Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W RADOMINIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radomin.pl

Treść strony

Gmina Radomin

Gmina Radomin położona jest we wschodniej części woj. kujawsko-pomorskiego. Obejmuje swoim obszarem 8.077 ha, podzielona na 16 sołectw z liczbą 4300 mieszkańców, graniczy z gminami Golub-Dobrzyń, Zbójno, Brzuze i Wapielsk.
Od strony północno - zachodniej grunty gminy sąsiadują z rzeką Drwęcą, natomiast od strony południowo - zachodniej z rzeką Ruziec jako dopływem Drwęcy. Nie występuj ą jeziora i większe zbiorniki wodne. Znaczna część gminy położona jest w pradolinie rzeki Drwęcy.
Gmina posiada duże walory turystyczne i przyrodnicze. Zabytki szczycące się słynnymi postaciami historycznymi jak np. Ośrodek Chopinowski w Szafami, mieszczący się w dworku, gdzie w młodości w latach 1824 - 25 przebywał sławny kompozytor - Fryderyk Chopin. Obecnie w Ośrodku Chopinowskim odbywa się szereg imprez o charakterze kulturalnym, poświęconych pamięci słynnego kompozytora jak: koncerty, turnieje wiedzy o Chopinie, wystawy, konkursy plastyczne a także raz w roku Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im, F . Chopina dla dzieci i młodzieży. W miejscowości Płonne znajduje się pomnik Jana Dziewanowskiego - bohatera spod Samosjerry w 1808r., który w tej miejscowości urodził się i żył oraz obelisk poświęcony pamięcie Marii Dąbrowskiej, która na przełomie lat trzydziestych obecnego stulecia przebywała u krewnych w Płonnem, gdzie prawdopodobnie powstał szkic do powieści „Noce i dnie".
Ponadto na terenie gminy znajdują się skupiska drzew stanowiące pomniki przyrody np. góra modrzewiowa ze skupiskiem wiekowych modrzewi w Płonnem oraz zabytkowa aleja bukowa w Radominie. Na granicznej rzece Drwęcy znajdują się chronione żeremia bobrów tzw. bobrowiska.
Z obiektów zabytkowych budowlanych wymienić należy trzy kościoły we wsiach Radomin, Dulsk i Płonne. Kościół w Radominie p. w. św. Mikołaja zbudowany z kamienia w I połowie XIII wieku. Charakteryzuje się stylem gotyckim i romańskim z zabytkowymi organami z II połowy XVII wieku oraz trzema ołtarzami w stylu gotyckim. Kościół w Dulsku p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny zbudowany z drewna na przełomie XVII i XVIII wieku. Ołtarz główny w stylu rokoko. Kościół w Płonnem p.w. św. Jakuba według tradycji zbudowany w 1402 roku. Usytuowany na stromym wzniesieniu, murowany z cegły o układzie gotyckim z odrębnie usytuowaną dzwonnicą.
Wsie Radomin, Dulsk i Płonne stanowią większe skupiska ludności. Brak kopalin i innych zasobów naturalnych sprawia, ze głównym źródłem utrzymania ludności gminy jest rolnictwo indywidualne. Oprócz tego na terenie gminy znajdują się dwa zakłady związane z przetwórstwem rolnym. W Radominie znajduje się Przedsiębiorstwo Obsługi Rolnictwa „Pro-Agro" - produkcja pasz i koncentratów oraz Zakład Przetwórstwa Zbóż „AGDOR" w Bocheńcu zajmujący się przetwórstwem kukurydzy. W gminie zarejestrowanych jest 129 podmiotów gospodarczych zajmujących się handlem, rzemiosłem, transportem, usługami itp.
Jednym z większych podmiotów handlowych jest Firma Handlowo – Transportowa „MAKSPOL" w Radominie zajmująca się sprzedażą artykułów do produkcji rolnej i opałem. W miejscowości Dulsk zawiązała się grupa producencką „FARMER" zrzeszająca 100 okolicznych rolników prowadząca bezpośrednio skup i sprzedaż płodów rolnych i zwierząt. Zakładami bezpośrednio świadczącymi usługi na rzecz rolnictwa są Spółdzielcze Zakłady Usługowe Kółek Rolniczych w Radominie. Dulsku i Szafami.
Nieliczna część mieszkańców gminy znajduje zatrudnienie w Urzędzie Gminy, Banku Spółdzielczym, szkołach gminnych i Ośrodku Zdrowia , który funkcjonuje jako jedyny w powiecie Golubsko-Dobrzyńskim w systemie praktyki lekarza rodzinnego. W grupie zatrudnionych poza rolnictwem wymienić należy osoby dojeżdżające do pracy do najbliższych miast. Mimo zatrudnienia mieszkańców w wymienionych instytucjach i jednostkach w gminie nadal utrzymuje się wysoki wskaźnik bezrobocia tj. około 17 % czynnych zawodowo. Występuje również tzw. bezrobocie ukryte. Przejawia się ono tym, że w gospodarstwach rolnych często bardzo małych zatrudnionych jest po kilka osób. W rzeczywistości większość tych osób faktycznie nie pracuje, lecz ze względów ubezpieczeniowych figurują jako osoby pracujące w rolnictwie.
Pomimo typowo rolniczego charakteru gminy, niewielkiej liczby mieszkańców, jak też obszaru i związanych z tym dochodów budżetowych w okresie działania samorządu gminnego tj. ostatnich 10 lat znacznie poprawiła się infrastruktura na terenie gminy. Sieć wodociągowa o długości 191 km swoim zasięgiem obejmuje wszystkie 16 sołectw, co stanowi 95 % zwodociągowanego obszaru gminy. Tylko nieliczne gospodarstwa nie są włączone do sieci wodociągowej. Woda jest dostarczana do zagród rolniczych i nieruchomości z istniejących trzech hydroforni tj. w Radominie, Dulsku i Szczutowie. W ostatnich latach w Radominie została rozbudowana stacja wodociągowa wraz z posadowieniem dwóch zbiorników ciśnieniowych na wodę. Około 70 % nieruchomości położonych na terenie gminy jest podłączona do trzech istniejących centrali telefonicznych, z czego tylko w roku 1999 podłączono 220 nowych abonentów. 4 Z większych inwestycji powstałych w ostatnich latach należy wymienić oddaną do użytku w 1998r. szkolną salę sportową przy SP w Radominie z zapleczem sanitarno – socjalnym, siłownią i łącznikiem ze szkołą.
W miejscowości Radomin powsatło Publiczne Gimnazjum, które znajduje się w nowym budynku szkolnym obejmujące swoim zasięgiem 4 szkoły podstawowe działające na terenie gminy. Ponadto na terenie gminy znajdują się domy kultury w Dulsku i Radominie oraz ,, Gminna Biblioteka Publiczna w Radominie wraz z dwiema filiami w Dulsku 4-Szafami. , We wsi Dulsk funkcjonuje jedyne w gminie wiejskie przedszkole.
Stan ochrony środowiska podobnie jak w większości gmin w kraju wymaga natychmiastowej poprawy. W zakresie poprawy gospodarki odpadami stałymi, na terenie gminy ustawiono 22 kontenery, których zawartości są systematycznie wywożone na składowisko odpadów w Białkowie gm. Golub-Dobrzyń pobudowanego z udziałem gminy Radomin. Ilość kontenerów będzie zwiększana w miarę potrzeb i posiadanych środków finansowych.
W 2001 roku została oddana do użytku Gminna Oczyszczalnia Ścieków o przepustowości Qsr=219m3 /dobę oraz kanalizacja ściekowa o długości 10022 mb z dwiema przepompowniami ścieków .Wykonano 151 przyłączy kanalizacyjnych.
Szczegółowe zamierzenia w zakresie rozwoju gminy w najbliższych latach określone zostaną przez strategię rozwoju gminy i studium zagospodarowania przestrzennego, które są w trakcie realizacji.
Sprawny dojazd do siedziby gminy, instytucji, szkół, zakładów pracy i większości sołectw zapewnia sieć dróg powiatowych i gminnych obsługiwanych przez PKS.

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-07-18 14:00
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2003-07-21 12:15

Opis strony

Redaguje:Sekretariat

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18512
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-04-02 07:58:09