Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W RADOMINIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radomin.pl

Treść strony

Uchwała Nr 30/VI/03
Rady Gminy w Radominie
z dnia 23 kwietnia 2003 rok

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2003 rok.

Na podstawie art. 18, ust.2 , pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm. / oraz art.109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz. U. z 1998r. Nr 155, póz. 1014 z późn. zm./ uchwala się co następuje:

§ l. W uchwale Nr 22/W03 Rady Gminy z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na rok 2002 wprowadza się następujące zmiany:

l/ w § l wyrazy „dochody w wysokości 5218 600 zł zastępuje się wyrazami dochody w wysokości 5 394 000 zł " w tym dotacje celowe w kwocie 537 703 zł związane z realizacją zadań rządowych i innych zleconych / zgodnie z załącznikiem
Nr l do uchwały/.

2/ w § 2 wyrazy „wydatki w wysokości 5 626 600 zł zastępuje się wyrazami „wydatki w wysokości 5 802 000 zł / zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

3/ ustala się deficyt w wysokości 408 000

Źródła pokrycia deficytu
- kredyt bankowy 408 000

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Stanisław Lewandowski

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-07-22 15:26
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2003-11-07 13:15

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Krystyna Gutmańska, sekretariat.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 295711
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-11-25 08:39:32