Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W RADOMINIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radomin.pl

Treść strony

Uchwała Nr 31/VI/03
Rady Gminy Radomin
z dnia 23 kwietnia 2003 r.

w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych".

Na podstawie art. 4' ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz.1231 i Nr 167, poz.1372) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Wójta Gminy Radomin do przedstawienia Radzie Gminy Radomin w terminie do dnia 30 czerwca 2004 roku, sprawozdania z realizacji "Programu", z uwzględnieniem działań podejmowanych przez pracowników Urzędu Gminy oraz jednostki organizacyjne gminy i organizacje społeczne.

§ 3. Traci moc uchwała nr 140/XXXIII/02 Rady Gminy w Radominie z dnia 26 marca 2002 roku w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych".

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radomin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Stanisław Lewandowski

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-07-22 15:32
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2003-11-07 13:17

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Krystyna Gutmańska, sekretariat.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 336512
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-11-25 08:39:32