Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W RADOMINIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radomin.pl

Treść strony

Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej

w Radominie 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMINIE

 

Informacja dotyczy oferty Nr 1/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.

Nazwa stanowiska pracy główny księgowy.  

W wyniku zakończonej procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko pracy zatrudniona zostanie Pani Lidia Gesek, zam. Jakubkowo.  

Uzasadnienie dokonania wyboru: Pani Lidia Gesek posiada wykształcenie wyższe na kierunku finanse i rachunkowość oraz dziewięcioletni staż pracy. Posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do pracy na stanowisku głównego księgowego.  

 

                                                                                   Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

                                                                                                                                                                                     (-) Ilona Wiśniewska

Radomin, dnia 21 lipca 2023 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Wiśniewska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radominie
  data wytworzenia: 2023-07-21
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2023-07-21 15:03

OGŁOSZENIE O NABORZE

Nazwa i adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie, Radomin 1a, 87-404 Radomin

Określenie stanowiska urzędniczego główny księgowy

1.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1) obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530);

2) inne wymagania – kandydat jest osobą, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, nie była prawomocnie skazana za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Kandydat powinien spełniać dodatkowo jeden z poniższych warunków:

1) ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;

2) ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości;

3) jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;

4) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

1) preferowany kierunek studiów – rachunkowość, ekonomia;

2) minimum roczne doświadczenie w pracy w administracji samorządowej lub w jednostkach samorządu terytorialnego;

3) biegła znajomość prowadzenia rachunkowości;

4) umiejętność obsługi programów finansowo – księgowych;

5) znajomość przepisów prawa związana z zakresem wykonywanych zadań oraz dotyczących funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego tj.: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy- prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustaw związanych z realizacją zadań przez ośrodek;

6) dyspozycyjność;

7) bezkonfliktowość i samodzielność w działaniu, zaangażowanie organizacyjne, odpowiedzialność;

8) umiejętność pracy pod presją czasu.

3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1) Prowadzenie rachunkowości ośrodka i spraw związanych z zobowiązaniami podatkowymi, ubezpieczeniami i płacami;

2) Przestrzeganie dyscypliny budżetowej;

3) Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

4) Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

5) Przygotowanie projektu budżetu przy współpracy z kierownikiem ośrodka;

6) Przygotowywanie obowiązujących sprawozdań dla Skarbnika Gminy oraz instytucji zewnętrznych, które tego wymagają: Urząd Wojewódzki (WPS), Urząd Marszałkowski (ROPS), GUS, ZUS, MRiPS, itp. a także dokonywanie niezbędnych zmian w planie                     i czuwanie nad nieprzekroczeniem wydatków w paragrafach oraz zapewnienie wypłacalności wobec kontrahentów;

7) Występowanie do organów prowadzących z zapotrzebowaniem na środki finansowe oraz przygotowywanie do uchwał zmian w budżecie;

8) Opracowanie projektów zarządzeń kierownika dotyczących spraw finansowych, tj. zakładowego planu kont, inwentaryzacji, kontroli obiegu dokumentów księgowych i innych, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie finansów oraz przedkładanie do zatwierdzenia kierownikowi ośrodka;

9) Przestrzeganie procedur kontroli zarządczej w zakresie spraw finansowo-księgowych;

10) Prowadzenie ksiąg inwentaryzacyjnych oraz poprawne i terminowe rozliczanie inwentaryzacji składników majątku;

11) Prowadzenie spraw kadrowych i płacowych ośrodka;

12) Terminowe regulowanie wszystkich zobowiązań ośrodka;

13) Wypłata świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych i innych;

14) Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, nadzór nad przeprowadzaniem dyscypliny finansów publicznych w ośrodku oraz dokonywanie bieżącej kontroli finansowej ośrodka;

15) Prowadzenie kontroli wewnętrznej w sprawach finansowo-księgowych ośrodka;

16) Współpraca z bankiem w zakresie obsługi ośrodka;

17)  Współpraca w zakresie całokształtu zagadnień ze skarbnikiem gminy;

18) Współpraca z kierownikiem ośrodka przy opracowywaniu corocznego sprawozdania z działalności statutowej;

19) Obsługa i nadzór finansowy nad realizowanymi przez ośrodek projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej;

20) Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zdań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez kierownika ośrodka należą do kompetencji głównego księgowego.

4. WARUNKI PRACY.

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy;

2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę;

3) praca w siedzibie ośrodka;

4) pakiet socjalny;

5) przewidywany termin zatrudnienia – 01.09.2023 r.

5. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W miesiącu maju 2023 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radominie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.       

6.WYMAGANE DOKUMENTY:

1) życiorys i list motywacyjny,

2) dokumenty poświadczające wykształcenie,

3) kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy,

4) oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) inne posiadane dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w zamkniętych kopertach w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radominie, z dopiskiem oferta pracy  nr 1/2023 lub przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie, Radomin 1A, 87-404 Radomin (decyduje data wpływu do ośrodka). Termin składania ofert mija w dniu 14 lipca 2023 r. (piątek).

Złożonych ofert nie odsyłamy. Można je odebrać w ciągu miesiąca od opublikowania informacji o wynikach naboru. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Do dokumentów aplikacyjnych  należy dołączyć podpisaną klauzulę informacyjną i zgodę na przetwarzanie danych osobowych, stanowiącą załącznik do ogłoszenia o naborze.

 Kierownik GOPS

(-) Ilona Wiśniewska

Radomin, dnia 30 czerwca 2023 r.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Wiśniewska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radominie
  data wytworzenia: 2023-06-30
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2023-06-30 15:26

klauzula informacyjna - nabór na stanowisko głównego księgowego GOPS

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Wiśniewska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radominie
   data wytworzenia: 2023-06-30
  • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data publikacji: 2023-06-30 15:27

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Wiśniewska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radominie
  data wytworzenia: 2023-06-30
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2023-06-30 15:27

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 42331
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-07-21 15:03:44