja dotyczy ogłoszenia o naborze nr 1/2019 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie, z dnia 29 maja 2019 r.

Nazwa stanowiska pracy opiekunka domowa

W wyniku zakończonej procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko pracy zatrudniona została Pani Agnieszka Sawicka, zam. Gaj.

Uzasadnienie dokonania wyboru: Pani Agnieszka Sawicka posiada wykształcenie średnie. Ukończyła również szkołę policealną zyskując kwalifikacje terapeuty zajęciowego. Spełniła więc wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Ponadto posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do pracy na stanowisku opiekunki domowej.

 

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

14.06.2019 r., Ilona Wiśniewska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Wiśniewska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radominie
  data wytworzenia: 2019-06-17
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-06-17 15:08
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-17 15:08

Ogłoszenie o naborze nr 1/2019 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

 

Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie, Radomin 1a,

87-404 Radominie

 

Określenie stanowiska urzędniczego: Opiekunka domowa

 

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 

a) posiadanie obywatelstwa polskiego,

b) korzystanie z pełni praw publicznych,

c) nieposzlakowana opinia,

d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

f) wykształcenie minimum podstawowe,

g) co najmniej roczny staż,

h) kurs potwierdzający kwalifikacje do wykonywania opieki nad osobami starszymi

i niepełnosprawnymi lub doświadczenie w opiece nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi,

j) równowaga emocjonalna.

 

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

 

1) umiejętność organizacji pracy w domu podopiecznego,

2) samodzielność, obowiązkowość, cierpliwość, empatia,

3) odpowiedzialność,

4) odporność na stres,

5) wysoka kultura osobista,

6) prawo jazdy kat. B i samochód do dyspozycji.

 

3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 

 • organizacja usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,

 • pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego,

 • usługi pielęgnacyjne,

 • przygotowywanie posiłków(z uwzględnieniem diety zalecanej przez lekarza),

 • zapewnienie prawidłowego wykonywania usług opiekuńczych zgodnie z potrzebami osób objętych tą formą pomocy,

 • współpraca z rodziną i najbliższym środowiskiem osób korzystających z pomocy usługowej w celu poprawy ich funkcjonowania w miejscu zamieszkania,

 • załatwianie pilnych spraw bieżących (np. wezwanie lekarza, pielęgniarki, dostarczenie leków, opłacanie rachunków za pieniądze podopiecznego, pomoc przy załatwianiu spraw urzędowych, itp.)

 • wykonywanie innych poleceń służbowych kierownika Ośrodka.

   

4. WARUNKI PRACY:

 

1) praca w wymiarze ½ etatu;

2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę na okres od 17 czerwca 2019 roku;

3) praca z rodzinami na terenie gminy Radomin;

4) pakiet socjalny.

 

 

5. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

 

W miesiącu maju 2019 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radominie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

 

6. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

1) list motywacyjny;

2) CV ( dotychczasowa droga zawodowa, posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz staż pracy);

3) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i pożądany staż;

4) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku Asystent rodziny;

6) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

7) oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona.

 

Wszystkie oświadczenia oraz dokumenty aplikacyjne takie jak: CV i list motywacyjny należy opatrzyć własnoręcznym podpisem. Oświadczenia oraz CV i list motywacyjny niepodpisane własnoręcznym podpisem przez kandydata luz zawierające braki zostaną odrzucone.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko pracy – „Opiekunka domowa” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radominie lub przesłać na adres:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie

Radomin 1a

87-404 Radominie

 

w terminie do dnia 10.06.2019 r. do godz. 1500.

 

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu przesyłki do tut. Ośrodka. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę.

 

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne ogłoszenia umieszczona zostanie
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.

 

Złożonych ofert nie odsyłamy. Można je odebrać w ciągu miesiącu od opublikowania informacji

o wynikach naboru.

 

Zastrzegam sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Do dokumentów aplikacyjnych należy dołączyć podpisaną klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, stanowiącą załącznik do ogłoszenia o naborze.

 

                                                                                                                              Kierownik

                                                                                                                          Gminnego Ośrodka Pomocy

                                                                                                                           Społecznej w Radominie

                                                                                                                                (-) Ilona Wiśniewska

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2019-05-29 10:27
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-30 09:28

Klauzula informacyjna - (Ogłoszenie o naborze Nr 1/2019 - GOPS)

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2019-05-29 10:32

Ogłoszenie o naborze nr 1/2019 - Samorządowy Zakład Budżetowy

Ogłoszenie o naborze nr 1/2019

OGŁOSZENIE O NABORZE

Nazwa i adres: Samorządowy Zakład Budżetowy w Radominie , Radomin 61b , 87-404 Radomin

Określenie stanowiska: Operator i konserwator maszyn drogowych.

1.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1) obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.);

2) wykształcenie – minimum zasadnicze zawodowe, technikum, wyższe,

3) inne wymagania – kandydat jest osobą, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, nie była prawomocnie skazana za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszy się nieposzlakowaną opinią;

4) uprawnienia operatora koparko- ładowarki z udokumentowanym stażem pracy oraz mile widziane uprawnienia jak również staż pracy na równiarce, rozściełaczu itp.,

2.WYMAGANIA DODATKOWE:

1) dyspozycyjność;

2) prawo jazdy kategorii B,

3. WARUNKI PRACY.

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy;

2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę;

3) pakiet socjalny.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

1) życiorys i list motywacyjny,

2) dokumenty poświadczające wykształcenie,

3) kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy,

4) oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) inne posiadane dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

5. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w zamkniętych kopertach w Samorządowym Zakładzie Budżetowym w Radominie, Radomin 61b, 87-404 Radomin, dopiskiem oferta pracy nr 1/2019 lub przesłać pocztą na adres: Samorządowy Zakład Budżetowy w Radominie, Radomin 61b, 87-404 Radomin (decyduje data wpływu ). Termin składania ofert mija w dniu 15 lutego 2019 r. (piątek).

Złożonych ofert nie odsyłamy. Można je odebrać w ciągu miesiąca od opublikowania informacji o wynikach naboru. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Do dokumentów aplikacyjnych  należy dołączyć podpisaną klauzulę informacyjną i zgodę na przetwarzanie danych osobowych, stanowiącą załącznik do ogłoszenia o naborze.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Janusz Malinowski
 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2019-01-29 11:16

Klauzula informacyjna

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-29 11:19

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot. zapytania ofertowego o „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi obsługiwanymi przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie w 2018 r.”

 

W wyniku zakończonej procedury naboru na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez psychologa, obsługiwanymi przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie w 2018 r., została zatrudniona Pani Renata Bawoł, zamieszkała Sadykierz.
 

 

Uzasadnienie dokonania wyboru:

W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja wyłoniła do zatrudnienia Panią Renatę Bawoł, która spełniała kryteria uwzględnione w zapytaniu ofertowym. Pani Renata Bawoł ukończyła wyższe studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym na Wydziale Psychologii i Pedagogiki w zakresie stosowanej psychologii klinicznej oraz liczne kursy dokształcające i przygotowujące do zawodu . Ponadto Pani Renata Bawoł posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do pracy, a także wieloletni staż i doświadczenie do pracy na wyżej wymienionym stanowisku.

 

 

Dziękujemy za zainteresowanie i złożone oferty.

 

 

 

 

Przewodniczący komisji Rekrutacyjnej

(-) Ilona Wiśniewska

 

Radomin, dnia 25 lipca 2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Szpejankowska
 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2018-07-26 11:52
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-26 11:55

Informacja o wynikach naboru

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Radominie

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMINIE

 

Informacja dotyczy oferty z dnia 17-02-2018 r.

Nazwa stanowiska pracy Asystent rodziny

Jeden z kandydatów, Pan Marek Szlufik, zrezygnował z ubiegania się o stanowisko Asystenta rodziny.

W wyniku zakończonej procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko pracy

Zatrudniona została Pani Sylwia Stogowska zamieszkała Radomin, gm. Radomin

Uzasadnienie dokonania wyboru:

Pani Sylwia Stogowska spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się dobrą znajomością i orientacją przepisów prawa mających zastosowanie na wymienionym stanowisku.

