Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

 • Nabory na wolne stanowiska urzędnicze

Treść strony

Ogłoszenie o naborze nr 9/2017

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Nazwa i adres Urzędu Gminy Urząd Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin

Określenie stanowiska urzędniczego Stanowisko ds. promocji gminy i archiwum zakładowego

 

1.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1) obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.);

2) wykształcenie – wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie na kierunkach lub specjalnościach: administracja;

3) staż pracy – trzyletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku;

4) predyspozycje – odporność psychiczna, przejawianie własnej inicjatywy, samodzielność, zdolności organizacyjne, wysoki stopień komunikatywności, umiejętność rozwiązywania problemów;

5) inne wymagania – kandydat jest osobą, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, nie była prawomocnie skazana za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

2.WYMAGANIA DODATKOWE:

1) ukończony kurs kancelaryjno archiwalny I-go stopnia;

2) prawo jazdy kategorii B i dysponowanie samochodem osobowym;

3) dyspozycyjność.

 

3.ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1) gromadzenie informacji o Gminie do wykorzystania w promowaniu Gminy;

2) przygotowywanie materiałów do promocji Gminy;

3) organizowanie wspólnych przedsięwzięć o charakterze sportowo – edukacyjnym w celach promocyjnych z organizacjami i jednostkami gminnymi oraz pozarządowymi, których statutowym zadaniem jest rozwój lokalny;

4) utrzymywanie bieżących kontaktów z mediami w zakresie promowania Gminy i relacjonowania bieżącej działalności organów gminy w tym także wypełnianie obowiązków rzecznika prasowego Wójta;

5) opracowywanie ofert inwestycyjnych i programów realizowanych przez Gminę w zakresie edukacji, sportu, kultury, turystyki i pomocy społecznej;

6) zamawianie wybranych usług i produktów marketingowo-promocyjnych, utrzymywanie kontaktów z dostawcami usług, wyszukiwanie najciekawszych i opłacalnych ofert;

7) przygotowywanie i rozliczanie dotacji w zakresie działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych;

8) koordynowanie pracy instytucji kultury w gminie;

9) podejmowanie działań w celu tworzenia warunków dla rozwoju kultury fizycznej w Gminie;

10) pozyskiwanie środków finansowych dla rozwoju kultury oraz bazy sportowej w Gminie;

11) organizowanie imprez kulturalnych i sportowych w Gminie;

12) wydawanie zezwoleń na imprezy masowe;

13) przygotowywanie materiałów na stronę internetową Urzędu Gminy;

14) prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową i współpraca w tym zakresie z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z terenu Gminy;

15) prowadzenie spraw związanych z wynajmem autobusu gminnego;

16) rozliczanie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych;

17) prowadzenie Archiwum Zakładowego:

a) przejmowanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych oraz sprawdzanie ich ze spisem zdawczo-odbiorczym,

b) sprawdzanie prawidłowości zakwalifikowania akt do odpowiedniej kategorii archiwalnej,

c) porządkowanie i przechowywanie akt w należytym porządku i właściwe ich zabezpieczanie,

d) prowadzenie ewidencji archiwum zakładowego,

e) współpraca z komórkami organizacyjnymi i nadzór w zakresie udzielania wiążących wyjaśnień i pouczeń w sprawie klasyfikacji akt i przekazywania ich do archiwum zakładowego,

f) udostępnianie zasobów archiwalnych pracownikom Urzędu Gminy,

g) przekazywanie dokumentacji archiwalnej do Archiwum Państwowego,

h) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności archiwum zakładowego.

 

4. WARUNKI PRACY.

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy;

2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę;

3) praca w siedzibie Urzędu Gminy;

4) pakiet socjalny.

 

5. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W miesiącu lipcu 2017 r. w Urzędzie Gminy Radomin wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

 

6.WYMAGANE DOKUMENTY:

1) życiorys i list motywacyjny;

2) dokumenty poświadczające wykształcenie;

3) kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy;

4) oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) inne posiadane dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w zamkniętych kopertach w Urzędzie Gminy Radomin, pokój Nr 8 – Sekretariat z dopiskiem oferta pracy nr 9/2017 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Radomin, 87-404 Radomin 1a (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy). Termin składania ofert mija w dniu 1 września 2017 r. (piątek).

 

Złożonych ofert nie odsyłamy. Można je odebrać w ciągu miesiąca od opublikowania informacji o wynikach naboru. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)”.

 

Wójt Gminy

(-) Piotr Wolski

Radomin, dnia 22 sierpnia 2017 r.

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2017-08-22
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2017-08-22 14:29
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-22 15:04

Rejestr zmian

 • zmieniono 2017-08-22 15:04 przez Ewa Drawert, Sekretarz Gminy

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 30809
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-12-28 08:27

Urząd Gminy Radomin

Radomin  1 A
87-404 Radomin
powiat Golub-Dobrzyń
woj.kujawsko-pomorskie

KONTO BANKOWE:
Bank Spółdzielczy Kowalewo Pomorskie o/Radomin

62 9496 0008 0040 1416 2000 0003

Dane kontaktowe

tel./fax +48 56 683 75 22
tel. +48 56 683 75 12
tel. +48 56 682 71 56

e-mail: ugradomin@poczta.onet.pl, ug@radomin.pl
Strona internetowa: www.radomin.pl

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1608308
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-01-18 10:44

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl