Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W RADOMINIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radomin.pl

Treść strony

Uchwała Nr 16 /IV / 02
Rady Gminy w Radominie
z dnia 30 grudnia 2002r
.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Radomin.

Na podstawie art. 12 ust. l i 4 w związku z art. 67 ust. l a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 1999r., Nr 15,poz. 139 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§1.1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Radomin - zwanej dalej zmianą planu .

2. Zmiana , o której mowa w ustl.dotyczy obszaru gminy w jej granicach administracyjnych.

§ 2. Zmiana planu , o której mowa w § l powinna ustalać:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania.

2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu.
3) zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane.

§ 3. Ze względu na zasięg obszarowy zmiany planu , o której mowa w § l, dopuszcza się prowadzenie procedury formalno-prawnej i uchwalenie zmiany planu - oddzielnie dla każdego z wyodrębnionych ,w toku prac planistycznych , terenów.

§ 4. Podtrzymuje się wykonanie opracowania zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodaropwania przestrzennego Gminy Radomin obejmującej obszary położone na terenach wsi Płonko, Rodzone i Szafarnia, zgodnie z Uchwałą Nr 130/XXIX/01 Rady Gminy w Radominie z dnia 22 listopada 2001 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radomin .

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Stanisław Lewandowski

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-07-21 13:00
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2003-11-07 12:36

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Krystyna Gutmańska, sekretariat.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 301998
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-11-25 08:39:32