 

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

07.03.2018 r., Ilona Wiśniewska

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Wiśniewska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radominie
  data wytworzenia: 2018-03-07
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2018-03-07 10:19

Lista kandydatów

Lista kandydatów

spełniających wymagania formalne określone

w ogłoszeniu o naborze z dnia 17 lutego 2018 roku

 

 

Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radominie – Asystent rodziny, do następnego etapu konkursu zakwalifikowali się następujący kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone
w ogłoszeniu:

 1. Pani Sylwia Stogowska

 2. Pan Marek Szlufik

Ponadto informuję, że dnia 06 marca 2018 r. o godzinie 1000 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radominie odbędzie się test sprawdzający oraz rozmowa kwalifikacyjna.

 

Radomin, dnia 02 marca 2018 r.

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radominie

(-) Ilona Wiśniewska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Wiśniewska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radominie
  data wytworzenia: 2018-03-02
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2018-03-02 12:18
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-02 12:18

Ogłoszenie o naborze 1/2018

OGŁOSZENIE O NABORZE

Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie, Radomin 1a, 87-404 Radomin

Określenie stanowiska urzędniczego: Asystent rodziny

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

Asystentem rodziny może być osoba, która spełnia warunki określone w art. 12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r., poz. 697 z późn. zm.), posiada:

1) wykształcenie:

 • wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna;

 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy
  z dziećmi lub rodziną i udokumentuje, co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 cyt. ustawy i udokumentuje, co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną;

 • średnie i szkolenie w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje, co najmniej
  3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2) nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie był/a skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) obywatelstwo polskie ( o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.).

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

1) znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcie rodziny w systemie pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, prawa pracy, przepisów o ochronie danych osobowych;

2) obsługa komputera;

3) łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych;

4) umiejętność pracy w zespole;

5) odporność na stres;

6) odpowiedzialność;

7) asertywność;

8) rzetelność, systematyczność;

9) komunikatywność i otwartość;

10) prawo jazdy kat. B i samochód do dyspozycji.

3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
  i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1;

 • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,

 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,

 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,

 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,

 • wspieranie aktywności społecznej rodzin,

 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,

 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,

 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,

 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,

 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodzin i dzieci,

 • realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet
  w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. poz. 1860),

 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,

 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,

  i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1,

 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,

 • sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i ich członkach,

 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się

  w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,

 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1390), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

4. WARUNKI PRACY:

1) praca w wymiarze ½ etatu;

2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę na okres od marca do grudnia 2018 roku;

3) praca z rodzinami na terenie gminy Radomin;

4) pakiet socjalny.

5. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W miesiącu grudniu 2017 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radominie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

6. WYMAGANE DOKUMENTY:

1) list motywacyjny;

2) CV ( dotychczasowa droga zawodowa, posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz staż pracy);

3) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i pożądany staż;

4) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku Asystent rodziny;

6) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

7) oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona.

Wszystkie oświadczenia oraz dokumenty aplikacyjne takie jak: CV i list motywacyjny należy opatrzyć własnoręcznym podpisem. Oświadczenia oraz CV i list motywacyjny niepodpisane własnoręcznym podpisem przez kandydata luz zawierające braki zostaną odrzucone.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko pracy – Asystent rodziny” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radominie lub przesłać na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie

Radomin 1a

87-404 Radomin

w terminie do dnia 23.02.2018 r. do godz. 10:00.

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu przesyłki do tut. Ośrodka. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę. Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne ogłoszenia umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka. Złożonych ofert nie odsyłamy. Można je odebrać w ciągu miesiącu od opublikowania informacji o wynikach naboru. Zastrzegam sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.).

 

Kierownik Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Radominie

(-) Ilona Wiśniewska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Wiśniewska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radominie
  data wytworzenia: 2018-01-17
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2018-01-17 15:59
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-12 14:32

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy zapytania ofertowego o „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi obsługiwanymi przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie w 2017 r.”

W wyniku zakończonej procedury naboru na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez logopedę, obsługiwanymi przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie w 2017 r., została zatrudniona Pani Małgorzata Kowalska, zamieszkała w Golubiu – Dobrzyniu.

Uzasadnienie dokonania wyboru:

W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja wyłoniła do zatrudnienia Panią Małgorzatę Kowalską, która spełniała kryteria uwzględnione w zapytaniu ofertowym. Pani Małgorzata Kowalska posiada wykształcenie wyższe na kierunku filologia polska, podyplomowe studium na kierunku logopedii oraz szkołę policealną, która przygotowuje do zawodu asystenta osoby niepełnosprawnej. Ponadto Pani Małgorzata Kowalska posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do pracy, a także staż pracy i doświadczenie do pracy na wyżej wymienionym stanowisku.

Dziękujemy za zainteresowanie i złożone oferty.

Przewodniczący komisji Rekrutacyjnej

(-) Ilona Wiśniewska

Radomin, dnia 24 sierpnia 2017 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Wiśniewska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radominie
  data wytworzenia: 2017-08-24
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2017-08-24 11:34

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Radomin, 18.07.2017 r.

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na świadczenie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi obsługiwanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie w 2017 r.

 

 

 1. Nazwa zadania „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi obsługiwanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie w 2017 r.”

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie

Radomin 1 A

87-404 Radomin

NIP 878-16-15-952

REGON 341415808

e-mail: gops@radomin.pl

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – dla rocznego dziecka wg zaleceń lekarskich w specjalizacjach :

 

1. logopeda – około 3 godzin tygodniowo

 

Liczba godzin i osób objętych usługami może ulec zmianie i nie można jej określić dokładnie ze względu na specyfikę zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb klientów z uwagi na zmieniający się ich stan zdrowia

 

 1. Wymagane kwalifikacje: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej zmieniającym rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych:

 

1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze powinny być świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone usługi specjalistyczne.

 

2. Kandydat na realizatora specjalistycznych usług opiekuńczych musi się legitymować co najmniej rocznym stażem w jednej z następujących instytucji: szpitalu psychiatrycznym, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym, zakładzie rehabilitacji, innej jednostce niż wymienione świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Powyższy staż nie może być zastąpiony nawet półrocznym kursem w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych, ani praktyką odbywaną w trakcie studiów.

 

3. Osoby świadczące usługi o których mowa w § 2 pkt1 lit. A, Rozporządzenia ministra polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r.( Dz. U Nr 189 poz. 1597 z późn. zm.) w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;

2) kształtowania nawyków celowej aktywności;

3) prowadzenie treningu zachowań społecznych

 

 1. Wymagania dodatkowe:

- gotowość do pracy w miejscu zamieszkania klienta,

- umiejętność skutecznego komunikowania się,

- odporność na trudne sytuacje i stres,

- dyspozycyjność,

- posiadanie umiejętności dobrej organizacji pracy indywidualnej.

 

 1. Ogólny zakres wykonywania czynności

 

1. uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych

 

2. pielęgnacja jako wspieranie procesu leczenia

 

 

 1. Kompletna oferta musi zawierać:

 

1. CV i list motywacyjny opatrzony klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu składania ofert (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2016 r. poz. 922 ze zm.”

2. Dokumenty potwierdzające wykształcenie

3. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności

4. Dokument potwierdzający co najmniej roczny staż w jednej z następujących instytucji: szpitalu psychiatrycznym, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym, zakładzie rehabilitacji, innej jednostce niż wymienione świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

5. Dokument potwierdzający przeszkolenie i doświadczenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług

6. Oferta cenowa za wykonanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w cenę należy wliczyć koszt dojazdu)

7. Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

8. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego

9. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni praw publicznych

 

 1. Forma i termin składania ofert:

 

1. Propozycje cenową należy złożyć w terminie do dnia 28 lipca 2017 r. (piątek) do godz. 15.30 w formie pisemnej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radominie,
pok nr 6

2. Oferty zostaną otwarte w dniu 31 lipca 2017 r. o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Radominie

3. Oferta powinna być zapakowana w kopertę, oznaczona: „OFERTA na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi obsługiwanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie w 2017 r.”

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty

 

 1. Dodatkowe informacje:

 

1. Oferty nie spełniające wymagań kwalifikacyjnych będą odrzucone

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

3. Po wybraniu przez Zamawiającego Wykonawcy, Zamawiający skontaktuje się z Wykonawcą i ustali termin spotkania w celu podpisania umowy.

4. Szczegółowe informacje udzieli :

Ilona Wiśniewska – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radominie

tel. 56 683 75 22

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Szpejankowska
  data wytworzenia: 2017-07-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-18 08:24
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-18 08:28

Załączniki: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi obsługiwanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie w 2017 r.”

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-18 08:29
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-18 08:32

OGŁOSZENIE O NABORZE - Asystent rodziny

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

 

Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie, Radomin 1a,

87-404 Radomin

 

Określenie stanowiska urzędniczego: Asystent rodziny

 

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 

Asystentem rodziny może być osoba, która spełnia warunki określone w art. 12 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r., poz. 697
z późn.zm.), posiada:

 1. wykształcenie:

   

 • wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna;

 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy
  z dziećmi lub rodziną i udokumentuje, co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 cyt. ustawy i udokumentuje, co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną;

 • średnie i szkolenie w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje, co najmniej
  3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

 

 1. nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona;

 2. wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego;

 3. nie był/a skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 4. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych, (Dz.U. z 2016 r. poz. 902 z późn.zm.)).

 

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

 

 1. znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcie rodziny w systemie pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, prawa pracy, przepisów o ochronie danych osobowych;

 2. obsługa komputera;

 3. łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych;

 4. umiejętność pracy w zespole;

 5. odporność na stres;

 6. odpowiedzialność;

 7. asertywność;

 8. rzetelność, systematyczność;

 9. komunikatywność i otwartość;

 10. prawo jazdy kat. B i samochód do dyspozycji.

 

 

3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 

 1. opracowywanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
  i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

 2. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

 3. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

 6. wspieranie aktywności społecznej rodzin;

 7. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

 8. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu pracy zarobkowej;

 9. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

 10. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych i w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

 11. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

 12. prowadzenie dokumentacji dotyczących pracy z rodziną;

 13. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny;

 14. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

 15. sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach;

 16. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

 17. współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym.

 

4. WARUNKI PRACY:

 

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy;

2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę na okres od czerwca do grudnia 2017 roku;

3) praca z rodzinami na terenie gminy Radomin;

4) pakiet socjalny.

 

5. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

 

W miesiącu kwietniu 2017 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radominie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

 

6. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

1) list motywacyjny;

2) CV ( dotychczasowa droga zawodowa, posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz staż pracy);

3) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i pożądany staż;

4) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku Asystent rodziny;

6) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

7) oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona.

 

 

Wszystkie oświadczenia oraz dokumenty aplikacyjne takie jak: CV i list motywacyjny należy opatrzyć własnoręcznym podpisem. Oświadczenia oraz CV i list motywacyjny niepodpisane własnoręcznym podpisem przez kandydata luz zawierające braki zostaną odrzucone.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko pracy – Asystent rodziny” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radominie lub przesłać na adres:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie

Radomin 1a

87-404 Radominie

 

w terminie do dnia 07.07.2017 r. do godz. 1500.

 

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu przesyłki do tut. Ośrodka. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę.

 

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne ogłoszenia umieszczona zostanie
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.

 

Złożonych ofert nie odsyłamy. Można je odebrać w ciągu miesiącu od opublikowania informacji o wynikach naboru.

Zastrzegam sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.).

 

 

 

 

Kierownik Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Radominie

(-) Ilona Wiśniewska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Szpejankowska
  data wytworzenia: 2017-06-21
 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2017-06-21 14:25
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-21 14:24

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMINIE

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2017-01-30 14:25

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMINIE

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2017-01-30 14:20

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w ogłoszeniu o naborze z dnia 9 stycznia 2017r.

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2017-01-23 13:52
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-23 13:53

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w ogłoszeniu o naborze z dnia 9 stycznia 2017r.

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2017-01-23 13:48

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMINIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMINIE

 

Informacja dotyczy oferty Nr 1/2016 z dnia 29-12-2016 r.

Nazwa stanowiska pracy Pracownik socjalny

W wyniku zakończonej procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko pracy

Zatrudniona/y została/y Pan, Pani Joanna Jamrowska

Zamieszkała/y w Płonku gm. Radomin

Uzasadnienie dokonania wyboru:

W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja wyłoniła do zatrudnienia Panią Joannę Jamrowską, która uzyskała najwyższy wynik testu sprawdzającego i rozmowy kwalifikacyjnej. Pani Joanna Jamrowska posiada wykształcenie wyższe na kierunku Praca socjalna i tytuł magistra uzyskała na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do pracy na stanowisku Pracownik socjalny.

 

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej (-) Ilona Wiśniewska

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-11 15:06

Lista kandydatów

Metryka

 • data wytworzenia: 2017-01-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-19 12:04
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-09 11:59

OGŁOSZENIE O NABORZE - Młodszy referent ds. administracyjnych i funduszu alimentacyjnego

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie, Radomin 1 a,

87-404 Radomin

 

Określenie stanowiska urzędniczego: Młodszy referent ds. administracyjnych i funduszu alimentacyjnego

 

 

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 

 1. obywatelstwo polskie,

 2. wykształcenie wyższe,

 3. staż pracy – co najmniej 6 miesięczny staż pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej,

 4. niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych,

 6. umiejętność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole,

 7. wymagana wiedza specjalistyczna w zakresie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy prawo energetyczne, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.

 

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

 

 1. umiejętność samodzielnej pracy, rzetelność, kreatywność, samodyscyplina, terminowość, łatwość uczenia się,

 2. umiejętność skutecznego komunikowania się,

 3. dyspozycyjność,

 4. odporność na sytuacje stresowe

 

3. ZADANIA WYKONYWANE NA STANOWISKU:

 

 1. realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,

 2. realizacja zadań związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych,

 3. realizacja zadań związanych z przyznawaniem dodatku energetycznego,

 4. realizacja zadań związanych z organizowaniem prac społecznie użytecznych,

 5. realizacja zadań związanych z pomocą osobom uprawnionym do alimentów,

 6. realizacja zadań związanych z egzekwowaniem należności od dłużników alimentacyjnych,

 7. sporządzanie list wypłat,

 8. prowadzenie dokumentacji w zakresie świadczeniobiorców,

 9. terminowe przygotowywanie sprawozdań w tym także w formie elektronicznej wynikających z powierzonych obowiązków

 

 

 

 

 

 

 

4. WARUNKI PRACY:

 

praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

praca w Ośrodku,

stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym z dostępem do światła dziennego, narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe.

 

 

5. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 1. list motywacyjny,

 2. CV ( dotychczasowa droga zawodowa, posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz staż pracy),

 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, posiadany staż i kwalifikacje,

 4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 5. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku referenta ds. świadczeń rodzinnych,

 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,

 7. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

 

 

Wszystkie oświadczenia oraz dokumenty aplikacyjne takie jak: CV i List motywacyjny należy opatrzyć własnoręcznym podpisem. Oświadczenia oraz CV i List motywacyjny nie podpisane własnoręcznym podpisem przez kandydata lub zawierające braki zostaną odrzucone.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Nabór na wolne stanowisko pracy – Młodszy referent ds. administracyjnych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radominie” lub przesłać na adres:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Radomin 1 a

87-404 Radominie

 

w terminie do dnia 20 stycznia do godz. 1000.

 

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu przesyłki do tut. Ośrodka. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę.

 

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne ogłoszenia umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie wynosi co najmniej 6 %.

Metryka

 • data wytworzenia: 2017-01-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-09 11:04
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-09 11:10

OGŁOSZENIE O NABORZE - Referent ds. świadczeń rodzinnych

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie, Radomin 1 a,

87-404 Radomin

 

Określenie stanowiska urzędniczego: Referent ds. świadczeń rodzinnych

 

 

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 

 1. obywatelstwo polskie,

 2. wykształcenie średnie,

 3. staż pracy – dwuletni staż pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej,

 4. niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych,

 6. umiejętność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole,

 7. wymagana wiedza specjalistyczna w zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży ,,Za życiem”, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz aktów wykonawczych do w.w ustaw.

 

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

 

 1. umiejętność samodzielnej pracy, rzetelność, kreatywność, samodyscyplina, terminowość, łatwość uczenia się,

 2. umiejętność skutecznego komunikowania się,

 3. dyspozycyjność,

 4. odporność na sytuacje stresowe

 

3. ZADANIA WYKONYWANE NA STANOWISKU:

 

 1. obsługa klientów świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz z zakresu wspierania kobiet w ciąży i rodzin,

 2. przyjmowanie wniosków oraz prowadzenie spraw,

 3. wprowadzanie do systemów informatycznych danych niezbędnych do wydawania decyzji,

 4. przygotowywanie projektów decyzji, postanowień oraz wszelkich innych pism,

 5. sporządzanie list wypłat,

 6. prowadzenie dokumentacji w zakresie świadczeniobiorców,

 7. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym dla osób do tego uprawnionych,

 8. prowadzenie spraw z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej,

 9. terminowe przygotowywanie i wysyłanie sprawozdań, w tym także w formie elektronicznej.

 

 

 

 

 

 

 

4. WARUNKI PRACY:

 

praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

praca w Ośrodku,

stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym z dostępem do światła dziennego, narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe.

 

 

5. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 1. list motywacyjny,

 2. CV ( dotychczasowa droga zawodowa, posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz staż pracy),

 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, posiadany staż i kwalifikacje,

 4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 5. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku referenta ds. świadczeń rodzinnych,

 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,

 7. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

 

 

Wszystkie oświadczenia oraz dokumenty aplikacyjne takie jak: CV i List motywacyjny należy opatrzyć własnoręcznym podpisem. Oświadczenia oraz CV i List motywacyjny nie podpisane własnoręcznym podpisem przez kandydata lub zawierające braki zostaną odrzucone.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Nabór na wolne stanowisko pracy – Referent ds. świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radominie” lub przesłać na adres:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Radomin 1 a

87-404 Radominie

 

w terminie do dnia 20 stycznia 2017 r. do godz. 1000.

 

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu przesyłki do tut. Ośrodka. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę.

 

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne ogłoszenia umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie wynosi co najmniej 6 %.

 

 

Metryka

 • data wytworzenia: 2017-01-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-09 11:07
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-09 11:08

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownik Socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radominie

OGŁOSZENIE O NABORZE

Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Radominie, Radomin 1 a 87-404 Radomin

Określenie stanowiska urzędniczego: Pracownik Socjalny

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. wykształcenie zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia
  12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)
 2. pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
 • posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
 • ukończyła studnia wyższe na kierunku praca socjalna;
 • do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

- pedagogika;

- pedagogika specjalna;

- politologia;

- polityka społeczna;

- psychologia;

- socjologia;

- nauki o rodzinie.

 1. obywatelstwo polskie,
 2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku – pracownik socjalny,
 3. niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych,
 5. umiejętność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole,
 6. biegła znajomość obsługi komputera i innych urządzeń mobilnych,
 7. wymagana wiedza specjalistyczna w zakresie przepisów ustawy o pomocy społecznej, kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zagadnień z zakresu samorządu terytorialnego, innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego, a także umiejętność interpretacji przepisów prawnych związanych z pomocą społeczną.

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. umiejętność skutecznego komunikowania się,
 2. umiejętność organizowania pracy własnej,
 3. umiejętność analizy dokumentów i sytuacji życiowych klientów pomocy społecznej, sprawne podejmowanie decyzji,
 4. działanie oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
 5. dyspozycyjność i bezstronność w kontaktach z klientem,
 6. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,
 7. odporność na sytuacje stresowe,
 8. prawo jazdy kat. B i samochód do dyspozycji.

3. ZADANIA WYKONYWANE NA STANOWISKU:

Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

 1. praca socjalna;
 2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
 3. udzielania informacji, wskazówek i pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
 4. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
 5. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 6. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
 7. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenia skutków ubóstwa;
 8. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
 9. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

4. WARUNKI PRACY:                                                                                                                        

  praca w ½ wymiaru czasu pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              reprezentowanie reprezentowanie GOPS na zewnątrz,     
praca w siedzibie ośrodka jak i poza nią,
podróże służbowe,
stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu  biurowym z dostępem do światła dziennego,
narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe.

 

5.  WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. list motywacyjny,
 2. CV (dotychczasowa droga zawodowa, posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz staż pracy ),
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, posiadany staż i kwalifikacje,
 4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku pracownika socjalnego,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłaszanym naborem.
 7. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

            Wszystkie oświadczenia oraz dokumenty aplikacyjne takie jak: CV i list motywacyjny należy opatrzyć własnoręcznym podpisem. Oświadczenia oraz CV i List motywacyjny niepodpisane własnoręcznym podpisem przez kandydata lub zawierające braki zostaną odrzucone.

            Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Nabór na wolne stanowisko pracy – Pracownik Socjalny” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radominie lub przesłać na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie
Radomin 1 a
87-404 Radomin

w terminie do dnia 09.01.2017 r. do godz. 1000 .

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu przesyłki do tut. Ośrodka. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę.

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne ogłoszenia umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Kierownik

(-) Ilona Wiśniewska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Wiśniewska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radominie
  data wytworzenia: 2016-12-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-29 13:02
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-29 13:00

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Radominie

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMINIE

 

Informacja dotyczy oferty Nr  1/2015 z dnia  15-05-2015 r.

Nazwa stanowiska pracy  Asystent rodziny

 W wyniku zakończonej procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko pracy zatrudniona została Pani  Joanna Jamrowska zamieszkała w Płonku gm. Radomin

Uzasadnienie dokonania wyboru:

Pani Joanna Jamrowska posiada wykształcenie wyższe na kierunku Praca socjalna i tytułu magistra uzyskała na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do pracy na stanowisku Asystenta rodziny.

 

                                                                                  Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

                                                                                      01.06.2015 r. Ilona Wiśniewska

                                                                                                     (data i podpis)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Wiśniewska, Kierownik GOPS
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-06-01 13:22
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-06-01 13:23

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radominie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Wiśniewska, Kierownik GOPS
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-05-15 08:36
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-05-15 08:39

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy

w Samorządowym Zakładzie Budżetowym w Radominie

 

Informacja dotyczy oferty Nr 1/2014 z dnia 16.04.2014r.

Nazwa stanowiska pracy Główny księgowy.

W wyniku zakończonej procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko pracy nabór został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie dokonania wyboru:

Pan Rafał Maćko uzyskał najlepszy wynik z przeprowadzonego naboru na stanowisko księgowego oraz posiada 10 lat stażu w jednostce samorządu terytorialnego na stanowiskach podinspektora ds. poboru i inspektora ds. budżetowych. Pan Rafał Maćko posiada wykształcenie wyższe na kierunku podatki. Posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do pracy na stanowisku głównego księgowego.

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

(-) Janusz Malinowski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Janusz Malinowski
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-05-06 12:34
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-05-06 12:36

OGŁOSZENIE KIEROWNIKA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W RADOMINIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W SZB RADOMIN

Nazwa i adres : Samorządowy Zakład Budżetowy, Radomin 175, 87-404 Radomin

Określenie stanowiska: Główny księgowy w wymiarze: 1/4 etatu w Samorządowym Zakładzie Budżetowym w Radominie.

 

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE :

1) posiadanie obywatelstwa polskiego,

2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

4) spełnia jeden z poniższych warunków:

● Ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 – letnią praktykę w księgowości,

● Średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna o kierunku rachunkowości i posiada co najmniej 6 – letnią praktykę w księgowości,

● jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na postawie odrębnych przepisów,

● posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów,

5) znajomość przepisów prawa w zakresie : finansów publicznych, zamówień publicznych, rachunkowości, odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o podatku od towarów i usług, o podatku dochodowym od osób prawnych oraz od osób fizycznych, o samorządzie gminnym, prawa pracy i umiejętność ich właściwego stosowania.

 2.WYMAGANIA DODATKOWE:

 

1) preferowane doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego lub innych jednostkach finansów publicznych,

2) biegła znajomość obsługi komputera w zakresie programów: kadrowo-płacowy – Agema, f-k Agema, Płatnik, BESTI@,

3) biegła znajomość ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości,

4) prawo jazdy kategorii B,

5) dyspozycyjność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy.

3.WARUNKI PRACY:

1) praca w wymiarze 1/4 etatu,

2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

3) praca w siedzibie Zakładu,

4) pakiet socjalny.

4. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W miesiącu marcu  2014r. w Samorządowym Zakładzie Budżetowym w Radominie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

5. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1) prowadzenie rachunkowości jednostki,

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

3) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,

4) sporządzanie sprawozdań finansowych,

5) naliczanie wynagrodzeń pracownikom SZB,

6) sporządzanie dokumentacji do ZUS, US, itp.,

7) sporządzenie miesięcznych deklaracji podatkowych,

8) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych zgodnie z planem finansowym,

9) zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez placówkę, w tym przestrzeganie ustawy o zamówieniach publicznych,

10) rozliczenia dotyczące dotacji,

11) opracowanie projektu budżetu,

12) bieżąca analiza realizacji budżetu,

13) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika,

6. WYMAGANE DOKUMENTY:

1) życiorys i list motywacyjny,

2) dokumenty poświadczające wykształcenie,

3) kopie świadectw pracy,

4) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, którego wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2009 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 971)

5) oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) inne posiadane dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w zamkniętych kopertach w Samorządowym Zakładzie Budżetowym z dopiskiem ,,Nabór na wolne stanowisko głównego księgowego w SZB w Radominie lub przesłać pocztą na adres: Samorządowy Zakład Budżetowy, Radomin 175, 87-404 Radomin (decyduje data wpływu do Samorządowego Zakładu Budżetowego). Termin składania ofert (nie krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej) mija w dniu 28 kwietnia 2014 r. (poniedziałek) o godz. 15.00.

Złożonych ofert nie odsyłamy. Można je odebrać w ciągu miesiąca od opublikowania informacji o wynikach naboru. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz 926 z późn. zmianami) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz 1458)".

p.o. Kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego

w Radominie

(-) Janusz Malinowski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Janusz Malinowski
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-04-16 11:35
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-04-16 14:45

 

 

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy

 

w Samorządowym Zakładzie Budżetowym w Radominie


Informacja dotyczy oferty Nr 1/2013 z dnia 19.09.2013r.

 

Nazwa stanowiska pracy: księgowy.

W wyniku zakończonej procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko pracy zatrudniona została Pani Karolina Łuczak, zamieszkała w Rętwinach.

Uzasadnienie dokonania wyboru:

Pani Karolina Łuczak uzyskała najlepszy wynik z przeprowadzonego naboru na stanowisko księgowego oraz posiada 3 lata i 3 miesiące stażu w jednostkach samorządu terytorialnego. Pani Karolina Łuczak posiada wykształcenie wyższe na kierunku Finanse i Rachunkowość , specjalność Rachunkowość Przedsiębiorstw i Kontrola Finansowa. Posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do pracy na stanowisku księgowego.

 

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

01.10.2013r. (-) Janusz Malinowski

(data i podpis)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Janusz Malinowski
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-10-04 08:02

Kierownik Samorządowego Zakładu Budżetowego w Radominie ogłasza nabór
na stanowisko księgowego w SZB w Radominie


I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) wykształcenie wyższe ekonomiczne lub rachunkowość,
c) minimum roczny staż pracy,
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie i nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.
f) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:
a) biegła znajomość obsługi komputera i umiejętność pracy w programach komputerowych w zakresie księgowości,
b) znajomość ustawy o rachunkowości,
c) znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych, księgowości budżetowej
d) znajomość ustawy o samorządzie gminnym oraz Kodeksu postępowania administracyjnego,
e) samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa,
f) umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dokładność, terminowość;
g) dobra organizacja pracy.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. prowadzenie rachunkowości jednostki,
2. księgowanie dokumentów budżetowych w programie komputerowym,
3. sporządzanie sprawozdań,
4. sporządzanie dokumentacji do ZUS, US,
5. dekretacja dokumentów oraz opis faktur z podziałem na klasyfikację,
6. dobra znajomość przepisów prawa podatkowego – podatek VAT,

7. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.


III. Informacja o warunkach pracy:

1. praca w wymiarze ¾ etatu,

2. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

3. praca w siedzibie Samorządowego Zakładu Budżetowego w Radominie,

4. pakiet socjalny.

 

IV. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu sierpniu 2013r. w Samorządowym Zakładzie Budżetowym w Radominie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

V. Wymagane dokumenty:

1. życiorys i list motywacyjny,

2. dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje,

3. kopie świadectw pracy oraz inne dokumenty potwierdzające staż,

4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, którego wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2009r. (Dz. U. Nr 115, poz. 971)

5. oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w zamkniętych kopertach w Samorządowym Zakładzie Budżetowym z dopiskiem ,,Nabór na wolne stanowisko księgowego w SZB w Radominie" lub przesłać pocztą na adres: Samorządowy Zakład Budżetowy, Radomin 175, 87-404 Radomin (decyduje data wpływu do Samorządowego Zakładu Budżetowego). Termin składania ofert (nie krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej) mija w dniu 30 września 2013 r. (poniedziałek) o godz. 15.00.

Złożonych ofert nie odsyłamy. Można je odebrać w ciągu miesiąca od opublikowania informacji o wynikach naboru. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz 926 z późn. zmianami) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz 1458)".

 

Kierownik Samorządowego Zakładu Budżetowego

w Radominie

(-) Janusz Malinowski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Janusz Malinowski
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-09-19 14:08
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-19 14:15

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Radominie


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMINIE

Informacja dotyczy oferty Nr 1/2013 z dnia 20-08-2013 r.

Nazwa stanowiska pracy: Referent do spraw księgowych i funduszu alimentacyjnego.

W wyniku zakończonej procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko pracy zatrudniona zostanie Pani Karolina Wróblewska, zamieszkała w Gaju.

Uzasadnienie dokonania wyboru:

W wyniku przeprowadzonego naboru zostanie zatrudniona Pani Karolina Wróblewska, która jako jedyna spełniła wymagania formalne i pozytywnie została oceniona w rozmowie kwalifikacyjnej. Pani Karolina Wróblewska posiada wykształcenie wyższe na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność Zarządzanie i Finanse Przedsiębiorstw oraz rok i cztery miesiące stażu w jednostce samorządu terytorialnego. Posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do pracy na stanowisku referenta do spraw księgowych i funduszu alimentacyjnego.

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

(-) Ilona Wiśniewska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Wiśniewska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-09-13 09:27
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-13 09:28

 

 OGŁOSZENIE  KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMINIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENTA DO SPRAW KSIĘGOWYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W GOPS RADOMIN

Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Radominie, Radomin 1a, 87-404 Radomin.

   Określenie stanowiska: Referent do spraw księgowych i funduszu alimentacyjnego w wymiarze:  1 etatu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radominie.

1.      WYMAGANIA  NIEZBĘDNE:

1)      posiadanie obywatelstwa polskiego,

2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

3)      niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszy się nieposzlakowaną opinią,

4)      wykształcenie wyższe - preferowane ekonomia, rachunkowość,

5)      doświadczenie pracy w jednostkach samorządu terytorialnego - minimum rok. 

2.    WYMAGANIA DODATKOWE:

1)      biegła znajomość obsługi komputera i umiejętność pracy w programach komputerowych w zakresie księgowości,

2)      znajomość ustawy o rachunkowości,

3)      znajomość ustawy o finansach publicznych,

4)      znajomość ustawy o samorządzie gminnym oraz Kodeksu postępowania administracyjnego,

5)      znajomość ustawy o dochodach jednostek  samorządu terytorialnego,

6)      znajomość ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

7)     umiejętność pracy zespołowej, kreatywność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.

3.      WARUNKI  PRACY:

1)      praca w wymiarze 1 etatu,

2)      zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

3)      praca w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radominie,

4)      pakiet socjalny.

4.      INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W miesiącu lipcu 2013 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radominie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

5.      ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU PRACY:

1. Na zajmowanym stanowisku do zakresu czynności referenta do spraw księgowych należy:

1) sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dowodów księgowych (rachunków, faktur, not księgowych itp.)

