Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W RADOMINIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radomin.pl

Treść strony

Uchwała Nr 54/XII/03
Rady Gminy w Radominie
z dnia 28 listopada 2003r.


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb określenia podatku rolnego w 2004r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
/Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220,Nr 62,poz.558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80,poz.717, Nr 162, poz. 1568/ oraz art. 6 ust.2
ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym /Dz.U. z 1993r. Nr 94, poz. 431, Dz. U. z 1994r.Nr 1, poz. 3, z 1996r. Nr 91, poz. 409, z 1997r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998r. Nr 108, poz. 681, z 2001r. Nr 81, poz. 875, z 2002r. Nr 200, poz. 1680 oraz z 2003r. Nr 110, poz. 1039 i Nr 162, poz.1568/ uchwala się , co następuje:
§ l. Obniża się cenę skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy stanowiącą podstawę obliczania podatku rolnego na terenie gminy na 2004 rok:
1/ dla gruntów gospodarstw rolnych do kwoty 33,00 zł,
2/ dla pozostałych gruntów do kwoty 33,00 zł,
§ 2. Ustala się wzory formularzy deklaracji na podatek rolny oraz informacji w sprawie podatku rolnego, zawierające dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku rolnego stanowiące załącznik Nr l i Nr 2 do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Stanisław Lewandowski

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-01-07 10:59

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Krystyna Gutmańska, sekretariat.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 295068
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-11-25 08:39:32