Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W RADOMINIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radomin.pl

Treść strony

Uchwała Nr 1/I/02
Rady Gminy w Radominie
z dnia 16 listopada 2002r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Radominie.
Uchwała Nr 2/I/02
Rady Gminy w Radominie
z dnia 16 listopada 2002r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Radominie.
Uchwała Nr 3/I/02
Rady Gminy w Radominie'
z dnia 16 listopada 2002r.
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
Uchwała Nr 4/I/02
Rady Gminy w Radominie
z dnia 16 listopada 2002r.
w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy.
Uchwał Nr 5/I/02
Rady Gminy w Radominie
z dnia 16 listopada 2002r.
w sprawie powołania Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy w Radominie.
Uchwała Nr 6/II/02
Rady Gminy w Radominie
z dnia 29 listopada 2002 r.
w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2002 rok.
Uchwała Nr7/II/02
Rady Gminy w Radominie
z dnia 29 listopada 2002 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Radomin.
Uchwała Nr 8/III/02
Rady Gminy w Radominie
z dnia 12 grudnia 2002 roku
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb określenia podatku rolnego w 2003r.
Uchwała Nr 9/III/02
Rady Gminy w Radominie
z dnia 12 grudnia 2002 roku.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej na 2003r.
Uchwała Nr 10/III/02
Rady Gminy w Radominie
z dnia 12 grudnia 2002r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na 2003 rok.
Uchwała Nr 11/III/02
Rady Gminy w Radomin
z dnia 12 grudnia 2002r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003r.
Uchwała Nr 12/III/02
Rady Gminy w Radominie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów.
Uchwała Nr 13/III/02
Rady Gminy w Radominie
z dnia 12 grudnia 2002 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2003 r.
Uchwała Nr 14/III/02
Rady Gminy w Radominie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek leśny i informacji w sprawie podatku leśnego.
Uchwała Nr 15/IV/02
Rady Gminy w Radominie
z dnia 30 grudnia 2002r.
w sprawie "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Radomin.
Uchwala Nr 16 /IV / 02
Rady Gminy w Radominie
z dnia 30 grudnia 2002r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Radomin.
Uchwała Nr 17/IV/02
Rady Gminy w Radominie
z dnia 30 grudnia 2002 roku.
w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2002 rok.
Uchwała Nr 18/V /03
Rady Gminy w Radominie
z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie wystąpienia ze Spółki Netia Telekom S.A.
Uchwała Nr 19/V/03
Rady Gminy w Radominie
z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie ustalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Uchwała Nr 20 / V/ 03
Rady Gminy w Radominie
z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
w latach 2003-2007.
Uchwała Nr 21/V/03
Rady Gminy w Radominie
z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowwego
zasobu gminy.
Uchwała Nr 22/V/0
z dnia 6 lutego 2003 roku3
Rady Gminy w Radominie
w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy na 2003 rok.
Uchwała Nr 23/V/03
Rady Gminy w Radominie
z dnia 6 lutego 2003 roku.
w sprawie udzielenia dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora publicznego
i nie działających w celu osiągnięcia zysku.
Uchwała Nr 24/V/03
Rady Gminy w Radominie
z dnia 6 lutego 2003 roku.
w sprawie określenia wysokości diet radnych, przewodniczącego Rady Gminy, wiceprzewodniczącego Rady Gminy i przewodniczących Komisji Rad Gminy.
Uchwała Nr 25/V/03
Rady Gminy w Radominie
z dnia 6 lutego 2003 roku.
w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów oraz
Ochrony Środowiska.
Uchwała Nr26/V/03
Rady Gminy w Radominie
z dnia 6 lutego 2003 roku.
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów oraz Ochrony Środowiska.
Uchwała Nr 27/V703
Rady Gminy w Radominie
z dnia 6 lutego 2003 roku.
w sprawie zmiany uchwały ustalającej wysokość opłat za wystawianie świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt.
Uchwała Nr 28/VI/03
Rady Gminy w Radominie
z dnia 23 kwietnia 2003 roku.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2002 i udzielenia absolutorium Wójtowi z tego tytyłu.
Uchwała Nr 29/VI/03
Rady Gminy w Radominie
z dnia 23 kwietnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radomin.
Uchwała Nr 30/VI/03
Rady Gminy w Radominie
z dnia 23 kwietnia 2003 rok
w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2003 rok.
Uchwała Nr 31/VI/03
Rady Gminy Radomin
z dnia 23 kwietnia 2003 r.
w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych".
Uchwała Nr 32/VI/03
Rady Gminy w Radominie
z dnia 23 kwietnia 2003r.
w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy w Radominie Nr 27/03 z dnia 6 lutego 2003r.
Uchwała Nr 3 3/VII/03
Rady Gminy w Radominie
z dnia 15 maj a 2003 r.
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Szafami.
Uchwała Nr 34/VIII/03
Rady Gminy w Radominie
z dnia 6 czerwca 2003 roku.
w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w
planowanych dochodach gminy w 2003 roku.
Uchwała Nr 35/VIII/03
Rady Gminy w Radominie
z dnia 6 czerwca 2003 rok
w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2003 r.
Uchwała Nr 36/IX/03
Rady Gminy w Radominie
z dnia 4 lipca 2003 roku.
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół z siedzibą w Dulsku.
Uchwała Nr 37 /IX/03
Rady Gminy w Radominie
z dnia 4 lipca 2003r.
w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Nr 29/2003 z dnia 23 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 38/X/03
Rady Gminy w Radominie
z dnia 12 września 2003 r.
w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół z siedzibą w Dulsku.
Uchwała Nr 39/X/03
Rady Gminy w Radominie
z dnia 12 września 2003 rok

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2003 r.
Uchwała Nr 40/X/ 03
Rady Gminy w Radominie
z dnia 12 września 2003r.
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Radomin
w drodze przetargu.
Uchwała Nr 41/X/03
Rady Gminy w Radominie
z dnia 12 września 2003r.
w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Radomin, nieruchomości będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych.
Uchwała Nr 42/X/03
Rady Gminy w Radominie
z dnia 12 września 2003r.
w sprawie nieodpłatnego nabycia, w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Radomin, nieruchomości Skarbu Państwa.

U c h w a ł a Nr 43/X/03 Rady Gminy w Radominie
z dnia 12 września 2003r.

w sprawie powołania zespołu , który przedstawi Radzie Gminy opinię o zgłoszonych kandydatach
na ławników do Sądu Rejonowego w Golubiu- Dobrzyniu na kadencje w latach 2004-2008.
Uchwała Nr 44/X/03
Rady Gminy w Radominie
z dnia 12 września 2003r.

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.
Uchwała Nr 45/X/03 Rady Gminy w Radominie
z dnia 12 września 2003r.

w sprawie wyrażenia zamiaru likwidacji Ośrodka Kultury im. Fryderyka Chopina w Szafarni.
Uchwała Nr 46/XI/03
Rady Gminy w Radominie
z dnia 10 października 2003 r.
 
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Szafarni.
Uchwała Nr 47/XI/03
Rady Gminy w Radominie
z dnia 10 października 2003 r.
w sprawie ustalenia ryczałtów dla sołtysów, w ramach rekompensaty poniesionych kosztów przez sołtysów, związanych z pełnieniem obowiązków sołtysa, polegających m.in. na zbieraniu zobowiązań podatkowych.
Uchwała Nr 48/XI/03
Rady Gminy w Radominie
z dnia 10 października 2003 roku.

w sprawie określenia wysokości diet radnych, przewodniczącego Rady Gminy, wiceprzewodniczącego Rady Gminy, przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy i diet sołtysów za udział w sesji
Uchwała Nr 49/XI/03
Rady Gminy w Radominie
z dnia 10 października 2003r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Radomin.
Uchwałą Nr 50/XI/03
Rady Gminy w Radominie
z dnia 10 października 2003 r.

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Golubiu – Dobrzyniu.
Uchwała Nr 51/XI/03
Rady Gminy w Radominie
z dnia 10 października 2003r.

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia Skarbu Państwa podlegającego
przejęciu na rzecz Gminy Radomin.
Uchwała Nr 52/XII/03
Rady Gminy w Radominie
z dnia 28 listopada 2003 r.

w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Szafarni
Uchwała Nr 53/XII/03 Rady Gminy w Radominie
z dnia 28 listopada 2003r.
w sprawie likwidacji Ośrodka Kultury im. Fryderyka Chopina w Szafarni.
Uchwała Nr 54/XII/03
Rady Gminy w Radominie
z dnia 28 listopada 2003r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb określenia podatku rolnego w 2004r.
Uchwała Nr 55/XII/03
Rady Gminy w Radominie
z dnia 28 listopada 2003r.

w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok
Uchwała Nr 56/XII/03
Rady Gminy w Radominie
z dnia 28 listopda 2003 rok

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2003 r.
Uchwała Nr 57/XIII/03
Rady Gminy w Radominie
z dnia 30 grudnia 2003 r.
w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków na 2003 r.
Uchwała Nr 58/XIII/03
Rady Gminy w Radominie
z dnia 30 grudnia 2003r.


w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Radomin na rzecz Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Golubiu – Dobrzyniu.
Uchwała Nr 59/XIII/03
Rady Gminy w Radominie
z dnia 30 grudnia 2003 roku
w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Północnego Mazowsza.
Uchwała Nr 60/XIII/03
Rady Gminy w Radominie
z dnia 30 grudnia 2003r.
w sprawie odwołania Sekretarza Gminy.

Opis strony

Redaguje: Krystyna Gutmańska, sekretariat.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 343702
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-11-25 08:39:32