Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W RADOMINIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radomin.pl

Treść strony

WÓJT GMINY RADOMIN ogłasza: wyniki otwartego konkursu ofert na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu przez klub sportowy działający na obszarze Gminy Radomin

WÓJT GMINY RADOMIN

ogłasza:

wyniki otwartego konkursu ofert na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu przez klub sportowy działający na obszarze Gminy Radomin

Nazwa oferenta:

Klub Sportowy Sokół Radomin z siedzibą w Radominie

Nazwa zadania:

Prowadzenie zajęć, treningów oraz rozgrywanie meczy o mistrzostwo ligi wszystkich grup młodzieżowych oraz seniorskiej w Klubie Sportowym Sokół Radomin

Całkowity koszt zadania:

99 400,00 zł

Wnioskowana kwota dotacji:

90 000,00 zł

Wysokość przyznanego dofinansowania z budżetu gminy Radomin:

90 000,00 zł

Wójt Gminy Radomin

/-/ Piotr Wolski

Radomin, dnia 20 lutego 2024 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Wydrachowska, Pomoc Administracyjna ds. obsługi organów gminy i sekretariatu
  data wytworzenia: 2024-02-20
 • opublikował: Kinga Wydrachowska
  data publikacji: 2024-02-20 14:24

WÓJT GMINY RADOMIN ogłasza: otwarty konkurs ofert na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu przez klub sportowy działający na obszarze Gminy Radomin

Działając na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2023 r. poz. 2048) i § 6 ust. 1 uchwały Nr XXIV/174 Rady Gminy Radomin  z dnia 27 września 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Radomin (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3340)

 

WÓJT GMINY RADOMIN

 

ogłasza:

 

  otwarty konkurs ofert na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu przez klub sportowy działający na obszarze Gminy Radomin

 

I.  Rodzaj  zadania.

 

1.  Realizacja programów szkolenia sportowego, w szczególności:

1) realizację programów szkolenia sportowego, w szczególności:

a) transport,

b) wynajem obiektów,

c) opiekę medyczną, badania lekarskie,

d) zakup środków doraźnej pomocy medycznej,

e) udział zespołu w rozgrywkach ligowych (opłaty związkowe i rejestracyjne, licencje, zezwolenia),

f) opłaty startowe,

g) wynagrodzenia trenerskie i instruktorskie wraz z pochodnymi dla szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe,

h) ubezpieczenia OC podmiotu oraz NW zawodników i trenerów;

2) zakup sprzętu sportowego przeznaczonego do przeprowadzenia szkolenia, odzieży i obuwia sportowego;

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, w szczególności:

a) opłaty za sędziowanie zawodów,

b) umowy zawarte z firmami ochroniarskimi;

4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;

5) stypendia sportowe.

 

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 

Wysokość środków publicznych na realizację zadania wymienionego w pkt. I wynosi 90 000 zł.

Kwota wsparcia może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Wójta lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu Gminy Radomin w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.                       

Dotacja może być przyznana w wysokości do 90% planowanych kosztów realizacji zadania.

 

 

 

 

 

III. Zasady przyznawania dotacji.

 

Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2023 r. poz. 2048) i uchwały Nr XXIV/174 Rady Gminy Radomin z dnia 27 września 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Radomin (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3340).

 

Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub może wycofać ofertę.

Wójt Gminy Radomin przyznaje dotację na realizację oferty wyłonionej w konkursie w trybie indywidualnych decyzji.

Wójt Gminy Radomin może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Radomin.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

 

1.  Zadanie powinno być zrealizowane w roku 2024.

2.  Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

 

V. Termin i warunki składania ofert.

 

W konkursie może wziąć udział Klub sportowy, działający na obszarze Gminy Radomin, uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym lub przeprowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmiot działający z jego upoważnienia, nie działający w celu osiągnięcia zysku.

 

Kluby sportowe składają pisemne oferty realizacji zadania według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Oferta musi być podpisana  i opieczętowana czytelnie przez osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu są uprawnione do reprezentowania klubu sportowego i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych i zawierania umów.

 

Do oferty należy załączyć:

 1. aktualny wypis z KRS lub innego właściwego rejestru lub ewidencji;
 2. aktualny statut;
 3. numer konta bankowego.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radominie (pokój nr 8) w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: „Konkurs  ofert  na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu przez klub sportowy, działający na obszarze Gminy Radomin” lub drogą pocztową (decyduje data wpływu) w terminie do dnia                13 lutego 2024 roku, do godz. 15:30.

Druk oferty można pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radominie (pokój nr 8).

Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

 

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

 

Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne są oceniane przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Radomin.

Przy ocenie ofert komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

1) znaczenie zgłoszonego przedsięwzięcia dla rozwoju sportu na terenie Gminy Radomin;

2) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na ten cel;

3) przedstawiony kosztorys i opis przedsięwzięcia;

4) doświadczenie w dotychczasowej współpracy z wnioskodawcą;

5) dotychczasowe wyniki i osiągnięcia sportowe wnioskodawcy.

 

VII. Postanowienia końcowe.

 

Dotowany podmiot zobowiązany będzie do:

1) prowadzenia rachunku bankowego przeznaczonego m.in. do operacji związanych z realizacją zadania;

2) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej;

3) przedstawienia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie 14 dni po upływie terminu, na który zostanie zawarta umowa, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Kontrola, o której mowa w pkt. 1 pdpkt. 2) nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

 

Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:Kinga Wydrachowska – Pomoc Administracyjna ds. obsługi organów gminy i sekretariatu; tel. 56 683 75 22 wew. 14 lub 533 308 749.

W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Wójta Gminy Radomin z przyczyn opisanych wyżej zarezerwowane środki mogą zostać przeznaczone na inną wyłonioną dodatkowo ofertę lub na ogłoszenie nowego konkursu.

Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Radominie oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radomin: www.bip.radomin.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Radomin: www.radomin.pl.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Wójt Gminy Radomin

 

                                                                                                                                                                                      /-/ Piotr Wolski                               

                                              

Radomin, dnia 6 luty 2024 r.

Metryka

 • opublikował: Kinga Wydrachowska
  data publikacji: 2024-02-06 13:26

Załączniki

 • Metryka

  • opublikował: Kinga Wydrachowska
   data publikacji: 2024-02-06 13:27
 • Metryka

  • opublikował: Kinga Wydrachowska
   data publikacji: 2024-02-06 13:27
 • Metryka

  • opublikował: Kinga Wydrachowska
   data publikacji: 2024-02-06 13:27

Metryka

 • opublikował: Kinga Wydrachowska
  data publikacji: 2024-02-06 13:26

Ogłoszenie

Działając na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 z późn. zm.) i § 6 ust. 1 uchwały Nr XXIV/174 Rady Gminy Radomin  z dnia 27 września 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Radomin (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3340)

 

WÓJT GMINY RADOMIN

 

ogłasza:

 

  otwarty konkurs ofert na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu przez klub sportowy działający na obszarze Gminy Radomin

 

I.  Rodzaj  zadania.

 

1.  Realizacja programów szkolenia sportowego, w szczególności:

1) realizację programów szkolenia sportowego, w szczególności:

a) transport,

b) wynajem obiektów,

c) opiekę medyczną, badania lekarskie,

d) zakup środków doraźnej pomocy medycznej,

e) udział zespołu w rozgrywkach ligowych (opłaty związkowe i rejestracyjne, licencje, zezwolenia),

f) opłaty startowe,

g) wynagrodzenia trenerskie i instruktorskie wraz z pochodnymi dla szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe,

h) ubezpieczenia OC podmiotu oraz NW zawodników i trenerów;

2) zakup sprzętu sportowego przeznaczonego do przeprowadzenia szkolenia, odzieży i obuwia sportowego;

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, w szczególności:

a) opłaty za sędziowanie zawodów,

b) umowy zawarte z firmami ochroniarskimi;

4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;

5) stypendia sportowe.

 

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 

Wysokość środków publicznych na realizację zadania wymienionego w pkt. I wynosi 30 000 zł.

Kwota wsparcia może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Wójta lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu Gminy Radomin w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.                       

Dotacja może być przyznana w wysokości do 90% planowanych kosztów realizacji zadania.

 

 

 

 

 

III. Zasady przyznawania dotacji.

 

Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 z późn. zm.) i uchwały Nr XXIV/174 Rady Gminy Radomin z dnia 27 września 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Radomin (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3340).

 

Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub może wycofać ofertę.

Wójt Gminy Radomin przyznaje dotację na realizację oferty wyłonionej w konkursie w trybie indywidualnych decyzji.

Wójt Gminy Radomin może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Radomin.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

 

1.  Zadanie powinno być zrealizowane w roku 2023.

2.  Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

 

V. Termin i warunki składania ofert.

 

W konkursie może wziąć udział Klub sportowy, działający na obszarze Gminy Radomin, uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym lub przeprowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmiot działający z jego upoważnienia, nie działający w celu osiągnięcia zysku.

 

Kluby sportowe składają pisemne oferty realizacji zadania według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Oferta musi być podpisana  i opieczętowana czytelnie przez osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu są uprawnione do reprezentowania klubu sportowego i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych i zawierania umów.

 

Do oferty należy załączyć:

 1. aktualny wypis z KRS lub innego właściwego rejestru lub ewidencji;
 2. aktualny statut;
 3. numer konta bankowego.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radominie (pokój nr 8) w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: „Konkurs  ofert  na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu przez klub sportowy, działający na obszarze Gminy Radomin” lub drogą pocztową (decyduje data wpływu) w terminie do dnia                14 lipca 2023 roku, do godz. 15:30.

Druk oferty można pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radominie (pokój nr 8).

Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

 

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

 

Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne są oceniane przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Radomin.

Przy ocenie ofert komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

1) znaczenie zgłoszonego przedsięwzięcia dla rozwoju sportu na terenie Gminy Radomin;

2) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na ten cel;

3) przedstawiony kosztorys i opis przedsięwzięcia;

4) doświadczenie w dotychczasowej współpracy z wnioskodawcą;

5) dotychczasowe wyniki i osiągnięcia sportowe wnioskodawcy.

 

VII. Postanowienia końcowe.

 

Dotowany podmiot zobowiązany będzie do:

1) prowadzenia rachunku bankowego przeznaczonego m.in. do operacji związanych z realizacją zadania;

2) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej;

3) przedstawienia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie 14 dni po upływie terminu, na który zostanie zawarta umowa, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Kontrola, o której mowa w pkt. 1 pdpkt. 2) nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

 

Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:Kinga Wydrachowska – Referent ds. promocji gminy; tel. 56 683 75 22 wew. 14 lub 730 012 873.

W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Wójta Gminy Radomin z przyczyn opisanych wyżej zarezerwowane środki mogą zostać przeznaczone na inną wyłonioną dodatkowo ofertę lub na ogłoszenie nowego konkursu.

Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Radominie oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radomin: www.bip.radomin.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Radomin: www.radomin.pl.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Wójt Gminy Radomin

 

                                                                                                                                                                                                              /-/ Piotr Wolski                               

                                              

Radomin, dnia 7 lipca 2023 r.

 

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2023-07-07 13:12

Ogłoszenie - Otwarty konkurs ofert na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu przez klub sportowy działający na obszarze Gminy Radomin

 • Metryka

  • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
   data publikacji: 2023-07-07 13:07
 • Metryka

  • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
   data publikacji: 2023-07-07 13:08
 • Metryka

  • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
   data publikacji: 2023-07-07 13:09

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2023-07-07 13:06

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Wydrachowska, Referent ds. promocji gminy
  data wytworzenia: 2023-04-11
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2023-04-11 14:46

WÓJT GMINY RADOMIN

ogłasza:

wyniki otwartego konkursu ofert na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu przez klub sportowy działający na obszarze Gminy Radomin

Nazwa oferenta:

Klub Sportowy Sokół Radomin z siedzibą w Radominie

Nazwa zadania:

Prowadzenie zajęć, treningów oraz rozgrywanie meczy o mistrzostwo ligi wszystkich grup młodzieżowych oraz seniorskiej w Klubie Sportowym Sokół Radomin

Całkowity koszt zadania:

22 400,00 zł

Wnioskowana kwota dotacji:

