Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W RADOMINIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radomin.pl

Treść strony

Uchwała Nr 47/XI/03
Rady Gminy w Radominie
z dnia 10 października 2003 r.


w sprawie ustalenia ryczałtów dla sołtysów, w ramach rekompensaty poniesionych kosztów przez sołtysów, związanych z pełnieniem obowiązków sołtysa, polegających m.in. na zbieraniu zobowiązań podatkowych.
Na podstawie art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 Nr 214 poz. 1806 i Dz.U. z 2003r Nr 80, poz. 717 uchwala się, co następuje:
§ l. Ustala się ryczałt kwartalny dla sołtysów poszczególnych sołectw za zwrot kosztów podróży związanych z pełnieniem obowiązków sołtysa polegających m.in. na zbieraniu zobowiązań podatkowych w następujących wysokościach:

1) sołtys sołectwa Bocheniec - 175 zł,
2) sołtys sołectwa Dulsk - 450 zł,
3) sołtys sołectwa Gaj - 100 zł,
4) sołtys sołectwa Jakubkowo - 100 zł,
5) sołtys sołectwa Kamionka - 100 zł,
6) sołtys sołectwa Łubki - 125 zł,
7) sołtys sołectwa Płonko - 100 zł,
8) sołtys sołectwa Piórkowo - 200 zł,
9) sołtys sołectwa Płonne - 200 zł,
10) sołtys sołectwa Radomin - 550 zł,
11) sołtys sołectwa Rętwiny - 175 zł,
12) sołtys sołectwa Rodzone - 100 zł,
13) sołtys sołectwa Szafarnia - 125 zł,
14) sołtys sołectwa Szczutowo - 100 zł,
15) sołtys sołectwa Wilczewko - 175 zł,
16) sołtys sołectwa Wilczewo - 125 zł.

§ 2. Wypłata ryczałtu następować będzie raz na kwartał w dniu rozliczania się sołtysa z podatku rolnego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Traci moc Uchwała Rady Gminy w Radominie Nr 155/XXXVII/02 dnia 25 czerwca 2002r.w sprawie ustalenia ryczałtów dla sołtysów w ramach rekompensaty poniesionych kosztów przez sołtysów, związanych z pełnieniem obowiązków sołtysa, polegających m.in. na zbieraniu zobowiązań podatkowych.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem l listopada 2003r i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Radomin.


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Stanisław Lewandowski

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-01-06 15:03
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2004-01-06 15:04

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Krystyna Gutmańska, sekretariat.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 295114
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-11-25 08:39:32