Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W RADOMINIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radomin.pl

Treść strony

Uchwała Nr 29/VI/03
Rady Gminy w Radominie
z dnia 23 kwietnia 2003 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radomin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271 i Nr 214 póz. 1806)
uchwala się , co następuje:

§ l. Uchwala się Statut Gminy Radomin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr 18/96 Rady Gminy w Radominie z dnia 27 czerwca 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radomiu (Dz.Urz.Woj.Tor. Nr 18, póz. 103 z późn. zm.).

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kuj awsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Stanisław Lewandowski

 

Powyższa uchwała została uchylona uchwałą nr XXVII/141/12 Rady Gminy Radomin z dnia 10.08.2012 r.

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-07-22 13:09
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2013-11-25 08:39

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Krystyna Gutmańska, sekretariat.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 345485
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-11-25 08:39:32