Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W RADOMINIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radomin.pl

Treść strony

Uchwała Nr 11/III/02
Rady Gminy w Radomin
z dnia 12 grudnia 2002r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003r.

Na podstawie art.5 ust. l i art.6 ust. 13 oraz art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2002r. Nr 9, póz. 84 i Nr 200, póz. 1683/ uchwala się, co następuje:

§ l. Określa się stawki podatku od nieruchomości w następujących wysokościach:
l/od budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą z wyjątkiem budynków lub ich części przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmujących lokale mieszkalne oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 14,00 zł od Im pow. użytkowej,

2/ od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 8,06 zł. od Im2 powierzchni użytkowej,

3/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych 3,46 zł od l m2,

4/ od pozostałych budynków lub ich części 4,50 zł. od l m2 powierzchni użytkowej,

5/ od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust. l, pkt 3 i ust. 3-7 ustawy.

6/ od l m2 powierzchni gruntów:
a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 0,53 zł od l m2 powierzchni,
b/ od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowodnych od l ha powierzchni 3,28 zł.
c/ od pozostałych 0,15 zł od l m2 powierzchni

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości na terenie gminy Radomin wszystkie budynki mieszkalne .

§ 3. Określa się wzory formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, zawierające dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości stanowiące załącznik Nr l i 2 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy w Radominie Nr 127/XXIX/01 z dnia 22 listopada 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Stanisław Lewandowski


Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-07-21 12:42
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2003-11-07 12:24

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Krystyna Gutmańska, sekretariat.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 295034
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-11-25 08:39:32