20 000,00 zł

Wysokość przyznanego dofinansowania z budżetu gminy Radomin:

20 000,00 zł

Wójt Gminy Radomin

/-/ Piotr Wolski

Radomin, dnia 6 marca 2023 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Wydrachowska, Referent ds. promocji gminy
  data wytworzenia: 2023-03-06
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2023-03-06 15:13

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Wydrachowska, Referent ds. promocji gminy
   data wytworzenia: 2023-02-27
  • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data publikacji: 2023-02-27 14:27
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Wydrachowska, Referent ds. promocji gminy
   data wytworzenia: 2023-02-27
  • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data publikacji: 2023-02-27 14:28
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Wydrachowska, Referent ds. promocji gminy
   data wytworzenia: 2023-02-27
  • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data publikacji: 2023-02-27 14:29
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Wydrachowska, Referent ds. promocji gminy
   data wytworzenia: 2023-02-28
  • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data publikacji: 2023-02-28 13:04

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Wydrachowska, Referent ds. promocji gminy
  data wytworzenia: 2023-02-27
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2023-02-27 14:27
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-27 14:28

Ogłoszenie otwarego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Wydrachowska, Referent ds. promocji gminy
   data wytworzenia: 2023-02-27
  • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data publikacji: 2023-02-27 14:24
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Wydrachowska, Referent ds. promocji gminy
   data wytworzenia: 2023-02-27
  • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data publikacji: 2023-02-27 14:25
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Wydrachowska, Referent ds. promocji gminy
   data wytworzenia: 2023-02-27
  • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data publikacji: 2023-02-27 14:25
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Wydrachowska, Referent ds. promocji gminy
   data wytworzenia: 2023-02-28
  • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data publikacji: 2023-02-28 13:05

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Wydrachowska, Referent ds. promocji gminy
  data wytworzenia: 2023-02-27
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2023-02-27 14:24

Ogłoszenie naboru do komisji konkursowych

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Wydrachowska, Referent ds. promocji gminy
   data wytworzenia: 2023-02-27
  • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data publikacji: 2023-02-27 14:22
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Wydrachowska, Referent ds. promocji gminy
   data wytworzenia: 2023-02-27
  • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data publikacji: 2023-02-27 14:22

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Wydrachowska, Referent ds. promocji gminy
  data wytworzenia: 2023-02-27
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2023-02-27 14:20

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację przedsięwzięć z zakresu sportu przez klub sportowy działający na obszarze gminy Radomin

Działając na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 z późn. zm.) i § 6 ust. 1 uchwały Nr XXIV/174 Rady Gminy Radomin  z dnia 27 września 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Radomin (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3340)

WÓJT GMINY RADOMIN 

ogłasza:

  otwarty konkurs ofert na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu przez klub sportowy działający na obszarze Gminy Radomin 

I.  Rodzaj  zadania.

1.  Realizacja programów szkolenia sportowego, w szczególności:

1) realizację programów szkolenia sportowego, w szczególności:

a) transport,

b) wynajem obiektów,

c) opiekę medyczną, badania lekarskie,

d) zakup środków doraźnej pomocy medycznej,

e) udział zespołu w rozgrywkach ligowych (opłaty związkowe i rejestracyjne, licencje, zezwolenia),

f) opłaty startowe,

g) wynagrodzenia trenerskie i instruktorskie wraz z pochodnymi dla szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe,

h) ubezpieczenia OC podmiotu oraz NW zawodników i trenerów;

2) zakup sprzętu sportowego przeznaczonego do przeprowadzenia szkolenia, odzieży i obuwia sportowego;

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, w szczególności:

a) opłaty za sędziowanie zawodów,

b) umowy zawarte z firmami ochroniarskimi;

4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;

5) stypendia sportowe.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Wysokość środków publicznych na realizację zadania wymienionego w pkt. I wynosi 20 000 zł.

Kwota wsparcia może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Wójta lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu Gminy Radomin w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.                       

Dotacja może być przyznana w wysokości do 90% planowanych kosztów realizacji zadania.

III. Zasady przyznawania dotacji.

Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 z późn. zm.) i uchwały Nr XXIV/174 Rady Gminy Radomin z dnia 27 września 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Radomin (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3340).

Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub może wycofać ofertę.

Wójt Gminy Radomin przyznaje dotację na realizację oferty wyłonionej w konkursie w trybie indywidualnych decyzji.

Wójt Gminy Radomin może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Radomin.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

1.  Zadanie powinno być zrealizowane w roku 2023.

2.  Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

V. Termin i warunki składania ofert.

W konkursie może wziąć udział Klub sportowy, działający na obszarze Gminy Radomin, uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym lub przeprowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmiot działający z jego upoważnienia, nie działający w celu osiągnięcia zysku.

Kluby sportowe składają pisemne oferty realizacji zadania według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Oferta musi być podpisana  i opieczętowana czytelnie przez osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu są uprawnione do reprezentowania klubu sportowego i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych i zawierania umów.

Do oferty należy załączyć:

 1. aktualny wypis z KRS lub innego właściwego rejestru lub ewidencji;
 2. aktualny statut;
 3. numer konta bankowego.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radominie (pokój nr 8) w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: „Konkurs  ofert  na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu przez klub sportowy, działający na obszarze Gminy Radomin” lub drogą pocztową (decyduje data wpływu) w terminie do dnia  24 lutego 2023 roku, do godz. 15:30.

Druk oferty można pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radominie (pokój nr 8).

Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne są oceniane przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Radomin.

Przy ocenie ofert komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

1) znaczenie zgłoszonego przedsięwzięcia dla rozwoju sportu na terenie Gminy Radomin;

2) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na ten cel;

3) przedstawiony kosztorys i opis przedsięwzięcia;

4) doświadczenie w dotychczasowej współpracy z wnioskodawcą;

5) dotychczasowe wyniki i osiągnięcia sportowe wnioskodawcy.

VII. Postanowienia końcowe.

Dotowany podmiot zobowiązany będzie do:

1) prowadzenia rachunku bankowego przeznaczonego m.in. do operacji związanych z realizacją zadania;

2) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej;

3) przedstawienia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie 14 dni po upływie terminu, na który zostanie zawarta umowa, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Kontrola, o której mowa w pkt. 1 pdpkt. 2) nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: – Kinga Wydrachowska – Referent ds. promocji gminy; tel. 56 683 75 22 wew. 14 lub 730 012 873.

W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Wójta Gminy Radomin z przyczyn opisanych wyżej zarezerwowane środki mogą zostać przeznaczone na inną wyłonioną dodatkowo ofertę lub na ogłoszenie nowego konkursu.

Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Radominie oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radomin: www.bip.radomin.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Radomin: www.radomin.pl.

 Wójt Gminy Radomin

                                                                                                                                                                                         /-/ Piotr Wolski                                                                  

Radomin, dnia 16 lutego 2023 r.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Wydrachowska, Referent ds. promocji gminy
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2023-02-16 12:20

załączniki do ogłoszenia z dnia 16.02.2023 r.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Wydrachowska, Referent ds. promocji gminy
   data wytworzenia: 2023-02-16
  • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data publikacji: 2023-02-16 12:22
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Wydrachowska, Referent ds. promocji gminy
   data wytworzenia: 2023-02-16
  • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data publikacji: 2023-02-16 12:23
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Wydrachowska, Referent ds. promocji gminy
   data wytworzenia: 2023-02-16
  • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data publikacji: 2023-02-16 12:23

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Wydrachowska, Referent ds. promocji gminy
  data wytworzenia: 2023-02-16
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2023-02-16 12:21

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu przez klub sportowy działający na obszarze Gminy Radomin

WÓJT GMINY RADOMIN

ogłasza:

wyniki otwartego konkursu ofert na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu przez klub sportowy działający na obszarze Gminy Radomin

Nazwa oferenta:

Klub Sportowy Sokół Radomin z siedzibą w Radominie

Nazwa zadania:

Prowadzenie zajęć, treningów oraz rozgrywanie meczy o mistrzostwo ligi wszystkich grup młodzieżowych oraz seniorskiej w Klubie Sportowym Sokół Radomin

Całkowity koszt zadania:

17 000,00 zł

Wnioskowana kwota dotacji:

15 000,00 zł

Wysokość przyznanego dofinansowania z budżetu gminy Radomin:

15 000,00 zł

Wójt Gminy Radomin

/-/ Piotr Wolski

Radomin, dnia 5 października 2022 r.

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-10-05 09:06

WÓJT GMINY RADOMIN ogłasza: otwarty konkurs ofert na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu przez klub sportowy działający na obszarze Gminy Radomin

Działając na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599) i § 6 ust. 1 uchwały Nr XXIV/174 Rady Gminy Radomin z dnia 27 września 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Radomin (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3340)

 

WÓJT GMINY RADOMIN

 

ogłasza:

 

  otwarty konkurs ofert na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu przez klub sportowy działający na obszarze Gminy Radomin

 

I.  Rodzaj  zadania.

 

1.  Realizacja programów szkolenia sportowego, w szczególności:

1) realizację programów szkolenia sportowego, w szczególności:

a) transport,

b) wynajem obiektów,

c) opiekę medyczną, badania lekarskie,

d) zakup środków doraźnej pomocy medycznej,

e) udział zespołu w rozgrywkach ligowych (opłaty związkowe i rejestracyjne, licencje, zezwolenia),

f) opłaty startowe,

g) wynagrodzenia trenerskie i instruktorskie wraz z pochodnymi dla szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe,

h) ubezpieczenia OC podmiotu oraz NW zawodników i trenerów;

2) zakup sprzętu sportowego przeznaczonego do przeprowadzenia szkolenia, odzieży i obuwia sportowego;

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, w szczególności:

a) opłaty za sędziowanie zawodów,

b) umowy zawarte z firmami ochroniarskimi;

4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;

5) stypendia sportowe.

 

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 

Wysokość środków publicznych na realizację zadania wymienionego w pkt. I wynosi 15 000 zł.

Kwota wsparcia może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Wójta lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu Gminy Radomin w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.                       

Dotacja może być przyznana w wysokości do 90% planowanych kosztów realizacji zadania.

 

 

 

 

 

III. Zasady przyznawania dotacji.

 

Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599)                                     i uchwały Nr XXIV/174 Rady Gminy Radomin z dnia 27 września 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Radomin (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3340).

 

Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub może wycofać ofertę.

Wójt Gminy Radomin przyznaje dotację na realizację oferty wyłonionej w konkursie w trybie indywidualnych decyzji.

Wójt Gminy Radomin może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem, a Gminą Radomin.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

 

1.  Zadanie powinno być zrealizowane w roku 2022.

2.  Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

 

V. Termin i warunki składania ofert.

 

W konkursie może wziąć udział Klub sportowy, działający na obszarze Gminy Radomin, uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym lub przeprowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmiot działający z jego upoważnienia, nie działający w celu osiągnięcia zysku.

 

Kluby sportowe składają pisemne oferty realizacji zadania według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Oferta musi być podpisana  i opieczętowana czytelnie przez osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu są uprawnione do reprezentowania klubu sportowego i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych i zawierania umów.

 

Do oferty należy załączyć:

 1. aktualny wypis z KRS lub innego właściwego rejestru lub ewidencji;
 2. aktualny statut;
 3. numer konta bankowego.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radominie (pokój nr 8) w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: „Konkurs  ofert  na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu przez klub sportowy, działający na obszarze Gminy Radomin” lub drogą pocztową (decyduje data wpływu) w terminie do dnia                29 września 2022 roku, do godz. 15:30.

Druk oferty można pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radominie (pokój nr 8).

Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

 

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

 

Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne są oceniane przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Radomin.

Przy ocenie ofert komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

1) znaczenie zgłoszonego przedsięwzięcia dla rozwoju sportu na terenie Gminy Radomin;

2) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na ten cel;

3) przedstawiony kosztorys i opis przedsięwzięcia;

4) doświadczenie w dotychczasowej współpracy z wnioskodawcą;

5) dotychczasowe wyniki i osiągnięcia sportowe wnioskodawcy.

 

VII. Postanowienia końcowe.

 

Dotowany podmiot zobowiązany będzie do:

1) prowadzenia rachunku bankowego przeznaczonego m.in. do operacji związanych z realizacją zadania;

2) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej;

3) przedstawienia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie 14 dni po upływie terminu, na który zostanie zawarta umowa, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Kontrola, o której mowa w pkt. 1 pdpkt. 2) nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

 

Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:Patrycja Żychniewicz – Referent ds. promocji gminy; tel. 56 683 75 22 wew. 14 lub 730 012 873.

W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Wójta Gminy Radomin z przyczyn opisanych wyżej zarezerwowane środki mogą zostać przeznaczone na inną wyłonioną dodatkowo ofertę lub na ogłoszenie nowego konkursu.

Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Radominie oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radomin: www.bip.radomin.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Radomin: www.radomin.pl.

 

 

 

 

Wójt Gminy Radomin

/-/ Piotr Wolski                               

                                              

Radomin, dnia 22 wrzesień 2022 r.

 

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-09-22 09:56
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-22 10:09

Załączniki do ogłoszenia z dnia 22 września 2022 r.

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-09-22 09:57

Ogłoszenie - Otwarty konkurs ofert na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu przez klub sportowy działający na obszarze Gminy Radomin

Działając na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) i § 6 ust. 1 uchwały Nr XXIV/174 Rady Gminy Radomin z dnia                  27 września 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Radomin (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3340)

 

WÓJT GMINY RADOMIN

 

ogłasza:

 

  otwarty konkurs  ofert na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu przez klub sportowy działający na obszarze Gminy Radomin

 

 1. Rodzaj zadania.

 

 1. Realizacja programów szkolenia sportowego, w szczególności:

    1) realizację programów szkolenia sportowego, w szczególności:

 1. a) transport,
 2. b) wynajem obiektów,
 3. c) opiekę medyczną, badania lekarskie,
 4. d) zakup środków doraźnej pomocy medycznej,
 5. e) udział zespołu w rozgrywkach ligowych (opłaty związkowe i rejestracyjne, licencje, zezwolenia),
 6. f) opłaty startowe,
 7. g) wynagrodzenia trenerskie i instruktorskie wraz z pochodnymi dla szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe,
 8. h) ubezpieczenia OC podmiotu oraz NW zawodników i trenerów.

2) zakup sprzętu sportowego przeznaczonego do przeprowadzenia szkolenia, odzieży i obuwia sportowego;

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, w szczególności:

 1. a) opłaty za sędziowanie zawodów,
 2. b) umowy zawarte z firmami ochroniarskimi;

4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego.

5) stypendia sportowe.

 

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 

Wysokość środków publicznych na realizację zadania wymienionego w pkt. I wynosi   15 000 zł.

Kwota wsparcia może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Wójta lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu Gminy Radomin w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.                       

Dotacja może być przyznana w wysokości do 90% planowanych kosztów realizacji zadania.

 

 

 

 

 

III. Zasady przyznawania dotacji.

 

Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)                                     i uchwały Nr XXIV/174 Rady Gminy Radomin z dnia 27 września 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Radomin (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3340).

 

Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub może wycofać ofertę.

Wójt Gminy Radomin przyznaje dotację na realizację oferty wyłonionej w konkursie w trybie indywidualnych decyzji.

Wójt Gminy Radomin może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Radomin.

 

 1. Termin i warunki realizacji zadania.

 

 1. Zadanie powinno być zrealizowane w roku 2021.
 2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

 

 1. Termin i warunki składania ofert.

 

W konkursie może wziąć udział Klub sportowy, działający na obszarze Gminy Radomin, uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym lub przeprowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmiot działający z jego upoważnienia, nie działający w celu osiągnięcia zysku.

 

Kluby sportowe składają pisemne oferty realizacji zadania według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Oferta musi być podpisana  i opieczętowana czytelnie przez osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu są uprawnione do reprezentowania klubu sportowego i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych i zawierania umów.

 

Do oferty należy załączyć:

 1. aktualny wypis z KRS lub innego właściwego rejestru lub ewidencji;
 2. aktualny statut;
 3. numer konta bankowego.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radominie (pokój nr 8) w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: „Konkurs  ofert  na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu przez klub sportowy, działający na obszarze Gminy Radomin” lub drogą pocztową (decyduje data wpływu) w terminie do dnia                4 października 2021 roku, do godz. 15:30.

Druk oferty można pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radominie (pokój nr 8).

Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

 

 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

 

Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne są oceniane przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Radomin.

Przy ocenie ofert komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

1) znaczenie zgłoszonego przedsięwzięcia dla rozwoju sportu na terenie Gminy Radomin;

2) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na ten cel;

3) przedstawiony kosztorys i opis przedsięwzięcia;

4) doświadczenie w dotychczasowej współpracy z wnioskodawcą;

5) dotychczasowe wyniki i osiągnięcia sportowe wnioskodawcy.

 

VII. Postanowienia końcowe.

 

Dotowany podmiot zobowiązany będzie do:

1) prowadzenia rachunku bankowego przeznaczonego m.in. do operacji związanych z realizacją zadania;

2) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.

3) przedstawienia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie 14 dni po upływie terminu, na który zostanie zawarta umowa, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Kontrola, o której mowa w pkt. 1 pdpkt. 2) nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

 

Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:Patrycja Żychniewicz – Pomoc administracyjna; tel. 56 683 75 22 wew. 14 lub 730 012 873.

W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Wójta Gminy Radomin z przyczyn opisanych wyżej zarezerwowane środki mogą zostać przeznaczone na inną wyłonioną dodatkowo ofertę lub na ogłoszenie nowego konkursu.

Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Radominie oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radomin: www.bip.radomin.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Radomin: www.radomin.pl.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Wójt Gminy Radomin

 

                                                                                                                                                                                      /-/ Piotr Wolski                               

                                              

Radomin, dnia 24 września 2021 r.

