Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W RADOMINIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radomin.pl

Treść strony

Uchwała Nr 34/VIII/03
Rady Gminy w Radominie
z dnia 6 czerwca 2003 roku.

w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w
planowanych dochodach gminy w 2003 roku.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. „c" i art.58 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U z 2001 roku Nr 142, póz. 1591 oraz z 2002r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271 i Nr 214 póz. 1806/ oraz art. 48 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2003r. Nr 15, póz. 148, Nr 45,poz. 391 i Nr 65, póz. 594/ uchwala się , co następuje:

§ 1. Zaciągnąć w 2003 roku kredyt do wysokości 408 000 zł.

§ 2. Kredyt o którym mowa w §1 przeznacza się na finansowanie wydatków inwestycyjnych na zadanie „Rozbudowa i modernizacja ujęcia wodociągowego w Dulsku"określone w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2003 Nr 30/VI/03 z dnia 23 kwietnia 2003r.

§ 3 Spłata kredytu nastąpi od 2003 do 2005 roku.

§ 4. Źródłem pokrycia kredytu będą dochody własne budżetu gminy z podatku rolnego i podatku od nieruchomości.

§ 5. Ustala się zabezpieczenie kredytu w formie weksla in blanco.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dnie podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Stanisław Lewandowski

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-07-22 15:54
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2003-11-07 13:27

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Krystyna Gutmańska, sekretariat.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 301961
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-11-25 08:39:32