Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W RADOMINIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radomin.pl

Treść strony

Uchwała Nr 24/V/03
Rady Gminy w Radominie
z dnia 6 lutego 2003 roku.

w sprawie określenia wysokości diet radnych, przewodniczącego Rady Gminy, wiceprzewodniczącego Rady Gminy i przewodniczących Komisji Rad Gminy.

Na podstawie art.25 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ uchwala się, co następuje:

§ 1 1. Ustala się wysokość diety radnego za każdorazowy udział w sesji Rady Gminy, posiedzeniach jej Komisji w kwocie 75,00 zł /słownie: siedemdziesiąt pięć/.

2. Ustala się wysokość diety miesięcznej dla Przewodniczącego Rady Gminy w kwocie 700,00 zł /słownie: siedemset złotych/,

3. Ustala się wysokość diety miesięcznej dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w kwocie 400,00 zł /słownie czterysta złotych/.

4. Ustala się wysokość diety miesięcznej dla Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy w kwocie 250,00 zł /słownie : dwieście pięćdziesiąt złotych/

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2003 roku.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 131/XXIX/03 Rady Gminy w Radominie z dnia 22 listopada 2001 roku w sprawie określenia wysokości diet radnych, przewodniczącego Rady Gminy i zastępcy Wójta.


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Stanisław Lewandowski
Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-07-22 11:55
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2003-11-07 12:59

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Krystyna Gutmańska, sekretariat.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 295080
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-11-25 08:39:32