 

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2021-09-24 10:32
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-27 14:46

Załączniki do ogłoszenia:

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2021-09-24 10:33

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na 2021 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2021-07-27
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2021-07-27 12:57

nabór do komisji konkursowej 2021 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data wytworzenia: 2021-07-27
  • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data publikacji: 2021-07-27 13:13
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data wytworzenia: 2021-07-27
  • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data publikacji: 2021-07-27 13:13

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2021-07-27
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2021-07-27 13:12

Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu przez klub sportowy działający na obszarze Gminy Radomin

Działając na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) i § 6 ust. 1 uchwały Nr XXIV/174 Rady Gminy Radomin z dnia                  27 września 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Radomin (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3340)

 

WÓJT GMINY  RADOMIN

 

ogłasza:

 

  otwarty konkurs ofert na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu przez klub sportowy działający na obszarze Gminy Radomin

 

 1. Rodzaj zadania.

 

 1. Realizacja programów szkolenia sportowego, w szczególności:

    1) realizację programów szkolenia sportowego, w szczególności:

 1. a) transport,
 2. b) wynajem obiektów,
 3. c) opiekę medyczną, badania lekarskie,
 4. d) zakup środków doraźnej pomocy medycznej,
 5. e) udział zespołu w rozgrywkach ligowych (opłaty związkowe i rejestracyjne, licencje, zezwolenia),
 6. f) opłaty startowe,
 7. g) wynagrodzenia trenerskie i instruktorskie wraz z pochodnymi dla szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe,
 8. h) ubezpieczenia OC podmiotu oraz NW zawodników i trenerów.

2) zakup sprzętu sportowego przeznaczonego do przeprowadzenia szkolenia, odzieży i obuwia sportowego;

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, w szczególności:

 1. a) opłaty za sędziowanie zawodów,
 2. b) umowy zawarte z firmami ochroniarskimi;

4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego.

 

 

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 

Wysokość środków publicznych na realizację zadania wymienionego w pkt. I wynosi  - 60 000 zł.

Kwota wsparcia może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Wójta lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu Gminy Radomin w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.                       

Dotacja może być przyznana w wysokości do 90% planowanych kosztów realizacji zadania.

 

 

 

 

 

III. Zasady przyznawania dotacji.

 

Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)                                     i uchwały Nr XXIV/174 Rady Gminy Radomin z dnia 27 września 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Radomin (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3340).

 

Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub może wycofać ofertę.

Wójt Gminy Radomin przyznaje dotację na realizację oferty wyłonionej w konkursie w trybie indywidualnych decyzji.

Wójt Gminy Radomin może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Radomin.

 

 1. Termin i warunki realizacji zadania.

 

 1. Zadanie powinno być zrealizowane w roku 2021.
 2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

 

 1. Termin i warunki składania ofert.

 

W konkursie może wziąć udział Klub sportowy, działający na obszarze Gminy Radomin, uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym lub przeprowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmiot działający z jego upoważnienia, nie działający w celu osiągnięcia zysku.

 

Kluby sportowe składają pisemne oferty realizacji zadania według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Oferta musi być podpisana  i opieczętowana czytelnie przez osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu są uprawnione do reprezentowania klubu sportowego  i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych i zawierania umów.

 

Do oferty należy załączyć:

 1. aktualny wypis z KRS lub innego właściwego rejestru lub ewidencji;
 2. aktualny statut;
 3. Numer konta bankowego

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radominie (pokój nr 8) w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: „Konkurs  ofert  na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu przez klub sportowy, działający na obszarze Gminy Radomin” lub drogą pocztową (decyduje data wpływu) w terminie do dnia                27 stycznia 2021 roku, do godz. 15:30.

Druk oferty można pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radominie (pokój nr 8).

Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

 

 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

 

Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne są oceniane przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Radomin.

Przy ocenie ofert komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

1) znaczenie zgłoszonego przedsięwzięcia dla rozwoju sportu na terenie Gminy Radomin;

2) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na ten cel;

3) przedstawiony kosztorys i opis przedsięwzięcia;

4) doświadczenie w dotychczasowej współpracy z wnioskodawcą;

5) dotychczasowe wyniki i osiągnięcia sportowe wnioskodawcy.

 

VII. Postanowienia końcowe.

 

Dotowany podmiot zobowiązany będzie do:

1) prowadzenia rachunku bankowego przeznaczonego m.in. do operacji związanych z realizacją zadania;

2) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.

3) przedstawienia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie 14 dni po upływie terminu, na który zostanie zawarta umowa, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Kontrola, o której mowa w pkt. 1 pdpkt. 2) nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

 

Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:Ewa Drawert – Sekretarz Gminy; tel. 56 683 75 22 wew. 18 lub 797 189 921

W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Wójta Gminy Radomin z przyczyn opisanych wyżej zarezerwowane  środki mogą zostać przeznaczone na inną wyłonioną dodatkowo ofertę lub na ogłoszenie nowego konkursu.

Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Radominie oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radomin: www.bip.radomin.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Radomin: www.radomin.pl .

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Wójt Gminy Radomin

 

                                                                                                                                                                                      /-/ Piotr Wolski                               

                                              

Radomin, dnia 19 styczeń 2021 r.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Żychniewicz
  data wytworzenia: 2021-01-19
 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2021-01-19 13:09
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-19 13:10

Załączniki:

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2021-01-19 13:27

 

WÓJT GMINY  RADOMIN

ogłasza:

wyniki otwartego konkursu  ofert na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu przez klub sportowy działający na obszarze Gminy Radomin

Nazwa oferenta:

Klub Sportowy Sokół Radomin z siedzibą w Radominie

Nazwa zadania:

Prowadzenie zajęć, treningów oraz rozgrywanie meczy o mistrzostwo ligi wszystkich grup młodzieżowych oraz seniorskiej w Klubie Sportowym Sokół Radomin 

Całkowity koszt zadania:

4 5000,00 zł

Wnioskowana kwota dotacji:

4 000,00 zł

Wysokość przyznanego dofinansowania z budżetu gminy Radomin:

4 000,00 zł

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Wójt Gminy Radomin

                                                                                                                                                                                     (-) Piotr Wolski                                                           

Radomin, dnia  10 grudnia 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2020-12-10
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2020-12-10 12:32
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-10 12:32

Działając na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) i § 6 ust. 1 uchwały Nr XXIV/174 Rady Gminy Radomin z dnia 27 września 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Radomin (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3340)

WÓJT GMINY  RADOMIN

ogłasza:

otwarty konkurs  ofert na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu przez klub sportowy działający na obszarze Gminy Radomin

 

 1. Rodzaj zadania.
 1. Realizacja programów szkolenia sportowego, w szczególności:

    1) realizację programów szkolenia sportowego, w szczególności:

 1. a) transport,
 2. b) wynajem obiektów,
 3. c) opiekę medyczną, badania lekarskie,
 4. d) zakup środków doraźnej pomocy medycznej,
 5. e) udział zespołu w rozgrywkach ligowych (opłaty związkowe i rejestracyjne, licencje, zezwolenia),
 6. f) opłaty startowe,
 7. g) wynagrodzenia trenerskie i instruktorskie wraz z pochodnymi dla szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe,
 8. h) ubezpieczenia OC podmiotu oraz NW zawodników i trenerów.

