Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W RADOMINIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radomin.pl

Treść strony

Uchwała Nr 35/VIII/03
Rady Gminy w Radominie
z dnia 6 czerwca 2003 rok

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2003 r.

Na podstawie art. 18,ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym/Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 1998 r. Nr 155, póz. 1014 z późn. zm. / uchwala się co następuje:

§1. W uchwale Nr 22/V/03 Rady Gminy z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Radomiu na rok 2003 r. zmienioną uchwałą Nr 30/YI/03 z dnia 23 kwietnia 2003 roku wprowadza się następujące zmiany:

1/ w §1 wyrazy „ dochody o wysokości 5.394.000 zł" zastępuję się wyrazami dochody w wysokości 5.420.000 zł w tym dotacje celowe w kwocie 562.035,00 zł związane z realizacją zadań rządowych i innych zleconych /zgodnie z załącznikiem Nr l do uchwały/

2/ w §2 wyrazy wydatki w wysokości 5.802.000 zł zastępuje się wyrazami „ wydatki w wysokości 5.828.000zł" /zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3/ ustala się deficyt w wysokości 408.000

Źródła pokrycia deficytu
- kredyt bankowy 408.000

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Stanisław Lewandowski

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-07-22 16:01
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2003-11-07 13:33

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Krystyna Gutmańska, sekretariat.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 345672
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-11-25 08:39:32