Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W RADOMINIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radomin.pl

Treść strony

Uchwała Nr 56/XII/03
Rady Gminy w Radominie
z dnia 28 listopda 2003 rok


w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2003 r.


Na podstawie art. 18,ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 oraz Dz. U z 2003r. Nr 80, poz.717 i NR 162, poz.1568/ oraz art.109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm. / uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 22/V/03 Rady Gminy z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radomin na rok 2003 r. zmienioną uchwałą Nr 30/VI/03 z dnia 23 kwietnia 2003 r. zmienioną uchwałę Nr 35/VIII/03 z dnia 06 czerwca 2003 r. oraz zmienioną uchwałę Nr 39/X/03 z dnia 12 września 2003r. wprowadza się następujące zmiany:

1/ w §1 wyrazy ,, dochody o wysokości 5 433 000zł” zastępuje się wyrazami dochody w wysokości
5 523 000 zł w tym dotacje celowe w kwocie 531 960 / związane z realizacją zadań rządowych
innych zleconych /zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały/.

2/ w §2 wyrazy wydatki w wysokości 5 841 000 zł zastępuje się wyrazami ,, wydatki w wysokości 5. 793 000zł” /zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3/ ustala się deficyt w wysokości 270.000
Źródła pokrycia deficytu
- kredyt bankowy 270.000
§ 2 w § 7 ust.1 określa się wyrazy plany przychodów i wydatków GFOŚ w wysokości 4 600 zł zastępuje się wyrazami w wysokości 5 600 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Stanisław Lewandowski

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-01-07 11:02
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2004-01-07 11:04

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Krystyna Gutmańska, sekretariat.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 345670
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-11-25 08:39:32