Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W RADOMINIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radomin.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

przetarg nieograniczony
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
„Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową garażu w miejscowości Płonne - etap I budowa garażu”
data opublikowania zdarzenia: 2020-09-03 12:35
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: czwartek 2020-09-03
Data końca składania ofert: czwartek 2020-09-17 godz. 12:00
Szczegółowa informacja:Ogłoszenie nr 580845-N-2020 z dnia 2020-09-03 r.

Gmina Radomin„Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową garażu w miejscowości Płonne - etap I budowa garażu”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radomin, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. Radomin  87-404  Radomin, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 837 522, e-mail ugradomin@poczta.onet.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): bip.radomin.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.radomin.pl/redir,przetargi
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne https://bip.radomin.pl/redir,przetargi
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bip.radomin.pl/redir,przetargi

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.radomin.pl/redir,przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie papierowej w kopercie
Adres:
Urząd Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową garażu w miejscowości Płonne - etap I budowa garażu”
Numer referencyjny: ROZ.271.9.2020.EP
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku garażu dwustanowiskowego na samochody OSP w Płonnem według załączonych projektów o pow. 123,15 m2 wraz z instalacjami elektrycznymi, WOD – KAN oraz C.O. , która stanowi pierwszy etap zadania pn.: „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową garażu w miejscowości Płonne” na działce nr 117 obręb 0009 Płonne. Budynek posadowiony będzie na żelbetonowej płycie fundamentowej. Dach o konstrukcji drewnianej dwuspadowy, pokryty blachodachówką. Zadanie jest podzielone na dwie części, roboty budowlane i usługi, według poniższych zadań: - część 1: a) zadania, które powinny być wykonane w tej części to roboty budowalne polegające na robotach przygotowawczych, robotach ziemnych oraz przygotowywaniu posadzki na gruncie oraz ścian fundamentowych (według nr przedmiaru robót: 1.1. Roboty przygotowawcze, 1.2. Roboty ziemne, 1.3. Posadzka na gruncie, ściana fundamentowa). Zakres tych prac jest szczegółowo wskazany w przedmiarze robót oraz w dokumentacji projektowej i musi być wykonany do: 15 grudnia 2020 r. b) zadania, które powinny być wykonane w tej części to roboty budowalne polegające na wybudowaniu ścian nadziemnych, ociepleniu tych ścian, obsadzenie stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, wykonaniu konstrukcji i pokrycia dachu oraz nałożeniu tynków i okładzin wewnętrznych, wykonanie tynków i malowanie ścian oraz utwardzenie terenu wokół budynku (według nr przedmiaru robót: 1.4.ściany nadziemia, 1.5. ocieplenie ścian nadziemia, 1.6. stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna, 1.7. konstrukcja i pokrycie dachu, 1.8. tynki i okładziny wewnętrzne, 1.9. opaska dookoła budynku). Wskazany zakres prac musi być wykonany do: 15 grudnia 2021r. - część 2: a) usługi polegające na instalacji wewnętrznych WOD – KAN, instalacji CO, instalacji wentylacji oraz instalacji elektrycznych. Zakres prac powinien być wykonany do: 15 grudnia 2021 r. Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót, dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne, jako materiał do obliczenia ceny oferty. Sporządzony przez wykonawcę i załączony do oferty stanowi dokument do rozliczenia zadania. Przy przygotowaniu oferty zaleca się korzystanie ze wzorów druków załączonych do SIWZ. Wykonawca może sporządzić własne druki jednak ich treść musi być zgodna z treścią druków przygotowanych przez zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 45111200-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45300000-0
45400000-1
45261000-4
45442100-8
45111291-4
45421100-5
45443000-4
45331100-7
45324000-4
45321000-3
45261210-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2020-12-15
      2021-12-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: a) wykaże się doświadczeniem tj. wykonał w sposób należyty, zgodnie z prawem budowlanym, o który prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 budowę . Wartość roboty nie może być mniejsza niż 250 000,00 zł (brutto). Uwaga: Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego będą przeliczane wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia. Wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielonego zamówienia, to taki który wykaże, że: b) dysponuje lub będzie dysponował osobami, posiadającymi uprawienia: - budowlane w specjalizacji konstrukcyjno–budowalnej – 1 osoba dla części 1 zadania - budowalne w specjalizacji instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – 1 osoba dla części 2 zadania - budowlane w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – 1 osoba dla części 2 zadania Uwaga: Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowalne lub ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowalne, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe: Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy, aby wykonawca lub podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby świadczące pracę związaną z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Wykonywanie prac objętych w/w zakresem zamówienia dotyczy czynności/prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych wskazanych w pkt. 3.1. Wyjątkiem objęte są sytuacje, gdy prace te wykonuje osobiście osoba fizyczna prowadząca samodzielnie działalność gospodarczą na podstawie umowy o podwykonawstwo. Szczegółowy sposób dokumentowania osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych ro realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są w § 4a wzoru umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wg wzoru stanowiącego (Załącznik nr 4 do SIWZ)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Wykaz osób, skierowany przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowalnymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru stanowiącego (Załącznik nr 5 do SIWZ) – w odniesieniu do warunku określonego w pkt 6.1.3 lit. b).
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do SIWZ (wolne miejsca w formularzu zobowiązany jest wypełnić Wykonawca) podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (ceny w formularzu powinny być podane zgodnie pkt. 13 SIWZ) 2) dokumenty określone w pkt. 7 SIWZ Do oferty należy dołączyć (jeżeli dotyczy): - w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W przypadku wspólników spółki cywilnej nie jest wymagane składanie ww. pełnomocnictwa, gdy z załączonych do oferty dokumentów wynika umocowanie wspólnika podpisującego ofertę do reprezentowania spółki cywilnej, - w przypadku, gdy ofertę lub załączniki do oferty podpisuje osoba, która nie jest wskazana we właściwym rejestrze do reprezentacji podmiotu wynikających samodzielne działanie w świetle zasad reprezentacji podmiotu wynikających z właściwego rejestru jest niewystarczające do reprezentacji podmiotu, - pełnomocnictwo do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wraz z załącznikami, o ile prawo do reprezentacji tego podmiotu nie wynika innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Uwaga: Załączniki do niniejszej specyfikacji nie mają charakteru wymaganych formularzy a jedynie stanowią wzory. Przy posługiwaniu się nimi prosimy o szczególne zwrócenie uwagi, aby ich treść odpowiadała faktycznej zawartości oferty. Formularz ofertowy, wszystkie załączniki i oświadczania wykonawca składa osobno dla każdej części zamówienia, o którą się ubiega.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy, jak równie ż wszelkie oświadczenia zmierzające do jej rozwiązania mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zmiana postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na zasadach wskazanych w ust. 3-7 oraz w odniesieniu do nieistotnych postanowień Umowy. 3. Zmiana postanowień umowy możliwa jest w następujących przypadkach: 1) przedłużenia Wykonawcy terminu realizacji zadania z następujących powodów: a) okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności: nieterminowego przekazania placu budowy, konieczności zmian w dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót lub wystąpienia konieczności zawieszenia robót przez Zamawiającego, b) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków realizacji zadania, w szczególności istnienia nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych urządzeń, c) konieczności wykonania zamiennych lub dodatkowych robót budowlanych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, których wykonanie wstrzymuje lub opóźnia realizację przedmiotu Umowy, d) konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych, dostaw lub usług, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, e) wystąpienia przez okres co najmniej 5 dni jednorazowo, niekorzystnych warunków atmosferycznych (odbiegających znacząco od typowych), uniemożliwiających prawidłowe zrealizowanie jakościowe (dla których określona odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych warunków atmosferycznych) robót, pomimo zastosowania wszelkich dostępnych środków przez Wykonawcę, f) wystąpienia okoliczności bądź zdarzeń losowych (siły wyższej), których nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania, w szczególności z powodu wystąpienia u Wykonawcy: pożaru, powodzi, innej klęski żywiołowej, ataku terrorystycznego, a także z powodu wybuchu konfliktu zbrojnego o zasięgu międzynarodowym na terenie Europy, które to okoliczności uniemożliwią Wykonawcy terminową realizację przedmiotu umowy, g) uwarunkowań społecznych (skargi, protesty, petycje, itp.). Termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia realizacji zadania, jeśli jego przedłużenie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 2) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy robót budowlanych albo wprowadzenia nowego podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty. W przypadku gdy dotychczasowy podwykonawca swoimi zasobami potwierdzał spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełnia warunki udziału określone w postępowaniu (w stopniu nie mniejszym niż wymagany w toku postępowania o udzielenie zamówienia), które swoimi zasobami potwierdził poprzedni podwykonawca. Ponadto nowy podwykonawca nie może podlegać wykluczeniu w oparciu o przesłanki obligatoryjne określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz wybrane przesłanki fakultatywne z art. 24 ust. 5 Pzp, wskazane w SIWZ dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu stosowne oświadczenie i dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ, 3) zastąpienia Wykonawcy nowym wykonawcą, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.2 4. Zmiana postanowień umowy dotycząca wysokości wynagrodzenia jest możliwa w następujących przypadkach: 1) o którym mowa w § 6 ust. 3 Umowy. 2) W przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług (VAT). Stawka i kwota podatku VAT oraz wysokość wynagrodzenia brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 3) wynagrodzenie za dodatkowe, nieobjęte zamówieniem podstawowym, roboty budowlane zostanie wyliczone w następujący sposób: a) jeżeli roboty wykonane w ramach robót dodatkowych odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym używana będzie do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, b) jeżeli roboty dodatkowe nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia taką metodą, c) jeżeli nie można wycenić robót wynikających z ust. 3 pkt 1 lit. c). i d). zastosowaniem ww. metod, Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” w kwartale, w którym kalkulacja jest sporządzana, oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. 5. Niezależnie od powyższych postanowień, zmiana umowy może zostać dokonana w sytuacjach i na warunkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp. 6. W przypadku wystąpienia okoliczności będących podstawą do zmiany umowy, każda ze stron może wystąpić w formie pisemnej z wnioskiem w sprawie możliwości dokonania takiej zmiany. Do wniosku w sprawie konieczności realizacji dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, dołączony zostanie protokół konieczności sporządzony przez inspektora nadzoru, w którym zawarte będą dane wyjściowe do kosztorysowania, dane techniczne, technologiczne i organizacyjne oraz inne ustalenia, niezbędne do kalkulacji kosztorysowej robót budowlanych. Roboty dodatkowe nie mogą być realizowane przed podpisaniem aneksu umowy, pod rygorem odmowy zapłaty za te roboty. 7. Zatwierdzony przez Zamawiającego wniosek w sprawie zmian w umowie stanowić będzie podstawę do sporządzenia aneksu do umowy. 8. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowień ust. 1-7 jest nieważna. 9. Zmiana Umowy nie może prowadzić do: 1) wprowadzenia warunków, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, 2) naruszenia równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, 3) znacznego rozszerzenia lub zmniejszenia zakresu świadczeń i zobowiązań wynikających z Umowy, 4) zastąpienia Wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wskazane w art. 144 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp. 10. Nie stanowi zmiany umowy: 1) zmiana danych teleadresowych, 2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy. 11. Zmiany danych wskazanych w ust. 10 nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-17, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: roboty budowlane
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) zadania, które powinny być wykonane w tej części to roboty budowalne polegające na robotach przygotowawczych, robotach ziemnych oraz przygotowywaniu posadzki na gruncie oraz ścian fundamentowych (według nr przedmiaru robót: 1.1. Roboty przygotowawcze, 1.2. Roboty ziemne, 1.3. Posadzka na gruncie, ściana fundamentowa). Zakres tych prac jest szczegółowo wskazany w przedmiarze robót oraz w dokumentacji projektowej i musi być wykonany do: 15 grudnia 2020 r. b) zadania, które powinny być wykonane w tej części to roboty budowalne polegające na wybudowaniu ścian nadziemnych, ociepleniu tych ścian, obsadzenie stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, wykonaniu konstrukcji i pokrycia dachu oraz nałożeniu tynków i okładzin wewnętrznych, wykonanie tynków i malowanie ścian oraz utwardzenie terenu wokół budynku (według nr przedmiaru robót: 1.4.ściany nadziemia, 1.5. ocieplenie ścian nadziemia, 1.6. stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna, 1.7. konstrukcja i pokrycie dachu, 1.8. tynki i okładziny wewnętrzne, 1.9. opaska dookoła budynku). Wskazany zakres prac musi być wykonany do: 15 grudnia 2021r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45400000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: usługi
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:usługi polegające na instalacji wewnętrznych WOD – KAN, instalacji CO, instalacji wentylacji oraz instalacji elektrycznych. Zakres prac powinien być wykonany do: 15 grudnia 2021 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45331100-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Metryka

 • zdarzenie opublikował: Emilia Prądzyńska Referent ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  data dodania: 2020-09-03 12:24
Załączniki:
 • SIWZ720.3kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Emilia Prądzyńska Referent ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
   data dodania: 2020-09-03 12:25
 • załacznik nr 1 dla cz. 124.8kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Emilia Prądzyńska Referent ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
   data dodania: 2020-09-03 12:28
 • załącznik nr 1 dla cz. 268.5kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Emilia Prądzyńska Referent ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
   data dodania: 2020-09-03 12:28
 • załącznik nr 236.5kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Emilia Prądzyńska Referent ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
   data dodania: 2020-09-03 12:28
 • załącznik nr 330.5kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Emilia Prądzyńska Referent ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
   data dodania: 2020-09-03 12:28
 • załącznik nr 435.5kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Emilia Prądzyńska Referent ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
   data dodania: 2020-09-03 12:28
 • załącznik nr 536kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Emilia Prądzyńska Referent ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
   data dodania: 2020-09-03 12:28
 • załącznik nr 638kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Emilia Prądzyńska Referent ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
   data dodania: 2020-09-03 12:28
 • załącznik nr 741.52kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Emilia Prądzyńska Referent ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
   data dodania: 2020-09-03 12:28
 • załącznik nr 841.53kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Emilia Prądzyńska Referent ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
   data dodania: 2020-09-03 12:28
 • dokumentacja techniczna49.5MB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Emilia Prądzyńska Referent ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
   data dodania: 2020-09-03 12:28
informacja z otwarcia ofert
data opublikowania zdarzenia: 2020-09-17 13:00
Typ zdarzenia: informacja

