Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W RADOMINIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radomin.pl

Treść strony

Uchwała Nr 9/III/02
Rady Gminy w Radominie
z dnia 12 grudnia 2002 roku.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej na 2003r.

Na podstawie art.18 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych /Dz.U. z 2002r. Nr 9, póz. 84 i Nr 200, póz. 1683/
uchwala się, co następuje:

§ l. Ustala się opłatę administracyjną za sporządzenie wyrysu i wypisu z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy w wysokości 50,00 zł.

§ 2. Opłatę określoną § l uiszcza się bezpośrednio po wykonaniu czynności w kasie Urzędu Gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Nr 125/XXIX/01 z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości opłat lokalnych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Stanisław Lewandowski

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-07-16 10:36
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2003-11-07 12:21

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Krystyna Gutmańska, sekretariat.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 345486
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-11-25 08:39:32