Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W RADOMINIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radomin.pl

Treść strony

Uchwała Nr 57/XIII/03
Rady Gminy w Radominie
z dnia 30 grudnia 2003 r.


w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków na 2003 r.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271 i Nr 214, póz. 1806 oraz Dz.U. z 2003 r. Nr 80, póz. 717 Nr 162, póz. 1568/ oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U. z dnia 1998 r. Nr 155, póz. 1014 z późn. zm./ uchwala się, co następuje :

§ l. W uchwale Nr 22/V/03 Rady Gminy z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radomin na rok 2003 zmienioną uchwałą Nr 30/YI/03 z dnia 23 kwietnia 2003 r. zmienioną uchwałą Nr 35/VIII/03 z dnia 06 czerwca 2003 r., zmienioną uchwałą Nr 39/X/03 z dnia 12 września 2003 r. oraz uchwałą Nr 56/XII/03 z dnia 28 listopada 2003 r. wprowadza się następujące zmiany :

l/ w § wyrazy „ dochody w wysokości 5.523.000 zł " zastępuję się wyrazami „ dochody w wysokości 5.536.000 zł w tym dotacje celowe w kwocie 531.960 zł " /związane z realizacją zadań rządowych innych zleconych /zgodnie z załącznikiem Nr l do uchwały/.

2/ w § wyrazy „ wydatki w wysokości 5.793.000 zł " zastępuje się wyrazami „ wydatki w wysokości 5.806.000 zł " /zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały/.

3/ ustala się deficyt w wysokości 270.000
Źródła pokrycia deficytu
- kredyt bankowy 270.000

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Stanisław Lewandowski

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-01-07 11:16

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Krystyna Gutmańska, sekretariat.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 345483
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-11-25 08:39:32