Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

 • Nabory na wolne stanowiska - jednostki organizacyjne

Treść strony

Ogłoszenie o naborze 1/2018

OGŁOSZENIE O NABORZE

Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie, Radomin 1a, 87-404 Radomin

Określenie stanowiska urzędniczego: Asystent rodziny

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

Asystentem rodziny może być osoba, która spełnia warunki określone w art. 12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r., poz. 697 z późn. zm.), posiada:

1) wykształcenie:

 • wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna;

 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy
  z dziećmi lub rodziną i udokumentuje, co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 cyt. ustawy i udokumentuje, co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną;

 • średnie i szkolenie w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje, co najmniej
  3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2) nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie był/a skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) obywatelstwo polskie ( o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.).

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

1) znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcie rodziny w systemie pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, prawa pracy, przepisów o ochronie danych osobowych;

2) obsługa komputera;

3) łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych;

4) umiejętność pracy w zespole;

5) odporność na stres;

6) odpowiedzialność;

7) asertywność;

8) rzetelność, systematyczność;

9) komunikatywność i otwartość;

10) prawo jazdy kat. B i samochód do dyspozycji.

3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
  i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1;

 • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,

 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,

 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,

 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,

 • wspieranie aktywności społecznej rodzin,

 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,

 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,

 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,

 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,

 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodzin i dzieci,

 • realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet
  w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. poz. 1860),

 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,

 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,

  i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1,

 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,

 • sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i ich członkach,

 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się

  w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,

 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1390), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

4. WARUNKI PRACY:

1) praca w wymiarze ½ etatu;

2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę na okres od marca do grudnia 2018 roku;

3) praca z rodzinami na terenie gminy Radomin;

4) pakiet socjalny.

5. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W miesiącu grudniu 2017 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radominie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

6. WYMAGANE DOKUMENTY:

1) list motywacyjny;

2) CV ( dotychczasowa droga zawodowa, posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz staż pracy);

3) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i pożądany staż;

4) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku Asystent rodziny;

6) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

7) oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona.

Wszystkie oświadczenia oraz dokumenty aplikacyjne takie jak: CV i list motywacyjny należy opatrzyć własnoręcznym podpisem. Oświadczenia oraz CV i list motywacyjny niepodpisane własnoręcznym podpisem przez kandydata luz zawierające braki zostaną odrzucone.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko pracy – Asystent rodziny” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radominie lub przesłać na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie

Radomin 1a

87-404 Radomin

w terminie do dnia 23.02.2018 r. do godz. 10:00.

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu przesyłki do tut. Ośrodka. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę. Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne ogłoszenia umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka. Złożonych ofert nie odsyłamy. Można je odebrać w ciągu miesiącu od opublikowania informacji o wynikach naboru. Zastrzegam sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.).

 

Kierownik Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Radominie

(-) Ilona Wiśniewska

 • autor informacji: Ilona Wiśniewska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radominie
  data wytworzenia: 2018-01-17
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2018-01-17 15:59
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-12 14:32

Rejestr zmian

 • zmieniono 2018-02-12 14:32 przez Ewa Drawert, Sekretarz Gminy

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 27106
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-01-29 11:19

Urząd Gminy Radomin

Radomin  1 A
87-404 Radomin
powiat Golub-Dobrzyń
woj.kujawsko-pomorskie

KONTO BANKOWE:
Bank Spółdzielczy Kowalewo Pomorskie o/Radomin

62 9496 0008 0040 1416 2000 0003

Dane kontaktowe

tel./fax +48 56 683 75 22
tel. +48 56 683 75 12
tel. +48 56 682 71 56

e-mail: ugradomin@poczta.onet.pl, ug@radomin.pl
Strona internetowa: www.radomin.pl

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1763876
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-05-17 12:27

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl