Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Wyniki otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2017 dla organizacji działających w oparciu o przepisy ustawy o działaności pożytku publicznego i o wolonatariacie

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2017-03-17
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2017-03-17 11:10
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-17 11:12
 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2017-03-17
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2017-03-17 11:11
 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2017-03-17
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2017-03-17 11:12

I otwarty konkurs ofert 2017 r. - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2017-01-17 10:15
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2017-01-17 10:16
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2017-01-17 10:16
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2017-01-17 10:17
 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2017-01-17
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2017-01-17 10:17

II otwarty konkurs 2017 r. - rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii i innym uzależnieniom na terenie Gminy Radomin

 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2017-01-17 10:20
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2017-01-17 10:20
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2017-01-17 10:20
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2017-01-17 10:21
 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2017-01-17
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2017-01-17 10:21

Sprawozdanie z konsultacji Rocznego programu współpracy na 2017 rok Samorządu Gminy Radomin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

            Uprzejmie informuję, że w dniu 14 listopada 2016 r. zakończyły się konsultacje społeczne do projektu Rocznego programu współpracy na 2017 rok Samorządu Gminy Radomin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

            Konsultacje społeczne projektu Programu zostały przeprowadzone w terminie od dnia 28 października 2016 r. do 14 listopada 2016 r., zgodnie z Zarządzeniem Nr 53/2016 Wójta Gminy Radomin z dnia 28 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.

            Informacja o możliwości uczestniczenia w konsultacjach oraz projekt Programu wraz z formularzem konsultacyjnym zamieszczone zostały na stronie internetowej Urzędu Gminy w Radominie, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Radominie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Radominie.

            W trakcie trwania konsultacji organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie miały możliwość składania wniosków i uwag do przedłożonego projektu Programu na „Formularzu konsultacji”.

            W ramach konsultacji społecznych organizacje pozarządowe nie zgłosiły żadnych uwag i opinii dotyczących projektu Programu. W związku z powyższym niniejsze sprawozdanie nie zawiera zestawienia uwag i wniosków, o których mowa w Zarządzeniu Nr  53/2016 Wójta Gminy Radomin z dnia 28 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Wójt Gminy

(-) Piotr Wolski

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2016-11-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-11-16 13:24
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-16 13:25

Ogłoszenie o konsultacjach

Informujemy, że zostały rozpoczęte prace nad programem współpracy Gminy Radomin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.) na 2017 rok. W dniu 28 października 2016 r. Wójt Gminy Radomin podjął Zarządzenie Nr 53/2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy na 2017 rok Samorządu Gminy Radomin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego".

W związku z powyższym, Wójt Gminy Radomin zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, działające na rzecz mieszkańców Gminy Radomin, do zgłaszania propozycji w zakresie dotyczącym działalności statutowej organizacji/podmiotu.

Konsultacje społeczne będą przeprowadzone w terminie od 28 października 2016 r. do 14 listopada 2016 r. w następujących formach:

- publikacji projektu Programu na stronie internetowej Urzędu Gminy w Radominie www.radomin.pl i stronie Biuletynu Informacji Publicznej;

- przyjmowania pisemnych opinii, uwag i wniosków w sekretariacie Urzędu Gminy w Radominie pod adresem Radomin 1a, 87-404 Radomin;

- przyjmowania uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej Urzędu Gminy w Radominie ugradomin@onet.pl i poczty tradycyjnej.

Wypełniony formularz, który znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy w Radominie www.radomin.pl oraz na stronie www.bip.radomin.pl, należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.11.2016 r. (liczy się data wpływu do urzędu) osobiście do Sekretariatu Urzędu Gminy w Radominie - pok. Nr 8, za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy w Radominie, Radomin 1a, 87-404 Radomin, tel. (56) 683 75 22 wew. 25 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: ugradomin@onet.pl

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2016-10-28 11:25
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-02 14:08

konsultacje

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-28 11:21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-28 11:22
 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2016-10-28
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2016-10-28 11:26
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-28 11:27

Przyznana dotacja na realizację zadania publicznego

W dniu 04.10.2016 r. do Urzędu Gminy Radomin wpłynęła oferta złożona przez ALKS „STAL” . Oferta dotyczy realizacji zadania publicznego w zakresie Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Radomin, pn. „Wspieranie finansowe rozwoju sportu na terenie gminy Radomin”. W/w oferta została złożona na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U z 2016 r. poz. 236). W dniu 04.10.2016 r. oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Radomin, na stronie internetowej www.radomin.pl oraz www.bip.radomin.pl na okres 7 dni. W wyznaczonym terminie do Urzędu Gminy Radomin nie wpłynęły żadne uwagi odnośnie złożonej oferty. Wójt Gminy Radomin rozpatrzył złożoną ofertę pozytywnie i została przydzielona dotacja w kwocie 5.515,00 zł.

 • autor informacji: Monika Jrosz - Inspektor ds. funduszy strukturalnych i archiuwm zakładowego
  data wytworzenia: 2016.10.12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-12 08:13

      Działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.) Wójt Gminy Radomin zamieszcza ofertę realizacji zadania publicznego Autonomicznej Ludowej Kolarskiej Sekcji „STAL” Grudziądz złożoną w dniu 4 października 2016 r.

 

 Wójt Gminy Radomin

(-) Piotr Wolski

Radomin, dnia 4 października 2016 r.

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2016.10.04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-04 13:57
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-04 14:06
 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2016.10.04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-04 13:58
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-04 14:04

Wyniki otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2015 dla organizacji działających w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • autor informacji: Monika Zulewska - Podinspektor ds. promocji gminy, funduszy strukturalnych i archiwum zakładowego
  data wytworzenia: 2015.03.13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-03-13 13:27

Ogłoszenie o otwartych konkursach na rok 2015 - wykonanie zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

 • autor informacji: Monika Zulewska - Podinspektor ds. promocji gminy, funduszy strukturalnych i archiwum zakładowego
  data wytworzenia: 2015.01.22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-01-22 09:57

Ogłoszenie o otwartych konkursach na rok 2014 - wykonanie zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

 • autor informacji: Monika Zulewska - Podinspektor ds. promocji gminy, funduszy strukturalnych i archiwum zakładowego
  data wytworzenia: 2014.01.08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-01-08 09:33

Wyniki otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2014 dla organizacji działających w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • autor informacji: Monika Zulewska - Podinpektor ds.promocji gminy, funduszy strukturalnych i archiuwm zakładowego
  data wytworzenia: 2014.03.05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-03-05 14:31

Ogłoszenie o otwartych konkursach na rok 2013 - wykonanie zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

 • autor informacji: Monika Zulewska - Podinspektor ds. promocji gminy, funduszy strukturalnych i archiwum zakładowego
  data wytworzenia: 2013.01.29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-01-29 09:02

Ogłoszenie o otwartych konkursach na rok 2012 - wykonanie zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

 • autor informacji: Monika Zulewska - referent ds. promocji gminy, funduszy strukturalnych i archiwum zakładowego
  data wytworzenia: 2012.02.15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-02-15 12:32
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-02-15 12:48

Wzór korekty z zakresu rzeczowego i finansowego dla organizacji działających w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • autor informacji: Monika Zulewska
  data wytworzenia: 2011.05.16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-16 07:59
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-05-16 18:53

Ogłoszenie o otwartych konkursach na wykonanie zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

 • autor informacji: Monika Zulewska
  data wytworzenia: 2011.03.17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-17 10:45
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-03-17 10:48

Informacja!!!

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-02-28 08:57

Otwarty konkurs ofert "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-04-27 14:41

Konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych zwiazanych z realizacja zadań samorzadu gminy w roku 2010przez organizacje prowadzace działalnoscpozytku publicznego w zakresie: upowszechnianie kultury i sportu

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-02-11 14:42
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-02-11 14:49

Informacja dotycząca aktualizacji Strategii rozwiązywania problemów społecznych na terenie Gminy Radomin
 • autor informacji: Marta Iwan
  data wytworzenia: 11.03.2008
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-03-11 12:33
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-04-10 08:02

I N F O R M A C J A  

   Na prośbę Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, uprzejmie informujemy, iż w sali posiedzeń komisji Rady Powiatu przy Placu Tysiąclecia 25, organizowane będą dyżury pracowników Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego w Grudziądzu, podczas których przedsiębiorcy z terenu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego będą mieli możliwość uzyskania informacji w temacie pozyskiwania Funduszy Unijnych.

Dyżury pełnione będą w co drugi piątek, począwszy od dnia 4 lipca 2008 roku, w godz. 8:00  -  11:00.

 • autor informacji: Marta Iwan
  data wytworzenia: 27.06.2008
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-06-27 12:23

Komunikat

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-12-03 13:22

Wyniki otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2011 dla organizacji działających w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • autor informacji: Monika Zulewska
  data wytworzenia: 2011.05.11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-11 15:37
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-05-11 19:09

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 42508
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-03-17 11:12

Urząd Gminy Radomin

Radomin  1 A
87-404 Radomin
powiat Golub-Dobrzyń
woj.kujawsko-pomorskie

KONTO BANKOWE:
Bank Spółdzielczy Kowalewo Pomorskie o/Radomin

62 9496 0008 0040 1416 2000 0003

Dane kontaktowe

tel./fax +48 56 683 75 22
tel. +48 56 683 75 12
tel. +48 56 682 71 56

e-mail: ugradomin@poczta.onet.pl, ug@radomin.pl
Strona internetowa: www.radomin.pl

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1048894
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-08-10 15:15

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl