Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

 • Nabory na wolne stanowiska urzędnicze

Treść strony

Informacja o wynikach naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W URZĘDZIE GMINY W RADOMINIE

 

Informacja dotyczy oferty Nr 10/2017 z dnia 24 listopada 2017 r.

Nazwa stanowiska pracy Informatyk urzędu.

W wyniku zakończonej procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko pracy zatrudniony zostanie Pan Łukasz Kubacki, zamieszkały w Golubiu-Dobrzyniu.

Uzasadnienie dokonania wyboru: Pan Łukasz Kubacki posiada wykształcenie wyższe na kierunku mechatronika oraz doświadczenie zawodowe w administracji publicznej. Posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do pracy na stanowisku Informatyka urzędu.

 

                                                                                  Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

                                                                                                                                                                                                     (-) Ewa Drawert

Radomin, dnia 11 grudnia 2017 r.

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2017-12-11
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2017-12-11 11:52
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2017-12-11 11:51

Ogłoszenie o naborze nr 10/2017

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Nazwa i adres Urzędu Gminy Urząd Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin

Określenie stanowiska urzędniczego Informatyk urzędu

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1) obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.);

2) wykształcenie – wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia, preferowane wykształcenie na kierunkach lub specjalnościach: informatyka, mechatronika;

3) staż pracy –  czteroletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 4 lata działalności gospodarczej;

4) inne wymagania – znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i nadzorem nad siecią lokalną, znajomość systemów Microsoft serwer 2008, 2012, 2016;

5) predyspozycje – odporność psychiczna, przejawianie własnej inicjatywy, samodzielność, zdolności organizacyjne, wysoki stopień komunikatywności, umiejętność rozwiązywania problemów;

6) inne wymagania – kandydat jest osobą, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, nie była prawomocnie skazana za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszy się nieposzlakowaną opinią.

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

1) ukończone szkolenie specjalistyczne w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych;

2) umiejętność administrowania i zarządzania programami pakietu Sputnik software, Radix, Agema si;

3) prawo jazdy kategorii B i dysponowanie samochodem osobowym;

4) dyspozycyjność.

3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1) Świadczenie nadzoru informatycznego oraz usuwanie usterek i awarii dla sieci informatycznej i systemów serwerowych Urzędu Gminy Radomin;

2) Konserwacja sprzętu komputerowego oraz oprogramowania;

3) Nadzór i administracja sieci komputerowej, serwerów, usług internetowych, baz danych Urzędu Gminy Radomin;

4) Nadzór i administracja systemu backupu danych;

5) Kontrola bezpieczeństwa sieci komputerowej, opracowywanie, aktualizacja oraz stosowanie zasad ochrony danych i systemów;

6) Aktualizacja wykorzystywanego w jednostce oprogramowania;

7) Nadzór nad prawidłową eksploatacją i administrowaniem serwerów oraz funkcjonowaniem mechanizmów uwierzytelniania użytkowników;

8) Instalacja oprogramowania systemowego oraz aplikacyjnego na komputerach;

9) Ewidencjonowanie sprzętu i oprogramowania;

10) Wsparcie użytkowników w zakresie użytkowania oprogramowania oraz sprzętu komputerowego i peryferyjnego;

11) Wykonywanie zadań Administratora Systemu określonych w Polityce bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Radomin;

12) Wykonywanie zadań Administratora systemu teleinformatycznego określonych w Procedurach bezpiecznej eksploatacji i Szczególnych wymagań bezpieczeństwa dla dokumentów niejawnych;

13) Analiza wymagań użytkowników dotyczących wprowadzenia zmian w użytkowanych systemach informatycznych;

14) Prowadzenie analiz wyjaśniających nietypowe błędy bądź niezgodne z założeniami zachowanie systemów informatycznych;

15) Uczestniczenie w opracowywaniu projektów programów informatyzacji Urzędu Gminy Radomin z uwzględnieniem kompatybilności tych programów z systemami informatycznymi jednostek administracji rządowej i samorządowej; 

16) Usuwanie awarii w posiadanym przez Zleceniodawcę oprogramowaniu oraz sprzęcie, chyba że do usunięcia awarii lub usterki oprogramowania lub sprzętu, w tym sieciach informatycznych, poszczególnych zestawach komputerowych konieczna jest interwencja producenta, serwisu bądź podmiotu posiadającego prawa autorskie;

17) Odpowiedzialność za nadzór, kontrolę merytoryczną i archiwizowanie tworzonych i przyjmowanych dokumentów dotyczących zajmowanego stanowiska;

18) Wprowadzanie informacji na stronę internetową i portale społecznościowe Urzędu Gminy;

19) Współpraca z pracownikiem zajmującym się promocją gminy;

20) Prowadzenie ewidencji oraz spraw z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, handlu i usług.

4. WARUNKI PRACY.

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy;

2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę;

3) praca w siedzibie Urzędu Gminy;

4) pakiet socjalny.

5. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W miesiącu październiku 2017 r. w Urzędzie Gminy Radomin wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.               

6. WYMAGANE DOKUMENTY:

1) życiorys i list motywacyjny;

2) dokumenty poświadczające wykształcenie;

3) kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy;

4) oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) inne posiadane dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w zamkniętych kopertach w Urzędzie Gminy Radomin, pokój Nr 8 – Sekretariat z dopiskiem: oferta pracy  nr 10/2017 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Radomin, 87-404 Radomin 1a (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy). Termin składania ofert mija w dniu 5 grudnia 2017 r. (wtorek).

Złożonych ofert nie odsyłamy. Można je odebrać w ciągu miesiąca od opublikowania informacji o wynikach naboru. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)”.

Wójt Gminy (-) Piotr Wolski       

          

Radomin, dnia 24 listopada 2017 r.

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2017-11-24
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2017-11-24 14:37
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-24 12:44

Informacja o wynikach naboru

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W URZĘDZIE GMINY W RADOMINIE

Informacja dotyczy oferty Nr 9/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 r.

Nazwa stanowiska pracy: Stanowisko ds. promocji gminy i archiwum zakładowego

W wyniku zakończonej procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko pracy zatrudniona zostanie Pani Monika Kutkowska, zamieszkała w Golubiu-Dobrzyniu

Uzasadnienie dokonania wyboru: W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja wyłoniła do zatrudnienia Panią Monikę Kutkowską, która uzyskała najwyższy wynik testu sprawdzającego i rozmowy kwalifikacyjnej łącznie. Pani Monika Kutkowska posiada wykształcenie wyższe na kierunku administracja oraz 10 letni staż pracy. Posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do pracy na stanowisku ds. promocji gminy i archiwum zakładowego.

                                                                                  Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

                                                                                                                                                                                                     (-) Ewa Drawert

Radomin, dnia 11 września 2017 r.

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2017-09-11
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2017-09-11 14:09
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-11 14:08

Ogłoszenie o naborze nr 9/2017

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Nazwa i adres Urzędu Gminy Urząd Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin

Określenie stanowiska urzędniczego Stanowisko ds. promocji gminy i archiwum zakładowego

 

1.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1) obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.);

2) wykształcenie – wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie na kierunkach lub specjalnościach: administracja;

3) staż pracy – trzyletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku;

4) predyspozycje – odporność psychiczna, przejawianie własnej inicjatywy, samodzielność, zdolności organizacyjne, wysoki stopień komunikatywności, umiejętność rozwiązywania problemów;

5) inne wymagania – kandydat jest osobą, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, nie była prawomocnie skazana za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

2.WYMAGANIA DODATKOWE:

1) ukończony kurs kancelaryjno archiwalny I-go stopnia;

2) prawo jazdy kategorii B i dysponowanie samochodem osobowym;

3) dyspozycyjność.

 

3.ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1) gromadzenie informacji o Gminie do wykorzystania w promowaniu Gminy;

2) przygotowywanie materiałów do promocji Gminy;

3) organizowanie wspólnych przedsięwzięć o charakterze sportowo – edukacyjnym w celach promocyjnych z organizacjami i jednostkami gminnymi oraz pozarządowymi, których statutowym zadaniem jest rozwój lokalny;

4) utrzymywanie bieżących kontaktów z mediami w zakresie promowania Gminy i relacjonowania bieżącej działalności organów gminy w tym także wypełnianie obowiązków rzecznika prasowego Wójta;

5) opracowywanie ofert inwestycyjnych i programów realizowanych przez Gminę w zakresie edukacji, sportu, kultury, turystyki i pomocy społecznej;

6) zamawianie wybranych usług i produktów marketingowo-promocyjnych, utrzymywanie kontaktów z dostawcami usług, wyszukiwanie najciekawszych i opłacalnych ofert;

7) przygotowywanie i rozliczanie dotacji w zakresie działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych;

8) koordynowanie pracy instytucji kultury w gminie;

9) podejmowanie działań w celu tworzenia warunków dla rozwoju kultury fizycznej w Gminie;

10) pozyskiwanie środków finansowych dla rozwoju kultury oraz bazy sportowej w Gminie;

11) organizowanie imprez kulturalnych i sportowych w Gminie;

12) wydawanie zezwoleń na imprezy masowe;

13) przygotowywanie materiałów na stronę internetową Urzędu Gminy;

14) prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową i współpraca w tym zakresie z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z terenu Gminy;

15) prowadzenie spraw związanych z wynajmem autobusu gminnego;

16) rozliczanie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych;

17) prowadzenie Archiwum Zakładowego:

a) przejmowanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych oraz sprawdzanie ich ze spisem zdawczo-odbiorczym,

b) sprawdzanie prawidłowości zakwalifikowania akt do odpowiedniej kategorii archiwalnej,

c) porządkowanie i przechowywanie akt w należytym porządku i właściwe ich zabezpieczanie,

d) prowadzenie ewidencji archiwum zakładowego,

e) współpraca z komórkami organizacyjnymi i nadzór w zakresie udzielania wiążących wyjaśnień i pouczeń w sprawie klasyfikacji akt i przekazywania ich do archiwum zakładowego,

f) udostępnianie zasobów archiwalnych pracownikom Urzędu Gminy,

g) przekazywanie dokumentacji archiwalnej do Archiwum Państwowego,

h) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności archiwum zakładowego.

 

4. WARUNKI PRACY.

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy;

2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę;

3) praca w siedzibie Urzędu Gminy;

4) pakiet socjalny.

 

5. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W miesiącu lipcu 2017 r. w Urzędzie Gminy Radomin wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

 

6.WYMAGANE DOKUMENTY:

1) życiorys i list motywacyjny;

2) dokumenty poświadczające wykształcenie;

3) kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy;

4) oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) inne posiadane dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w zamkniętych kopertach w Urzędzie Gminy Radomin, pokój Nr 8 – Sekretariat z dopiskiem oferta pracy nr 9/2017 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Radomin, 87-404 Radomin 1a (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy). Termin składania ofert mija w dniu 1 września 2017 r. (piątek).

 

Złożonych ofert nie odsyłamy. Można je odebrać w ciągu miesiąca od opublikowania informacji o wynikach naboru. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)”.

 

Wójt Gminy

(-) Piotr Wolski

Radomin, dnia 22 sierpnia 2017 r.

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2017-08-22
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2017-08-22 14:29
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-22 15:04

Informacja o wynikach naboru

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W URZEDZIE GMINY W RADOMINIE

 

Informacja dotyczy oferty Nr 8/2017 z dnia 3 sierpnia 2017 r.

 

Nazwa stanowiska pracy Stanowisko ds. infrastruktury i rolnictwa

 

W wyniku zakończonej procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko pracy zatrudniona została Pani Klaudia Lipińska-Kilińska, zamieszkała w Golubiu-Dobrzyniu.

 

Uzasadnienie dokonania wyboru: W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja wyłoniła do zatrudnienia Panią Klaudię Lipińską-Kilińską, która uzyskała najwyższy wynik testu sprawdzającego i rozmowy kwalifikacyjnej łącznie. Pani Klaudia Lipińska-Kilińska posiada wykształcenie wyższe na kierunku administracja publiczna i kierunku menedżersko-prawnym, podyplomowe studia w zakresie zamówień publicznych oraz trzyletni staż pracy. Posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do pracy na stanowisku ds. infrastruktury i rolnictwa.

 

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

(-) Ewa Drawert

Radomin, dnia 22 sierpnia 2017 r.

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2017-08-22
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2017-08-22 12:51
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-22 12:51

Informacja o wynikach naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W URZEDZIE GMINY W RADOMINIE

 

Informacja dotyczy oferty Nr 7/2017 z dnia 3 sierpnia 2017 r.

 

Nazwa stanowiska pracy: stanowisko ds. promocji gminy i archiwum zakładowego

 

W wyniku zakończonej procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko pracy nie wskazano pracownika do zatrudnienia.

 

Uzasadnienie dokonania wyboru: W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja odstąpiła od wskazania kandydata na stanowisko, na które był przeprowadzony nabór, w związku z faktem iż żaden z kandydatów biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym nie spełnił w wystarczającym stopniu wymagań przewidzianych dla stanowiska ds. promocji gminy i archiwum zakładowego.

 

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

(-) Ewa Drawert

Radomin, dnia 22 sierpnia 2017 r.

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2017-08-22
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2017-08-22 12:51

Ogłoszenie o naborze nr 8/2017

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Nazwa i adres Urzędu Gminy Urząd Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin

Określenie stanowiska urzędniczego Stanowisko ds. infrastruktury i rolnictwa

 

1.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1) obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.);

2) wykształcenie – wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie na kierunkach lub specjalnościach: administracja;

3) staż pracy – dwuletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 2 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku;

4) predyspozycje – odporność psychiczna, przejawianie własnej inicjatywy, samodzielność, zdolności organizacyjne, wysoki stopień komunikatywności, umiejętność rozwiązywania problemów;

5) inne wymagania - prawo jazdy kategorii B i dysponowanie samochodem osobowym.

6) inne wymagania – kandydat jest osobą, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, nie była prawomocnie skazana za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

2.WYMAGANIA DODATKOWE:

1) dyspozycyjność.

 

3.ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1) prowadzenie spraw związanych z gospodarką leśną, ochroną terenów leśnych i łowiectwem;

2) prowadzenie spraw związanych z rolnictwem i ochroną terenów rolnych oraz nasiennictwem;

3) współpraca z Krajową Stacją Chemiczno Rolniczą;

4) prowadzenie spraw związanych ze zwalczaniem zaraźliwych chorób zwierzęcych;

5) komunalizacja mienia gminnego;

6) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy;

7) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem zieleni w gminie;

8) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem boisk gminnych;

9) przygotowywanie projektów regulaminów, taryf i planów rozwoju sieci uwzględniając przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;

10) ustalanie warunków technicznych przyłączy do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;

11) koordynowanie prac związanych z budową i utrzymaniem przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy;

12) prowadzenie ewidencji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków;

13) sporządzanie sprawozdań w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków;

14) prowadzenie spraw związanych z koordynacją, monitorowaniem i sprawozdawczością z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych na terenie gminy Radomin;

15) rozliczanie dotacji i dopłat dla samorządowego zakładu budżetowego;

16) aktualizacja i realizacja Programu usuwania i utylizacji azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Radomin;

17) sporządzanie dokumentacji związanej z pozyskiwaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

18) współdziałanie z jednostkami zarządzającymi urządzeniami melioracyjnymi;

19) realizacja zadań wynikających z ustawy o funduszu sołeckim, w tym:

a) przyjmowanie wniosków od sołectw, sprawdzanie ich poprawności i zgodności z przepisami,

b) realizacja zaplanowanych wydatków, przygotowywanie dokumentów dotyczących podjęcia postępowania w celu realizacji zamówienia publicznego według ustalonych w urzędzie procedur,

c) kontrolowanie ponoszonych przez sołectwa wydatków pod względem ich zgodności z planami finansowymi i faktyczną realizacją danego przedsięwzięcia,

d) prowadzenie sprawozdawczości z realizacji funduszu sołeckiego,

e) współpraca a referatami urzędu w zakresie przygotowania planów finansowych i rozliczeń funduszu sołeckiego,

f) inicjowanie szkoleń dla sołtysów z zakresu gospodarowania funduszem sołeckim zgodnie z przepisami.

 

4. WARUNKI PRACY.

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy;

2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę;

3) praca w siedzibie Urzędu Gminy;

4) pakiet socjalny.

 

5. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W miesiącu lipcu 2017 r. w Urzędzie Gminy Radomin wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

 

6.WYMAGANE DOKUMENTY:

1) życiorys i list motywacyjny,

2) dokumenty poświadczające wykształcenie,

3) kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy,

4) oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) inne posiadane dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w zamkniętych kopertach w Urzędzie Gminy Radomin, pokój Nr 8 – Sekretariat z dopiskiem oferta pracy nr 8/2017 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Radomin, 87-404 Radomin 1a (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy). Termin składania ofert mija w dniu 14 sierpnia 2017 r. (poniedziałek).

 

Złożonych ofert nie odsyłamy. Można je odebrać w ciągu miesiąca od opublikowania informacji o wynikach naboru. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)”.

 

Wójt Gminy

(-) Piotr Wolski

Radomin, dnia 3 sierpnia 2017 r.

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2017-08-03
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2017-08-03 15:28

Ogłoszenie o naborze nr 7/2017

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Nazwa i adres Urzędu Gminy Urząd Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin

Określenie stanowiska urzędniczego Stanowisko ds. promocji gminy i archiwum zakładowego

 

1.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1) obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.);

2) wykształcenie – wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie na kierunkach lub specjalnościach: administracja;

3) staż pracy – trzyletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku;

4) predyspozycje – odporność psychiczna, przejawianie własnej inicjatywy, samodzielność, zdolności organizacyjne, wysoki stopień komunikatywności, umiejętność rozwiązywania problemów;

5) inne wymagania - prawo jazdy kategorii B i dysponowanie samochodem osobowym.

6) inne wymagania – kandydat jest osobą, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, nie była prawomocnie skazana za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

2.WYMAGANIA DODATKOWE:

1) ukończony kurs kancelaryjno archiwalny I-go stopnia;

2) dyspozycyjność.

 

3.ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1) gromadzenie informacji o Gminie do wykorzystania w promowaniu Gminy;

2) przygotowywanie materiałów do promocji Gminy;

3) organizowanie wspólnych przedsięwzięć o charakterze sportowo – edukacyjnym w celach promocyjnych z organizacjami i jednostkami gminnymi oraz pozarządowymi, których statutowym zadaniem jest rozwój lokalny;

4) utrzymywanie bieżących kontaktów z mediami w zakresie promowania Gminy i relacjonowania bieżącej działalności organów gminy w tym także wypełnianie obowiązków rzecznika prasowego Wójta;

5) opracowywanie ofert inwestycyjnych i programów realizowanych przez Gminę w zakresie edukacji, sportu, kultury, turystyki i pomocy społecznej;

6) zamawianie wybranych usług i produktów marketingowo-promocyjnych, utrzymywanie kontaktów z dostawcami usług, wyszukiwanie najciekawszych i opłacalnych ofert;

7) przygotowywanie i rozliczanie dotacji w zakresie działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych;

8) koordynowanie pracy instytucji kultury w gminie;

9) podejmowanie działań w celu tworzenia warunków dla rozwoju kultury fizycznej w Gminie;

10) pozyskiwanie środków finansowych dla rozwoju kultury oraz bazy sportowej w Gminie;

11) organizowanie imprez kulturalnych i sportowych w Gminie;

12) wydawanie zezwoleń na imprezy masowe;

13) przygotowywanie materiałów na stronę internetową Urzędu Gminy;

14) prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową i współpraca w tym zakresie z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z terenu Gminy;

15) prowadzenie spraw związanych z wynajmem autobusu gminnego;

16) rozliczanie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych;

17) prowadzenie Archiwum Zakładowego:

a) przejmowanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych oraz sprawdzanie ich ze spisem zdawczo-odbiorczym,

b) sprawdzanie prawidłowości zakwalifikowania akt do odpowiedniej kategorii archiwalnej,

c) porządkowanie i przechowywanie akt w należytym porządku i właściwe ich zabezpieczanie,

d) prowadzenie ewidencji archiwum zakładowego,

e) współpraca z komórkami organizacyjnymi i nadzór w zakresie udzielania wiążących wyjaśnień i pouczeń w sprawie klasyfikacji akt i przekazywania ich do archiwum zakładowego,

f) udostępnianie zasobów archiwalnych pracownikom Urzędu Gminy,

g) przekazywanie dokumentacji archiwalnej do Archiwum Państwowego,

h) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności archiwum zakładowego.

 

4. WARUNKI PRACY.

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy;

2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę;

3) praca w siedzibie Urzędu Gminy;

4) pakiet socjalny.

 

5. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W miesiącu lipcu 2017 r. w Urzędzie Gminy Radomin wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

 

6.WYMAGANE DOKUMENTY:

1) życiorys i list motywacyjny,

2) dokumenty poświadczające wykształcenie,

3) kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy,

4) oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) inne posiadane dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w zamkniętych kopertach w Urzędzie Gminy Radomin, pokój Nr 8 – Sekretariat z dopiskiem oferta pracy nr 7/2017 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Radomin, 87-404 Radomin 1a (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy). Termin składania ofert mija w dniu 14 sierpnia 2017 r. (poniedziałek).

 

Złożonych ofert nie odsyłamy. Można je odebrać w ciągu miesiąca od opublikowania informacji o wynikach naboru. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)”.

 

Wójt Gminy

(-) Piotr Wolski

Radomin, dnia 3 sierpnia 2017 r.

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2017-08-03
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2017-08-03 15:28
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-03 14:30

Informacja o wynikach naboru

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W URZEDZIE GMINY W RADOMINIE

 

Informacja dotyczy oferty Nr 6/2017 z dnia 4 lipca 2017 r.

 

Nazwa stanowiska pracy: Kierownik Referatu Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Spraw Wojskowych i Obronności – Stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i środowiska

 

W wyniku zakończonej procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko pracy nie wskazano pracownika do zatrudnienia.

 

Uzasadnienie dokonania wyboru: W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja odstąpiła od wskazania kandydata na stanowisko, na które był przeprowadzony nabór, w związku z faktem iż żaden z kandydatów biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym nie spełnia w wystarczającym stopniu wymagań przewidzianych dla stanowiska Kierownika Referatu Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej Spraw Wojskowych i Obronności – Stanowiska ds. rolnictwa, leśnictwa i środowiska.

 

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

(-) Ewa Drawert

 

Radomin, dnia 1 sierpnia 2017 r.

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2017-08-01
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2017-08-01 15:29
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-01 15:29

Informacja o wynikach naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W URZEDZIE GMINY W RADOMINIE

 

Informacja dotyczy oferty Nr 5/2017 z dnia 3 lipca 2017 r.

 

Nazwa stanowiska pracy: Stanowisko ds. ochrony zdrowia, obrony cywilnej i spraw wojskowych

 

W wyniku zakończonej procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko pracy zatrudniona została Pani Magdalena Górecka, zamieszkała w Dulsku

 

Uzasadnienie dokonania wyboru: W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja wyłoniła do zatrudnienia Panią Magdalenę Górecką, która uzyskała drugi wynik testu sprawdzającego i rozmowy kwalifikacyjnej łącznie (osoba, która uzyskała najwyższy wynik postępowania kwalifikacyjnego zrezygnowała z zatrudnienia). Pani Magdalena Górecka posiada wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku zarządzanie i marketing oraz dwunastoletni staż pracy. Posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do pracy na stanowisku ds. ochrony zdrowia, obrony cywilnej i spraw wojskowych.

 

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

(-) Ewa Drawert

Radomin, dnia 1 sierpnia 2017 r.


 

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2017-08-01
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2017-08-01 15:29
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-01 15:30

Ogłoszenie o naborze

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Nazwa i adres Urzędu Gminy Urząd Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin

Określenie stanowiska urzędniczego: Kierownik Referatu Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Spraw Wojskowych i Obronności – Stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i środowiska

 

1.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1) obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.);

2) wykształcenie – wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia, preferowane wykształcenie na kierunkach lub specjalnościach: administracja, gospodarka przestrzenna;

3) staż pracy – czteroletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 4 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku;

4) predyspozycje – odporność psychiczna, przejawianie własnej inicjatywy, samodzielność, zdolności organizacyjne, wysoki stopień komunikatywności, umiejętność rozwiązywania problemów;

5) inne wymagania – kandydat jest osobą, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, nie była prawomocnie skazana za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

2.WYMAGANIA DODATKOWE:

1) dyspozycyjność;

2) prawo jazdy kategorii B i dysponowanie samochodem osobowym.

 

3.ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1) Koordynowanie prac związanych utrzymaniem, modernizacją i budową dróg lokalnych oraz nadzór nad ich eksploatacją;

2) Wnioskowanie w sprawie zaliczania dróg do właściwej kategorii oraz zmiany ich klasyfikacji;

3) Przygotowywanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych i lokalnych;

4) Prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem transportu publicznego;

5) Komunalizacja mienia gminnego;

6) Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy;

7) Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem zieleni w Gminie;

8) Współpraca z Samorządowym Zakładem Budżetowym w Radominie;

9) Przygotowywanie projektów regulaminów, taryf i planów rozwoju sieci uwzględniając przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;

10) Współdziałanie z jednostkami zarządzającymi urządzeniami melioracyjnymi;

11) Prowadzenie spraw funduszu sołeckiego.

 

W związku z pełnieniem funkcji kierowniczej do zadań kierownika będzie należało:

1) Opracowywanie projektów potrzeb finansowych z zakresu działalności referatu, racjonalnego dysponowania środkami z budżetu Gminy;

2) Opracowywanie planów wydatków oraz kontroli ich wydatkowania;

3) Nadzór nad terminowym, rzetelnym i zgodnym z prawem wypełnianiem obowiązków służbowych przez podległych pracowników, organizowanie ich pracy i podział zadań;

4) Wykonywanie kontroli wewnętrznej w zakresie realizacji zadań komórki organizacyjnej;

5) Udostępnianie informacji publicznych na zasadach określonych w Statucie Gminy i ustawie o dostępie do informacji publicznej;

6) Przeprowadzanie okresowych ocen kwalifikacyjnych podległych pracowników;

7) Tworzenie i administrowanie niezbędnymi bazami danych;

8) Wypełnianie obowiązków określonych w zarządzeniach Wójta dotyczących funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy.

 

4. WARUNKI PRACY.

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy;

2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę;

3) praca w siedzibie Urzędu Gminy;

4) pakiet socjalny.

 

5. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W miesiącu czerwcu 2017 r. w Urzędzie Gminy Radomin wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

 

6.WYMAGANE DOKUMENTY:

1) życiorys i list motywacyjny,

2) dokumenty poświadczające wykształcenie,

3) kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy,

4) oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) inne posiadane dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w zamkniętych kopertach w Urzędzie Gminy Radomin, pokój Nr 8 – Sekretariat z dopiskiem oferta pracy nr 6/2017 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Radomin, 87-404 Radomin 1a (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy). Termin składania ofert mija w dniu 14 lipca 2017 r. (piątek).

 

Złożonych ofert nie odsyłamy. Można je odebrać w ciągu miesiąca od opublikowania informacji o wynikach naboru. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)”.

 

Wójt Gminy

(-) Piotr Wolski

Radomin, dnia 4 lipca 2017 r.

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2017-07-04
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2017-07-04 15:36

Informacja o wynikach naboru

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W URZĘDZIE GMINY W RADOMINIE

 

 

Informacja dotyczy oferty Nr 4/2017 z dnia 22.06.2017 r.

 

Nazwa stanowiska pracy Kierownik Referatu Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Spraw Wojskowych i Obronności – stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i środowiska

 

W wyniku zakończonej procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko pracy nie zatrudniono pracownika w związku z brakiem ofert.

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

(-) Ewa Drawert

Radomin, dnia 4 lipca 2017 r.

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2017-07-04
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2017-07-04 12:53
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-04 12:53

Ogłoszenie o naborze

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Nazwa i adres Urzędu Gminy Urząd Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin

Określenie stanowiska urzędniczego Stanowisko ds. ochrony zdrowia, obrony cywilnej i spraw wojskowych

 

1.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1) obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.);

2) wykształcenie – wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie na kierunkach lub specjalnościach: administracja;

3) staż pracy – dwuletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 2 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku;

4) predyspozycje – odporność psychiczna, przejawianie własnej inicjatywy, samodzielność, zdolności organizacyjne, wysoki stopień komunikatywności, umiejętność rozwiązywania problemów;

5) inne wymagania – kandydat jest osobą, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, nie była prawomocnie skazana za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

2.WYMAGANIA DODATKOWE:

1) dyspozycyjność;

2) prawo jazdy kategorii B i dysponowanie samochodem osobowym.

 

3.ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1) Prowadzenie spraw związanych z gospodarką leśną, ochroną terenów leśnych i łowiectwem;

2) Prowadzenie spraw związanych z rolnictwem i ochroną terenów rolnych oraz nasiennictwem;

3) Prowadzenie spraw związanych ze zwalczaniem zaraźliwych chorób zwierzęcych;

4) Prowadzenie spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów określonych w ustawie o ochronie przyrody;

5) Prowadzenie spraw z zakresu środowiska, gospodarki wodnej, ochrony wód oraz ochrony przeciwpowodziowej w tym ochrona kształtowania środowiska oraz ochrona przyrody i zabytków przyrodniczych i prowadzenie sprawozdawczości w powyższym zakresie;

6) Programowanie zadań i przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska, ochrony przyrody i gospodarki wodnej;

7) Prowadzenie ewidencji oraz spraw związanych z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

8) Koordynowanie zadań w zakresie profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania narkomanii – pełnienie funkcji Pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

9) Prowadzenie postępowań związanych z wydawaniem i cofaniem zezwoleń na detaliczną sprzedaż alkoholu;

10) Prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia;

11) Prowadzenie spraw w zakresie obrony cywilnej, tj.:

a) opracowywanie i wdrażanie w życie planu obrony cywilnej,

b) koordynowanie przedsięwzięć planistycznych i organizacyjnych z zakresu ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze gminy,

c) koordynowanie planowania i zapewnienia ochrony oraz ewakuacji zabytków i dóbr kultury na wypadek zagrożenia zniszczeniem,

d) współpraca z odpowiednimi urzędami i instytucjami w zakresie planowania i organizowania przygotowań obronnych i obrony cywilnej,

e) planowanie i koordynowanie zaopatrywania jednostek organizacyjnych gminy i formacji OC w niezbędny sprzęt, a także zapewnianie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu;

12) Prowadzenie spraw w zakresie zarządzania kryzysowego, tj.

a) opracowywanie i wdrażanie w życie planu zarządzania kryzysowego;

b) organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń, treningów z zakresu zarządzania kryzysowego;

c) kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie Gminy;

13) Prowadzenie spraw w zakresie spraw obronnych, tj.:

a) opracowywanie i wdrażanie w życie planu operacyjnego funkcjonowania gminy,

b) planowanie i koordynowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania Wójta Gminy zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa,

c) prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny,

d) realizowanie przedsięwzięć związanych ze świadczeniami na rzecz obrony, obrony cywilnej i akcji kurierskiej w zakresie potrzeb obronnych państwa oraz wynikających z zadań realizowanych przez Wójta Gminy,

e) prowadzenie spraw wojskowych wynikających z przepisów o powszechnym obowiązku obrony;

14) Prowadzenie spraw związanych z ewidencją informacji niejawnych.

 

4. WARUNKI PRACY.

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy;

2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę;

3) praca w siedzibie Urzędu Gminy;

4) pakiet socjalny.

 

5. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W miesiącu maju 2017 r. w Urzędzie Gminy Radomin wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

 

6.WYMAGANE DOKUMENTY:

1) życiorys i list motywacyjny,

2) dokumenty poświadczające wykształcenie,

3) kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy,

4) oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) inne posiadane dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w zamkniętych kopertach w Urzędzie Gminy Radomin, pokój Nr 8 – Sekretariat z dopiskiem oferta pracy nr 5/2017 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Radomin, 87-404 Radomin 1a (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy). Termin składania ofert mija w dniu 13 lipca 2017 r. (czwartek).

 

Złożonych ofert nie odsyłamy. Można je odebrać w ciągu miesiąca od opublikowania informacji o wynikach naboru. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)”.

 

Wójt Gminy

(-) Piotr Wolski

Radomin, dnia 3 lipca 2017 r.

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2017-07-03
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2017-07-03 11:06
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-03 11:05

Informacja o wynikach naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W URZEDZIE GMINY W RADOMINIE

 

Informacja dotyczy oferty Nr 3/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.

 

Nazwa stanowiska pracy Stanowisko ds. gospodarki komunalnej, rolnictwa i działalności gospodarczej

 

W wyniku zakończonej procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko pracy zatrudniona została Pani Joanna Zarębska, zamieszkała w Golubiu-Dobrzyniu

 

Uzasadnienie dokonania wyboru: W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja wyłoniła do zatrudnienia Panią Joannę Zarębską, która uzyskała najwyższy wynik testu sprawdzającego i rozmowy kwalifikacyjnej łącznie. Pani Joanna Zarębska posiada wykształcenie wyższe na kierunku socjologia, podyplomowe studia w zakresie administracji publicznej oraz trzynastoletni staż pracy, w tym siedmioletni staż pracy w administracji publicznej. Posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do pracy na stanowisku ds. gospodarki komunalnej, rolnictwa i działalności gospodarczej.

 

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

(-) Ewa Drawert

 

 

Radomin, dnia 28 czerwca 2017 r.

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2017-06-28
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2017-06-28 09:34
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-28 09:34

Ogłoszenie o naborze

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Nazwa i adres Urzędu Gminy Urząd Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin

Określenie stanowiska urzędniczego: Kierownik Referatu Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Spraw Wojskowych i Obronności – Stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i środowiska

 

1.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1) obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.);

2) wykształcenie – wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia, preferowane wykształcenie na kierunkach lub specjalnościach: administracja, gospodarka przestrzenna;

3) staż pracy – pięcioletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 5 lat działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku, w tym co najmniej roczny staż pracy w administracji publicznej;

4) predyspozycje – odporność psychiczna, przejawianie własnej inicjatywy, samodzielność, zdolności organizacyjne, wysoki stopień komunikatywności, umiejętność rozwiązywania problemów;

5) inne wymagania – kandydat jest osobą, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, nie była prawomocnie skazana za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

2.WYMAGANIA DODATKOWE:

1) dyspozycyjność;

2) prawo jazdy kategorii B i dysponowanie samochodem osobowym.

 

3.ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1) Koordynowanie prac związanych utrzymaniem, modernizacją i budową dróg lokalnych oraz nadzór nad ich eksploatacją;

2) Wnioskowanie w sprawie zaliczania dróg do właściwej kategorii oraz zmiany ich klasyfikacji;

3) Przygotowywanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych i lokalnych;

4) Prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem transportu publicznego;

5) Komunalizacja mienia gminnego;

6) Prowadzenie spraw z zakresu środowiska, gospodarki wodnej, ochrony wód oraz ochrony przeciwpowodziowej w tym ochrona kształtowania środowiska oraz ochrona przyrody i zabytków przyrodniczych;

7) Programowanie zadań i przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska, ochrony przyrody i gospodarki wodnej;

8) Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy;

9) Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem zieleni w Gminie;

10) Współpraca z Samorządowym Zakładem Budżetowym w Radominie;

11) Przygotowywanie projektów regulaminów, taryf i planów rozwoju sieci uwzględniając przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;

12) Współdziałanie z jednostkami zarządzającymi urządzeniami melioracyjnymi;

13) Prowadzenie spraw funduszu sołeckiego.

 

W związku z pełnieniem funkcji kierowniczej do zadań kierownika będzie należało:

1) Opracowywanie projektów potrzeb finansowych z zakresu działalności referatu, racjonalnego dysponowania środkami z budżetu Gminy;

2) Opracowywanie planów wydatków oraz kontroli ich wydatkowania;

3) Nadzór nad terminowym, rzetelnym i zgodnym z prawem wypełnianiem obowiązków służbowych przez podległych pracowników, organizowanie ich pracy i podział zadań;

4) Wykonywanie kontroli wewnętrznej w zakresie realizacji zadań komórki organizacyjnej;

5) Udostępnianie informacji publicznych na zasadach określonych w Statucie Gminy i ustawie o dostępie do informacji publicznej;

6) Przeprowadzanie okresowych ocen kwalifikacyjnych podległych pracowników;

7) Tworzenie i administrowanie niezbędnymi bazami danych;

8) Wypełnianie obowiązków określonych w zarządzeniach Wójta dotyczących funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy.

 

4. WARUNKI PRACY.

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy;

2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę;

3) praca w siedzibie Urzędu Gminy;

4) pakiet socjalny.

 

5. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W miesiącu maju 2017 r. w Urzędzie Gminy Radomin wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

 

6.WYMAGANE DOKUMENTY:

1) życiorys i list motywacyjny,

2) dokumenty poświadczające wykształcenie,

3) kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy,

4) oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) inne posiadane dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w zamkniętych kopertach w Urzędzie Gminy Radomin, pokój Nr 8 – Sekretariat z dopiskiem oferta pracy nr 4/2017 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Radomin, 87-404 Radomin 1a (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy). Termin składania ofert mija w dniu 3 lipca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 1200.

 

Złożonych ofert nie odsyłamy. Można je odebrać w ciągu miesiąca od opublikowania informacji o wynikach naboru. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)”.

 

Wójt Gminy

(-) Piotr Wolski

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2017-06-22
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2017-06-22 15:55
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-22 15:51

Ogłoszenie o naborze

OGŁOSZENIE O NABORZE

Nazwa i adres Urzędu Gminy Urząd Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin

Określenie stanowiska urzędniczego Stanowisko ds. gospodarki komunalnej, rolnictwa i działalności gospodarczej

1.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1) obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.);

2) wykształcenie – wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane wykształcenie na kierunkach lub specjalnościach: administracja, gospodarka przestrzenna;

3) staż pracy – trzyletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku, w tym co najmniej roczny staż pracy w administracji publicznej;

4) predyspozycje – odporność psychiczna, przejawianie własnej inicjatywy, samodzielność, zdolności organizacyjne, wysoki stopień komunikatywności, umiejętność rozwiązywania problemów;

5) inne wymagania – kandydat jest osobą, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, nie była prawomocnie skazana za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszy się nieposzlakowaną opinią.

2.WYMAGANIA DODATKOWE:

1) dyspozycyjność;

2) prawo jazdy kategorii B i dysponowanie samochodem osobowym.

3.ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1) Gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem i użyczenie, w trwały zarząd, w tym wystawianie faktur;

2) Gospodarka gruntami komunalnymi oraz obrót nieruchomościami stanowiącymi mienie gminy;

3) Prowadzenie spraw dotyczących zamiany i przekazywania nieruchomości komunalnych Skarbowi Państwa oraz osobom fizycznym;

4) Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy;

5) Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji celu publicznego;

6) Wydzielanie i tworzenie zasobów gruntów na cele budowlane;

7) Prowadzenie spraw związanych z budownictwem, a wynikających z kompetencji Gminy w tym zakresie.

4. WARUNKI PRACY.

1) praca w 1/2 wymiaru czasu pracy;

2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę;

3) praca w siedzibie Urzędu Gminy;

4) pakiet socjalny.

5. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W miesiącu maju 2017 r. w Urzędzie Gminy Radomin wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

6. WYMAGANE DOKUMENTY:

1) życiorys i list motywacyjny,

2) dokumenty poświadczające wykształcenie,

3) kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy,

4) oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) inne posiadane dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w zamkniętych kopertach w Urzędzie Gminy Radomin, pokój Nr 8 – Sekretariat z dopiskiem oferta pracy nr 3/2017 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Radomin, 87-404 Radomin 1a (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy). Termin składania ofert mija w dniu 23 czerwca 2017 r. (piątek) o godz. 12:00.

Złożonych ofert nie odsyłamy. Można je odebrać w ciągu miesiąca od opublikowania informacji o wynikach naboru. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)”.

 

Wójt Gminy

(-) Piotr Wolski

 

Radomin, dnia 12 czerwca 2017 r.

 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2017-06-12 16:22
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-12 16:23

Informacja o wynikach naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W URZĘDZIE GMINY W RADOMINIE

 

 

Informacja dotyczy oferty Nr 2/2017 z dnia 28.04.2017 r.

 

Nazwa stanowiska pracy stanowisko ds. planowania przestrzennego i zamówień publicznych – umowa na zastępstwo

 

 

W wyniku zakończonej procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko pracy nie zatrudniono pracownika.

 

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

(-) Ewa Drawert

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2017-06-16
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2017-06-16 15:35

Ogłoszenie o naborze

Nazwa i adres Urzędu Gminy Urząd Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin

Określenie stanowiska urzędniczego stanowisko ds. planowania przestrzennego  i zamówień publicznych – umowa na zastępstwo

 

1.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1) wykształcenie – średnie zawodowe, preferowane wykształcenie na kierunkach lub specjalnościach: zamówienia publiczne, gospodarka przestrzenna,

2) staż pracy –  trzyletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku,

3) doświadczenie – doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego lub innych jednostkach sektora finansów publicznych,

4) kwalifikacje - znajomość zagadnień merytorycznych w zakresie zamówień publicznych,

5) predyspozycje – odporność psychiczna, przejawianie własnej inicjatywy, samodzielność, zdolności organizacyjne, wysoki stopień komunikatywności, umiejętność rozwiązywania problemów;

6) inne wymagania – kandydat jest osobą, która nie była prawomocnie skazana za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

2.WYMAGANIA DODATKOWE:

1) dyspozycyjność;

2) prawo jazdy kategorii B i dysponowanie samochodem osobowym.

 

3.ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1) Sporządzanie projektów planów przestrzennego zagospodarowania terenu, podawanie do publicznej wiadomości ich treści, zbieranie uwag i przedkładanie Radzie Gminy do zatwierdzenia;

2) Zlecanie opracowań planistycznych oraz przygotowywanie wniosków niezbędnych do zatwierdzenia planów;

3) Wydawanie zaświadczeń o zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego gminy;

4) Wydawanie decyzji celu publicznego;

5) Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

6) Przygotowywanie materiałów do opracowania lub opracowywanie planów rozwoju Gminy, odnowy miejscowości, planów rewitalizacji wsi, planów gospodarki niskoemisyjnej i innych dokumentów strategicznych;

7) Współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie ochrony konserwatorskiej, prowadzenie ewidencji zabytków;

8) Przygotowywanie i rozliczanie dotacji na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Radomin.

9) Nadzorowanie i organizowanie opieki nad cmentarzami i grobami wojennymi;

10) Prowadzenie spraw dotyczących konserwacji i zaopatrzenia w energię elektryczną Gminy, tj. w budynkach komunalnych oraz oświetlenie ulic, placów i dróg;

11) Ustalanie warunków przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;

12) Sporządzanie sprawozdań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska;

13) Prowadzenie procedur przy udzielaniu zamówień publicznych określonych ustawą Prawo zamówień publicznych, a w szczególności:

a) ustalenie wartości zamówień w Urzędzie na dany rok należących do tej samej kategorii określonej we wspólnym słowniku zamówień w oparciu o planowane postępowania o zamówienie publiczne,

b) koordynowanie pracami komisji przetargowej oraz doradztwo w sprawach niezrozumiałych, czy wątpliwych,

c) prowadzenie centralnego rejestru zawartych umów zamówień publicznych,

d) kontrola prawidłowości przygotowywanych dokumentów do wszczęcia postępowania,

e) realizowanie umów zgodnie z określonymi zasadami w postępowaniu o zamówienie publiczne.       

 

4. WARUNKI PRACY.

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę na zastępstwo,

3) praca w siedzibie Urzędu Gminy,

4) pakiet socjalny.

 

5. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

 

W miesiącu marcu 2017 r. w Urzędzie Gminy Radomin wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.                

 

6.WYMAGANE DOKUMENTY:

1)życiorys i list motywacyjny,

2)dokumenty poświadczające wykształcenie,

3)kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy,

4)oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)inne posiadane dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w zamkniętych kopertach w Urzędzie Gminy Radomin, pokój Nr 8 – Sekretariat z dopiskiem oferta pracy nr 2/2017 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Radomin, 87-404 Radomin 1a (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy). Termin składania ofert mija w dniu 12 maja 2017 r. (piątek) o godz. 15:00.

 

Złożonych ofert nie odsyłamy. Można je odebrać w ciągu miesiąca od opublikowania informacji o wynikach naboru. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.)”.

 

        Wójt Gminy

                                                                                                (-) Piotr Wolski

 

 

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2017-04-28
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2017-04-28 14:13

Informacja o wynikach naboru

Urząd Gminy Radomin

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W URZĘDZIE GMINY RADOMIN

 

Informacja dotyczy oferty Nr 1/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.

Nazwa stanowiska pracy Stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi, spraw finansowych i VAT

W wyniku zakończonej procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko pracy wybrana została Pani Marzena Went, zamieszkała w Dulsku.

Uzasadnienie dokonania wyboru: W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja wyłoniła do zatrudnienia Panią Marzenę Went, która uzyskała najwyższy wynik testu sprawdzającego i rozmowy kwalifikacyjnej łącznie. Pani Marzena Went posiada wykształcenie wyższe na kierunku geodezja i kartografia oraz pięcioletni staż pracy, w tym trzyletni staż pracy w administracji publicznej. Posiada odpowiednią wiedzę  i umiejętności do pracy na stanowisku gospodarki odpadami komunalnymi, spraw finansowych i VAT.

 

                                                                                  Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

                                                                                                                                                                                                    (-) Ewa Drawert

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2017-03-01
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2017-03-01 14:24
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-01 14:24

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Nazwa i adres Urzędu Gminy Urząd Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin

Określenie stanowiska urzędniczego: Stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi, spraw finansowych i VAT.

 

1.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1) obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.);

2) wykształcenie – wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie na kierunkach lub specjalnościach: rachunkowość i finanse, administracja;

3) staż pracy –  trzyletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku, w tym co najmniej roczny staż pracy w administracji publicznej;

4) predyspozycje – odporność psychiczna, przejawianie własnej inicjatywy, samodzielność, zdolności organizacyjne, wysoki stopień komunikatywności, umiejętność rozwiązywania problemów;

5) inne wymagania – kandydat jest osobą, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, nie była prawomocnie skazana za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

2.WYMAGANIA DODATKOWE:

1) dyspozycyjność;

2) prawo jazdy kategorii B i dysponowanie samochodem osobowym.

 

3.ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1) prowadzenie rachunkowości dochodów i wydatków budżetowych;

2) wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym w zakresie podatków i opłat;

3) sporządzanie okresowych sprawozdań związanych z gospodarką finansową;

4) prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług w tym ewidencja sprzedaży, rejestry, księgowanie;

5) sporządzanie deklaracji i korespondencji z urzędem skarbowym;

6) dokonywanie rozliczeń podatku od towarów i usług pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy;

7) opracowywanie dochodów i wydatków Budżetu Gminy;

8) prowadzenie obsługi środków gminy;

9) prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej podatków i opłat;

10) prowadzenie dokumentacji księgowej zgodnie z instrukcją rachunkowości podatkowej;

11) prowadzenie ksiąg rachunkowych;

12) uzgadnianie obrotów i sald w zakresie kont księgowych;

13) prowadzenie zadań dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi w zakresie poboru, sprawozdawczości oraz prowadzenia postępowań administracyjnych;

14) prowadzenie księgowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

15) prowadzenie bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi;

16) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

17) przygotowywanie i przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań i informacji dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi;

18) prowadzenie spraw związanych z zastosowaniem umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty zaległych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

4. WARUNKI PRACY.

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy;

2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę;

3) praca w siedzibie Urzędu Gminy;

4) pakiet socjalny.

 

5. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W miesiącu grudniu 2016 r. w Urzędzie Gminy Radomin wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.                

 

6.WYMAGANE DOKUMENTY:

1) życiorys i list motywacyjny,

2) dokumenty poświadczające wykształcenie,

3) kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy,

4) oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) inne posiadane dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w zamkniętych kopertach w Urzędzie Gminy Radomin, pokój Nr 8 – Sekretariat z dopiskiem oferta pracy nr 1/2017 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Radomin, 87-404 Radomin 1a (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy). Termin składania ofert mija w dniu 13 lutego 2017 r. (poniedziałek) o godz. 1530.

 

Złożonych ofert nie odsyłamy. Można je odebrać w ciągu miesiąca od opublikowania informacji o wynikach naboru. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)”.

Wójt Gminy

(-) Piotr Wolski

Radomin, dnia 31 stycznia 2017 r.

 

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2017-02-01
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2017-02-01 10:28
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-01 10:29

Urząd Gminy

Radomin

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W URZĘDZIE GMINY W RADOMINIE

 

Informacja dotyczy oferty Nr 1/2016 z dnia 08.01.2016 r.

Nazwa stanowiska pracy Radca prawny

W wyniku zakończonej procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko pracy nie zatrudniono pracownika ze względu na brak ofert.  

 

                                                                                  Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

                                                                                                                                                                                                  (-) Ewa Drawert

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2016.01.22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-22 10:59
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-22 10:59

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

Nazwa i adres Urzędu Gminy Urząd Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin

Określenie stanowiska urzędniczego Radca prawny

1.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1) obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 ze zm.);

2) wykształcenie – wykształcenie wyższe magisterskie – studia prawnicze;

3) posiadanie prawa wykonywania zawodu radcy prawnego – wpis na listę radców prawnych, zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 507 ze zm.);

4) predyspozycje – odporność psychiczna, przejawianie własnej inicjatywy, samodzielność, zdolności organizacyjne, wysoki stopień komunikatywności, umiejętność rozwiązywania problemów;

5) inne wymagania – kandydat jest osobą, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, nie była prawomocnie skazana za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego.

2.WYMAGANIA DODATKOWE:

1) preferowane doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego lub innych jednostkach sektora finansów publicznych;

2) dyspozycyjność.

3.ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1) wykonywanie obsługi prawnej zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych

2) sporządzanie projektów aktów prawnych, projektów umów;

3) opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów uchwał i zarządzeń organów gminy;

4) opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów decyzji wydawanych przez Wójta lub z jego upoważnienia;

5) opiniowanie pod względem formalno-prawnym wewnętrznych aktów prawnych urzędu i jednostek organizacyjnych gminy: regulaminów, zarządzeń i instrukcji;

6) opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów umów i porozumień zawieranych przez gminę i jednostki organizacyjne gminy;

7) udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych na wniosek Wójta, Przewodniczącego Rady Gminy, Sekretarza i Skarbnika Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy;

8) udzielanie pracownikom Urzędu i kierownikom jednostek organizacyjnych gminy porad, wskazówek oraz wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów prawa oraz doradztwa prawnego w zakresie orzecznictwa administracyjnego;

9) informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym;

10) nadzór na egzekucją sądową;

11) zastępstwo prawne i procesowe;

12) obsługa prawna sesji Rady Gminy.

4. WARUNKI PRACY.

1) wymiar czasu pracy – 1/5 etatu;

2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę;

3) praca w siedzibie Urzędu Gminy;

4) pakiet socjalny.

5. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W miesiącu grudniu 2015 r. w Urzędzie Gminy Radomin wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.                

6.WYMAGANE DOKUMENTY:

1)życiorys i list motywacyjny,

2)dokumenty poświadczające wykształcenie,

3)dokument poświadczający wpis na listę radców prawnych,

4)kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy,

5)oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)inne posiadane dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w zamkniętych kopertach w Urzędzie Gminy Radomin, pokój Nr 8 – Sekretariat z dopiskiem oferta pracy nr 1/2016 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Radomin, 87-404 Radomin 1a (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy). Termin składania ofert mija w dniu 19 stycznia 2016 r. (wtorek) o godz. 15:30.

                                                                                           

Złożonych ofert nie odsyłamy. Można je odebrać w ciągu miesiąca od opublikowania informacji o wynikach naboru. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 ze zm.)”.

 

                 Wójt Gminy

                                                                                                            (-) Piotr Wolski

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2016.01.08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-08 14:04
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-08 14:15

 

 

Urząd Gminy  

Radomin 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W URZĘDZIE GMINY W RADOMINIE

 

 Informacja dotyczy oferty Nr 2/2015 z dnia 28.09.2015 r. 

Nazwa stanowiska pracy Podinspektor ds. funduszy strukturalnych i archiwum zakładowego – umowa na czas określony (na zastępstwo nieobecnego pracownika).

W wyniku zakończonej procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko pracy nie zatrudniono pracownika ze względu na rezygnację z zatrudnienia wybranej osoby.

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

                                                                                           (-) Ewa Drawert

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2015.11.10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-10 10:46
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-10 10:48

Urząd Gminy

Radomin

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W URZĘDZIE GMINY W RADOMINIE

 

Informacja dotyczy oferty Nr 1/2015 z dnia 28.09.2015 r.

Nazwa stanowiska pracy Podinspektor ds. promocji gminy

W wyniku zakończonej procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko pracy zatrudniona została Pani Patrycja Adamczyk, zamieszkała w Radominie.

Uzasadnienie dokonania wyboru:  W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja wyłoniła do zatrudnienia Panią Patrycję Adamczyk, która uzyskała najwyższy wynik testu sprawdzającego i rozmowy kwalifikacyjnej łącznie. Pani Patrycja Adamczyk posiada wykształcenie wyższe na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz wykształcenie uzupełniające magisterskie na kierunku kulturoznawstwo, specjalność cyberkultura. Posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do pracy na stanowisku Podinspektora ds. promocji gminy.

 

                                                                                  Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

                                                                                                                                                                                   (-) Ewa Drawert

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2015.11.02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-02 13:26
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-02 13:27

OGŁOSZENIE O NABORZE

Nazwa i adres Urzędu Gminy Urząd Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin

Określenie stanowiska urzędniczego Podinspektor ds. promocji gminy

 

1.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1) obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202);

2) wykształcenie – wykształcenie wyższe;

3) staż pracy –  roczny staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 1 rok działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku;

4) predyspozycje – odporność psychiczna, przejawianie własnej inicjatywy, samodzielność, zdolności organizacyjne, wysoki stopień komunikatywności, umiejętność rozwiązywania problemów;

5) inne wymagania – kandydat jest osobą, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, nie była prawomocnie skazana za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszy się nieposzlakowaną opinią.

2.WYMAGANIA DODATKOWE:

1) preferowane doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego lub innych jednostkach sektora finansów publicznych;

2) dyspozycyjność;

3) prawo jazdy kategorii B i dysponowanie samochodem osobowym.

3.ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1) gromadzenie informacji o Gminie do wykorzystania w promowaniu Gminy,

2) przygotowywanie materiałów  do promocji Gminy,

3) organizowanie wspólnych przedsięwzięć o charakterze sportowo – edukacyjnym w celach promocyjnych z organizacjami i jednostkami gminnymi oraz pozarządowymi, których statutowym zadaniem jest rozwój lokalny,

4) monitorowanie stron internetowych urzędu i Biuletynu Informacji Publicznej oraz aktualizowanie zamieszczonych informacji dotyczących działań informacyjno -  promocyjnych Gminy,

5) utrzymywanie bieżących kontaktów z mediami w zakresie promowania Gminy i relacjonowania bieżącej działalności organów gminy w tym także wypełnianie obowiązków rzecznika prasowego Wójta,

6) współpraca przy opracowywaniu ofert inwestycyjnych i programów realizowanych przez Gminę w zakresie edukacji sportu, kultury, turystyki i pomocy społecznej,

7) wykonywanie czynności kancelaryjnych przypisanych na stanowisku pracy celem zapewnienia jednolitego sporządzania, tworzenia, ewidencji i przechowywania dokumentów oraz ochrony przed ich uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą,

8) przestrzeganie zasad postępowania z materiałami archiwalnymi oraz dokumentacją niearchiwalną.

4. WARUNKI PRACY.

1) praca w ½ wymiaru czasu pracy;

2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę;

3) praca w siedzibie Urzędu Gminy;

4) pakiet socjalny.

5. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W miesiącu sierpniu 2015 r. w Urzędzie Gminy Radomin wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.                

6.WYMAGANE DOKUMENTY:

1)życiorys i list motywacyjny,

2)dokumenty poświadczające wykształcenie,

3)kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy,

4)oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)inne posiadane dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w zamkniętych kopertach w Urzędzie Gminy Radomin, pokój Nr 8 – Sekretariat z dopiskiem oferta pracy nr 1/2015 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Radomin, 87-404 Radomin 1a (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy). Termin składania ofert mija w dniu 9 października 2015 r. (piątek) o godz. 15:30.

Złożonych ofert nie odsyłamy. Można je odebrać w ciągu miesiąca od opublikowania informacji o wynikach naboru. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)”.

 

                 Wójt Gminy

                                                                                                            (-) Piotr Wolski

 

 

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2015.09.28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-09-28 14:37

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Nazwa i adres Urzędu Gminy Urząd Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin

Określenie stanowiska urzędniczego Podinspektor ds. funduszy strukturalnych i archiwum zakładowego – umowa na czas określony (na zastępstwo nieobecnego pracownika)

 

1.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1) obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202);

2) wykształcenie – wykształcenie wyższe;

3) staż pracy –  roczny staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 1 rok działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku;

4) predyspozycje – odporność psychiczna, przejawianie własnej inicjatywy, samodzielność, zdolności organizacyjne, wysoki stopień komunikatywności, umiejętność rozwiązywania problemów;

5) inne wymagania – kandydat jest osobą, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, nie była prawomocnie skazana za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszy się nieposzlakowaną opinią.

2.WYMAGANIA DODATKOWE:

1) preferowane doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego lub innych jednostkach sektora finansów publicznych;

2) dyspozycyjność;

3) prawo jazdy kategorii B i dysponowanie samochodem osobowym.

3.ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1) przygotowywanie wniosków i materiałów potrzebnych do pozyskania funduszy strukturalnych,

2) pozyskiwanie środków pomocowych z funduszy Unii Europejskiej na inwestycje i programy realizowane przez Gminę,

3) opracowywanie ofert inwestycyjnych i programów realizowanych przez Gminę w zakresie edukacji sportu, kultury, turystyki i pomocy społecznej,

4) prowadzenie Archiwum Zakładowego,

5) prowadzenie spraw związanych z kierowaniem bezrobotnych do prac społecznie użytecznych,

6) sporządzanie wniosków o refundacje wynagrodzeń i świadczeń wypłaconych pracownikom zatrudnionym w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz osobom wykonującym prace społecznie użyteczne, do Powiatowego Urzędu Pracy,

7) wykonywanie czynności kancelaryjnych przypisanych na stanowisku pracy celem zapewnienia jednolitego sporządzania, tworzenia, ewidencji i przechowywania dokumentów oraz ochrony przed ich uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą,

8) przestrzeganie zasad postępowania z materiałami archiwalnymi oraz dokumentacją niearchiwalną.

4. WARUNKI PRACY.

1) praca w ½ wymiaru czasu pracy;

2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę na zastępstwo;

3) praca w siedzibie Urzędu Gminy;

4) pakiet socjalny.

5. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W miesiącu sierpniu 2015 r. w Urzędzie Gminy Radomin wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.                

6.WYMAGANE DOKUMENTY:

1)życiorys i list motywacyjny,

2)dokumenty poświadczające wykształcenie,

3)kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy,

4)oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)inne posiadane dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w zamkniętych kopertach w Urzędzie Gminy Radomin, pokój Nr 8 – Sekretariat z dopiskiem oferta pracy nr 2/2015 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Radomin, 87-404 Radomin 1a (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy). Termin składania ofert mija w dniu 9 października 2015 r. (piątek) o godz. 15:30.

Złożonych ofert nie odsyłamy. Można je odebrać w ciągu miesiąca od opublikowania informacji o wynikach naboru. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)”.

 

                 Wójt Gminy

                                                                                                            (-) Piotr Wolski

 

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2015.09.28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-09-28 14:41

Urząd Gminy

    Radomin

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W URZĘDZIE GMINY W RADOMINIE

 

Informacja dotyczy oferty Nr 1/2014 z dnia 14.08.2014 r.

Nazwa stanowiska pracy Podinspektor ds. poboru

W wyniku zakończonej procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko pracy zatrudniona została Pani Agnieszka Jurkiewicz, zamieszkała w Wilczewie

 Uzasadnienie dokonania wyboru:  W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja wyłoniła do zatrudnienia Panią Agnieszkę Jurkiewicz, która uzyskała najwyższy wynik testu sprawdzającego i rozmowy kwalifikacyjnej łącznie. Pani Agnieszka Jurkiewicz posiada wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku rolnictwo. Posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do pracy na stanowisku Podinspektora ds. poboru. 

 

                                                                                  Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

                                                                                                                                                                               (-) Ewa Drawert

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2014.09.02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-09-02 12:25

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Nazwa i adres Urzędu Gminy Urząd Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin

Określenie stanowiska urzędniczego Podinspektor ds. poboru

 

1.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1) obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 158 z późn. zm.);

2) wykształcenie – wykształcenie wyższe drugiego stopnia, preferowane wykształcenie na kierunkach lub specjalnościach: rachunkowość i finanse, ekonomia, rolnictwo;

3) staż pracy –  dwuletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 2 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku;

4) predyspozycje – odporność psychiczna, przejawianie własnej inicjatywy, samodzielność, zdolności organizacyjne, wysoki stopień komunikatywności, umiejętność rozwiązywania problemów;

5) inne wymagania – kandydat jest osobą, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, nie była prawomocnie skazana za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszy się nieposzlakowaną opinią.

2.WYMAGANIA DODATKOWE:

1) preferowane doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego lub innych jednostkach sektora finansów publicznych;

2) dyspozycyjność;

3) prawo jazdy kategorii B i dysponowanie samochodem osobowym.

3.ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1)      Prowadzenie księgowości wszystkich podatków i opłat oraz sprawozdawczości w tym zakresie;

2)      Wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych oraz bieżących ich aktualizacji;

3)      Analiza realizacji wpływów z tytułu podatków;

4)      Księgowanie wpływów i opłat z podatków objętych nakazem płatniczym;

5)      Rozliczanie kwitariuszy sołeckich, okresowe uzgadnianie obrotów i zamykanie kwitariuszy;

6)      Uzgadnianie wymiaru rocznego zobowiązań pieniężnych z przypisami;

7)      Prowadzenie dokumentacji księgowej zgodnie z instrukcją rachunkowości podatkowej;

8)      Dokonywanie przypisów i odpisów wszelkich należności podatkowych i opłat na podstawie decyzji wystawionych przez stanowisko ds. wymiaru;

9)      Sporządzanie wyciągów kont podatników dla celów umorzeń zobowiązań pieniężnych;

10)  Sporządzanie sprawozdań okresowych, w tym sprawozdań o pomocy publicznej;

11)  Wystawianie decyzji dotyczących umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty należności podatkowych oraz odsetek;

12)  Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach;

13)  Przeprowadzanie doraźnych kontroli w celu uzyskania informacji do wymiaru podatków;

14)  Przygotowywanie danych do sprawozdań finansowych;

15)  Prowadzenie spraw związanych z zastosowaniem umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty zaległych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

16)  Prowadzenie postępowania egzekucyjnego w zakresie należności z tytułu opłaty za odpady komunalne.

4. WARUNKI PRACY.

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy;

2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę;

3) praca w siedzibie Urzędu Gminy;

4) pakiet socjalny.

5. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W miesiącu lipcu 2014 r. w Urzędzie Gminy Radomin wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.                

6.WYMAGANE DOKUMENTY:

1)życiorys i list motywacyjny;

2)dokumenty poświadczające wykształcenie;

3)kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy;

4)oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5)inne posiadane dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w zamkniętych kopertach w Urzędzie Gminy Radomin, pokój Nr 8 – Sekretariat z dopiskiem oferta pracy nr 1/2014 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Radomin, 87-404 Radomin 1a (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy). Termin składania ofert mija w dniu 25 sierpnia 2014 r. (poniedziałek) o godz. 15:30.

Złożonych ofert nie odsyłamy. Można je odebrać w ciągu miesiąca od opublikowania informacji o wynikach naboru. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowy (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223  poz. 1458 z późn. zm.)”.

 

Wójt Gminy

(-) Piotr Wolski

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2014.08.14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-08-14 09:34
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-08-14 09:36

 

 

Urząd Gminy

    Radomin

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W URZEDZIE GMINY W RADOMINIE

 

 

Informacja dotyczy oferty Nr 3/2013 z dnia 13.09.2013 r.

Nazwa stanowiska pracy Podinspektor ds. inwestycji, nieruchomości i geodezji – zatrudnienie na zastępstwo

 

W wyniku zakończonej procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko pracy zatrudniona została Pani Marta Szulc, zamieszkała w Dulsku

Uzasadnienie dokonania wyboru:  W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja wyłoniła do zatrudnienia Panią Martę Szulc, która uzyskała najwyższy wynik testu sprawdzającego i rozmowy kwalifikacyjnej łącznie. Pani Marta Szulc ma wykształcenie wyższe na kierunku finanse i rachunkowość. Posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do pracy na stanowisku Podinspektora ds. inwestycji, nieruchomości i geodezji.

 

 

                                                                                  Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

                                                                                                                                                                               (-) Ewa Drawert

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2013.10.11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-10-11 13:31
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-10-11 13:31

OGŁOSZENIE O NABORZE

Nazwa i adres Urzędu Gminy Urząd Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin

Określenie stanowiska urzędniczego Podinspektor do spraw inwestycji, nieruchomosci i geodezji – zatrudnienie na zastępstwo

1.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1) wykształcenie – wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia lub wykształcenie średnie, preferowane wykształcenie o kierunkach geodezja, budownictwo (wraz z uprawnieniami zawodowymi);

2) staż pracy – trzyletni staż pracy dla osoby posiadającej wykształcenie średnie,

3) predyspozycje – odporność psychiczna, przejawianie własnej inicjatywy, samodzielność, zdolności organizacyjne, wysoki stopień komunikatywności, umiejętność rozwiązywania problemów;

4) inne wymagania – kandydat jest osobą, która nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszy się nieposzlakowaną opinią.

2.WYMAGANIA DODATKOWE:

1)dyspozycyjność;

2)prawo jazdy kategorii B i dysponowanie samochodem osobowym

3.ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1) nadzór nad prowadzonymi inwestycjami Gminnymi, w tym także w zakresie ochrony środowiska, gospodarki mieszkaniowej oraz drogownictwa, wodociągów i kanalizacji,

2) planowanie i realizacja inwestycji gminnych w tym opracowywanie planów i prognoz rozwoju gminy oraz analiza ich realizacji,

3) prowadzenie nadzoru nad wykonywanymi remontami na obiektach będących własnością gminy oraz dokonywanie technicznego odbioru tych robót,

4) prowadzenie spraw związanych z podziałami i rozgraniczeniami nieruchomości,

5) prowadzenie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i lokalowymi Gminy, w tym przyznawanie lokali użytkowych, lokali mieszkalnych, socjalnych, zastępczych oraz zapewnienia w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osób dotkniętych klęską żywiołową lub zwolnionych z zakładów karnych,

6) komunalizacja mienia Gminnego,

7) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, numeracji nieruchomości,

8) gospodarka gruntami komunalnymi oraz obrót nieruchomościami stanowiącymi mienie gminy,

9) prowadzenie spraw dotyczących zamiany i przekazywania nieruchomości komunalnych Skarbowi Państwa oraz osobom fizycznym oraz przejmowanie zakładowych budynków mieszkalnych,

10) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem stawek czynszów i opłat za lokale mieszkalne i lokale użytkowe,

11) sporządzanie dokumentacji związanej z zaciąganiem pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej,

12) przygotowywanie wniosków i materiałów potrzebnych do pozyskania funduszy strukturalnych,

13) pozyskiwanie środków pomocowych z funduszy Unii Europejskiej na inwestycje i programy realizowane przez Gminę.

4. WARUNKI PRACY.

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę na zastępstwo do czasu powrotu pracownika,

3) praca w siedzibie Urzędu Gminy,

4) pakiet socjalny.

5. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W miesiącu sierpniu 2013 r. w Urzędzie Gminy Radomin wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.                

6.WYMAGANE DOKUMENTY:

1) życiorys i list motywacyjny,

2) dokumenty poświadczające wykształcenie,

3) kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy,

4) oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) inne posiadane dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w zamkniętych kopertach w Urzędzie Gminy Radomin, pokój Nr 8 – Sekretariat z dopiskiem oferta pracy nr 3/2013 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Radomin, 87-404 Radomin 1a (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy). Termin składania ofert mija w dniu 24 września 2013 r. (wtorek) o godz. 15.00.

Złożonych ofert nie odsyłamy. Można je odebrać w ciągu miesiąca od opublikowania informacji o wynikach naboru. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223  poz 1458 z późn. zm.)”.

 

            Wójt Gminy

                                                                                                          (-) Piotr Wolski

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2013.09.13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-09-13 09:35
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-13 09:42

Urząd Gminy

    Radomin


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W URZEDZIE GMINY W RADOMINIE

Informacja dotyczy oferty Nr 2/2013 z dnia 12.04.2013 r.

Nazwa stanowiska pracy Podinspektor ds. planowania przestrzennego i gospodarki komunalnej

W wyniku zakończonej procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko pracy zatrudniona została Pani Agnieszka Muszyńska, zam. Gaj  

Uzasadnienie dokonania wyboru:  W wyniku przeprowadzonego naboru zatrudniona została Pani Agnieszka Muszyńska, która uzyskała najwyższy wynik testu sprawdzającego i rozmowy kwalifikacyjnej łącznie. Pani Agnieszka Muszyńska posiada wykształcenie wyższe na kierunku geografia, specjalność planowanie i gospodarka przestrzenna oraz jest słuchaczką studiów podyplomowych w zakresie zamówienia publiczne w praktyce. Posiada odpowiednią wiedzę  i umiejętności do pracy na stanowisku Podinspektora ds. planowania przestrzennego i gospodarki komunalnej.  

 

                                                                                  Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

(-) Ewa Drawert

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2013.04.30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-04-30 15:34

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Nazwa i adres Urzędu Gminy Urząd Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin

Określenie stanowiska urzędniczego: Podinspektor ds. planowania przestrzennego i gospodarki komunalnej

1.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1) wykształcenie – wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia, preferowane wykształcenie na kierunkach lub specjalnościach: gospodarka przestrzenna, zamówienia publiczne,

2) staż pracy –  roczny staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 1 rok działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku,

3) predyspozycje – odporność psychiczna, przejawianie własnej inicjatywy, samodzielność, zdolności organizacyjne, wysoki stopień komunikatywności, umiejętność rozwiązywania problemów;

4) inne wymagania – kandydat jest osobą, która nie była prawomocnie skazana za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszy się nieposzlakowaną opinią.

2.WYMAGANIA DODATKOWE:

1) preferowane doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego lub innych jednostkach sektora finansów publicznych;

2) dyspozycyjność;

3) prawo jazdy kategorii B i dysponowanie samochodem osobowym.

3.ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1) sporządzanie projektów planów przestrzennego zagospodarowania terenu, podawanie do publicznej wiadomości ich treści, zbieranie uwag i przedkładanie Radzie Gminy do zatwierdzenia,

2) wydawanie zaświadczeń o zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego gminy,

3) wydawanie decyzji celu publicznego,

4) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

5) współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie ochrony konserwatorskiej,

6) nadzorowanie i organizowanie opieki nad cmentarzami i grobami wojennymi,

7) prowadzenie spraw zaopatrzenia energetycznego gminy,

8) prowadzenie ewidencji środków trwałych,

9) prowadzenie procedur przy udzielaniu zamówień publicznych określonych ustawą o zamówieniach publicznych, a w szczególności :

a) ustalenie wartości zamówień w Urzędzie na dany rok należących do tej samej kategorii określonej we wspólnym słowniku zamówień w oparciu o planowane postępowania o zamówienie publiczne,

b) koordynowanie pracami komisji przetargowej oraz doradztwo w sprawach niezrozumiałych, czy wątpliwych,

c) prowadzenie centralnego rejestru zawartych umów zamówień publicznych,

d) kontrola prawidłowości przygotowywanych dokumentów do wszczęcia postępowania,

e) realizowanie umów zgodnie z określonymi zasadami w postępowaniu o zamówienie publiczne.       

4. WARUNKI PRACY:

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

3) praca w siedzibie Urzędu Gminy,

4) pakiet socjalny.

5. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W miesiącu marcu 2013 r. w Urzędzie Gminy Radomin wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.                

6.WYMAGANE DOKUMENTY:

1)życiorys i list motywacyjny,

2)dokumenty poświadczające wykształcenie,

3)kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy,

4)oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)inne posiadane dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w zamkniętych kopertach w Urzędzie Gminy Radomin, pokój Nr 8 – Sekretariat z dopiskiem oferta pracy nr 2/2013 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Radomin, 87-404 Radomin 1a (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy). Termin składania ofert mija w dniu 23 kwietnia 2013 r. (wtorek) o godz. 15.00.

Złożonych ofert nie odsyłamy. Można je odebrać w ciągu miesiąca od opublikowania informacji o wynikach naboru. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowy (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223  poz 1458 z późn. zm.)”.

 

 

        Wójt Gminy

                                                                                                (-) Piotr Wolski

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2013.04.12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-04-12 08:24
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-04-12 09:35

Urząd Gminy

    Radomin

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W URZEDZIE GMINY W RADOMINIE

 

Informacja dotyczy oferty Nr 1/2013 z dnia 19.02.2013 r.

Nazwa stanowiska pracy Skarbnik Gminy – Główny Księgowy Budżetu Gminy – Kierownik Referatu Finansów

W wyniku zakończonej procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko pracy zatrudniona została Pani Wioletta Różalska, zamieszkała w Sadykierz.

Uzasadnienie dokonania wyboru:  W wyniku przeprowadzonego naboru zatrudniona została Pani Wioletta Różalska, która uzyskała najwyższy wynik testu sprawdzającego i rozmowy kwalifikacyjnej łącznie. Pani Wioletta Różalska posiada wykształcenie wyższe na kierunku zarządzanie i marketing, studia podyplomowe w zakresie rachunkowości oraz certyfikat księgowy. Posiada odpowiednią wiedzę  i umiejętności do pracy na stanowisku Skarbnika Gminy – Głównego Księgowego Budżetu, Kierownika Referatu Finansów.  

 

                                                                                  Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

(-) Ewa Drawert

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2013.03.14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-14 09:57
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-03-14 10:30

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

Nazwa i adres Urzędu Gminy Urząd Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin

Określenie stanowiska urzędniczego Skarbnik Gminy – Główny Księgowy Budżetu Gminy, Kierownik Referatu Finansów

 

1.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1) wykształcenie i staż pracy (spełnianie jednego z poniższych warunków):

- ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,

- ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,

- posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

- posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

2) predyspozycje – odporność psychiczna, przejawianie własnej inicjatywy, samodzielność, zdolności organizacyjne, wysoki stopień komunikatywności, umiejętność rozwiązywania problemów;

3) pozostałe wymagania:

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

 - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

- posiadanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.

2.WYMAGANIA DODATKOWE:

1)preferowane doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego lub innych jednostkach sektora finansów publicznych;

2) umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, programów pakietu MS Office, BESTI@ oraz programów księgowości budżetowej;

3)dyspozycyjność;

4)prawo jazdy kategorii B i dysponowanie samochodem osobowym

3.ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1) opracowywanie wieloletnich prognoz finansowych Gminy,

2)sporządzanie projektu Rocznego Budżetu Gminy oraz przedkładanie go  w obowiązującym terminie do uchwalenia przez Radę Gminy, po uprzednim zatwierdzeniu przez Wójta Gminy,

3)bieżące realizowanie Budżetu Gminy, wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie oraz składanie sprawozdań Organom Gminy, 

4)opracowywanie i przekazywanie w obowiązującym terminie Kierownikom Referatów i kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy wytycznych oraz danych niezbędnych do opracowania Projektu Budżetu Gminy,

5)negocjowanie z organami administracji rządowej i samorządowej wysokości środków finansowych na przejmowane lub przekazywane zadania zlecone,

6)opracowywanie projektów uchwał Organom Gminy w sprawach dotyczących spraw majątkowych przekraczających zakres zwykłego zarządu,

7)sprawowanie bieżącego nadzoru nad:

a)prowadzeniem ewidencji mienia Gminy,

b)sprawami kasowymi Urzędu,

8)organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentów związanych  z rachunkowością,

9)kontrolowanie  działalności gospodarczej i finansowej prowadzonej przez Gminę,

10)sporządzanie sprawozdań z działalności budżetowej i finansowej Gminy,

11)realizowanie przepisów ustaw o dochodach, finansach Gmin oraz podatkach, opłatach lokalnych i opłacie skarbowej,

12) Opracowywanie przepisów wewnętrznych wydawanych przez Wójta, w szczególności dotyczących prowadzenia rachunkowości,

13)wykonywanie innych zadań z zakresu finansów gminnych przewidzianych w odrębnych przepisach kompetencyjnych Gminy.

Skarbnik Gminy dokonuje kontrasygnaty oświadczeń woli Wójta w zakresie zarządu mieniem gminnym, jeżeli czynność prawna powoduje powstanie zobowiązań pieniężnych.

Skarbnik Gminy jako kierownik Referatu Finansów  kieruje pracą podległego referatu, ponosi odpowiedzialność za prawidłową organizację i skuteczność pracy referatu oraz dokonuje podziału zadań pomiędzy podległych pracowników. Do zadań Referatu Finansów  należy prowadzenie spraw związanych z planowaniem i analizą realizacji budżetu gminy oraz ustalanie wymiaru podatków i opłat lokalnych, nadzór nad finansowaniem gminy, realizacja wpływów z podatków i opłat lokalnych i cywilnoprawnych, prowadzenie rachunkowości i księgowości podatkowej oraz budżetowej.

4.WYMAGANE DOKUMENTY:

1)życiorys i list motywacyjny,

2)dokumenty poświadczające wykształcenie,

3)kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy,

4)oświadczenie kandydata, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta  z pełni praw publicznych,

5) oświadczenie kandydata, iż nie był prawomocnie skazany za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

6)inne posiadane dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w zamkniętych kopertach w Urzędzie Gminy Radomin, pokój Nr 8 – Sekretariat z dopiskiem oferta pracy nr 1/2013 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Radomin, 87-404 Radomin 1a (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy). Termin składania ofert (nie krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej) mija w dniu 1 marca 2013 r. (piątek) o godz. 15.00.

Złożonych ofert nie odsyłamy. Można je odebrać w ciągu miesiąca od opublikowania informacji o wynikach naboru. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Wyłonienie kandydata nie gwarantuje zatrudnienia na stanowisku Skarbnika, a jedynie możliwość wnioskowania o powołanie na to stanowisko do rady gminy.

Dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowy (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.   o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223  poz 1458)”.

 

                                                                                                  Wójt Gminy

                                                                                              (-) Piotr Wolski

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2013.02.19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-19 12:44
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-02-19 12:48

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Nazwa i adres Urzędu Gminy: Urząd Gminy Radomin, Radomin 1a,  87-404 Radomin

Określenie stanowiska urzędniczego Komendant Straży Gminnej – Strażnik gminny.

1.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1) wykształcenie – wykształcenie średnie;

2) staż pracy – pięcioletni staż pracy;

3) obywatelstwo – polskie;

4) wiek – ukończone 21 lat;

5) stan zdrowia – dobry stan zdrowia fizycznego i psychicznego;

6) inne wymagania:

 – kandydat jest osobą, która nie była prawomocnie skazana za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszy się nieposzlakowaną opinią,

- kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

- uregulowany stosunek do służby wojskowej;

7) predyspozycje – odporność psychiczna, przejawianie własnej inicjatywy, samodzielność, zdolności organizacyjne, wysoki stopień komunikatywności, umiejętność rozwiązywania problemów.

2.WYMAGANIA DODATKOWE:

1) wykształcenie – wykształcenie wyższe;

2) ukończone szkolenie podstawowe strażników gminnych lub wyrażenie zgody na uczestnictwo w takim szkoleniu oraz innych szkoleniach wymaganych na stanowisku;

3) znajomość przepisów prawa dotyczących straży gminnych;

4) podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania administracji samorządowej;

5) znajomość topografii gminy;

6) prawo jazdy kategorii B i dysponowanie samochodem osobowym;

7) odpowiednia sprawność fizyczna i gotowość do stosowania przymusu bezpośredniego wobec osób stwarzających zagrożenie bądź uporczywie uchylających się od realizacji obowiązków prawem przypisanych.

3.ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1) planowanie pracy straży gminnej i raportowanie o jej wynikach;

2) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;

3) kontrola wywiązywania się właścicieli i zarządców nieruchomości z obowiązków w zakresie utrzymywania należytego stanu sanitarno – porządkowego, w tym m.in.:

a) wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów,

b) posiadania umów i dowodów opłat dotyczących gromadzenia i usuwania odpadów,

c) oczyszczania ze śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń chodników położonych wzdłuż nieruchomości, zgodnie z prawem miejscowym,

d) utrzymywania czystości, porządku i przestrzegania prawa na drogach publicznych,

e) wywiązywania się z obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe;

4) kontrola przestrzegania ładu i porządku w punktach sprzedaży napojów alkoholowych oraz w ich najbliższym otoczeniu;

5) egzekwowanie zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych;

6) ujawnianie wykroczeń i ściganie ich sprawców;

7) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub pieniędzy dla potrzeb gminy;

8) asystowanie przy czynnościach służbowych pracownikom administracji samorządowej w uzasadnionych przypadkach;

9) dokonywanie w szkołach kontroli w zakresie przestrzegania zakazu spożywania alkoholu, dystrybucji i używania narkotyków oraz kontrole terenów przy szkołach i innych miejsc publicznych w celu wyeliminowania zjawisk zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów;

10) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;

11) podejmowanie interwencji na podstawie skarg i wniosków mieszkańców;

12) wykonywanie doraźnych poleceń Wójta i innych czynności wynikających z ustaw i aktów prawa miejscowego;

13) ścisła współpraca z Komendą Powiatową Policji w Golubiu-Dobrzyniu.                                                           

4. WARUNKI PRACY.

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

3) praca w siedzibie Urzędu oraz w terenie,

4) pakiet socjalny.

5. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

W miesiącu kwietniu 2012 r. w Urzędzie Gminy Radomin wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych osiągnął 6%.

6.WYMAGANE DOKUMENTY:

1) życiorys i list motywacyjny,

2) dokumenty poświadczające wykształcenie,

3) kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy,

4) kserokopia książeczki wojskowej lub innego dokumentu potwierdzającego uregulowanie stosunku do służby wojskowej,

5)oświadczenia kandydata:

- o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

- o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w szkoleniu podstawowym strażników gminnych.

6) inne posiadane dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, w tym o ukończeniu szkolenia podstawowego strażników gminnych.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w zamkniętych kopertach  w Urzędzie Gminy Radomin, pokój Nr 8 – Sekretariat z dopiskiem oferta pracy nr 1/2012 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Radomin, 87-404 Radomin 1a (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy). Termin składania ofert (nie krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej) mija w dniu  21 maja 2012 r. (poniedziałek) o godz. 15.30.

Złożonych ofert nie odsyłamy. Można je odebrać w ciągu miesiąca od opublikowania informacji o wynikach naboru. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223  poz. 1458 z późn. zm.)”.

 

    Wójt Gminy

                                                                                              (-) Piotr Wolski

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2012.05.08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-05-08 10:03
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-05-08 10:07

 

Urząd Gminy

    Radomin

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W URZEDZIE GMINY W RADOMINIE

 

Informacja dotyczy oferty Nr 1/2012 z dnia 07.05.2012 r.

 

Nazwa stanowiska pracy Komendant Straży Gminnej w Radominie – Strażnik gminny

W wyniku zakończonej procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko pracy nabór został nierozstrzygnięty.

 

                                                                                  Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

(-) Ewa Drawert

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-06-19 14:28
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-03-14 09:58

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Nazwa i adres Urzędu Gminy Urząd Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin

Określenie stanowiska urzędniczego Podinspektor ds. obsługi organów gminy i zaopatrzenia materiałowo-technicznego.

1.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1) wykształcenie – wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia,

2) staż pracy –  roczny staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 1 rok działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku,

3) predyspozycje – odporność psychiczna, przejawianie własnej inicjatywy, samodzielność, zdolności organizacyjne, wysoki stopień komunikatywności, umiejętność rozwiązywania problemów;

4) inne wymagania – kandydat jest osobą, która nie była prawomocnie skazana za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszy się nieposzlakowaną opinią.

2.WYMAGANIA DODATKOWE:

1)dyspozycyjność;

2)prawo jazdy kategorii B i dysponowanie samochodem osobowym

3.ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1) zapewnienie obsługi administracyjnej Wójtowi Gminy i Sekretarzowi Gminy (w tym techniczna obsługa sekretariatu),

2) obsługa kancelaryjna Urzędu Gminy, w tym przyjmowanie, rozdzielanie i wysyłanie korespondencji oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,

3) przygotowywanie projektów Zarządzeń Wójta i ich archiwizacja,

4) techniczna obsługa sekretariatu Wójta oraz przyjmowania interesantów i załatwiania skarg i wniosków,

5) przygotowywanie i obsługa, w tym protokółowanie spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta i Sekretarza,

6) obsługa organizacyjna i biurowa Rady Gminy i jej Komisji oraz jednostek pomocniczych w postaci Sołectw,

7) sporządzanie protokołów z posiedzeń Sesji Rady Gminy i Komisji,

8) przygotowywanie projektów uchwał na Sesje Rady Gminy,

9) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,

10) zaopatrzenie urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie oraz w materiały biurowe i kancelaryjne.

4.WYMAGANE DOKUMENTY:

1)życiorys i list motywacyjny,

2)dokumenty poświadczające wykształcenie,

3)kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy,

4)oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)inne posiadane dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w zamkniętych kopertach w Urzędzie Gminy Radomin, pokój Nr 8 – Sekretariat z dopiskiem oferta pracy nr 4/2011 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Radomin, 87-404 Radomin 1a (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy). Termin składania ofert (nie krótszy niż  10 dni od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej) mija w dniu 2 listopada 2011 r. (środa) o godz. 15.30.

Złożonych ofert nie odsyłamy. Można je odebrać w ciągu miesiąca od opublikowania informacji o wynikach naboru. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowy (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz 926 z późn. zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223  poz 1458)”.

 

                                                                                                  Wójt Gminy

                                                                                              (-) Piotr Wolski

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2011.10.21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-10-21 08:31
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-10-21 08:33

 

Urząd Gminy

    Radomin

 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W URZEDZIE GMINY W RADOMINIE

 

Informacja dotyczy oferty Nr 4/2011 z dnia 21.10.2011 r.

Nazwa stanowiska pracy: Podinspektor ds. obsługi organów gminy i zaopatrzenia materiałowo-technicznego

W wyniku zakończonej procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko pracy zatrudniona została Pani Katarzyna Szpejankowska, zamieszkała w Wilczewku

Uzasadnienie dokonania wyboru: W wyniku przeprowadzonego naboru zatrudniona została Pani Katarzyna Szpejankowska, która uzyskała najwyższy wynik testu sprawdzającego i rozmowy kwalifikacyjnej łącznie. Pani Katarzyna Szpejankowska posiada wykształcenie wyższe zawodowe na kierunku finanse i rachunkowość. Posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do pracy na stanowisku Podinspektora ds. obsługi organów gminy i zaopatrzenia materiałowo-technicznego.

 

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

                                                                                                                                                                                   (-) Ewa Drawert

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2011.11.08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-11-08 15:22
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-11-08 15:23

OGŁOSZENIE O NABORZE

Nazwa i adres Urzędu Gminy Urząd Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin

Określenie stanowiska urzędniczego INORMATYK.

1.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1) wykształcenie – wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia lub wykształcenie średnie o kierunku Informatyka.

2) staż pracy – trzyletni staż pracy przy wykonywaniu podobnych czynności dla osoby posiadającej wykształcenie średnie,

3) predyspozycje – odporność psychiczna, przejawianie własnej inicjatywy, samodzielność, zdolności organizacyjne, wysoki stopień komunikatywności, umiejętność rozwiązywania problemów;

4) inne wymagania:

- znajomość języka angielskiego w stopniu zapewniającym umiejętność czytania i rozumienia dokumentacji technicznej,

- kandydat jest osobą, która nie była prawomocnie skazana za przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszy się nieposzlakowaną opinią.

2.WYMAGANIA DODATKOWE:

1)dyspozycyjność;

2)prawo jazdy kategorii B i dysponowanie samochodem osobowym.

3.ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1)administrowanie systemem informatycznym:

a)zapewnienie sprawnego działania sprzętu i lokalnej sieci komputerowej,

b)kontrola dostępu do baz danych,

c)tworzenie, modyfikacja i usuwanie użytkowników baz danych,

d)utrzymywanie istniejących baz danych w stałej sprawności oraz ich bieżące archiwizowanie,

e)prowadzenie zbioru licencji i kartotek sprzętu,

2)prowadzenie ewidencji sprzętu i oprogramowania komputerowego,

3)opracowywanie rocznych i długofalowych programów rozwoju informatyki i systemów łączności transmisyjnych,

4)przeprowadzanie bieżących przeglądów, konserwacji i drobnych napraw sprzętu,

5) opiniowanie celowości i zasadności zakupów sprzętu, oprzyrządowania, oprogramowania komputerowego oraz przeprowadzanych napraw,

6)prowadzenie szkoleń i instruktażu w zakresie obsługi stosownego oprogramowania,

7)prowadzenie spraw administracyjnych Biuletynu Informacji Publicznej,

8)wykonywanie wszelkich zadań i obowiązków wynikających z uregulowań wewnętrznych zawartych w zarządzeniach Wójta Gminy, a dotyczących stanowiska do spraw administrowania siecią komputerową, w szczególności dotyczących: biuletynu informacji publicznej, udostępniania informacji publicznej, ochrony danych osobowych.

4.WYMAGANE DOKUMENTY:

1)życiorys i list motywacyjny,

2)dokumenty poświadczające wykształcenie,

3)kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy,

4)oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)inne posiadane dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w zamkniętych kopertach  w Urzędzie Gminy Radomin, pokój Nr 8 – Sekretariat z dopiskiem oferta pracy nr 1/2011 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Radomin, 87-404 Radomin 1a (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy). Termin składania ofert (nie krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej) mija w dniu 14 marca 2011 r. (poniedziałek) o godz. 15.30.

 

Złożonych ofert nie odsyłamy. Można je odebrać w ciągu miesiąca od opublikowania informacji o wynikach naboru. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223  poz. 1458 ze zm.)”.

 

           

                                                                                                             Wójt Gminy

                                                                                                          (-) Piotr Wolski

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2011.03.03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-03 08:16
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-03-03 08:18

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W URZEDZIE GMINY W RADOMINIE

 

Informacja dotyczy oferty Nr 1/2011 z dnia 03.03.2011 r.

Nazwa stanowiska pracy Informatyk.

W wyniku zakończonej procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko pracy nabór został nierozstrzygnięty

Uzasadnienie dokonania wyboru:

W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły trzy oferty. Żadna z ofert nie spełniała wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

 

                                                                                  Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

                                                                                                    (-) Ewa Drawert

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2011.03.18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-18 13:18
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-03-18 13:34

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Nazwa i adres Urzędu Gminy Urząd Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin

Określenie stanowiska urzędniczego Podinspektor do spraw inwestycji, nieruchomości  i geodezji.

1.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1) wykształcenie – wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia lub wykształcenie średnie, preferowane wykształcenie o kierunkach geodezja, budownictwo (wraz  z uprawnieniami zawodowymi);

2) staż pracy – trzyletni staż pracy dla osoby posiadającej wykształcenie średnie,

3) predyspozycje – odporność psychiczna, przejawianie własnej inicjatywy, samodzielność, zdolności organizacyjne, wysoki stopień komunikatywności, umiejętność rozwiązywania problemów;

4) inne wymagania – kandydat jest osobą, która nie była prawomocnie skazana za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszy się nieposzlakowaną opinią.

2.WYMAGANIA DODATKOWE:

1)dyspozycyjność;

2)prawo jazdy kategorii B i dysponowanie samochodem osobowym

3.ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1)nadzór nad prowadzonymi inwestycjami Gminnymi, w tym także w zakresie ochrony środowiska, gospodarki mieszkaniowej oraz drogownictwa, wodociągów i kanalizacji,

2)planowanie i realizacja inwestycji gminnych w tym opracowywanie planów i prognoz rozwoju gminy oraz analiza ich realizacji,

3)prowadzenie spraw związanych z podziałami i rozgraniczeniami nieruchomości,

4)prowadzenie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i lokalowymi Gminy,

5)prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, numeracji nieruchomości,

6)prowadzenie spraw związanych z budownictwem, wynikających z kompetencji Gminy w tym zakresie,

7)gospodarka gruntami komunalnymi oraz obrót nieruchomościami stanowiącymi mienie gminy.

4.WYMAGANE DOKUMENTY:

1)życiorys i list motywacyjny,

2)dokumenty poświadczające wykształcenie,

3)kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy,

4)oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)inne posiadane dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w zamkniętych kopertach w Urzędzie Gminy Radomin, pokój Nr 8 – Sekretariat z dopiskiem oferta pracy nr 2/2011 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Radomin, 87-404 Radomin 1a (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy). Termin składania ofert (nie krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej) mija w dniu 29 marca 2011 r. (wtorek) o godz. 15.30.

Złożonych ofert nie odsyłamy. Można je odebrać w ciągu miesiąca od opublikowania informacji o wynikach naboru. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz 926 z późn. zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223  poz. 1458)”.

    Wójt Gminy

                                                                                              (-) Piotr Wolski

 

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2011.03.17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-17 10:17
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-03-17 10:25

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W URZĘDZIE GMINY W RADOMINIE

 

Informacja dotyczy oferty Nr 2/2011 z dnia 17.03.2011 r.

Nazwa stanowiska pracy Podinspektor ds. inwestycji, nieruchomości i geodezji

 

W wyniku zakończonej procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko pracy do zatrudnienia  została wybrana Pani Barbara Boniecka, zamieszkała w Płonku

Uzasadnienie dokonania wyboru:  W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja wyłoniła do zatrudnienia Panią Barbarę Boniecką, która uzyskała najwyższy wynik testu sprawdzającego i rozmowy kwalifikacyjnej łącznie. Pani Barbara Boniecka ma wykształcenie wyższe na kierunku inżynieria środowiska w zakresie urządzeń sanitarnych. Posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do pracy na stanowisku Podinspektora ds. inwestycji, nieruchomości i geodezji.

 

                                                                                  Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

(-) Ewa Drawert

 

                  

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2011.04.20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-04-20 15:10
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-20 15:14

 

Urząd Gminy

Radomin

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W URZEDZIE GMINY W RADOMINIE

 

Informacja dotyczy oferty Nr 2/2011 z dnia 17.03.2011 r.

Nazwa stanowiska pracy Podinspektor ds. inwestycji, nieruchomości i geodezji

W wyniku zakończonej procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko pracy zatrudniona została Pani Barbara Boniecka, zamieszkała w Płonku

Uzasadnienie dokonania wyboru:  W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja wyłoniła do zatrudnienia Panią Barbarę Boniecką, która uzyskała najwyższy wynik testu sprawdzającego i rozmowy kwalifikacyjnej łącznie. Pani Barbara Boniecka ma wykształcenie wyższe na kierunku inżynieria środowiska w zakresie urządzeń sanitarnych. Posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do pracy na stanowisku Podinspektora ds. inwestycji, nieruchomości i geodezji.

 

                                                                                  Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

(-) Ewa Drawert

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2011.05.24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-24 12:08
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-05-24 12:08

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Nazwa i adres Urzędu Gminy Urząd Gminy Radomin, Radomin 1a,  87-404 Radomin

Określenie stanowiska urzędniczego Zastępca Kierownika Referatu Organizacyjnego – Stanowisko ds. kadr i obsługi sekretariatu.

1.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1) wykształcenie – wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia, preferowane wykształcenie: prawo, ekonomia, zarządzanie i marketing,

2) staż pracy –  czteroletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 4 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku,

3) predyspozycje – odporność psychiczna, przejawianie własnej inicjatywy, samodzielność, zdolności organizacyjne, wysoki stopień komunikatywności, umiejętność rozwiązywania problemów;

4) inne wymagania – kandydat jest osobą, która nie była prawomocnie skazana za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszy się nieposzlakowaną opinią.

2.WYMAGANIA DODATKOWE:

1)dyspozycyjność;

2)prawo jazdy kategorii B i dysponowanie samochodem osobowym

3.ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1)nadzorowanie zadań podległych pracowników,

2)zapewnienie obsługi administracyjnej Wójtowi Gminy i Sekretarzowi Gminy (w tym techniczna obsługa sekretariatu),

3)obsługa kancelaryjna Urzędu Gminy, w tym przyjmowanie, rozdzielanie i wysyłanie korespondencji oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,

4)prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu Gminy i Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy,

5)przygotowywanie projektów Zarządzeń Wójta i ich archiwizacja.

4.WYMAGANE DOKUMENTY:

1)życiorys i list motywacyjny,

2)dokumenty poświadczające wykształcenie,

3)kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy,

4)oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)inne posiadane dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w zamkniętych kopertach  w Urzędzie Gminy Radomin, pokój Nr 8 – Sekretariat z dopiskiem oferta pracy nr 3/2011 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Radomin, 87-404 Radomin 1a (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy). Termin składania ofert (nie krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej) mija w dniu 29 marca 2011 r. (wtorek) o godz. 15.30.

Złożonych ofert nie odsyłamy. Można je odebrać w ciągu miesiąca od opublikowania informacji o wynikach naboru. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowy (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz 926 z późn. zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223  poz 1458)”.

 

                                                                                                  Wójt Gminy

                                                                                              (-) Piotr Wolski

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2011.03.17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-17 10:13
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-03-17 10:18

 

Urząd Gminy

    Radomin

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W URZEDZIE GMINY W RADOMINIE

 

Informacja dotyczy oferty Nr 3/2011 z dnia 17.03.2011 r.

 

Nazwa stanowiska pracy Zastępca Kierownika Referatu Organizacyjnego – Stanowisko  ds. kadr  i obsługi sekretariatu w Urzędzie Gminy Radomin

W wyniku zakończonej procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko pracy do zatrudnienia  została wybrana Pani Małgorzata Zwolińska, zamieszkała w Radominie. 

Uzasadnienie dokonania wyboru:  W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja wyłoniła do zatrudnienia Panią Małgorzatę Zwolińską, która uzyskała najwyższy wynik testu sprawdzającego i rozmowy kwalifikacyjnej łącznie. Pani Małgorzata Zwolińska ma wykształcenie wyższe na kierunku ekonomia w zakresie ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw. Posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do pracy na stanowisku Zastępcy Kierownika Referatu Organizacyjnego.

 

                                                                                  Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

(-) Ewa Drawert

Radomin, dnia 11 kwietnia 2011 r.

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2011.04.13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-04-13 15:06
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-13 15:09

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 25673
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-12-11 11:51

Urząd Gminy Radomin

Radomin  1 A
87-404 Radomin
powiat Golub-Dobrzyń
woj.kujawsko-pomorskie

KONTO BANKOWE:
Bank Spółdzielczy Kowalewo Pomorskie o/Radomin

62 9496 0008 0040 1416 2000 0003

Dane kontaktowe

tel./fax +48 56 683 75 22
tel. +48 56 683 75 12
tel. +48 56 682 71 56

e-mail: ugradomin@poczta.onet.pl, ug@radomin.pl
Strona internetowa: www.radomin.pl

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1313005
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-02-20 10:15

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl