Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

  • Nabory na wolne stanowiska urzędnicze

Treść strony

Ogłoszenie o naborze nr 7/2018

OGŁOSZENIE O NABORZE

Nazwa i adres Urzędu Gminy Urząd Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin

Określenie stanowiska urzędniczego Stanowisko ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych

1.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1) obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.);

2) wykształcenie – wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie na kierunku lub specjalności: administracja;

3) staż pracy –  pięcioletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 5 lat działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku, w tym dwuletni staż pracy w administracji publicznej;

4) predyspozycje – odporność psychiczna, przejawianie własnej inicjatywy, samodzielność, zdolności organizacyjne, wysoki stopień komunikatywności, umiejętność rozwiązywania problemów;

5) inne wymagania – kandydat jest osobą, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, nie była prawomocnie skazana za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszy się nieposzlakowaną opinią;

2.WYMAGANIA DODATKOWE:

1) dyspozycyjność;

2) inne wymagania - prawo jazdy kategorii B i dysponowanie samochodem osobowym.

3.ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1) Prowadzenie spraw z zakresu środowiska, w tym ochrony kształtowania środowiska;

2) Programowanie zadań i przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska;

3) Współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie ochrony konserwatorskiej, prowadzenie ewidencji zabytków;

4) Przygotowywanie i rozliczanie dotacji na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Radomin;

5) Nadzorowanie i organizowanie opieki nad cmentarzami i grobami wojennymi;

6) Prowadzenie spraw dotyczących konserwacji i zaopatrzenia w energię elektryczną Gminy, tj. w budynkach komunalnych oraz oświetlenie ulic, placów i dróg;

7) Ustalanie warunków przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;

8) Sporządzanie sprawozdań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska;

9) Prowadzenie procedur przy udzielaniu zamówień publicznych określonych ustawą Prawo zamówień publicznych i wewnętrznymi regulacjami, a w szczególności:

a) ustalanie wartości zamówień w Urzędzie na dany rok należących do tej samej kategorii określonej we wspólnym słowniku zamówień w oparciu o planowane postępowania  o zamówienie publiczne,

b) koordynowanie pracami komisji przetargowej oraz doradztwo w sprawach niezrozumiałych, czy wątpliwych,

c) prowadzenie centralnego rejestru zawartych umów zamówień publicznych,

d) kontrola prawidłowości przygotowywanych dokumentów do wszczęcia postępowania,

e) realizowanie umów zgodnie z określonymi zasadami w postępowaniu o zamówienie publiczne.       

10) Wykonywanie czynności kancelaryjnych przypisanych na stanowisku pracy celem zapewnienia jednolitego sporządzania, tworzenia, ewidencji i przechowywania dokumentów oraz ochrony przed ich uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą;

11) Przygotowywanie dokumentacji do archiwum zakładowego zgodnie z zasadami postępowania  z materiałami archiwalnymi oraz dokumentacją niearchwialną;

12) Pełnienie zastępstw nieobecnych pracowników Referatu Rolnictwa, Obronności i Zamówień Publicznych na bieżąco uzgadnianych z bezpośrednim przełożonym.

4. WARUNKI PRACY.

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy;

2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę;

3) praca w siedzibie Urzędu Gminy;

4) pakiet socjalny.

5. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W miesiącu listopadzie 2018 r. w Urzędzie Gminy Radomin wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.                

6. WYMAGANE DOKUMENTY:

1) życiorys i list motywacyjny,

2) dokumenty poświadczające wykształcenie,

3) kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy,

4) oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) inne posiadane dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w zamkniętych kopertach w Urzędzie Gminy Radomin, pokój Nr 8 – Sekretariat z dopiskiem oferta pracy nr 7/2018 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Radomin, 87-404 Radomin 1a (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy). Termin składania ofert mija w dniu 17 grudnia 2018 r. (poniedziałek).

Złożonych ofert nie odsyłamy. Można je odebrać w ciągu miesiąca od opublikowania informacji o wynikach naboru. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Do dokumentów aplikacyjnych  należy dołączyć podpisaną klauzulę informacyjną i zgodę na przetwarzanie danych osobowych, stanowiącą załącznik do ogłoszenia o naborze.

 

Wójt Gminy

(-) Piotr Wolski

Radomin, dnia 5 grudnia 2018 r.

  • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
    data publikacji: 2018-12-05 10:04
  • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
    ostatnia modyfikacja: 2018-12-06 12:45

Rejestr zmian

  • zmieniono 2018-12-06 12:45 przez Ewa Drawert, Sekretarz Gminy

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 34587
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-24 15:34

Urząd Gminy Radomin

Radomin  1 A
87-404 Radomin
powiat Golub-Dobrzyń
woj.kujawsko-pomorskie

KONTO BANKOWE:
Bank Spółdzielczy Kowalewo Pomorskie o/Radomin

62 9496 0008 0040 1416 2000 0003

Dane kontaktowe

tel./fax +48 56 683 75 22
tel. +48 56 683 75 12
tel. +48 56 682 71 56

e-mail: ugradomin@poczta.onet.pl, ug@radomin.pl
Strona internetowa: www.radomin.pl

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1763950
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-05-17 12:27

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl