Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W RADOMINIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radomin.pl

Treść strony

Uchwała Nr 51/XI/03
Rady Gminy w Radominie
z dnia 10 października 2003r.


w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia Skarbu Państwa podlegającego przejęciu na rzecz Gminy Radomin.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 oraz z 2002r. Nr 23 ,poz.220; Nr 62,poz.558; Nr113,poz. 984;Nr 153,poz. 1271;Nr 214 poz.1806 i Dz. U. z 2003r. Nr 80,poz.717) oraz art. 17 ust.1 i 2 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych ( Dz.U. Nr 32,poz.191,Nr 43 poz.253, Nr 92 poz. 541 : z 1991r. Nr 34, poz.151: z 1992r. Nr6 poz.20 ; z 1993r. Nr 40,poz.180;z 1994r. Nr1,poz.3, Nr 65,poz.285: z1996r. Nr 23,poz.102 , Nr 106,poz.496 : z 1997r. Nr 9,poz.43 oraz z 2002r. Nr 153,poz.1271)uchwala co następuje :§ 1. Powołuje się Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:

1. Wojciech Maszkiewicz - Przewodniczący
2. Roman Sławkowski - Członek
3. Roman Sulkowski - Członek

§ 2. Zadaniem Komisji Inwentaryzacyjnej powołanej do przeprowadzenia inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji, będzie sporządzenie spisów inwentaryzacyjnych, kompletowanie dokumentów stwierdzających prawo do nieruchomości, rozpatrywanie zastrzeżeń do spisów inwentaryzacyjnych mienia podlegającego komunalizacji oraz występowanie z wnioskami do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o stwierdzenie nabycia mienia na własność Gminy Radomin

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Stanisław Lewandowski

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-01-07 10:40

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Krystyna Gutmańska, sekretariat.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 336511
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-11-25 08:39:32