2) sprawdzanie prawidłowości opisu dokumentów księgowych z podpisem i datą pracownika merytorycznego, opieczętowanie dowodów źródłowych z odpowiednimi zapisami klasyfikacji,

3) wystawianie not obciążeniowych, zaświadczeń oraz ich ewidencjonowanie,                         

4) sporządzanie przelewów,                                                                                                          

5) księgowanie i uzgadnianie wyciągów bankowych,                                                                 

6) księgowanie faktur oraz dokumentów PK,                                                                     

7) księgowanie i rozliczanie kwot funduszu alimentacyjnego,                                                      

8) przygotowywanie sprawozdań finansowych wg określonych standardów,                   

9) prowadzenie spraw związanych z inwentaryzacją, spisem z natury w GOPS, prowadzenie księgi środków trwałych i pozostałych środków trwałych, wartości materialnych i prawnych,

10) dbanie o wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie,                                       

11) pracownik zobowiązany jest do samokształcenia i dokształcania w zakresie powierzonych zadań.                                                                                                                                               

12) wykonywanie innych poleceń służbowych kierownika i głównego księgowego ośrodka.   

2. Na zajmowanym stanowisku do zakresu czynności referenta ds. obsługi funduszu alimentacyjnego należy:                                                                                                                 

1) przyjmowanie wniosków i ustalanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,      

2) udzielanie informacji dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego,                             

3) wprowadzanie do systemów informatycznych danych niezbędnych do wydawania decyzji w sprawach ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz rozliczenia dłużników alimentacyjnych,                                        

4) prowadzenie postępowania, w tym administracyjnego w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wobec dłużników alimentacyjnych,                                                                    

5) przygotowywanie projektów decyzji, postanowień oraz wszelkich innych pism w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz rozliczenia dłużników alimentacyjnych,               

6) sporządzanie list wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego,                                       

7) prowadzenie dokumentacji w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych,                                                                

8) prowadzenie rejestru dłużników alimentacyjnych wraz z kwotami ich zadłużeń oraz należnych odsetek w rozbiciu procentowym dla budżetu państwa oraz budżetów organów właściwych wierzyciela i dłużnika,                                                                                                     

9) ewidencjonowanie i rozliczanie kwot z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego nienależności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego,                         

10) wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych w przypadku niedotrzymania terminu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych,

 11) współpraca z innymi ośrodkami pomocy społecznej, sądami, urzędami, instytucjami i organami prowadzącymi postępowanie egzekucyjne wobec dłużników alimentacyjnych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na stanowisku pracy,                                               

12) terminowe przygotowywanie sprawozdań w tym także w formie elektronicznej w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych.

6.      WYMAGANE DOKUMENTY:

1) życiorys i list motywacyjny,

2) dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje,

3) kopie świadectw pracy oraz inne dokumenty potwierdzające staż pracy,

4) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, którego wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2009 r. (Dz. U. Nr 115, poz. 971),

5) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie  w GOPS Radomin,

6) oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sadu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w zamkniętych kopertach w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radominie, pokój nr 1 –   z dopiskiem „ Nabór na wolne stanowisko referenta ds. księgowych i funduszu alimentacyjnego w GOPS w Radominie” Nr 1/2013  lub przesłać pocztą na adres: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radominie,  87-404 Radomin 1a (decyduje data wpływu do GOPS). Termin składania ofert (nie krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej) mija w dniu  30 sierpnia 2013 r. (piątek) godz. 15.00.

Złożonych ofert nie odsyłamy. Można je odebrać w ciągu miesiąca od opublikowania informacji o wynikach naboru. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 ze zm.)”

     Dodatkowa informacja: zatrudnienie na czas określony od 1 października 2013 r.

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

(-) Ilona Wiśniewska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Wiśniewska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-08-20 11:38
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-08-20 11:43

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMINIE

 

Informacja dotyczy oferty Nr 2/2012 z dnia 21-12-2012r.

Nazwa stanowiska pracy główny księgowy.

W wyniku zakończonej procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko pracy nabór został nierozstrzygnięty

Uzasadnienie dokonania wyboru:

W odpowiedzi na ogłoszenie nie wpłynęła żadna oferta.

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

(-) Ilona Wiśniewska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Wiśniewska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-01-07 08:55
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-01-07 14:13

OGŁOSZENIE  KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W RADOMINIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W GOPS RADOMIN

 

Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Radominie, Radomin 1a, 87-404 Radomin.

Określenie stanowiska: Główny księgowy w wymiarze:  1/2 etatu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radominie.

1.      WYMAGANIA  NIEZBĘDNE:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

3) niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszy się nieposzlakowaną opinią,

4) wykształcenie – spełnianie co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

- ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie , ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadane co najmniej 3 - praktyki w księgowości,     

- ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna o kierunku rachunkowości i posiadane co najmniej 6 - letniej praktyki w księgowości,                      

 - wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,              

- posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanych na podstawie odrębnych przepisów.  

2.    WYMAGANIA DODATKOWE:

1) biegła znajomość obsługi komputera i umiejętność pracy w programach komputerowych w zakresie księgowości,

2) znajomość ustawy o rachunkowości,

3) znajomość ustawy o finansach publicznych,

4) znajomość ustawy o samorządzie gminy oraz Kodeksu postępowania administracyjnego,

5) znajomość ustawy o dochodach jednostek  samorządu terytorialnego,

6) znajomość zasad finansowania zadań pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

7) umiejętność pracy zespołowej, kreatywność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.

3.      WARUNKI  PRACY:

1) praca w wymiarze 1/2 etatu,

2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

3) praca w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radominie,

4) pakiet socjalny.

4.      INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W miesiącu listopadzie 2012 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radominie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

5.      ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU PRACY:

1) bezpośrednie kierowanie działem finansowym,

2) przestrzeganie dyscypliny budżetowej,

3) prawidłowe prowadzenie dokumentacji księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

4) terminowe i rzetelne przekładanie sprawozdań dotyczących realizacji budżetu, bieżąca analiza realizacji budżetu Ośrodka, sygnalizowanie ewentualnych braków i propozycji przesunięć pomiędzy poszczególnymi paragrafami,

5) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki dotyczących prowadzenia rachunkowości,

6) współpraca z kierownikiem Ośrodka przy opracowywaniu corocznego sprawozdania z działalności statutowej,

7) sporządzanie list płac z wykorzystaniem programu komputerowego, ewidencja podatków od osób fizycznych, prowadzenie ewidencji osobowego funduszu płac oraz sporządzanie sprawozdań z zatrudnienia i wykonania funduszu płac,

8) przygotowywanie i składanie deklaracji, sprawozdań, zgłoszeń wymaganych przepisami prawa,

9) prowadzenie ksiąg inwentaryzacyjnych, ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz poprawne i terminowe rozliczanie inwentaryzacji składników majątku,

10) przeprowadzanie kontroli wewnętrznej,

11) wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez kierownika GOPS należą do kompetencji głównego księgowego.

6.      WYMAGANE DOKUMENTY:

1) życiorys i list motywacyjny,

2) dokumenty potwierdzające wykształcenie,

3) kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

4) kopie świadectw pracy,

5) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, którego wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2009 r. (Dz. U. Nr 115, poz. 971),

6) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie  w GOPS Radomin,

7) oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sadu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w zamkniętych kopertach w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radominie, pokój nr 1 –   z dopiskiem „ Nabór na wolne stanowisko głównego księgowego w GOPS w Radominie” Nr 2/2012  lub przesłać pocztą na adres : Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radominie,  87-404 Radomin 1a (decyduje data wpływu do GOPS). Termin składania ofert (nie krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej) mija w dniu  4 stycznia 2013 r. (piątek) godz. 15.00.

Złożonych ofert nie odsyłamy. Można je odebrać w ciągu miesiąca od opublikowania informacji o wynikach naboru. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na   przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 ze zm.)”

Dodatkowa informacja: zatrudnienie na czas określony od 7 stycznia 2013 r.

 

Kierownik GOPS

(-) Ilona WIśniewska

 

 

                

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Wiśniewska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-12-21 11:21
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-12-21 11:24

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

W SAMORZĄDOWYM ZAKŁADZIE BUDŻETOWY W RADOMINIE

 

 

Informacja dotyczy oferty Nr 2/2012 z dnia 21-12-2012r.

Nazwa stanowiska pracy główny księgowy.

