Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W RADOMINIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radomin.pl

Treść strony

Uchwała Nr 58/XIII/03
Rady Gminy w Radominie
z dnia 30 grudnia 2003r.w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Radomin na rzecz Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Golubiu – Dobrzyniu.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. ,,a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, oraz z 2002r. Nr 23 , poz. 220; Nr 62,poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz.1271; Nr 214,poz.1806; i z 2003r. Nr 80, poz.717; Nr 162 poz.1568) oraz
art.231 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu Cywilnego uchwala się, co następuje:


§ 1.1.Przenieść na rzecz Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Golubiu-Dobrzyniu,
własność nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Radomin działka Nr 32/4 o pow. 0,0618 ha zapisana w księdze wieczystej KW 11362 położona w Jakubkowie i działka
Nr 108/9 o pow. 0,1438 ha zapisana w księdze wieczystej KW 11038 położona w Radominie.
2. Przeniesienie własności dokonać w trybie przewidzianym w art.231 § 2 Kodeksu
Cywilnego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia .

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Stanisław Lewandowski

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-01-07 11:18

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Krystyna Gutmańska, sekretariat.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 309334
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-11-25 08:39:32