Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W RADOMINIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radomin.pl

Treść strony

POSTANOWIENIE NR 18/2020 Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2020-04-22 09:48

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 • Metryka

  • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data publikacji: 2020-04-17 12:33

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2020-04-17
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2020-04-17 12:33

Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 14 kwietnia 2020 r. o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

 • Metryka

  • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data publikacji: 2020-04-14 09:13

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2020-04-14
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2020-04-14 09:13

Informuję, że w dniu 10.04.2020 r. Urząd Gminy Radomin jest czynny do godziny 14:30 i do tej godziny można składać zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w biurze podawczym. Zgłoszenia elektroniczne można przesyłać do godziny 23:59

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2020-04-10
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2020-04-10 11:28

Obwieszczenie Wójta Gminy Radomin z dnia 10 kwietnia 2020 r. informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pelnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 • Metryka

  • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data publikacji: 2020-04-10 11:25

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2020-04-10
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2020-04-10 11:25

Informacja o wydawaniu zaświadczenia o prawie do głosowania

UWAGA: w dniach 13.03.2020 r. - 27.03.2020 r. wnioski o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania nie będą przyjmowane. Wniosek można przesłać pocztą i umówić się telefonicznie po odbiór zaświadczenia - nr telefonu 56 683 75 22 lub 533 308 742

Od dnia 30 marca 2020 r. wnioski można składać bezpośrednio w Urzędzie Gminy Radomin w punkcie podawczym utworzonym przy wejściu do Urzędu Gminy. Odbiór zaświadczeń po uzgodnieniu w punkcie podawczym.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2015 r. poz. 5 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256)
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz.1000 ze zm.)

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania złożony najpóźniej w 2 dniu przed dniem wyborów.
 2. Do wglądu dowód osobisty.
 3. W przypadku odbioru zaświadczania przez inną osobę – upoważnienie do odbioru zaświadczania o prawie do głosowania oraz dowód osobisty pełnomocnika.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Radomin
Radomin 1a
87-404 Radomin
(pokój nr 8)

Termin załatwienia sprawy

Bezzwłocznie


Pozostałe informacje

 1. Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na wniosek zgłoszony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.
 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się najpóźniej w 2 dniu przed dniem wyborów.
 3.  Na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wyborca może głosować w dowolnie wybranym przez siebie lokalu wyborczym w kraju, za granicą i na polskim statku morskim.
 4. Zaświadczenie o prawie do głosowania odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę, przy czym w upoważnieniu należy wskazać imię (imiona) nazwisko oraz numer PESEL wyborcy będącego obywatelem polskim.
 5. W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborca na swoje żądanie otrzymuje dwa zaświadczenia o prawie do głosowania: jedno z oznaczeniem prawa do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz drugie z oznaczeniem prawa do głosowania w dniu ponownego głosowania.
  Wyborca, który otrzymał zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.
 6. W przypadku utraty zaświadczenia nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia ani wzięcia udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Wójt Gminy Radomin

(-) Piotr Wolski

Radomin, dnia 13 marca 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2020-03-13
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2020-03-13 11:15
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-26 10:53

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2020-03-13
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2020-03-13 11:14

UWAGA: w dniach 13.03.2020 r. - 27.03.2020 r. zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych nie będą przyjmowane. Zgłoszenie można przesłać pocztą.

Od dnia 30 marca 2020 r. zgłoszenia można składać bezpośrednio w Urzędzie Gminy Radomin w punkcie podawczym utworzonym przy wejściu do Urzędu Gminy. Potwierdzenie złożenia zgłoszenia będzie przesyłane pocztą elektroniczną. Nie jest wymagany podpis elektroniczny. Uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów powinno być uwierzytelnione przez osobę zgłaszającą kandydatów. 

Zgłoszenia - skan mogą być przesyłane pocztą elektroniczną na adres: sekretarz@radomin.pl. Nie jest wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku oryginał zgłoszenia i upoważnienia (lub jego uwierzytelnioną kopię) należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin.

Numer telefonu, pod którym można uzyskać informacje dotyczące zgłoszeń: 797 189 921

Informacja

o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń kandydatów

na członków obwodowych komisji wyborczych

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z art.  182 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 ze zm.), w dniu 10 kwietnia 2020 r. (piątek) upływa termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy Radomin od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy, tj. 7:30 – 15:30.

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są pełnomocnicy komitetów wyborczych, które złożyły Państwowej Komisji Wyborczej zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej lub osoby przez nich upoważnione. Jednocześnie informuję, że pełnomocnik wyborczy lub upoważniona przez niego osoba może zgłosić więcej niż jednego kandydata do każdej obwodowej komisji wyborczej ze wskazaniem ich kolejności.

Ponadto wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury (w celu ewentualnego uzupełnienia składu komisji).

Wzór zgłoszeń dla pełnomocnika komitetu wyborczego i wyborcy został umieszczony na stronie www.bip.radomin.pl w zakładce „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  10 maja 2020 r.”.

                                                                                                          Wójt Gminy Radomin

                                                                                                               (-) Piotr Wolski

Radomin, dnia 5 marca 2020 r. 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2020-03-05
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2020-03-05 08:28
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-27 12:47

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2020-03-05
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2020-03-05 08:34

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2020-02-26
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2020-02-26 13:12
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-26 13:07

UWAGA: w dniach 13.03.2020 r. - 27.03.2020 r. wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie będą przyjmowane. Wniosek można przesłać pocztą i umówić się telefonicznie na sporzadzenie aktu pełnomocnictwa pod nr tel. 56 683 75 22 lub 533 308 742.

Od dnia 30 marca 2020 r. wnioski można składać bezpośrednio w Urzędzie Gminy Radomin w punkcie podawczym utworzonym przy wejściu do Urzędu Gminy. Sporządzenie aktu pełnomocnictwa po uzgodnieniu w punkcie podawczym.

 

Informacja o przyjmowaniu wniosków

o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 

Działając na podstawie art. 56 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 ze zm.) informuję, że akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy, wniesiony do wójta gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców, do dnia 4 maja 2020 r. Wniosek powinien zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, a także wyraźne oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania. Wzór wniosku oraz zgody na przyjęcie pełnomocnictwa został zamieszczony na stronie www.bip.radomin.pl oraz jest do pobrania w Urzędzie Gminy Radomin w pokoju nr 9 lub nr 12.

 

    Wójt Gminy

                                                                                              (-) Piotr Wolski

Radomin, dnia 26 lutego 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2020-02-26
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2020-02-26 13:12
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-26 10:52

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2020-02-26
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2020-02-26 13:12

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9034
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-04-22 10:46:33