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Emilia Prądzyńska Referent ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  data dodania: 2020-09-17 12:55
Załączniki:
 • informacja z otwarcia ofert479.01kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Emilia Prądzyńska Referent ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
   data dodania: 2020-09-17 12:56
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
data opublikowania zdarzenia: 2020-09-24 10:57
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Emilia Prądzyńska Referent ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  data dodania: 2020-09-24 10:54
 • zmodyfikował: Emilia Prądzyńska Referent ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-24 10:58
Załączniki:
 • ogłoszenie o wyborze oferty39kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Emilia Prądzyńska Referent ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
   data dodania: 2020-09-24 10:58
ogłoszenie o rezygnacji
data opublikowania zdarzenia: 2020-10-01 12:29
Typ zdarzenia: informacja

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Emilia Prądzyńska Referent ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  data dodania: 2020-10-01 12:28
Załączniki:
 • ogłoszenie o rezygnacji576.22kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Emilia Prądzyńska Referent ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
   data dodania: 2020-10-01 12:28
Udzielenie zamówienia
data opublikowania zdarzenia: 2020-10-15 09:23
Typ zdarzenia: udzielenie zamówienia (zawarcie umowy)
Szczegółowa informacja:

W dniu  6 października 2020 r. zawarto umowę z Kujawia Sp. Z o.o., ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 22A, 87-800 Włocławek na budowa budynku garażu dwustanowiskowego na samochody OSP w Płonnem.

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Emilia Prądzyńska Referent ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  data dodania: 2020-10-15 09:24
[drukuj]