Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W RADOMINIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radomin.pl

Treść strony

Uchwała Nr 6/II/02
Rady Gminy w Radominie
z dnia 29 listopada 2002 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2002 rok.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. Z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155, póz. 1014 z późn. zmianami). Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ l W uchwale Nr 142/XXXIII/02 Rady Gminy z dnia 26 marca 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radomin na rok 2002 zmienioną uchwałą 156/XXXVII/02 z dnia 25 czerwca 2002 roku Rady Gminy w Radominie, uchwałą Nr 15/XXXVIII/02 z dnia 5 września 2002 roku Rady Gminy w Radominie wprowadza się następujące zmiany:
l/ w § l wyrazy „dochody w wysokości 5.422.000 zł." zastępuje się wyrazami „dochody w
wysokości 5.518.000 zł, w tym dotacje celowe w kwocie 598.042 zł. związane z realizacją zadań rządowych i innych zleconych" (zgodnie z załącznikiem do uchwały).

2/ w § 2 wyrazy „wydatki w wysokości 5.622.000 zł." zastępuje się wyrazami „wydatki w
wysokości 5.718.000 zł." (zgodnie z załącznikiem do uchwały).

3/ ustala się deficyt w wysokości 200.000 zł
źródła pokrycia deficytu:
- kredyt bankowy 200.000 zł

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Radomin.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Stanisław Lewandowski

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-07-01 13:18
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2003-11-07 12:17

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Krystyna Gutmańska, sekretariat.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 336508
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-11-25 08:39:32