Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W RADOMINIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radomin.pl

Treść strony

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2024 - 2027

W związku z upływem kadencji ławników sądowych uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 162 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.) Rada Gminy Radomin przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich do Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu na kadencję 2024 – 2027. Liczba wybieranych ławników – 1.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lud średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłoszenia kandydatów na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia. Wzór karty zgłoszenia można otrzymać w Sekretariacie Urzędu Gminy Radomin, pokój nr 8 lub pobrać ze strony BIP Urzędu: www.bip.radomin.pl

Do zgłoszenia kandydatów na ławników załącza się następujące dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527 ze zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż  30 dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Wyżej wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika (art. 162 § 7 i § 7a ustawy).          

Karty zgłoszenia i dokumenty składa się Radzie Gminy. Karty zgłoszenia kandydatów na ławników wraz z załącznikami można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Radomin, Radomin 1a, pokój nr 8 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy Radomin w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Zgłoszenie kandydatów, które nie spełniają wymogów lub które wpłynęły do Rady Gminy Radomin po upływie terminu określonego w § 162 § 1 ustawy pozostawia się bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Wszelkich informacji na temat wyborów ławnika można uzyskać w Urzędzie Gminy Radomin pod numerem telefonu 56 6837522 wew. 18.

Informacje dotyczące zadań i funkcji ławnika można uzyskać w Sądzie Okręgowym   w Toruniu, ul. Piekary 51, tel. 56 6105603. Osoby zainteresowane mogą wnioskować o zorganizowanie spotkania z sędziami Sądu Okręgowego w celu propagowania zadań i funkcji ławnika.

 

                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                      (-) Zbigniew Fodrowski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2023-05-29
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2023-05-29 11:10

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2023-05-29
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2023-05-29 11:08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5408
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-29 11:19:44