W wyniku zakończonej procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko pracy nabór został nierozstrzygnięty

Uzasadnienie dokonania wyboru:

W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęła jedna oferta. Oferta nie spełnia wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

 

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

( - ) Janusz Malinowski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Janusz Malinowski
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-01-07 14:10

 

OGŁOSZENIE KIEROWNIKA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W RADOMINIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W SZB RADOMIN

Nazwa i adres : Samorządowy Zakład Budżetowy, Radomin 175, 87-404 Radomin

Określenie stanowiska: Główny księgowy w wymiarze: 1/2 etatu w Samorządowym Zakładzie Budżetowym w Radominie.

 

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE :

1) posiadanie obywatelstwa polskiego,

2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

4) spełnia jeden z poniższych warunków:

● Ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 – letnią praktykę w księgowości,

● Średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna o kierunku rachunkowości i posiada co najmniej 6 – letnią praktykę w księgowości,

● jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na postawie odrębnych przepisów,

● posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów,

5) znajomość przepisów prawa w zakresie : finansów publicznych, zamówień publicznych, rachunkowości, odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o podatku od towarów i usług, o podatku dochodowym od osób prawnych oraz od osób fizycznych, o samorządzie gminnym, prawa pracy i umiejętność ich właściwego stosowania.

 2.WYMAGANIA DODATKOWE:

1) dyspozycyjność

2) biegła znajomość obsługi komputera

3) biegła znajomość ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości

4) prawo jazdy kategorii B

5) kreatywność, umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy.

3.WARUNKI PRACY:

1) praca w wymiarze 1/2 etatu,

2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

3) praca w siedzibie Zakładu,

4) pakiet socjalny.

4. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W miesiącu listopadzie 2012r. w Samorządowym Zakładzie Budżetowym w Radominie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

5. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1) prowadzenie rachunkowości jednostki,

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

3) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,

4) sporządzanie sprawozdań finansowych,

5) naliczanie wynagrodzeń pracownikom SZB,

6) sporządzanie dokumentacji do ZUS, US, itp.,

7) sporządzenie miesięcznych deklaracji podatkowych,

8) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych zgodnie z planem finansowym,

9) zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez placówkę, w tym przestrzeganie ustawy o zamówieniach publicznych,

10) rozliczenia dotyczące dotacji,

11) opracowanie projektu budżetu,

12) bieżąca analiza realizacji budżetu,

13) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika,

6. WYMAGANE DOKUMENTY:

1) życiorys i list motywacyjny,

2) dokumenty poświadczające wykształcenie,

3) kopie świadectw pracy,

4) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, którego wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2009 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 971)

5) oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) inne posiadane dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w zamkniętych kopertach w Samorządowym Zakładzie Budżetowym z dopiskiem ,,Nabór na wolne stanowisko głównego księgowego w SZB w Radominie lub przesłać pocztą na adres: Samorządowy Zakład Budżetowy, Radomin 175, 87-404 Radomin (decyduje data wpływu do Samorządowego Zakładu Budżetowego). Termin składania ofert (nie krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej) mija w dniu 04 stycznia 2013 r. (piątek) o godz. 15.00.

Złożonych ofert nie odsyłamy. Można je odebrać w ciągu miesiąca od opublikowania informacji o wynikach naboru. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz 926 z późn. zmianami) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz 1458)".

Dodatkowa informacja: zatrudnienie na czas określony od 7 stycznia 2013r.

 

p.o. Kierownika

Samorządowego Zakładu Budżetowego

w Radominie

  (-) Janusz Malinowski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Janusz Malinowski
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-12-21 14:39
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-01-02 08:51

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMINIE

 

Informacja dotyczy oferty Nr 1/2012 z dnia 05-12-2012r.

Nazwa stanowiska pracy główny księgowy.

W wyniku zakończonej procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko pracy nabór został nierozstrzygnięty

Uzasadnienie dokonania wyboru:

W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęła jedna oferta. Oferta nie spełnia wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

( - ) Ilona Wiśniewska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Wiśniewska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-12-21 11:15

OGŁOSZENIE  KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W RADOMINIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W GOPS RADOMIN

 

 

Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Radominie, Radomin 1a, 87-404 Radomin.

Określenie stanowiska: Główny księgowy w wymiarze:  1/4 etatu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radominie.

1.      WYMAGANIA  NIEZBĘDNE:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

3) niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz kandydat powinie cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

4) wykształcenie – spełnianie co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

- ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3 - praktyki w księgowości, -  ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna o kierunku rachunkowości i posiadanie co najmniej 6 - letniej praktyki w księgowości,

-  wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

 - posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanych na podstawie odrębnych przepisów.  

2.    WYMAGANIA DODATKOWE:

1) biegła znajomość obsługi komputera i umiejętność pracy w programach komputerowych w zakresie księgowości,

2) znajomość ustawy o rachunkowości,

3) znajomość ustawy o finansach publicznych,

4) znajomość ustawy o samorządzie gminnym oraz Kodeksu postępowania administracyjnego,

5) znajomość ustawy o dochodach jednostek  samorządu terytorialnego,

6) znajomość zasad finansowania zadań pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

7) umiejętność pracy zespołowej, kreatywność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.

3.      WARUNKI  PRACY:

1) praca w wymiarze 1/4 etatu,

2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

3) praca w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Radominie,

4) pakiet socjalny.

4.      INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W miesiącu listopadzie 2012 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radominie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

5.      ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU PRACY:

1)  bezpośrednie kierowanie działem finansowym,

2) przestrzeganie dyscypliny budżetowej,

3) prawidłowe prowadzenie dokumentacji księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

4) terminowe i rzetelne przekładanie sprawozdań dotyczących realizacji budżetu, bieżąca analiza realizacji budżetu Ośrodka, sygnalizowanie ewentualnych braków i propozycji przesunięć pomiędzy poszczególnymi paragrafami,

5) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki dotyczących prowadzenia rachunkowości,

6) współpraca z kierownikiem Ośrodka przy opracowywaniu corocznego sprawozdania z działalności statutowej,

7) sporządzanie list płac z wykorzystaniem programu komputerowego, ewidencja podatków od osób fizycznych, prowadzenie ewidencji osobowego funduszu płac oraz sporządzanie sprawozdań z zatrudnienia i wykonania funduszu płac,

8) przygotowywanie i składanie deklaracji, sprawozdań, zgłoszeń wymaganych przepisami prawa,

9) prowadzenie ksiąg inwentaryzacyjnych, ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz poprawne i terminowe rozliczanie inwentaryzacji składników majątku,

10) przeprowadzanie kontroli wewnętrznej,

11) wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez kierownika GOPS należą do kompetencji głównego księgowego.

6.      WYMAGANE DOKUMENTY:

1)  życiorys i list motywacyjny,

2)  dokumenty potwierdzające wykształcenie,

3)  kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

4)  kopie świadectw pracy,

5) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, którego wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2009 r. (Dz. U. Nr 115, poz. 971),

6) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie  w GOPS Radomin,

7) oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sadu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście  w zamkniętych kopertach w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Radominie, pokój nr 1 –   z dopiskiem „ Nabór na wolne stanowisko głównego księgowego w GOPS w Radominie”  lub przesłać pocztą na adres : Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radominie,  87-404 Radomin 1a (decyduje data wpływu do GOPS). Termin składania ofert (nie krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej) mija w dniu  17 grudnia 2012r. (poniedziałek ) o godz. 15.00.

Złożonych ofert nie odsyłamy. Można je odebrać w ciągu miesiąca od opublikowania informacji o wynikach naboru. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 ze zm.)”

     Dodatkowa informacja: zatrudnienie na czas określony od 1 stycznia 2013 r.

 

                                                                                  Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Radominie

                                                                                                          (-) Ilona Wiśniewska

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Wiśniewska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-12-05 11:58
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-12-05 12:21

 


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W SAMORZĄDOWYM ZAKŁADZIE BUDŻETOWY W RADOMINIE

 

 

Informacja dotyczy oferty Nr 1/2012 z dnia 05-12-2012r.

Nazwa stanowiska pracy główny księgowy.

W wyniku zakończonej procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko pracy nabór został nierozstrzygnięty

Uzasadnienie dokonania wyboru:

W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęła jedna oferta. Oferta nie spełnia wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

 

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

( - ) Janusz Malinowski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Janusz Malinowski
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-12-21 08:44

 

OGŁOSZENIE KIEROWNIKA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W RADOMINIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W SZB RADOMIN

Nazwa i adres : Samorządowy Zakład Budżetowy, Radomin 175, 87-404 Radomin

Określenie stanowiska: Główny księgowy w wymiarze: ¼ etatu w Samorządowym Zakładzie Budżetowym w Radominie.

 

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE :

1) posiadanie obywatelstwa polskiego,

2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

4) spełnia jeden z poniższych warunków:

● Ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 – letnią praktykę w księgowości,

● Średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna o kierunku rachunkowości i posiada co najmniej 6 – letnią praktykę w księgowości,

● jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na postawie odrębnych przepisów,

● posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów,

5) znajomość przepisów prawa w zakresie : finansów publicznych, zamówień publicznych, rachunkowości, odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o podatku od towarów i usług, o podatku dochodowym od osób prawnych oraz od osób fizycznych, o samorządzie gminnym, prawa pracy i umiejętność ich właściwego stosowania.

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

1) dyspozycyjność

2) biegła znajomość obsługi komputera

3) biegła znajomość ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości

4) prawo jazdy kategorii B

5) kreatywność, umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy.

3. WARUNKI PRACY:

1) praca w wymiarze ¼ etatu,

2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

3) praca w siedzibie Zakładu,

4) pakiet socjalny,

4. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W miesiącu listopadzie 2012r. w Samorządowym Zakładzie Budżetowym w Radominie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

5. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1) prowadzenie rachunkowości jednostki,

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

3) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,

4) sporządzanie sprawozdań finansowych,

5) naliczanie wynagrodzeń pracownikom SZB,

6) sporządzanie dokumentacji do ZUS, US, itp.,

7) sporządzenie miesięcznych deklaracji podatkowych,

8) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych zgodnie z planem finansowym,

9) zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez placówkę, w tym przestrzeganie ustawy o zamówieniach publicznych,

10) rozliczenia dotyczące dotacji,

11) opracowanie projektu budżetu,

12) bieżąca analiza realizacji budżetu,

13) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika,

6. WYMAGANE DOKUMENTY:

1) życiorys i list motywacyjny,

2) dokumenty poświadczające wykształcenie,

3) kopie świadectw pracy,

4) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, którego wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2009 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 971)

5) oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) inne posiadane dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w zamkniętych kopertach w Samorządowym Zakładzie Budżetowym z dopiskiem ,,Nabór na wolne stanowisko głównego księgowego w SZB w Radominie lub przesłać pocztą na adres: Samorządowy Zakład Budżetowy, Radomin 175, 87-404 Radomin (decyduje data wpływu do Samorządowego Zakładu Budżetowego ). Termin składania ofert ( nie krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej ) mija w dniu 17 grudnia 2012r. ( poniedziałek ) o godz. 15.00.

Złożonych ofert nie odsyłamy. Można je odebrać w ciągu miesiąca od opublikowania informacji o wynikach naboru. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzurą „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz 926 z późn. zmianami ) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz 1458 )".

Dodatkowa informacja: zatrudnienie na czas określony od 1 stycznia 2013r.

 

p.o. Kierownik

Samorządowego Zakładu Budżetowego

w Radominie

(-) Janusz Malinowski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Janusz Malinowski
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-12-05 14:04

                                                                                        

     OGŁOSZENIE  O NABORZE  NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO DO  REALIZACJI  PROJEKTU 

„Program aktywizacji społecznej w Gminie Radomin”.

 

Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Radominie, Radomin 1a, 87-404 Radomin.

   Określenie stanowiska: Pracownik socjalny do realizacji projektu „Program aktywizacji społecznej w Gminie Radomin” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

1.      WYMAGANIA  NIEZBĘDNE:

1)      posiadanie obywatelstwo polskie,

2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

3)      stan zdrowia pozwalający  zatrudnienie na stanowisku pracownik socjalny,

4)      niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszy się nieposzlakowaną opinią,

5)      wykształcenie – spełnianie co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

-  dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny,

-  dyplom ukończenia Kolegium pracowników służb społecznych,

- dyplom ukończenia do 2007r. studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie,

- dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna,

6)      znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,

7)      biegła znajomość obsługi komputera,

8)      umiejętność tworzenia dokumentacji aplikacyjnych o środki unijne lub uczestniczenie w realizacji zadań finansowanych ze środków UE z zakresu pomocy społecznej.

2.    WYMAGANIA DODATKOWE:

1)      umiejętność skutecznego komunikowania się,

2)      umiejętność pracy zespołowej,

3)      umiejętność organizowania pracy własnej,

4)      umiejętność analizy dokumentów i sytuacji życiowych Klientów pomocy społecznej, sprawne podejmowanie decyzji,

5)      odporność na stres,

6)      znajomość terenu Gminy Radomin,

7)      zaangażowanie, dokładność, odpowiedzialność,

8)      dyspozycyjność,

9)      prawo jazdy kat. B i samochód do dyspozycji (częściowa praca w terenie).

3.      ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1)      diagnozowanie środowiska,

2)      dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenie z pomocy społecznej,

3)      przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, kompletowanie dokumentacji oraz proponowanie form pomocy osobom potrzebującym,

4)      świadczenie pracy socjalnej w tym:

- organizowanie stosownej pomocy osobom lub rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

- zawieranie kontraktów socjalnych,

- wsparcie w pełnieniu ról społecznych i integracji ze środowiskiem osób korzystających z pomocy społecznej,

- inspirowanie działań samopomocowych w środowisku,

5)      realizacja zadań aktywnej integracji i pracy socjalnej w ramach projektu systemowego GOPS  realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

6)      przygotowanie i realizacja wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

7)      współpraca i współdziałanie z innymi podmiotami specjalistycznymi w celu przeciwdziałania i ograniczenia patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych oraz łagodzenie ubóstwa,

8)      praca w programie komputerowym pomocy społecznej,

9)      tworzenie programów oraz współuczestnictwo w realizacji programów pomocowych kierowanych do różnego rodzaju grup ryzyka,

10)  zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań.

4.      WYMAGANE DOKUMENTY:

1)      życiorys i list motywacyjny,

2)      dokumenty potwierdzające wykształcenie,

3)      kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

4)      oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku pracownik socjalny w GOPS Radomin

5)      oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sadu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w zamkniętych kopertach w   Urzędzie Gminy Radomin, pokój nr 8 – Sekretariat  z dopiskiem oferta pracy nr GOPS- 1/2011 lub przesłać pocztą na adres : Urząd Gminy Radomin, 87-404 Radomin 1a (decyduje data wpływu do rzędu Gminy). Termin składania ofert (nie krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej) mija w dniu  21 marca 2011r. (poniedziałek ) o godz. 15.30.

Złożonych ofert nie odsyłamy. Można je odebrać w ciągu miesiąca od opublikowania informacji o wynikach naboru. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na   przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 ze zm.)”

     Dodatkowa informacja: zatrudnienie na czas określony.

                                  

                                                                              Wójt Gminy

                                                                          (-) Piotr Wolski

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Wiśniewska, Kierownik GOPS
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-04 14:24

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Radominie

 

 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMINIE

 

Informacja dotyczy oferty Nr GOPS-1/2011 z dnia 04.03.2011r.

 

Nazwa stanowiska pracy : pracownik socjalny do realizacji projektu  „Program aktywizacji społecznej w Gminie Radomin”

W wyniku zakończonej procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko pracy zatrudniona została Pani:

Małgorzata Gładkowska

zamieszkała:      Adamki

 

Uzasadnienie dokonania wyboru:

Pani Małgorzata Gładkowska uzyskała najlepszy wynik z przeprowadzonego naboru na stanowisko pracownika socjalnego oraz posiada dwa lata stażu na stanowisku pracownika socjalnego.

 

 

                                                                                  Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

                                                                                       01.04.2011r.  (-) Ilona Wiśniewska

                                                                                             

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Wiśniewska, Kierownik GOPS
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-04-01 13:24
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-01 13:26

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 30603
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-06-17 15:08