Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W RADOMINIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radomin.pl

Treść strony

Uchwała Nr 22/V/0
z dnia 6 lutego 2003 roku3
Rady Gminy w Radominie

w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy na 2003 rok.

Na podstawie Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, póz. 74 z późn. zmianami) oraz art. 109 , art. 116 art. 124, art. 128 art. 134, ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155 póz. 1014 z późn. zmianami) i art.. 403, ustawy z dnia 27.04.200k. - prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, póz. 627), uchwala się, co następuje:

§ l. Ustala się dochody w wysokości 5.218.600
zgodnie z załącznikiem Nr l
w tym: dochody z zakresu realizacji zadań administracji rządowej
i innych zleconych 486.800
zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2.Ustala się wydatki w wysokości 5.626.600
zgodnie z załącznikiem Nr 2
1. bieżące w wysokości 5.314.100
w tym:
- wynagrodzenia w wysokości 2.848.100
- pochodne w wysokości 560.760
2. wydatki majątkowe 312.500
w tym inwestycyj ne: 312.500

§ 3. Ustala się deficyt w wysokości 408.000
Źródła pokrycia deficytu:
- kredyt bankowy 408.000

§ 4. Tworzy się rezerwę ogólną 50.000

§ 5. Określa się wykaz inwestycji realizowanych przez gminę oraz nakłady inwestycyjne
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się dochody a tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki gminnego programu profilaktyki antyalkoholowej w wysokości 50.000 zł.
§ 7. l. Określa się plany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowi-
ska w wysokości 4.600 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Określa się plany przychodów i rozchodów zakładu budżetowego - Gminna Oczy-
szczalnia Ścieków w Radominie:
Przychody 106.000 zł
Rozchody 106.000 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:
zaciągania pożyczek na pokrycie niedoboru, występującego w ciągu roku w wysokości
408.000 zł, dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych między rozdziałami i paragrafami.

§ 9. l.Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy i obowiązuje z dniem ogłoszenia z mocą od 01.01.2003 roku.

2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą Uchwałę budżetową w trybie przewidzianym dla przepisów gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Stanisław Lewandowski

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-07-22 11:35
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2003-11-07 12:51

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Krystyna Gutmańska, sekretariat.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 301966
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-11-25 08:39:32