Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W RADOMINIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radomin.pl

Treść strony

Uchwała Nr 12/III/02
Rady Gminy w Radominie
z dnia 12 grudnia 2002 r.

w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów.

Na podstawie art.14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz.84 i Nr 200, póz. 1683/ uchwala się, co następuje:

§ l. Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania psów w wysokości 37,00 zł za każdego psa.

§ 2. Zwalnia się z podatku od posiadania psów, pierwszego i drugiego psa utrzymywanych przez posiadaczy nieruchomości nie będących gospodarstwami rolnymi.

§ 3. Zleca się pobór podatku od posiadania psów w drodze inkasa sołtysom.

§ 4.Termin płatności podatku określonego w § l ustala się jednorazowo do dnia 15 marca 2003r., a dla posiadaczy psów, którzy nabędą psa po tej dacie, w ciągu dwóch tygodni od daty nabycia psa.

§ 5. Wynagrodzenie sołtysa wynosi l % wartości pobranego podatku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Traci moc uchwała Rady Gminy Nr 126/XXIX/01 z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Stanisław Lewandowski

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-07-21 12:44
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2003-11-07 12:26

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Krystyna Gutmańska, sekretariat.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 345491
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-11-25 08:39:32