2) zakup sprzętu sportowego przeznaczonego do przeprowadzenia szkolenia, odzieży i obuwia sportowego;

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, w szczególności:

 1. a) opłaty za sędziowanie zawodów,
 2. b) umowy zawarte z firmami ochroniarskimi;

4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego.

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Wysokość środków publicznych na realizację zadania wymienionego w pkt. I wynosi  - 4 000 zł.

Kwota wsparcia może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Wójta lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu Gminy Radomin w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.                       

Dotacja może być przyznana w wysokości do 90% planowanych kosztów realizacji zadania.

III. Zasady przyznawania dotacji.

Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) i uchwały Nr XXIV/174 Rady Gminy Radomin z dnia 27 września 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Radomin (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3340).

Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub może wycofać ofertę.

Wójt Gminy Radomin przyznaje dotację na realizację oferty wyłonionej w konkursie w trybie indywidualnych decyzji.

Wójt Gminy Radomin może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Radomin.

 1. Termin i warunki realizacji zadania.
 1. Zadanie powinno być zrealizowane w roku 2020.
 2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
 1. Termin i warunki składania ofert.

W konkursie może wziąć udział Klub sportowy, działający na obszarze Gminy Radomin, uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym lub przeprowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmiot działający z jego upoważnienia, nie działający w celu osiągnięcia zysku.

Kluby sportowe składają pisemne oferty realizacji zadania według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Oferta musi być podpisana  i opieczętowana czytelnie przez osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu są uprawnione do reprezentowania klubu sportowego  i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych i zawierania umów.

Do oferty należy załączyć:

 1. aktualny wypis z KRS lub innego właściwego rejestru lub ewidencji;
 2. aktualny statut;
 3. Numer konta bankowego

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radominie (pokój nr 8) w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: „Konkurs  ofert  na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu przez klub sportowy, działający na obszarze Gminy Radomin” lub drogą pocztową (decyduje data wpływu) w terminie do dnia 7 grudnia 2020 roku, do godz. 16:00.

Druk oferty można pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radominie (pokój nr 8).

Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne są oceniane przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Radomin.

Przy ocenie ofert komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

1) znaczenie zgłoszonego przedsięwzięcia dla rozwoju sportu na terenie Gminy Radomin;

2) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na ten cel;

3) przedstawiony kosztorys i opis przedsięwzięcia;

4) doświadczenie w dotychczasowej współpracy z wnioskodawcą;

5) dotychczasowe wyniki i osiągnięcia sportowe wnioskodawcy.

VII. Postanowienia końcowe.

Dotowany podmiot zobowiązany będzie do:

1) prowadzenia rachunku bankowego przeznaczonego m.in. do operacji związanych z realizacją zadania;

2) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.

3) przedstawienia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie 14 dni po upływie terminu, na który zostanie zawarta umowa, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Kontrola, o której mowa w pkt. 1 pdpkt. 2) nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:Ewa Drawert – Sekretarz Gminy; tel. 56 683 75 22 wew. 18 lub 797 189 921

W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Wójta Gminy Radomin z przyczyn opisanych wyżej zarezerwowane  środki mogą zostać przeznaczone na inną wyłonioną dodatkowo ofertę lub na ogłoszenie nowego konkursu.

Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Radominie oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radomin: www.bip.radomin.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Radomin: www.radomin.pl .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Wójt Gminy Radomin

                                                                                                                                                                                      /-/ Piotr Wolski                               

                                              

Radomin, dnia 30 listopada 2020 r.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2020-11-30
 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2020-11-30 11:18
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data wytworzenia: 2020-11-30
  • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
   data publikacji: 2020-11-30 11:20
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data wytworzenia: 2020-11-30
  • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
   data publikacji: 2020-11-30 11:20
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data wytworzenia: 2020-11-30
  • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
   data publikacji: 2020-11-30 11:21

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2020-11-30 11:18

ZARZĄDZENIE NR 50/2020

WÓJTA GMINY RADOMIN

z dnia 9 listopada 2020 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) i § 3 ust. 1 uchwały Nr XXVI/182/16 Rady Gminy Radomin z dnia 5 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4431) zarządzam, co następuje:

§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Rocznego Programu Współpracy na 2021 rok Samorządu Gminy Radomin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

§ 2.1. Konsultacje społeczne będą przeprowadzone w terminie od 10 listopada 2020 r. do 24 listopada 2020 r. w następujących formach:

1) publikacji projektu Programu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej bip.radomin.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Radomin www.radomin.pl;

2) przyjmowania pisemnych opinii i uwag w sekretariacie Urzędu Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin;

3) przyjmowania uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej Urzędu Gminy Radomin: ug@radomin.pl i poczty tradycyjnej.

2. Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgłaszają swoje uwagi na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy

(-) Piotr Wolski

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2020-11-10
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2020-11-10 11:45

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2020-11-10
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2020-11-10 11:45

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na 2020 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2020-02-19
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2020-02-19 11:09

Nabór do komisji konkursowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2020-02-19
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2020-02-19 12:50

WÓJT GMINY  RADOMIN

ogłasza:

wyniku otwartego konkursu  ofert na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu przez klub sportowy działający na obszarze Gminy Radomin

Nazwa oferenta:

Klub Sportowy Sokół Radomin z siedzibą w Radominie

Nazwa zadania:

Prowadzenie zajęć, treningów oraz rozgrywanie meczy o mistrzostwo ligi wszystkich grup młodzieżowych oraz seniorskiej w Klubie Sportowym Sokół Radomin

Całkowity koszt zadania:

67 400,00 zł

Wnioskowana kwota dotacji:

60 000,00 zł

Wysokość przyznanego dofinansowania z budżetu gminy Radomin:

60 000,00 zł

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Wójt Gminy Radomin

(-) Piotr Wolski

Radomin, dnia  27 stycznia 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2020-01-30
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2020-01-30 07:55
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-30 07:57

Działając na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 ze zm.) i § 6 ust. 1 uchwały Nr XXIV/174 Rady Gminy Radomin z dnia 27 września 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Radomin (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3340)

WÓJT GMINY  RADOMIN

ogłasza:

otwarty konkurs  ofert na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu przez klub sportowy działający na obszarze Gminy Radomin

I.  Rodzaj  zadania.

1.  Realizacja programów szkolenia sportowego, w szczególności:

    1) realizację programów szkolenia sportowego, w szczególności:

a) transport,

b) wynajem obiektów,

c) opiekę medyczną, badania lekarskie,

d) zakup środków doraźnej pomocy medycznej,

e) udział zespołu w rozgrywkach ligowych (opłaty związkowe i rejestracyjne, licencje, zezwolenia),

f) opłaty startowe,

g) wynagrodzenia trenerskie i instruktorskie wraz z pochodnymi dla szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe,

h) ubezpieczenia OC podmiotu oraz NW zawodników i trenerów.

2) zakup sprzętu sportowego przeznaczonego do przeprowadzenia szkolenia, odzieży i obuwia sportowego;

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, w szczególności:

a) opłaty za sędziowanie zawodów,

b) umowy zawarte z firmami ochroniarskimi;

4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Wysokość środków publicznych na realizację zadania wymienionego w pkt. I wynosi  - 60 000 zł.

Kwota wsparcia może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Wójta lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu Gminy Radomin w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.                       

Dotacja może być przyznana w wysokości do 90% planowanych kosztów realizacji zadania.

III. Zasady przyznawania dotacji.

Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 ze zm.) i uchwały Nr XXIV/174 Rady Gminy Radomin z dnia 27 września 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Radomin (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3340).

Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub może wycofać ofertę.

Wójt Gminy Radomin przyznaje dotację na realizację oferty wyłonionej w konkursie w trybie indywidualnych decyzji.

Wójt Gminy Radomin może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Radomin.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

1.  Zadanie powinno być zrealizowane w roku 2020.

2.  Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

V. Termin i warunki składania ofert.

W konkursie może wziąć udział Klub sportowy, działający na obszarze Gminy Radomin, uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym lub przeprowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmiot działający z jego upoważnienia, nie działający w celu osiągnięcia zysku.

Kluby sportowe składają pisemne oferty realizacji zadania według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Oferta musi być podpisana  i opieczętowana czytelnie przez osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu są uprawnione do reprezentowania klubu sportowego  i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych i zawierania umów.

Do oferty należy załączyć:

 1. aktualny wypis z KRS lub innego właściwego rejestru lub ewidencji;
 2. aktualny statut;
 3. Numer konta bankowego

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radominie (pokój nr 8) w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: „Konkurs  ofert  na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu przez klub sportowy, działający na obszarze Gminy Radomin” lub drogą pocztową (decyduje data wpływu) w terminie do dnia 20 stycznia 2020 roku, do godz. 15:30.

Druk oferty można pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radominie (pokój nr 8).

Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne są oceniane przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Radomin.

Przy ocenie ofert komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

1) znaczenie zgłoszonego przedsięwzięcia dla rozwoju sportu na terenie Gminy Radomin;

2) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na ten cel;

3) przedstawiony kosztorys i opis przedsięwzięcia;

4) doświadczenie w dotychczasowej współpracy z wnioskodawcą;

5) dotychczasowe wyniki i osiągnięcia sportowe wnioskodawcy.

VII. Postanowienia końcowe.

Dotowany podmiot zobowiązany będzie do:

1) prowadzenia rachunku bankowego przeznaczonego m.in. do operacji związanych z realizacją zadania;

2) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.

3) przedstawienia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie 14 dni po upływie terminu, na który zostanie zawarta umowa, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Kontrola, o której mowa w pkt. 1 pdpkt. 2) nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: – Ewa Drawert – Sekretarz Gminy; tel. 56 683 75 22 wew. 18 lub 797 189 921

W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Wójta Gminy Radomin z przyczyn opisanych wyżej zarezerwowane  środki mogą zostać przeznaczone na inną wyłonioną dodatkowo ofertę lub na ogłoszenie nowego konkursu.

Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Radominie oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radomin: www.bip.radomin.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Radomin: www.radomin.pl .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Wójt Gminy Radomin

(-) Piotr Wolski

Radomin, dnia  9 stycznia 2020 r.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2020-01-09
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2020-01-09 12:48
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-09 10:47

Metryka

 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2020-01-09 12:48

Konkurs

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Szpejankowska
  data wytworzenia: 2019-01-03
 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2019-01-03 07:30
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-03 07:40

WÓJT GMINY RADOMIN ogłasza: wyniki otwartego konkursu ofert na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu przez klub sportowy działający na obszarze Gminy Radomin

WÓJT GMINY RADOMIN

ogłasza:

wyniki otwartego konkursu ofert na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu przez klub sportowy działający na obszarze Gminy Radomin

Nazwa oferenta:

Klub Sportowy Sokół Radomin z siedzibą w Radominie

Nazwa zadania:

Prowadzenie zajęć, treningów oraz rozgrywanie meczy o mistrzostwo ligi wszystkich grup młodzieżowych oraz seniorskiej w Klubie Sportowym Sokół Radomin

Całkowity koszt zadania:

99 400,00 zł

Wnioskowana kwota dotacji:

90 000,00 zł

Wysokość przyznanego dofinansowania z budżetu gminy Radomin:

90 000,00 zł

Wójt Gminy Radomin

/-/ Piotr Wolski

Radomin, dnia 20 lutego 2024 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Wydrachowska, Pomoc Administracyjna ds. obsługi organów gminy i sekretariatu
  data wytworzenia: 2024-02-20
 • opublikował: Kinga Wydrachowska
  data publikacji: 2024-02-20 14:24

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15314
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-02-20 14:24:44