Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W RADOMINIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radomin.pl

Treść strony

Uchwała Nr 48/XI/03
Rady Gminy w Radominie
z dnia 10 października 2003 roku.


w sprawie określenia wysokości diet radnych, przewodniczącego Rady Gminy, wiceprzewodniczącego Rady Gminy, przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy i diet sołtysów za udział w sesji

Na podstawie art.25 ust.4 i art. 37b ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001 roku. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 Nr 214 poz. 1806 i Dz.U. z 2003r Nr 80, poz. 717 uchwala się, co następuje:


§ 1 1. Ustala się wysokość diety radnego za każdorazowy udział w sesji Rady Gminy i posiedzeniach jej Komisji w kwocie 60,00 zł /słownie: sześćdziesiąt zł/.
W przypadku odbywania się w tym samym dniu sesji Rady Gminy i posiedzenia jej Komisji radnemu przysługuje jedna dieta w wysokości 60,00 zł /słownie: sześćdziesiąt zł/.

2. Ustala się wysokość diety miesięcznej dla Przewodniczącego Rady Gminy w kwocie 560,00 zł.
/ słownie: pięćset sześćdziesiąt zł/.
3. Ustala się wysokość diety miesięcznej dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w kwocie 320,00 zł.
/słownie: trzysta dwadzieścia zł/.
4. Ustala się wysokość diety miesięcznej dla Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy
w kwocie 200,00 zł. / słownie: dwieście zł /.
5. Ustala się wysokość diety dla sołtysów w kwocie 40,00 zł / słownie: czterdzieści zł/.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.11. 2003 roku.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 132/XXIX/01 Rady Gminy w Radominie z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości diety dla sołtysów z tytułu udziału na sesjach Rady Gminy, posiedzeniach jej Komisji i Zarządu Gminy i uchwała Nr 24/V/03 Rady Gminy w Radominie z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie określenia wysokości diet radnych, przewodniczącego Rady Gminy, wiceprzewodniczącego Rady Gminy i przewodniczących Komisji Rady Gminy .


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Stanisław Lewandowski

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-01-06 15:56

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Krystyna Gutmańska, sekretariat.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 295710
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-11-25 08:39:32