Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W RADOMINIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radomin.pl

Treść strony

Uchwała Nr 55/XII/03
Rady Gminy w Radominie
z dnia 28 listopada 2003r.


w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
/Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220,Nr 62,poz.558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568/ oraz art. 5 ust.
1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2002r. Nr 9,
poz.84, Nr 200, poz. 1683 i z 2003r. Nr 96, poz. 874 i Nr 110, poz. 1039/ uchwala się , co następuje:


§ 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:
1/ od budynków lub ich części:
a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 14,30 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej;
b/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym 8,11 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych
3,49 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
d/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego 4,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
2/ od budowli
2 % ich wartości,
3/ od gruntów:
a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków 0,55 zł od 1 m2 powierzchni,
b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,41 zł od 1 ha
powierzchni,
c/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego 0,05 od 1 m2 powierzchni;

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości na terenie gminy Radomin wszystkie budynki
mieszkalne.

§ 3. Określa się wzory formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości oraz informacji
w sprawie podatku od nieruchomości, zawierające dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości stanowiące załącznik
Nr 1 i 2 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Stanisław Lewandowski

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-01-07 11:01

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Krystyna Gutmańska, sekretariat.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 301876
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-11-25 08:39:32